Sobota 19. listopadu 1938

V důvěrném jednání o imunitní záležitosti posl. Bródyho bylo došlé žádosti o vydání vyhověno.

Po zamítnutí návrhu členů St. v. posl. Gottwalda a sen. dr Šmerala, aby se předseda vlády nebo jeho zástupce dostavil do schůze výboru a podal zprávu o vnitřní a mezinárodní situaci Československa, ukončena schůze a schůze příští, dvanáctá, svolána na 27. října 1938 a na její pořad dáno všech šest návrhů opatření, jež byly předloženy ve schůzi jedenácté a jež byly tímto sděleny.

V této dvanácté schůzi Stálého výboru projednána a přijata všechna opatření Stálého výboru, jež byla na pořadu schůze. Jsou to opatření:

1. o zániku mandátů některých členů Národního shromáždění - zpravodaj člen St. v. sen. dr Klouda - otištěno ve Sbírce zákonů a nařízení ze dne 30. října 1938 pod čís. 253,

2. o zřizování mlýnů a o rozšiřování jejich výrobní schopnosti - zpravodaj člen St. v. posl. Ostrý - otištěno ve Sbírce zákonů a nařízení ze dne 31. října 1938 pod čís. 258,

3. o ochraně věcí umělecky nebo památkově zvláště hodnotných - zpravodaj člen St. v. posl. dr Jos. Dolanský - otištěno ve Sbírce zákonů a nařízení ze dne 30. října 1938 pod čís. 255,

4. o odstraňování stavebních a komunikačních závad v obcích - zpravodaj člen St. v. posl. Mašata - otištěno ve Sbírce zákonů a nařízení ze dne 3. listopadu 1938 pod čís. 261,

5. kterým se uznávají odpisy nákladů na bezvýsledné vyhledávání ložisek nerostů horními zákony vyhrazených za odčitatelnou položku při vyměřování daně důchodové, všeobecné a zvláštní daně výdělkové - zpravodaj člen St. v. posl. Remeš - otištěno ve Sbírce zákonů a nařízení ze dne 31. října 1938 pod čís. 259,

6. kterým se činí některé změny v organisaci zemědělských rad v Praze a v Brně a kterým se ruší Slezská zemědělská rada - zpravodaj člen St. v. sen. Donát - otištěno ve Sbírce zákonů a nařízení ze dne 30. října 1938 pod čís. 254.

Ve schůzi třinácté, která byla písemně svolána na 9. listopad 1938, věnována posmrtná vzpomínka zesnulému náhradníku člena St. v. sen. Pánkovi. Poté sděleny došlé vládní návrhy opatření Stálého výboru:

1. jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona o obraně státu - přidělen jakožto zpravodaji členu St. v. sen. Donátovi,

2. kterým se rozšiřuje obvod působnosti ředitelství pošt a telegrafů v Brně - přidělen jakožto zpravodaji členu St. v. posl. dr Jos. Dolanskému,

3. o směru dopravy po veřejných silnicích a veřejných cestách - přidělen jakožto zpravodaji členu St. v. posl. Ostrému,

4. o změnách v obvodech gremií lékárníků - přidělen jakožto zpravodaji členu St. v. sen. dr Kloudovi.

Pro vyřízení předlohy o směru dopravy po veřejných silnicích a cestách zřízen zvláštní podvýbor.

Příští schůze svolána na 10. listopad 1938 a na její pořad dány všechny čtyři návrhy opatření Stálého výboru došlé ve schůzi třinácté.

Ve schůzi čtrnácté projednány a přijaty všechny vládní návrhy opatření Stálého výboru, jež byly na pořadu schůze. Jsou to opatření:

1. jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona o obraně státu - zpravodaj člen St. v. sen. Donát - jež otištěno ve Sbírce zákonů a nařízení ze dne 15. listopadu 1938 pod čís. 276;

2. kterým se rozšiřuje obvod působnosti ředitelství pošt a telegrafů v Brně - zpravodaj člen St. v. posl. dr Jos. Dolanský - jež otištěno ve Sbírce zákonů a nařízení ze dne 15. listopadu 1938 pod čís. 277:

3. o směru dopravy po veřejných silnicích a veřejných cestách - zpravodaj člen St. v. posl. Ostrý - jež otištěno ve Sbírce zákonů a nařízení ze dne 15. listopadu 1938 pod čís. 275;

4. o změnách v obvodech gremií lékárníků - zpravodaj člen St. v. sen. dr Klouda jež otištěno ve Sbírce zákonů a nařízení ze dne 15. listopadu 1938 pod čís. 278.

Příští schůze, patnáctá, svolána písemně a konána dne 15. listopadu 1938. Přiděleny v ní došlé vládní návrhy opatření Stálého výboru:

1. o mimořádných opatřeních bytové péče - přiděleno jakožto zpravodaji členu St. v. sen. Donátovi,

2. jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona o požadování dopravních prostředků pro účely vojenské - přiděleno jakožto zpravodaji členu St. v. posl. Ostrému,

3. o zkrácení doby, po kterou je stát povinen platiti příspěvek podle zákonů o stavebním ruchu - přiděleno jakožto zpravodaji náhradníku člena St. v. posl. Dubickému,

4. kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 21. prosince 1937, č. 260 Sb. z. a n., o náhradě podle zákonů o stavebním ruchu - přiděleno jakožto zpravodaji náhradníku člena St. v. posl. Dubickému - pro tyto dva vládní návrhy zřízen společný podvýbor,

5. kterým se mění některá ustanovení o notářských komorách a notářích - přiděleno jakožto zpravodaji členu St. v. posl. dr Patejdlovi,

6. o prozatímní úpravě některých otázek, týkajících se advokacie - přiděleno jakožto zpravodaji náhradníku člena St. v. sen. dr Matouškovi - rovněž pro projednání těchto dvou opatření zřízen společný podvýbor,

7. o vyvlastnění a o některých jiných opatřeních k účelům hospodářského přebudování státu nebo dočasného hospodářského zajištění nezaměstnaných osob - přiděleno jakožto zpravodaji - členu St. v. sen. dr Hrubanovi,

8. kterým se obmezují právní jednání s některými majetkovými hodnotami - přiděleno jakožto zpravodaji členu St. v. posl. Remešovi.

Na pořad schůze příští, svolané na 16. listopad 1938, dány všechny došlé a právě sdělené vládní návrhy opatření Stálého výboru.

Pořad schůze šestnácté byl v ní plně vyčerpán. Všech osm opatření Stálého výboru, jichž návrhy jako došlé byly sděleny ve schůzi minulé, bylo přijato a jich usnesení zaslána vládě k publikaci ve Sbírce zákonů a nařízení.

Kromě zmíněných již neodkladných opatření, jež vesměs byla schválena, a kromě schváleného nařízení došla Stálý výbor od vlády řada vládních nařízení předložených většinou podle §u 138 zákona č. 131 Sb. z. a n. z r. 1936, jež všechna byla přidělena členům, pokud se týče náhradníkům Stálého výboru k prostudování, a řada petic, jež byly jednak postoupeny vládě, jednak, pokud se týkaly projednávaných opatření, referentům o těchto opatřeních.

Skutečnost, že Stálý výbor vykonával svoji pravomoc a svoje povinnosti svědomitě, dosvědčena je jak zřízením řady podvýborů, jimiž předložené návrhy musily projíti dříve než byly projednány plenem výboru, tak i tím, že pouze část návrhů vlády byla přijata beze změny, zatím co v řadě ostatních návrhů bylo usneseno mnoho změn. V jednom případě přiměl dokonce Stálý výbor vládu, aby původní nařízení předložila jako návrh opatření, a to se změnami navrženými Stálým výborem.

Ze všech těchto důvodů navrhuji, aby moje zpráva, předložená podle §u 54, odst. 14 úst. listiny, byla přijata bez rozpravy prostým hlasováním (a opatření Stálým výborem usnesená schválena) podle odstavce 15 téhož paragrafu ústavní listiny. (Potlesk.)

Místopředseda dr Markovič (zvoní): Budeme hlasovať.

Kto súhlasí so zprávou a návrhom pána predsedu Stáleho výboru, nech zdvihne ruku. (Děje se.)

To je väčšina. Prijaté.

Tým posl. snemovňa vzala na vedomie zprávu predsedu Stáleho výboru o činnosti tohoto výboru v dobe medzi siedmym a ôsmym zasedaním štvrtého volebného obdobia a opatrenia, usnesené týmto výborom, boly schválené vo smysle odst. 15 §u 54 úst. listiny.

Sdežujem, že k tomuto odstavci poriadku podali posl. Zápotocký, Široký a Borkaňuk rezolučný návrh.

Predsedníctvo snemovne, vychádzajúc z prakse, opierajúcej sa o dobré zdanie ústavného výboru zo dňa 5. augusta 1921, uznalo návrh tento za nevyhovujúci jednaciemu poriadku, poneváč podža názoru pred sedníctva k rydze formálnym schvažovacím aktom nie je prípustné pripojovať vedžajšie návrhy, ktoré v tomto prípade ostatne nie sú ani v žiaducej vecnej súvislosti s pojednávaným predmetom.

Tým je vybavený 4. odstavec poriadku.

Pristúpime k prejednávaniu ďalšieho odstavca, ktorým je:

5. Doplňovací volba do Stálého výboru podle §u 54 úst. listiny.

K tomuto odstavcu poriadku schôdze bol mi podaný návrh posl. Berana, Sidora, Hampla, Langra, dr Jos. Dolanského, Pekárka, inž. Karmasina, Esterházyho, Zápotockého a Ježka.

Žiadam o prečítanie.

Sněm. tajemník dr Říha (čte):

Návrh posl. Berana, Sidora, Hampla, Langra, dr Jos. Dolanského, Pekárka, inž. Karmasina, Esterházyho, Zápotockého a Ježka:

Se zřetelem k tomu, že v důsledku opatření Stálého výboru č. 253/1938 Sb. z. a n. zanikla řada mandátů členů a náhradníků Stálého výboru, jež je třeba nahraditi stejně jako mandát člena Stálého výboru dr Tiso, který se stal ministrem a přestal býti členem Stálého výboru, navrhují podepsaní provedení doplňovací volby. Vzhledem k tomu, že některé skupiny, které se účastnily voleb do Stálého výboru dne 17. a 13. prosince m. r. již neexistují, navrhují podepsaní, aby volba provedena byla obdobně s odst. 3 § u 54 úst. listiny.

Navrhujeme tudíž, aby uvolněné členské mandáty posl. Franka, dr Peterse, dr Szüllöho a dr Tiso obsazeny byly novými členy Stálého výboru, a to posl. Ježkem, Kundtem, Sidorem a dr Sokolem. Dále navrhujeme, aby náhradníkem posl. Ježka byl posl. Špaček, posl. Kundta posl. Esterházy, posl. Sidora posl. dr Vančo, posl. dr Sokola posl. Židovský.

Na místo náhradníka za dr Luschku navrhujeme posl. dr Jos. Černého, za Zierhuta posl. K. Chalupu, za B. Köhlera posl. dr Jar. Dolanského.

Místopředseda dr Markovič (zvoní): Dám o tomto návrhu hlasovať.

Kto tedy súhlasí, aby na uvožnené mandáty členov Stáleho výboru nastúpili posl. Ježek, Kundt, Sidora dr Sokol a ako ich náhradníci posl. Špaček, Esterházy, dr Vančo, Židovský, ďalej aby na miesto náhradníka za dr Luschku nastúpil posl. dr Jos. Černý, za Zierhuta posl. K. Chalupa, za B. Köhlera posl. dr Jar. Dolanský, nech zdvihne ruku. (Děje se.)

To je väčšina. Tým doplňovacia vožba do Stáleho výboru bola prevedená.

Tým je vybavený 5. odstavec poriadku.

Prerušujem ďalšie pojednávanie poriadku tejto schôdze.

Posl. Zápotocký podal podža §u 46, odst. 2 jedn. poriadku návrh, aby predseda vlády arm. gen. Syrový podal v dnešnej schôdzi posl. snemovne zprávu a vysvetlenie k návrhu o zmene ústavy a o mimoriadnej moci nariaďovacej.

Návrh vyhovuje jedn. poriadku a dám o ňom hlasovať.

Kto súhlasí s návrhom posl. Zápotockého, nech zdvihne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamietnutý.

Sdežujem, že sa predsedníctvo usnieslo, aby budúca schôdza svolaná bola písomne s poriadkom, ktorý podža §u 40 a §u 9, odst. 1, lit. d) jedn. poriadku určí predsedníctvo.

Končím schôdzu.

(Schůze byla skončena v 13 hod. 40 min.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP