Úterý 17. března 1936

Zamítneme proto tento návrh zákona se vší rozhodností, neboť i když vidíme v nové novele zákona malé zlepšení, není to ještě to, k čemu jest stát povinen, protože jest první morální povinností pomoci těmto válečným invalidům. Naše úspory jdou tak daleko, že stojíme na druhém místě. Zatím co na příklad Francie zvyšuje potřebu pro válečné poškozence o 12%, Estonsko o 10% a Belgie o 87%, stojíme mezi státy, které chtějí na válečných poškozencích vydělati, na druhém místě. Neboť my ušetříme na válečných poškozencích 33%, před námi stojí jenom Jugoslavie se 60%. Všechny ostatní státy se tedy lépe postaraly o válečné invalidy než my. (Potlesk poslanců sudetsko-německé strany.)

Místopředseda dr Markovič (zvoní): Ďalším rečníkom je pán posl. Chloupek. Udežujem mu slovo.

Posl. Chloupek: Slavná sněmovno! Právě projednávaná osnova zákona o příspěvcích a úpravě rent válečných invalidů je otázkou velmi důležitou. Je otázkou jistě eminentně sociální, ale je neméně otázkou brannosti, a je proto otázkou více než časovou.

Jestliže zde bylo z úst oposice řečeno, že touto předlohou se mají zalepiti oči lidem, kteří by měli jíti do války, pak, prosím, tímto způsobem bychom se ovšem na tuto předlohu dívat neměli.

Vždycky jsme měli, máme a musíme míti nejenom z ohledů sociálních, nýbrž také branných zřetel k tomu, aby bylo vždycky postaráno o invalidy a aby tato otázka byla pro nás, Čechoslováky a příslušníky celého našeho státu, samozřejmostí, aby se nikdy nepovažovala za politikum, abychom se na ni dívali s hlediska sociálního a s hlediska státnosti. A vítáme proto, že byla osnova upravena soc.politickým výborem, že i ministerstvo financí přistoupilo na snížení hranice ze 75 % na 50% invalidity, a že přece jenom to sešněrování není takové, jaké původně bylo. Tolik k osnově o válečných poškozencích.

Nyní budiž mi dovoleno říci několik slov k osnově, která byla projednávána, o požitcích resp. příspěvcích k požitkům bývalých zaměstnanců na velkostatcích. Také zde provedl sociálně-politický výbor úpravy, a to takové, ze především nebudou museti pensisté, kteří budou žádati o zlepšení pense, své žádosti kolkovati, a pak že byla odstraněna nejvyšší mez, která by se byla dotýkala jenom několika málo desítek pensistů. Musíme se dívat na otázku těchto pensistů tak, že mezi nimi je více než 9/10 pensistů potřebných. Operuje-li se někdy z nezasvěcenosti tím, ze snad někteří mezi těmito více než 4.000 pensisty jsou lidé nepotřební nebo méně potřební, prosím, to mně připadá, jako když se ukazuje na jednoho člověka a při tom se míří na 99. Tak bývají také velmi často posuzováni zemědělci, že při každé předloze se říká: to se dotýká jenom těch velkých; vyčítají se ti velcí, ale že ti malí jsou při tom biti, prostě se nevidí.

Prosím, dále budiž mi dovoleno říci několik slov k debatě, resp. k interní resoluci, která k tomuto zákonu byla přijata. Je to kapitola lesního dělnictva (Výkřiky. - Místopředseda dr Markovič zvoní.), které má zájem na tom, aby jeho poměry byly upraveny, a soc.-politický výbor se dovolával toho ... (Výkřiky komunistických poslanců.)

Místopředseda dr Markovič (zvoní): Prosím o kžud.

Posl. Chloupek (pokračuje): ... aby toto dělnictvo podléhalo především úrazovému pojištění. Já tento požadavek jménem lesního a zemědělského dělnictva opětuji (Výkřiky komunistických poslanců.) a trvám a žádám, aby touto otázkou bylo hnuto ve smyslu usnesení sjezdu i předsednictva republikánské strany, aby tato otázka byla řešena unifikací, aby otázka úrazového pojištění zemědělského a lesního dělnictva byla spojena s pojištěním sociálním a abychom neměli jako dosud dvě koleje a pro zemědělské dělnictvo sotva poloviční pojištění úrazové.

Dále připojili jsme se k tomu, aby byly upraveny otázky t. zv. milodarů těch lesních a zemědělských dělníků a zaměstnanců (Výkřiky komunistických poslanců.), kteří brali až do r. 1930 neztenčené milodary podle dřívějších velkostatků, ale zásahem ministerstva financí byly tyto jejich milodary zkráceny. My se také k tomuto požadavku plně připojujeme a žádáme, aby byla dána také těmto lidem plná spravedlnost. (Výkřiky komunistických poslanců.) Nedáme se poučovati od pánů na krajní levici, poněvadž těm pánům nejde o klid, pořádek a bezpečnost našeho státu, jako nám. (Výkřiky komunistických poslanců.) Prosím, budeme v tomto směru pokračovati ve svém úsilí jak v parlamentě, tak i mezi zemědělským a lesním dělnictvem dále bez ohledu na vaši demagogii. (Potlesk. - Výkřiky komunistických poslanců.)

Místopředseda dr Markovič (zvoní): Prerušujem prejednávanie tohoto odstavca poriadku. (Hluk.)

Prosím o kžud.

Vykonáme teraz odložené hlasovanie o 2.odstavci poriadku, ktorým je:

Ad 2. Hlasování o osnově zákona o podporách pro bývalé zaměstnance na velkém majetku pozemkovém (tisk 355).

Zpravodajci sú: za výbor soc.-politický p. posl. Tayerle, za výbor rozpočtový p. posl. Křemen.

Snemovňa je spôsobilá sa usnášať.

Osnova zákona má 6 paragrafov, nadpis a úvodnú formulu.

Poneváč niet pozmeňovacích návrhov, dám o celej osnove hlasovať naraz podža zprávy výborovej. (Námitek nebylo.)

Námietok niet.

Kto tedy súhlasí s celou osnovou zákona, to je s jej 6 paragrafy, nadpisom a úvodnou formulou podža zprávy výborovej, nech pozdvihne ruku. (Děje se.)

To je väčšina. Tým posl. snemovňa prijala túto osnovu zákona podža zprávy výborovej v čítaní prvom.

Druhé čítanie navrhnem na poriadok budúcej schôdze.

Tým je vybavený 2. odstavec poriadku.

Pristúpime k prejednávaniu ďalšieho odstavca, ktorým je:

4. Zpráva výboru imunitního o žádosti vrch. stát. zastupitelství v Košicích v trest. věci posl. Rybárika (tisk 222).

Zpravodajom je p. posl. Nový. Dávam mu slovo.

Zpravodaj posl. Nový: Slavná sněmovno! Stát. zastupitelství v Košicích žádá za souhlas s trest. stíháním posl. Rybárika pro přečin pomluvy podle §u 2 zák. č. 108/33 Sb. z. a n.

Imunitní výbor jednal o této žádosti a usnesl se doporučiti poslanecké sněmovně, aby nedala souhlas s trest. stíháním posl. Rybárika.

Místopředseda dr Markovič (zvoní): Ku slovu neni nikto prihlásený, rozprava odpadá a pristúpime preto ku hlasovaniu.

Pán zpravodajca navrhuje menom výboru imunitného, aby posl. snemovňa nesvolila k trest. stíhaniu posl. Rybárika.

Kto s týmto návrhom pána zpravodajca súhlasí, nech pozdvihe ruku. (Děje se.)

To je väčšina. Tým posl. snemovňa usniesla sa nesvoliť k trest. stíhaniu posl. Rybárika.

Tým vybavený je 4. odstavec poriadku.

Pristúpime k prejednávaniu ďalšieho odstavca, ktorým je:

5. Zpráva výboru imunitního o žádosti okr. soudu ve Frývaldově v trest. věci posl. Heegera (tisk 224).

Zpravodajom je p. posl. dr Dufek.

Dávam mu slovo.

Zpravodaj posl. dr Dufek: Slavná sněmovno! Okr. soud ve Frývaldově požádal posl. sněmovnu, aby dala souhlas s trest. stíháním posl. Heegera pro přestupek ublížení na cti podle § u 2 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.

Imunitní výbor ve schůzi 9. prosince 1935 usnesl se doporučiti posl. sněmovně, aby nedala souhlas s trest. stíháním tohoto poslance proto, že inkrimovaný výrok pronesen byl při výkonu poslaneckého mandátu, neobsahuje žádné osobní urážky a veřejný zájem na projednání této trestní věci nepřevyšuje zájmu sněmovny na nepřerušeném výkonu mandátu.

Místopředseda dr Markovič (zvoní): Ku slovu neni nikto prihlásený, rozprava odpadá a pristúpime preto ku hlasovaniu.

Pán zpravodajca navrhuje menom výboru imunitného, aby posl. snemovňa nesvolila k trest. stíhaniu posl. Heegera.

Kto s týmto návrhom pána zpravodajcu súhlasí, nech pozdvihne ruku. (Děje se.)

To je väčšina.

Tým posl. snemovňa usniesla sa nesvoliť k trest. stíhaniu posl. Heegera.

Tým vybavený je 5. odstavec poriadku.

Pristúpime k prejednávaniu ďalšieho odstavca, ktorým je:

6. Zpráva výboru imunitního o žádosti vrch. stát. zastupitelství v Košicích v trest. věci posl. Rybárika (tisk 226).

Zpravodajom je p. posl. Dlouhý.

Dávam mu slovo.

Zpravodaj posl. Dlouhý: Slavná sněmovno!

Vrchní státní zastupitelství v Košicích žádá za souhlas s trest. stíháním posl. Rybárika pro přečin urážky a utrhání na cti, spáchaný tiskem podle §§ 1 a 3 zákona čís. 108/33 Sb. z. a n.

Uvedeného přečinu se prý posl. Rybárik dopustil článkem "Obilný monopol" otištěným v "Gazdovských Novinách".

Obsah článku však není takového rázu, aby mohl ohroziti čest a dobré jméno žalobce a proto imunitní výbor navrhuje posl. sněmovně, aby posl. Rybárik vydán nebyl.

Místopředseda dr Markovič (zvoní): Ku slovu neni nikto prihlásený, rozprava odpadá a pristúpime preto ku hlasovaniu.

Pán zpravodajca navrhuje menom výboru imunitného, aby posl. snemovňa nesvolila k trest. stíhaniu posl. Rybárika.

Kto s týmto návrhom pána zpravodajcu súhlasí, nech pozdvihne ruku. (Děje se.)

To je väčšina.

Tým posl. snemovňa usniesla sa nesvoliť k trest. stíhaniu posl. Rybárika.

Tým vybavený je 6. odstavec poriadku.

Poneváč imunitná vec posl. B. Köhlera (tisk 227), uvedená na poriadku schôdze ako odst. 7, bola krajským súdom v Chebu odvolaná, odpadá jednanie o tejto veci a pristúpime k prejednávaniu odstavca ďalšieho, ktorým je:

8. Zpráva výboru imunitního o žádosti vrch. stát. zastupitelství v Košicích v trest. věci posl. Töröka (tisk 229).

Zpravodajcom je p. posl. Dlouhý.

Dávam mu slovo.

Zpravodaj posl. Dlouhý: Slavná sněmovno!

Vrch. stát. zastupitelství v Košicích žádá za souhlas s trest. stíháním posl. Töroka pro přečin podle §u 14, č. 5 a pro zločin podle §u 15, č. 3 zákona čís. 50/23 Sb. z. a n.

Uvedených deliktů prý se dopustil posl. Török na schůzi komunistické strany ve Várech dne 21. května 1931. Poněvadž výroky na schůzi pronesené lze považovati za pouhou kritiku poměrů, navrhuje imunitní výbor posl. sněmovně, aby posl. Török vydán nebyl.

Místopředseda dr Markovič (zvoní):

Ku slovu neni nikto prihlásený, rozprava odpadá a pristúpime preto ku hlasovaniu.

Pán zpravodajca navrhuje menom výboru imunitného, aby posl. snemovňa nesvolila k trest. stíhaniu posl. Töröka.

Kto s týmto návrhom pána zpravodajcu súhlasí, nech zdvihne ruku. (Děje se.)

To je väčšina.

Tým posl. snemovňa usniesla sa nesvoliť k trest. stíhaniu posl. Töröka.

Tým vybavený je 8. odstavec poriadku.

Prerušujem prejednávanie poriadku tejto schôdze.

Sdělení předsednictva.

Rozdaný tisk

mezi schůzí: Vládní návrh tisk 350.

Stanoveny lhůty výborům.

K návrhu místopředsedy dr Markoviče stanoveny byly lhůty do čtvrtka dne 19. března 1936 do 12. hod. pol. k podání zpráv o vládních návrzích:

výborům soc.-politickému a rozpočtovému pro tisk 329,

výboru soc.-politickému pro tisk 350.

Dovolené

podle §u 2, odst. 4 jedn. řádu obdrželi na dnešní den posl. Hollube, F. Nitsch.

Omluvil se

nemocí posl. dr Dominik.

Místopředseda dr Markovič oznámil usnesení předsednictva, aby se příští schůze konala ve čtvrtek dne 19. března 1936 ve 3 hod. odpol. s

pořadem:

1. Zpráva výborů soc. politického a rozpočtového o vládním návrhu (tisk 338) zákona, kterým se mění nebo doplňují některá ustanovení zákona ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. z. a n., o požitcích válečných poškozenců, ve znění zákona ze dne 25. ledna 1922, č. 39 Sb. z. a n. (tisk 357).

2. Zpráva výboru rozpočtového o usnesení senátu N.S.R.Č. (tisk 331) k vládnímu návrhu zákona (tisky sen. 5 a 101) o zcizení některých státních nemovitostí v Kostelci n. L. [podle §u 35 jedn. řádu].

3. Zpráva výborů soc. politického a rozpočtového o vládním návrhu (tisk 329) zákona o stavebním ruchu [podle §u 35 jedn. řádu].

4. Zpráva výboru soc. politického o vládním návrhu (tisk 350) zákona, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče [podle §u 35 jedn. řádu].

5. Druhé čtení osnovy zákona o příplatcích pro bývalé zaměstnance na velkém majetku pozemkovém (tisk 355).

6. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Chrudimi v trest. věci posl. dr Novotného (tisk 200).

7. Zpráva výboru imunitního o žádosti okr. soudu ve Velké Bíteši v trest. věci posl. Janalíka (tisk 212).

8. Zpráva výboru imunitného o žiadosti vrch. štát. zastupitelstva v Bratislave v trest. veci posl. Suroviaka (tisk 306).

9. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu trest. v Praze v trest. věci posl. Gajdy (tisk 308).

10. Zpráva výboru imunitního o žádosti disciplinární rady adv. komory v Praze v disciplinární věci posl. dr Branžovského (tisk 311).

Konec schůze v 6 hod. 5 min. večer.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP