Úterý 27. dubna 1937

Místopředseda Langr (zvoní): Dávám slovo k doslovu zpravodaji výboru branného, panu posl. Slívovi.

Zpravodaj posl. Slíva: Slavná sněmovno!

V doslovu dovoluji si připojiti se plně k vývodům pana referenta výboru ústavně-právního a doporučuji jménem branného výboru slavné sněmovně přijetí osnovy zákona tak, jak byla přijata výborem ústavně-právním a branným. (Souhlas.)

Místopředseda Langr (zvoní): Přistoupíme ke hlasování.

Sněmovna je způsobilá se usnášeti.

Osnova zákona má čtyři články, nadpis a úvodní formuli.

Poněvadž není pozměňovacích návrhů, dám o celé osnově hlasovati najednou podle zprávy výborové. (Námitek nebylo.)

Námitek není.

Kdo tedy souhlasí s celou osnovou zákona, to jest s jejími čtyřmi články, nadpisem a úvodní formulí podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala tuto osnovu zákona podle zprávy výborové ve čtení prvém.

Předsednictvo se usneslo podle §u 54, odst. 1 jedn. řádu, aby o této osnově bylo čtení druhé provedeno v téže schůzi.

Vykonáme proto ihned druhé čtení.

Ad 1. Druhé čtení osnovy zákona o vojenském polním trestním řízení (tisk 880).

Jsou nějaké návrhy oprav nebo změn textových?

Zpravodaj posl. F. Richter: Slavná sněmovno!

Navrhuji opravu tiskových chyb, aby totiž:

1. v §u 457, al. 2, řádka 4 místo slova "to" stálo správně "toho",

2. v §u 477, al. 5, ve dvou posledních řádkách místo "obžalovaný" a "obžalovanému" stálo správně "žalovaný" a "žalovanému",

3. v §u 484, al. 2, v řádce 2 místo "obviněného" stálo správně "žalovaného" a v řádce 3 od konce místo "obžalovaného" stálo správně "žalovaného".

Místopředseda Langr (zvoní): Kdo ve druhém čtení souhlasí s osnovou zákona tak, jak ji posl. sněmovna přijala ve čtení prvém s opravami právě uvedenými, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala tuto osnovu zákona také ve čtení druhém.

Tím jest vyřízen 1. odstavec pořadu.

Nebude-li námitek, vyřídíme dnes ještě věci imunitní, t. j. odst. 4 až 6 dnešního pořadu. (Námitek nebylo.)

Námitek není.

Přistoupíme tudíž k projednávání odst. 4, jímž jest:

4. Zpráva výboru imunitního o žádosti vrch. stát. zastupitelství v Bratislavě v trest. věci posl. Teplanského (tisk 810).

Zpravodajem místo omluveného posl. Koška je p. posl. Dvořák. Dávám mu slovo.

Zpravodaj posl. Dvořák: Slavná sněmovno!

Vrch. stát. zastupitelství v Bratislavě žádá za souhlas s trest. stíháním posl. Teplanského pro přestupek pomluvy podle §u 2 zák. čís. 108/33 Sb. z. a n.

Imunitní výbor pojednav o shora zmíněné žádosti navrhuje posl. sněmovně, aby k trest. stíhání posl. Teplanského souhlas nedala.

Místopředseda Langr (zvoní): Ke slovu není nikdo přihlášen, rozprava odpadá a přistoupíme ke hlasování.

Pan zpravodaj navrhuje jménem výboru imunitního, aby posl. sněmovna nesvolila k trest. stíhání posl. Teplanského.

Kdo s tímto návrhem pana zpravodaje souhlasí, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna usnesla se nesvoliti k trest. stíhání posl. Teplanského.

Tím vyřízen jest 4. odstavec pořadu.

Přistoupíme k projednávání dalšího odstavce, jímž jest:

5. Zpráva výboru imunitního o žádosti okr. soudu v Dubé v trest. věci posl. E. Köhlera (tisk 812).

Zpravodajem místo omluveného posl. Koška je p. posl. Dvořák.

Zpravodaj posl. Dvořák: Slavná sněmovno!

Imunitní výbor pojednav o žádosti okr. soudu v Dubé za vydání posl. E. Köhlera navrhuje posl. sněmovně, aby nedala souhlas k trest. stíhání posl. E. Köhlera.

Místopředseda Langr (zvoní): Ke slovu není nikdo přihlášen, rozprava odpadá a přistoupíme ke hlasování.

Pan zpravodaj navrhuje jménem výboru imunitního, aby posl. sněmovna nesvolila k trest. stíhání posl. E. Köhlera.

Kdo s tímto návrhem pana zpravodaje souhlasí, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna usnesla se nesvoliti k trest. stíhání posl. E. Köhlera.

Tím vyřízen jest 5. odstavec pořadu.

Přistoupíme k projednávání dalšího odstavce, jímž jest:

6. Zpráva výboru imunitního o žádosti okr. soudu v Rumburku v trest. věci posl. Franka (tisk 878).

Zpravodajem je p. posl. dr Hula. Dávám mu slovo.

Zpravodaj posl. dr Hula: Slavná sněmovno!

Okr. soud v Rumburku žádá za souhlas s trest. stíháním posl. Franka pro urážku na cti podle zákona čís. 108/33 Sb. z. a n.

Imunitní výbor projednal ve schůzi dne 16. prosince 1936 předmětnou žádost a navrhuje posl. sněmovně, aby posl. Frank byl vydán k trest. stíhání.

Místopředseda Langr (zvoní): Ke slovu není nikdo přihlášen, rozprava odpadá a přistoupíme ke hlasování.

Pan zpravodaj navrhuje jménem výboru imunitního, aby posl. sněmovna svolila k trest. stíhání posl. Franka.

Kdo s tímto návrhem pana zpravodaje souhlasí, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna usnesla se svoliti k trest. stíhání posl. Franka.

Tím vyřízen jest 6. odstavec pořadu.

Přerušuji projednávání pořadu této schůze.

Sdělení předsednictva.

Dovolené

podle §u 2, odst. 4 jedn. řádu obdrželi: na dnešní den posl. Čavojský, Holeček, Kosik, Klíma, Rybárik; na dnešní a zítřejší den posl. Stanislav, Rösler, Knorre.

Omluvil se

nemocí posl. Devečka.

Lékařské vysvědčení předložili posl. Pekárek, Kirpalová.

Za platné podle §u 2, odst. 4 jedn. řádu uznány omluvy posl. Obrlika na den 23. dubna, posl. Turčeka a Dembovského na dny 22. a 23. dubna t. r.

Posl. Sivák vzdal se funkce zapisovatele.

Místopředseda posl. sněmovny posl. Sivák oznámil přípisem ze dne 22. dubna t. r., že se vzdává funkce zapisovatele posl. sněmovny.

Změny ve výborech.

Do výboru ústavně-právního vyslal: klub poslanců slovenskej žudovej strany posl. dr Sokola za posl. dr Wolfa; klub poslanců "Deutsche soz.-dem. Arbeiterpartei" posl. Köglera za posl. Heegera.

Do výboru iniciativního vyslal klub poslanců slovenskej žudovej strany posl. dr Wolfa za posl. dr Sokola.

Do výboru branného vyslal klub poslanců nár. sjednocení posl. Špačka za posl. Smetánku.

Ze senátu došlo.

Předseda senátu NSRČ sdělil přípisem ze dne 23. dubna 1937, k tisku 425 senátu z r. 1937, že senát vykonal v 67. a 68. schůzi dne 20. a 22. dubna 1937 předběžnou rozpravu o vládním návrhu zákona, kterým se vydává občanský zákoník, a přijal návrh vlády, aby osnova tato projednávána byla podle zákona ze dne 12. března 1937, č. 41 Sb. z. a n. Dále sdělil, že vládní návrh zákona, kterým se vydává občanský zákoník, přikázán byl podle §u 20 jedn. řádu a podle §u 1, odst. 2 zákona č. 41 z roku 1937 výboru ústavně-právnímu.

Poněvadž ve schůzi 94. dne 22. dubna t. r. i sněmovna přijala návrh vlády, aby osnova tato projednávána byla podle zákona ze dne 12. března 1937, č. 41 Sb. z. a n., bude tato osnova podle citovaného zákona projednávána.

Došlá účetní závěrka nejvyššího účetního kontrolního úřadu přikázána výboru.

Předseda nejvyššího účetního kontrolního úřadu zaslal přípisem ze dne 16. dubna 1937, č. 579/pres., podle §u 3 zákona ze dne 20. března 1919, č. 175 Sb. z. a n., účetní závěrku svého úřadu kap. 20 za rok 1936 - přikázána výboru rozpočtovému.

Došly dotazy a odpovědi.

Dotazy:

posl. Hollubeho min. financí a min. vnitra o zneužití československých mincí komunistickou stranou k účelům politické propagandy (č. D 325-IV);

posl. Hintermüllera min. vnitra ve věci zastupování obce při valné hromadě Východočeského elektrárenského svazu v Pardubicích (č. D 326-IV);

posl. Neumeistra:

min. vnitra ve věci neoprávněného užívání obecního lesa osady Lhota Štěpánovská (č. D 328-IV),

min. nár. obrany a min. financí ve věci daru z milosti pro matku po padlém poručíku (č. D 329-IV),

min. financí ve věci družstevního lihovaru v Horní Sukolomi (č. D 331-IV);

posl. Kleina min. financí ve věci trafiky na Mělníku (č. D 330-IV).

Odpovědi:

min. spravedlnosti na dotazy: posl. dr Neumana č. D 270-IV, posl. dr Goldsteina č. D 289-IV;

min. nár. obrany na dotaz posl. Hintermüllera č. D 303-IV.

Rozdané tisky.

Počátkem schůze:

Vládní návrh tisk 887 - přikázán výborům soc.-politickému a ústavně-právnímu.

Návrhy tisky 883 až 886 - přikázány výboru iniciativnímu.

Zprávy tisky 880 až 882.

Interpelace tisk 874 (I až XII).

Odpovědi tisk 863 (I až XVI).

Zápisy o 89. a 90. schůzi posl. sněmovny, proti nimž nebylo námitek podle §u 73 jedn. řádu.

Mezi schůzí:

Naléhavá interpelace tisk 890.

Výboru imunitnímu

přikázány žádosti:

kraj. soudu v Litoměřicích ze dne 16. dubna 1937, č. Nt XII 30/37, za souhlas s trest. stíháním posl. Maye pro zločin podle §u 15, č. 3, přečiny podle §u 14, č. 1, 3, 5, §u 15, č. 2, §u 18, č. 2 zákona č. 50/1923 Sb. z. a n. a přestupek podle §u 312 tr. z. (č. J 232-IV);

kraj. soudu v Užhorodě ze dne 19. dubna 1937, č. Nt X 14/37, předloženou vrch. stát. zastupitelstvím v Košicích ze dne 23. dubna 1937, č. 4634/37, za souhlas s trest. stíháním posl. Borkaňuka pro přečin urážky na cti a pomluvy tiskem podle §u 1 a §u 2 zákona č. 108/33 Sb. z. a n. (č. J 235-IV).

Místopředseda Langr sdělil, že se předsednictvo usneslo, aby se příští schůze konala ve čtvrtek dne 13. května t. r. o 3. hod. odpol. s

pořadem:

1 až 2. Nevyřízené odst. 2 a 3 pořadu 96. schůze.

3. Zpráva výboru imunitního o žádosti disc. komise pro učitelstvo národních škol při německém odboru zemské škol. rady v disc. věci posl. E. Köhlera (tisk 822).

4. Zpráva výboru imunitního o žádosti okr. soudu v Tanvaldě v trest. věci posl. Appelta (tisk 823).

5. Zpráva výboru imunitního o žádosti okr. soudu v Jindřichově Hradci v trest. věci posl. Bistřického (tisk 867).

6. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Mostě v trest. věci posl. Němce (SdP) (tisk 868).

(Konec schůze v 6 hod. 22 min. odpol.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP