"S" resp. San-Schl "S" resp. Schm-Sid "S" resp. Siv-Sme "S" resp. Sog-Ste "S" resp. Sti-Svě "S" resp. Syn-Šam "S" resp. Šed-Šve

SOGL Anton

X. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 13.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. rozp. a zeměd.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrhy iniciativní:

aby byla ihned učiněna pomocná opatření ke zmírnění nouze v okrese znojemském, způsobené krupobitím, t. 46.

8, 5. XI. 1935; 16.

aby se ihned zahájila vydatná pomocná akce pro obyvatele obcí: Znojmo-Mansberk, Znojmo-Hradiště Sv. Hypolita, Citonice, Kasárna, Přimětice, Dobšice, Německá Konice, Popice, Novy Šaldorf, Jaroslavice, Čule, Micmanice a Křídlůvky v politickém okrese znojemském, které byly dne 24. VI. 1936 těžce postiženy živelní pohromou, t. 593.

60, 7. X. 1936; 8.

aby byla ihned poskytnuta vydatná pomoc obcím Horní a Dolní Věstonice v okr. mikulovském, které byly dne 11. VIII. 1937 poškozeny bouří, t. 1057.

112, 29. X. 1937; 11.

aby byla ihned poskytnuta vydatná pomoc obcím Micmanice, Ječmeniště a Dyjákovičky v pol. okr. znojemském, postiženým bouří dne 14. VIII. 1937, t. 1059.

112, 29. X. 1937; 11.

aby ihned byla poskytnuta vydatná pomoc městu Mikulovu v politickém okrese mikulovském, poškozenému bouří dne 23. VI. 1938, t. 1390.

150, 2. VIII. 1938; 7.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se mění finanční zákon na rok 1936 (t. 567).

59, 27. VI. 1936; 13.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1936 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 1225).

141, 17. III. 1938; 62.

o zákonu o poplatkovém ekvivalentu, (t. 1264).

145, 5. IV. 1938; 24.

o zákonu, jímž se doplňuje ustanovení § 5, odst. 1 zákona o ochraně a obraně proti leteckým útokům (t. 1314).

146, 7. IV. 1938; 12.

Interpelace:

o neoprávněném postupu četnické stanice proti vyvěšení obrazu Kornáda Henleina,

t. 263/VI. 25, 21. I. 1936; 9.

odpov. t. 423/III. 42, 7. V. 1936; 4.

o vranovské údolní přehradě,

t. 586/VIII. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 692/IV. 74, 15. XII. 1936; 3.

že byl bez důvodu zabaven opis voličských seznamů a že se voličské seznamy v Jihlavě vykládají nezákonitě,

t. 673/IX. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 828/IV. 88, 31. III. 1937; 4.

že na jižní Moravě byla bez důvodu zatčena celá skupina říšskoněmeckých cestovatelů,

t. 675/I. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 757/V. 78, 11. II. 1937; 6.

o hrubých služebních poklescích četníků Berana a Kamerada z podmokelské četnické stanice,

t. 799/IX. 85, 5. III. 1937; 4.

odpov. t. 992/I. 112, 29. X. 1937; 10.

že strážmistr Josef Měřinský z četnické stanice v Dol. Věstonicích neprávem paušálně podezřívá sudetskoněm. stranu, předseda Konrad Henlein,

t. 847/VI. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 1041/III. 112, 29. X. 1937; 10.

že stát. policejní úřad v Mikulově neprávem rozkázal vyvěsiti vlajky,

t. 1199/II. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1385/II. rozesl. 31. VIII. 1938.

o zřizování stát. policejních úřadů a o jejich obsazení Němci,

t. 1327/XI. 147, 26. IV. 1938; 8.

o protizák. zakročení praporčíka Frant. Krecka z Hrušovan n. Jevišovkou, okr. Jaroslavice,

t. 1361/XVII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o událostech v Lednici a o protizákonném chování mikulovského policejního komisařství,

t. 1372/IV. 150, 2. VIII. 1938; 7.

 

SOKOL Martin, Dr.

XVIII. voleb. kraj

Ľud.

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 4.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1936; 11.

Byl členem výb. im., in., rozp., stál. (náhr.) a ústav.-práv.

Zvolen předsedou sněmu Slovenské krajiny 18. I. 1939.

Jmenován ministrem vnitra vlády Slovenské krajiny 11. III. 1939.

Zproštěn úřadu ministra 14. III. 1939.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí pomoci požárem poškozeným v obci Budiná (okr. Lučenec), t. 114.

12, 8. XI. 1935; 31.

na poskytnutí pomoci občanům, postiženým povodněmi řeky Hronu a Žitavy na Slovensku, t. 846.

88, 31. III. 1937; 4.

na vydání zákona, kterým se 30. říjen vyhlašuje za státní svátek, t. 862.

93, 16. IV. 1937; 3.

na doplnění a změnu ústavního zákona ze dne 29. II. 1920, č. 122 Sb. z. a n., kterým se podle § 129 ústavní listiny určují zásady jazykového práva v republice Československé, t. 1071.

112, 29. X. 1937; 11.

na změnu a doplnění volebních řádů do poslanecké sněmovny a senátu, t. 1091.

114, 9. XI. 1937; 5.

na poskytnutí podpory pohořelým v Slovenské Ľupči (okr. Banská Bystrica), t. 1147.

119, 2. XII. 1937; 75.

na poskytnutí podpory povodní postiženým obcím Valaská, Zámostí, Dubová, Nemecká a Sv. Ondřej (okr. Brezno n. Hronem), Lučatín a Šalková (okr. Banská Bystrica), t. 1148.

119, 2. XII. 1937; 75.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 1432 (návrh posl. A. Hlinky na vydání ústavního zákona o autonomii Slovenské krajiny.)

155, 19. XI. 1938; 3.

vyjádření o pozměň. návrzích 9.

úst.-práv. výb. zpr. t. 1438 (zákon o změně ústavy republiky Česko-Slovenské a o mimořádné moci nařizovací).

157, 14. XII. 1938; 3, doslov. 34.

Prohlášení:

jménem klubu poslanců sloven. ľudové strany k stát. rozpočtu pro rok 1937 (t. 685) ve věci Stát. rafinerie v Dubové.

71, 4. XII. 1936; 32.

jménem klubu poslanců sloven. ľudové strany o demonstracích sloven. vysokoškolského studentstva v Bratislavě za rozpravy o t. 976.

114, 9. XI. 1937; 17.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 936 (t. 150) a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

17, 6. XII. 1935; 45.

o zákonu, kterým se prodlužuje zmocnění podle čl. I zákona ze dne 21. VI. 1934, č. 109 Sb. u. a n., o mimořádné moci nařizovací, ve znění čl. I zákona ze dne 26. VI. 1935, č. 131 Sb. z. a n., t. 476.

49, 4. VI. 1936; 6.

o zákonu, kterým se vydává občanský zákoník, (t. 844).

93, 16. IV. 1937; 16.

o prohlášení předsedy vlády dr M. Hodži z 4. III. 1938 o nejaktuálnějších otázkách zahraniční politiky.

137, 9. III. 1938; 3.

Interpelace:

ve věci slovenských podomních obchodníků,

t. 88/XIX. 13, 14. XI. 1935; 4.

odpov. t. 274/XIV. 27, 18. II. 1936; 6.

ve věci úpravy platových a služebních poměrů odborných učitelů s vyšším resp. s vysokoškolským vzděláním, účinkujících na měšťanských školách na Slovensku,

t. 395/VIII. 39, 28. IV. 1936; 3.

odpov. t. 530/II. 56, 24. VI. 1936; 67.

ve věci požitků profesorů katolických theologických učilišť diecesních na Slovensku,

t. 497/II. 53, 16. VI. 1936; 4.

odpov. t. 623/IX. 61, 8. X. 1936; 34.

ve věci odměn profesorů katolických theolog. učilišť diecesních na Slovensku za zastávání funkcí představených biskupských kněžských seminářů,

t. 497/III. 53, 16. VI. 1936; 4.

odpov. t. 630/IV. 62, 15. X. 1936; 4.

o nepoměrně vysoké sazbě potravní daně na čáře,

t. 691/X. 72, 10. XII. 1936; 4.

odpov. t. 845/II. 88, 31. III. 1937; 4.

o urychleném provedení unifikace právního pořádku,

t. 711/V. 74, 15. XII. 1936; 3.

odpov. t. 889/III. 98, 20. V. 1937; 4.

ve věci podomního obchodu,

t. 735/II. 76, 21. I. 1937; 7.

odpov. t. 889/IV. 98, 20. V. 1937; 4.

ve věci uskutečnění t. zv. velké tarifní reformy,

t. 853/XVII. 90, 8. IV. 1937; 3.

ve věci povolení mimořádné těžby dřeva na velkostatku Herminy Poprové ve Vel. Bytči,

t. 874/VI. 96, 27. IV. 1937; 25.

odpov. t. 946/XIII. 105, 15. VI. 1937; 3.

ve věci nepřístojného chování Frant. Svozila, učitele na stát. ľud. škole v Helpě (okr. Brezno n. Hronem),

t. 1089/VI. 115, 15. XI. 1937; 3.

odpov. t. 1247/XII. 136, 8. III. 1938; 3.

ve věci odložení obecních voleb a zákazu politických shromáždění,

t. 1094/I. 115, 15. XI. 1937; 3.

odpov. t. 1221/IX. 130, 22. II. 1938; 5.

ve věci nepovolení odborných přednášek pro osadníky Horehronia,

t. 1135/III. 116, 27. XI. 1937; 10.

odpov. t. 1267/X. 142, 18. III. 1938; 33.

ve věci nepřístojného chování Frant. Svozila, učitele na stát. ľudové škole v Helpě (okr. Brezno n. Hr.),

t. 1308/VI. 147, 26. IV. 1938; 8.

odpov. t. 1406/VII. rozesl. 31. VIII. 1938.

ve věci zkonfiskování 73. čísla časopisu "Slovák" ze dne 29. III. 1938,

t. 1308/IX. 147, 26. IV. 1938; 8.

odpov. t. 1370/XI. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o nesprávném účtování "Obecně prospěšného stavebního a bytového družstva kolonistů ze Slávikova a Bottova v Slávikově, zaps. spol. s r. o.",

t. 1377/XV. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o nemožných vychovávacích a služebních způsobech vrch. adm. rady dr Frant. Kočího, ředitele Komenského ústavu v Košicích,

t. 1386/VII. rozesl. 31. VIII. 1938.

ve věci řešení kolonisační otázky na Slovensku,

t. 1405/V. rozesl. 31. VIII. 1938.

Žádost ve věcech imunity:

okr. soud v Bratislavě (přestupek urážky podle § 1 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.).

13, 14. XI. 1935; 4.

zpr. t. 526; zprav. dr Moudrý; nevydán.

16, 21. I. 1937; 27.

 

SPINA Franz, Dr.

III. voleb. kraj

LW

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 9.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Jmenován ministrem bez portefeuille 4. VI. 1935.

1, 18. VI. 1935; 18.

Jmenován opětně ministrem bez portefeuille 18. XII. 1935.

23, 19. XII. 1935; 4.

Jmenován opětně ministrem bez portefeuille 21. VII. 1937.

112, 29. X. 1937; 4.

Zproštěn úřadu ministra bez portefeuille 23. III. 1938.

143, 29. III. 1938; 3.

Vzdal se posl. mandátu 25. III. 1938; po něm nastoupil Gustav Hacker (SdP).

143, 29. III. 1938; 4.

Žádost ve věcech imunity:

okr. soud v Mostě (přestupek pomluvy podle § 2 zákona č. 108/1933 Sb. z. a n.).

27, 18. II. 1936; 7.

zpr. t. 407; zprav. dr Dufek; nevydán.

47, 26. V. 1936; 32.

 

SRBA Antonín

II. voleb. kraj

ČSD-NSP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 10.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. br., parl. úsp. kom. (náhr.), rozp., soc.-pol. a techn.-doprav.

Stal se členem klubu posl. NSP.

156, 13. XII. 1938; 3.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o zestátnění zbrojního průmyslu, t. 563.

57, 25. VI. 1936; 83.

na vydání zákona, kterým se osvobozují věnování na oslavu dvacetiletého trvání republiky Československé od kolků a poplatků, daně z obohacení, daně důchodové, všeobecné i zvláštní daně výdělkové, příspěvku na obranu státu a mimořádné daně ze zisků, t. 1295.

146, 7. IV. 1938; 3.

Návrh resoluční:

k t. 1017. 109, 25. VI. 1937; 49.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

18, 7. XII. 1935; 24.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon na ochranu republiky (t. 394) a o zákonu o obraně státu (t. 400).

39, 28. IV. 1936; 26.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

69, 2. XII. 1936; 51.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse z 9. XI. 1937.

118, 1. XII. 1937; 55.

Interpelace:

o ústřední organisaci československého motorismu,

t. 362/XVII. 35, 26. III. 1936; 10.

odpov. t. 578/X. 60, 7. X. 1936; 8.

 

STANĚK František, Dr.

II. voleb. kraj

REP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 5.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Zemřel 19. VI. 1936. 54, 22. VI. 1936; 2.

Po něm nastoupil Jos. Dvořák.

Návrhy iniciativní:

na pomoc krajům postiženým živelními pohromami v roce 1935, t. 16.

4, 24. VI. 1935; 4.

na vydání zákona, kterým se upravuje mzda zemědělských a lesních dělníků na Slovensku a Podkarpatské Rusi, t. 344.

35, 26. III. 1936; 5.

 

STANGL Georg

VIII. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 13.

Volba verifikována 22, 12. XII. 1935; 51.

Byl členem výb. zásob.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrhy iniciativní:

aby bylo přiděleno suché krmivo a levná posilující krmiva zemědělcům v obcích Holýšově, Hradec, Stod, Chotěšov, Mantov, Vstiš, Vodní Újez, Dobřany, Slovice a Litice v okr. stodském, jakož i zemědělcům v obcích Horšovský Týn, Mašovice, Mračnice, Březí, Meclov, Semošice, Ohučov, Polžice a Srby v pol. okr. horšovskotýnském, kteří byli těžce postiženi povodní v údolí Radbuzy, t. 584.

60, 7. X. 1936; 8.

aby byla rychle poskytnuta vydatná pomoc zemědělcům, postiženým krupobitím v obcích Herštejnské Chalupy, Mladé Korytany, Nejd, Jindřichov a Rybník v okr. poběžovickém, t. 1058.

112, 29. X. 1937; 11.

na příděl osiva rolníkům z osady Reckerberg, obce Stachov, osady Studenec, obce Nicov, jakož i obce Kozí Hřbet včetně osady Svojše v okr. Kašperské Hory, kteří byli těžce poškozeni živelní pohromou, t. 1065.

112, 29. X. 1937; 11.

na příděl semene a krmiva rolníkům z obcí Novosedly s Liščí Horou jakož i Velkým Hořínem v okr. hostouňském, kteří byli těžce postiženi průtrží mračen a krupobitím a jichž hospodářská existence je tím ohrožena, t. 1066.

112, 29. X. 1937; 11.

Interpelace:

aby si min. spravedlnosti vyžádalo posudek nejvyššího soudu o neobjednaných tiskopisech,

t. 577/IX. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 663/VI. 65, 27. XI. 1936; 6.

o neodůvodněném a nezákonném rozpuštění schůze,

t. 607/XI. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 767/V. 78, 11. II. 1937; 6.

ze podřízené úřady sužují pro označování měny v německém jazyku jinak než "Kč",

t. 655/I. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 797/I. 84, 4. III. 1937; 4.

že bylo zakázáno přečísti na veřejné schůzi dekret Ferdinanda Dobrotivého o představeních,

t. 664/II. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 842/XXIII. 88, 31. III. 1937; 4.

že znojemský okresní úřad bez důvodu potrestal účastníky lidových velikonočních jízd pro nepřípustné prý pohyby rukama,

t. 673/IV. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 805/XI. 86, 11. III. 1937; 4.

o ztrátě dopisu,

t. 766/XI. 78, 11. II. 1937; 6.

odpov. t. 925/XXIII. 104, 11. VI. 1937; 4.

o nepostačující odpovědi na interpelaci,

t. 888/XX. 97, 13. V. 1937; 4.

odpov. t. 1060/XXI. 112, 29. X. 1937; 11.

že lesní rada Karel Heger v Horšov. Týně bez důvodů odepřel uděliti práci a neprávem všeobecně obvinil sudetskoněm. stranu, předseda Konrád Henlein,

t. 888/XXIX. 97, 13. V. 1937; 4.

odpov. t. 1070/II. 112, 29. X. 1937; 11.

o hrozivém rozšíření křivice v něm. nouzovém území,

t. 888/XXX. 97, 13. V. 1937; 4.

odpov. t. 1070/XX. 112, 29. X. 1937; 11.

o nevyřizování stížnosti,

t. 960/XVI. 105, 15. VI. 1937; 3.

odpov. t. 1092/III. 115, 15. XI. 1937; 3.

o nedostatečném vzdělání četníků a příslušného úředníka okres. úřadu v Horšovském Týně,

t. 960/XVII. 105, 15. VI. 1937; 3.

odpov. t. 1075/XIX. 112, 29. X. 1937; 11.

o chování koncipisty Jana Stradala od okres. úřadu v Horšovském Týně při květnovém projevu sudetskoněmecké strany, předseda Konrád Henlein, v Horšov. Týně,

t. 982/XIV. 107, 22. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1076/XVI. 112, 29. X. 1937; 11.

o hrubém a úřadu nedůstojném chování štáb. rotmistra Jana Pekaře z Hostouně při Husových oslavách v Hostouni,

t. 1069/I. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1198/XI. 129, 27. I. 1938; 8.

o protizákonném potrestání státní policií v Nýrsku,

t. 1208/VIII. 130, 22. II. 1938; 4.

odpov. t. 1373/II. 150, 2. VIII. 1938; 7.

že stát. polic. expositura v Poběžovicích proti zákonu zakázala schůzi podle § 5,

t. 1208/X. 130, 22. II. 1938; 4.

odpov. t. 1394/I. rozesl. 1. VIII. 1938.

o opožděném doručování pošty,

t. 1208/XV. 130, 22. II. 1938; 4.

odpov. t. 1331/X. 148, 10. V. 1938; 6.

o porušení listovního tajemství,

t. 1222/XI. 130, 22. II. 1938; 5.

odpov. t. 1373/XII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o nepatřičném chování policejního úředníka,

t. 1222/XVII. 130, 22. II. 1938; 5.

odpov. t. 1374/I. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o službě odporujícím chování listonoše Frant. Prohasky a poštmistra Jos. Slepičky u poštov. úřadu v Nečtinách v okr. manětínském,

t. 1324/VIII. 147, 26. IV. 1938; 8.

odpov. t. 1394/XXV. rozesl. 31. VIII. 1938.

že se poštmistr Jan Korinek v Horšovském Týně neprávem zdráhal vydati došlé německé noviny odběratelům,

t. 1339/IX. 148, 10. V. 1938; 6.

odpov. t. 1396/XI. rozesl. 31. VIII. 1938.

o hrozbách a přehmatech agenta Gustava Schneidera u státní policie v Poběžovicích,

t. 1372/III. 150, 2. VIII. 1938; 7.

 

STANISLAV František

XIII. voleb. kraj

L-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 3.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. ink. (II. náhr.), zdrav. a zeměd.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

na okamžitou pomoc postiženým živelní pohromou v obcích Kuželov, Hrubá Vrbka, Malá Vrbka, Velká n. Veličkou, Javorník, Petrov a Radějov v okr. hodonínském, t. 444.

44, 14. V. 1936; 4.

na poskytnutí mimořádné pomoci zemědělcům, živnostníkům, obchodníkům, zahradníkům, majitelům ovocných zahrad a všem, kteří ve dnech 8.-14. VI. 1937 byli poškozeni krupobitím a průtrží mračen v obcích okr. Slaný, Roudnice, Louny, Rakovník, Most a Bílina, t. 989.

106, 17. VI. 1937; 3.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140), skup. hospod., doprav. a fin., a. o prohlášení min. financí dr Kalfuse z 9. XI. 1937.

120, 3. XII. 1937; 30.

 

STAŠEK Bohumil, Msgre

I. A voleb. kraj

L-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 3.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. kult. a ústav.-práv.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se prodlužuje účinnost zákona č. 247 Sb. z. a n. z r. 1933 o srážkách z platů členů Národního shromáždění na r. 1937, t. 700.

72, 10. XII. 1936; 12.

na vydání zákona, kterým se stanoví srážky z platů členů Národního shromáždění, t. 1012.

107, 22. VI. 1937; 10.

na změnu a doplnění zákona ze dne 18. III. 1921, č. 115 Sb. z. a n., o náhradě předsedům, místopředsedům a členům obou sněmoven Národního shromáždění RČS, t. 1013.

107, 22. VI. 1937; 10.

na vydání zákona, kterým se osvobozují věnování na oslavu dvacetiletého trvání republiky Československé od kolků a poplatků, daně z obohacení, daně důchodové, všeobecné i zvláštní daně výdělkové, příspěvku na obranu státu a mimořádné daně ze zisků, t. 1295.

146, 7. IV. 1938; 3.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1140. 122, 4. XII. 1937; 17.

k t. 1432. 155, 19. XI. 1938; 8.

Návrh resoluční:

k t. 417. 43, 8. V. 1936; 15.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685) a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

68, 1. XII. 1936; 77.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140) a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze dne 9. XI. 1937.

117, 30. XI. 1937; 63.

Interpelace:

o postupu ministerstva školství a nár. osvěty, kterým znemožňuje zříditi oddělení pro nepovinné vyučování náboženství ve vyš. třídách střed. škol,

t. 1250/V. 136, 8. III. 1938; 3.

odpov. t. 1350/VIII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

 

STEJSKAL Josef

III. voleb. kraj

ČNS-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 8.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. soc.-pol.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o obchodních cestujících, zástupcích nebo jednatelích a jiných osobách v podobném postavení, t. 467.

51, 9. VI. 1936; 3.

aby byla ihned poskytnuta pomoc živelní pohromou postiženému obyvatelstvu kraje náchodského, t. 921.

100, 3. VI. 1937; 4.

aby byl změněn zákon ze dne 3. IV. 1925, č. 65 Sb. z. a n., o svátcích a památných dnech republiky Československé, t. 1031.

112, 29. X. 1937; 10.

Návrhy pozměňovací:

k t. 357. 33, 19. III. 1936; 14.

k t. 1268. 140, 16. III. 1938; 17.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 1191

(zákon, kterým se prodlužuje platnost hromadných smluv pracovních).

128, 17. XII. 1937; 13, doslov 53.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

20, 10. XII. 1935; 41.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

70, 3. XII. 1936; 55.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse z 9. XI. 1937.

119, 2. XII. 1937; 71.

Interpelace:

o zjednání nápravy v přídělu lístků ze státní stravovací akce v zemi České a nesociálním postupu zemského úřadu v Praze,

t. 133/XV. 15, 4. XII. 1935; 9.

odpov. t. 387/VII. 36, 21. IV. 1936; 5.

že v textilních závodech v Jihlavě se systematicky porušuje zákon o osmihodinové době pracovní,

t. 341/XIII. 32, 17. III. 1936; 5.

odpov. t. 555/VI. 59, 27. VI. 1936; 25.

o nesprávném postupu berní správy v Náchodě ve věci předepsání daně výdělkové osobám této dani nepodléhajícím,

t. 430/V. 44, 14. V. 1936; 4.

odpov. t. 614/IV. 60, 7. X. 1936; 8.

že vlád. nařízení č. 217/1936 Sb. z. a n. o zprostředkování práce se v praxi neosvědčuje,

t. 827/VIII. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 1142/XV. 123, 9. XII. 1937; 4.

aby v rámci účelného potírání nezaměstnanosti provedeno bylo s urychlením opatření, které by umožnilo včasné započetí staveb regulačních zemí Českou pro rok 1937,

t. 827/IX. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 1023/XII. 112, 29. X. 1937; 10.

že se v pohraničním okrese broumovském zneužívá stát. stravovací akce a různých akcí pomocných,

t. 827/XVI. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 1070/III. 112, 29. X. 1937; 11.

o politickém zneužívání ministerstva národní obrany a obcházení zákona o zprostředkování práce,

t. 918/XII. 102, 8. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1076/VI. 112, 29. X. 1937; 11.

aby byla provedena reorganisace rozhlasu a jeho zestátnění,

t. 918/XIII. 102, 8. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1142/III. 123, 9. XII. 1937; 4.

aby bylo pamatováno na zájmy českosl. fotografického průmyslu,

t. 918/XIV. 102, 8. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1070/XVI. 112, 29. X. 1937; 11.

ohledně vybudování spojky dráhy v úseku Náchod-Slaný,

t. 1430/II. 151, 17. XI. 1938; 10.

aby v městě Hořicích v Podkrkonoší byla postavena tabáková továrna,

t. 1430/III. 151, 17. XI. 1938; 10.

aby byla vybudována železniční trať a výstavba dráhy českého severovýchodu,

t. 1430/IV. 151, 17. XI. 1938; 10.

Žádosti ve věcech imunity:

Kraj. soud trest. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem).

8, 5. XI. 1935; 18.

zpr. t. 218; zprav. dr Dufek; nevydán.

31, 5. III. 1936; 24.

kraj. soud v Hradci Králové (přečin urážky na cti a pomluvy podle § 1 a § 2 zákona č. 108/33 Sb. z. a n. a § 1 zákona ze dne 30. V. 1924, č. 124 Sb. z. a n., ve znění vyhlášky č. 145/33 Sb. z. a n.)

8, 5. XI. 1935; 19.

zpr. t. 365; zprav. J. Lichner; nevydán.

44, 14. V. 1936; 7.

"S" resp. San-Schl "S" resp. Schm-Sid "S" resp. Siv-Sme "S" resp. Sog-Ste "S" resp. Sti-Svě "S" resp. Syn-Šam "S" resp. Šed-ŠvePřihlásit/registrovat se do ISP