Úterý 18. června 1935

(Začátek schůze v 11 hod. 31 min. dopol.)

Přítomni:

Členové vlády: předseda vlády Malypetr; ministři Bechyně, dr Beneš, dr Czech, dr Černý, dr Dérer, inž. Dostálek, dr Franke, dr Hodža, dr Krčmář, Machník, Najman, inž. Nečas, dr Spina, dr Šrámek, dr Trapl.

Předseda nejvyššího účetního kontrolního úřadu dr Horák.

293 poslanců podle presenční listiny.

Z kanceláře sněmovní: sněm. tajemník dr Říha; jeho zástupci Nebuška, dr Mikyška, dr Záděra.

Předseda vlády Malypetr (zvoní):

Slavná sněmovno! Podle §u 5, odst. 2 jedn. řádu poslanecké sněmovny zahajuji ustavující schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé, vyšlé z voleb vykonaných pro IV. volební období v květnu 1935, jichž výsledek oznámen byl vyhláškou ústřední volební komise ze dne 27. května 1935.

Schůzi svolal president republiky na dnešní den rozhodnutím ze dne 11. června 1935.

Přistoupíme k projednávání pořadu dnešní schůze, a to nejprve k odst. 1, jímž jest:

1. Sliby poslanců.

Vykonáme poslanecké sliby podle §u 22 úst. listiny a §§ 5 a 6, pokud se týče §u 49, odst. 6 jedn. řádu posl. sněmovny.

Dám přečísti formuli slibu v jazyku českém a slovenském, a podle §u 49, odst. 6 jedn. řádu také v jazyku německém, ruském, resp. maloruském, maďarském a polském pro pp. poslance, kteří se přihlásili k některé z těchto národností, jestliže by - místo v jazyku československém - chtěli slibovati v jazyku té národnosti, ke které se přihlásili.

Poté přikročíme k ústnímu slibu těch paní a pánů poslanců, kteří dříve vykonali písemný slib ve sněmovní kanceláři podle §u 6 jedn. řádu.

Paní a páni poslanci budou vystupovati na předsednickou tribunu v pořadí, jak jdou lavice za sebou v jednotlivých blocích, a to tak, že s pravé mojí strany přistupovati budou členové posl. sněmovny z bloků po mé pravé ruce, s levé mojí strany vstupovati budou na předsednickou tribunu členové sněmovny z bloků po mojí levé ruce.

Prosím, aby paní a páni poslanci nastupovali přesně v pořadí, jak jdou lavice za sebou, a dbali pokynů sněmovního úředníka.

Každý člen sněmovny připraví ověřovací list k nahlédnutí sněmovní kanceláři, oznámí své jméno tajemníku sněmovny, jenž je vyhlásí; slib vykoná každý tím způsobem, že přistoupí ke mně, podá mně ruku a zřetelně pronese slovo "slibuji", či "sľubujem" nebo shodný výraz v jazyku oné národnosti, ke které se přihlásil.

Po vykonaném slibu odcházeti budou paní a páni poslanci s presidiální tribuny horním východem, a to na pravé či levé straně nahoře, podle toho, na které straně dole vstoupili na tribunu.

Žádám všechny paní a pány poslance, aby zaujali svá místa a na nich setrvali, neboť se tím ulehčí a zrychlí postup při výkonu slibu. (Děje se.)

Žádám pana sněmovního tajemníka dr Říhu, aby přečetl formuli slibovací, pokud se týče, aby ji dal přečísti tlumočníky. (Poslanci povstávají.)

Sněmovní tajemník dr Říha (čte):

"Slibuji, že budu věren republice Československé a že budu zachovávati zákony a mandát svůj zastávati podle svého nejlepšího vědomí a svědomí."

"Sľubujem, že budem verný republike Československej a že budem zachovávať zákony a mandát svoj zastávať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia."

Tlumočník dr Kleinschnitz (čte):

"Ich gelobe, der Čechoslovakischen Republik treu zu sein und die Gesetze zu beobachten sowie mein Mandat nach bestem Wissen und Gewissen auszuüben."

Tlumočník Wolf (čte):


Tlumočník Pecháček (čte):

"Fogadom, hogy a Csehszlovák köztársasághoz hű leszek s hogy a legjobb tudásom és lelkiismeretem szerint fogom a törvényeket megtartani s megbizásomat gyakorolni."

Tlumočník Wolf (čte):

"Ślubuję, iż będę wierny republice Czeskosłowackiej i że będę zachowywał ustawy i pełnił swój mandat podług swej najlepszej wiedzy i sumienia." (Poslanci usedají.)

Předseda vlády Malypetr (zvoní): Žádám tedy paní a pány poslance, aby jednotlivě vstupovali na předsednickou tribunu k výkonu slibu podle daného poučení.

(Sněmovní tajemník dr Říha oznamuje jména poslanců, přicházejících za sebou podle lavic v jednotlivých blocích, a poslanci přistupují k předsedovi vlády a podávajíce mu ruku vykonávají poslanecký slib.)

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Šrámek.

Posl. dr Šrámek: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Stašek.

Posl. Stašek: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Mičura.

Posl. dr Mičura: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Josef Dolanský.

Posl. dr Josef Dolanský: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Šamalík.

Posl. Šamalík: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Janalík.

Posl. Janalík: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Bayer.

Posl. Bayer: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. inž. Dostálek.

Posl. inž. Dostálek: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Václav Sedláček.

Posl. Václav Sedláček: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Bezděk.

Posl. Bezděk: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Stanislav.

Posl. Stanislav: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Košek.

Posl. Košek: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Knotek.

Posl. Knotek: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Otáhal.

Posl. Otáhal: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Vičánek.

Posl. Vičánek: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Novák.

Posl. dr Novák: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Hintermüller.

Posl. Hintermüller: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Hula.

Posl. dr Hula: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Světlík.

Posl. Světlík: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Brukner.

Posl. Brukner: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Řičář.

Posl. Řičář: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Hlinka.

Posl. Hlinka: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Tiso.

Posl. dr Tiso: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Onderčo.

Posl. Onderčo: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Sivák.

Posl. Sivák: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Sokol.

Posl. dr Sokol: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Florek.

Posl. Florek: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Slušný.

Posl. Slušný: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Suroviak.

Posl. Suroviak: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Pružinský.

Posl. dr Pružinský: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Sidor.

Posl. Sidor: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Čavojský.

Posl. Čavojský: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Danihel.

Posl. Danihel: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Drobný.

Posl. Drobný: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Šalát.

Posl. Šalát: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Turček.

Posl. Turček: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Haššík.

Posl. Haššík: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Kendra.

Posl. Kendra: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Dembovský.

Posl. Dembovský: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Longa.

Posl. Longa: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Bródy.

Posl. Bródy:

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Wolf.

Posl. dr Wolf: Ślubuję.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Rázus.

Posl. Rázus: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Kramář.

Posl. dr Kramář: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Ježek.

Posl. Ježek: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Špaček.

Posl. Špaček: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. inž. Schwarz.

Posl. inž. Schwarz: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr inž. Toušek.

Posl. dr inž. Toušek: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Chmelík.

Posl. Chmelík: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Štůla.

Posl. dr Štůla: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Domin.

Posl. dr Domin: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Smetánka.

Posl. Smetánka: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Rašín.

Posl. dr Rašín: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Holeček.

Posl. Holeček: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Knebort.

Posl. Knebort: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. inž. Protuš.

Posl. inž. Protuš: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Jan Sedláček.

Posl. Jan Sedláček: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Novotný.

Posl. dr Novotný: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Fencik.

Posl. dr Fencik:

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Staněk.

Posl. dr Staněk: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Beran.

Posl. Beran: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Mašata.

Posl. Mašata: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Bradáč.

Posl. Bradáč: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Dubický.

Posl. Dubický: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Slávik.

Posl. dr Slávik: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Hodža.

Posl. dr Hodža: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. inž. Žilka.

Posl. inž. Žilka: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Teplanský.

Posl. Teplanský: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Pelíšek.

Posl. Pelíšek: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Zadina.

Posl. dr Zadina: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Černý.

Posl. dr Černý: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Zářecký.

Posl. Zářecký: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr inž. Brdlík.

Posl. dr inž. Brdlík: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Suchý.

Posl. dr Suchý: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Chloupek.

Posl. Chloupek: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Bistřický.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP


telefon: 257 171 717