"S" resp. San-Schl "S" resp. Schm-Sid "S" resp. Siv-Sme "S" resp. Sog-Ste "S" resp. Sti-Svě "S" resp. Syn-Šam "S" resp. Šed-Šve

SIVÁK Jozef

XVII. voleb. kraj

Ľud.

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 4.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. ink. (II. náhr.), kult. a stál. (náhr.).

Zvolen provisorně zapisovatelem poslanecké sněmovny

2, 18. VI. 1935; 9.

Zvolen definitivně zapisovatelem poslanecké sněmovny

10, 6. XI. 1935; 5.

Zvolen místopředsedou poslanecké sněmovny za zemřelého Št. Onderčo

94, 22. IV. 1937; 12.

Vzdal se funkce zapisovatele poslanecké sněmovny

96, 27. IV. 1937; 25.

Jmenován ministrem školství a nár. osvěty vlády Slovenské krajiny 20. I. 1939.

Pověřen funkcí předsedy vlády Slovenské krajiny 9. III. 1939.

Zproštěn úřadu předsedy vlády 11. III. 1939.

Zproštěn úřadu ministra 14. III. 1939.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se zřizuje slovenská vysoká škola technická, t. 454.

47, 26. V. 1936; 5.

na udělení rychle podpory pohořelcům v obci Čereňany na Slovensku, t. 455.

47, 26. V. 1936; 5.

na udělení okamžité pomoci pohořelcům v Podhradí na Slovensku, t. 456.

47, 26. V. 1936; 5.

na zřízení přírodovědecké fakulty při universitě Komenského v Bratislavě podle zákona z 27. VI. 1919, č. 375, t. 457.

47, 26. V. 1936; 5.

na úpravu právních a hmotných poměrů okresních školních inspektorů, jakož i pomocného personálu, přiděleného školním inspektorátům, t. 496.

51, 9. VI. 1936; 3.

na poskytnutí rychlé pomoci občanům obce Temeš (okr. prievidzský), postiženým živelní pohromou, t. 569.

59, 27. VI. 1936; 4.

na zřízení odborného pedagogického dozoru na ústavech pro výchovu a vzdělání hluchoněmých a slepých dětí na Slovensku, t. 763.

78, 11. II. 1937; 6.

na udělení podpory obcím postiženým povodní v okr. prievidzském, jakož i na provedení technických opatření, aby se předešlo živelním pohromám, t. 854.

90, 8. IV. 1937; 3.

na poskytnutí rychlé pomoci občanům obce Podhradie (okr. prievidzský), postiženým živelní pohromou, t. 945.

102, 8. VI. 1937; 5.

na poskytnutí rychlé pomoci občanům obce Liešťany (okr. prievidzský), postiženým živelní pohromou, t. 1399.

151, 17. XI. 1938; 10.

na poskytnutí rychlé pomoci občanům obce Dobročná (okr. prievidzský), postiženým živelní pohromou, t. 1400.

151, 17. XI. 1938; 10.

na poskytnutí rychlé pomoci občanům obce Lomnice (okr. prievidzský), postiženým živelní pohromou, t. 140.

151, 17. XI. 1933; 10.

na poskytnutí rychlé pomoci občanům obce Nevidzany (okr. prievidzský), postiženým živelní pohromou, t. 1402.

151, 17. XI. 1938; 10.

Návrhy pozměňovací:

k t. 932. 102, 8. VI. 1937; 14.

k t. 1432. 155, 19. XI. 1938; 8.

Řeč v rozpravě:

o návrhu posl. dr Kozáka, Jaši, inž. dr Tumliřové, inž. dr Brdlíka, Staška a Kirpalové na úpravu některých právních poměrů vysokoškolských asistentů (t. 417).

42, 7. V. 1936; 16.

o návrhu posl. Dlouhého, inž. dr Tumlířové, Uhlíře, Otáhala, K. Chalupy a Kirpalové na vydání zákona o úpravě platových poměrů školních inspektorů, jakož i škol. inspektorů, ředitelů a učitelů národních škol přidělených školním úřadům (orgánům) (t. 802).

84, 4. III. 1937; 15.

o zákonu o zřízení vysoké školy technické v Košicích (t. 932).

101, 4. VI. 1937; 3.

Interpelace:

ve věci vybudování technické vysoké školy na Slovensku,

t. 8/IV. 6, 26. VI. 1935; 66.

odpov. t. 74/VIII. 8, 5. XI. 1935; 16.

ve věci voličských seznamů,

t. 8/V. 6, 26. VI. 1935; 66.

odpov. t. 74/III. 8, 5. XI. 1935; 16.

ve věci stranického postupu úřadu práce pro zemědělské dělníky v Nitře,

t. 8/VI. 6, 26. VI. 1935; 66.

odpov. t. 74/IX. 8, 5. XI. 1935; 16.

o škodlivých účincích koedukace na školách a ústavech,

t. 586/II. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 690/XVIII. 70, 3. XII. 1936; 106.

ve věci kvalifikace pomocných zřízenců finanční stráže,

t. 799/VI. 85, 5. III. 1937; 4.

odpov. t. 983/III. 110, 26. VI. 1937; 3.

ve věci zastavení vedlejších příjmů úředníkům,

t. 799/VII. 85, 5. III. 1937; 4.

odpov. t. 946/X. 105, 15. VI. 1937; 3.

ve věci železničních průkazek,

t. 799/VIII. 85, 5. III. 1937; 4.

odpov. t. 925/XII. 104, 11. VI. 1937; 4.

ve věci stát. učitele Vojtěcha Čecha v Myslavě,

t. 853/XV. 90, 8. IV. 1937; 3.

odpov. t. 1047/XII. 112, 29. X. 1937; 11.

o zařazení železničního staničního úřadu v Něm. Pravnu, okr. Prievidza na Slovensku, do skupiny C činovného,

t. 888/VIII. 97, 13. V. 1937; 4.

odpov. t. 1047/XX. 112, 29. X. 1937; 11.

ve věci trafikanta Jána Michalika, který svoji trafiku přeměnil na komunistické pařeniště,

t. 924/IX. 103, 10. VI. 1937; 3.

ve věci nedostatků osobní dopravy na trati Prievidza-Bojnice-Hornia Štubna,

t. 1089/V. 115, 15. XI. 1937; 3.

odpov. t. 1221/VIII. 130, 22. II. 1938; 5.

ve věci komise pro zjednodušení veřejné správy,

t. 1115/II. 115, 15. XI. 1937; 17.

ve věci nemožného umístění rhinolaryngologické kliniky stát. nemocnice v Bratislavě,

t. 1330/IX. 148, 10. V. 1938; 6.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud v Nitře (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5 zák. na ochranu republiky).

8, 5. XI. 1935; 17.

žádost odvolána následkem amnestie presidenta republiky.

26, 23. I. 1936; 4.

kraj. soud v Nitře (přečin výzvy k trest. činům podle § 15, č. 2 zákona na ochranu republiky, § 278 tr. z.).

8, 5. XI. 1935; 19.

žádost odvolána následkem amnestie presidenta republiky.

27, 18. II. 1936; 7.

okr. soud v Bratislavě (přestupek urážky podle § 1 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.).

13, 14. XI. 1935; 4.

zpr. t. 526; zprav. dr Moudrý; nevydán.

76, 21. I. 1937; 27.

kraj. soud v Bratislavě (přečin pomluvy tiskem podle § 2, § 5, č. 1 a § 14, odst. 2, č. 3 zák. č. 108/33 Sb. z. a n.).

88, 31. III. 1937; 4.

 

SLÁNSKÝ Rudolf

IV. voleb. kraj

K

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 14.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. ink., rozp., ústav.-práv., zahr., zásob. a zeměd.

Zbaven mandátu 28. XII. 1938 v důsledku rozpuštění komunistické strany.

Návrh iniciativní:

na okamžitou pomoc krajům, postiženým živelními pohromami v roce 1936, t. 486.

49, 4. VI. 1936; 4.

Návrhy pozměňovací:

k t. 7. 4, 24. VI. 1935; 38.

k t. 1140. 122, 4. XII. 1937; 16.

Návrh resoluční:

k t. 685. 71, 4. XII. 1936; 66, 67.

Prohlášení:

jménem klubu komunistických poslanců, v němž protestuje proti rozpuštění voleb. schůzí v Mnich. Hradišti a v Klášteře u Mnich. Hradiště dne 8. V. 1948.

148, 10. V. 1938; 9.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se prodlužuje a doplňuje zmocnění podle čl. I zákona ze dne 21. VI. 1934, č. 109 Sb. z. a n., o mimořádné moci nařizovací (t. 33).

4, 24. VI. 1935; 14.

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše z 5. XI. 1935 o mezinárodní situaci v Evropě a o válce italsko-habešské,

10, 6. XI. 1935; 29.

o zákonu, kterým se mění § 23, odst. 2 zákona o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran (t. 385); mluví též o pojišťovně Fénix.

37, 23. IV. 1936; 9.

o návrhu posl. dr Kozáka, Jaši, dr inž. Tumlířové, dr inž. Brdlíka, Staška a Kirpalové na úpravu některých právních poměrů vysokoškolských asistentů (t. 417); mluví též o pojišťovně Fénix.

42, 7. V. 1936; 26.

o zákonu o hubení škodlivého živočišstva kyanovodíkem, ethylenoxydem a chlorpikrinem (t. 398); mluví též o pojišťovně Fénix.

51, 9. VI. 1936; 5.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1935 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 788).

81, 19. II. 1937; 8.

o dodatkové dohodě k obchodní úmluvě mezi republikami Československou a Francouzskou ze dne 2. VII. 1928 a k dodatkové dohodě k této obchodní úmluvě ze dne 12. V. 1933, podepsané v Praze dne 2. III. 1937 a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 9. IV. 1937, č. 54 Sb. z. a n. (t. 881).

104, 11. VI. 1937; 6.

Interpelace:

o nezákonném postupu okresního hejtmana Vitnera a o brutálním postupu komisaře Stehlíčka z okresního úřadu v Mnichově Hradišti,

t. 603/XI. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 768/VII. 78, 11. II. 1937; 6.

ve věci pojišťovny Fénix,

t. 831/VII. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 1041/XV. 112, 29. X. 1937; 10.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. soud v Mor. Ostravě (trestné činy podle §§ 283, 284 tr. z. a přestupek podle §§ 3, 19 zákona z 15. XI. 1867, č. 135 ř. z.).

25, 21. I. 1936; 9.

žádost odvolána 129, 27. I. 1938; 9.

Volán k pořádku:

37, 23. IV. 1936; 11.

Slovo odňato:

42, 7. V. 1936; 32.

Dotaz na předsedu vlády:

za rozpravy o stát. závěrečném účtu na r. 1936 1. o domnělých jednáních německého vyslance dr Eisenlohra s představiteli pravicových stran a 2. o domnělém rozhovoru posl. R. Berana s týmž německým vyslancem v Hor. Počernicích.

134, 3. III. 1938; 22.

 

SLAVÍČEK Jan

I. A voleb. kraj

Ž-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 9.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. rozp. a živn.-obch.

Stal se členem klubu posl. NJ

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí rychlé pomoci živnostníkům a obchodníkům postiženým živelními pohromami, t. 40.

6, 26. VI. 1935; 66.

na vydání vládního nařízení, jímž se upravuje nástup u svobodných živností, t. 131,

15, 4. XII. 1935; 9.

ohledně rychlé pomoci krajům v povodí řek, postiženým živelními pohromami, t. 783.

80, 18. II. 1937; 4.

o zákazu zřizování a provozování továrních správkáren obuvi, t. 885.

96, 27. IV. 1937; 25.

na vydatnou pomoc obcím a osadám v okr. jílovském, smíchovském a v okresích přilehlých, postiženým průtrží mračen s krupobitím dne 11. VI. 1937, dále na okr. Benešov u Prahy a na okr. frýdeckém, t. 1002.

107, 22. VI. 1937; 5.

na vydání zákona, kterým se prohlašuje živnost. zahradnická za živnost řemeslnou s průkazem způsobilosti, t. 1336.

148, 10. V. 1933; 6.

Zpravodajem:

živn.-obch. výb. zpr. t. 108

(dodatkový protokol k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 10. II. 1934, podepsaný ve Varšavě dne 5. IX. 1935 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 9. IX. 1935, č. 184 Sb. z. a n.).

15, 4. XII. 1935; 14.

živn.-obch. výb. zpr. t. 398

(zákon o hubení škodlivého živočišstva kyanovodíkem, ethylenoxydem a chlorpikrinem).

51, 9. VI. 1936; 4.

živn.-obch. výb. zpr. t. 562

(obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Uruquayskou, podepsaná v Montevideu dne 23. III. 1936).

66, 28. XI. 1936; 7.

živn.-obch. výb. zpr. t. 666

(dodatková úmluva k obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Rakouskou ze dne 4. V. 1921, č. 14 Sb. z. a n., podepsaná dne 2. IV. 1936, se závěrečným protokolem z téhož dne a s dodatkovým protokolem ze dne 9. VII. 1936, jež byly uvedeny v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 9. VII. 1936, č. 233 Sb. z. a n.

75, 17. XII. 1936; 63.

živn.-obch. výb. zpr. t. 665

(dodatkový protokol k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 10. II. 1934, podepsaný ve Varšavě dne 12. VIII. 1936 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 19. VIII. 1936. č. 243 Sb. z. a n.).

77, 22. I. 1937; 7.

živn.-obch. výb. zpr. t. 806

(prozatímní obchodní dohoda mezi republikou Československou a Jihoafrickou Unií sjednaná výměnou not v Kapském Městě dne 27. I. 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 12. II. 1937, č. 20 Sb. z. a n.).

97, 13. V. 1937; 7.

živn.-obch. výb. zpr. t. 961.

(zákon o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů).

107, 22. VI. 1937; 5.

živn.-obch. výb. zpr. t. 1192

(dohoda, sjednaná v Praze dne 4. VI. 1935 o zrušení čl. 4 a 6 obchodní a plavební smlouvy mezi republikou Československou a královstvím Jugoslavií ze dne 14. XI. 1928, č. 163 Sb. z. a n. z r. 1929 a o zrušení ustanovení k čl. 1, bod 4, k čl. 1 a 2 a k čl. 4 závěrečného protokolu k této smlouvě).

148, 10. V. 1938; 7.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

21, 11. XII. 1935; 17.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1934 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku. (t. 290); též reaguje na řeč posl. Kopeckého.

28, 20. II. 1936; 21.

o zákonu o pojištění u báňských bratrských pokladen (t. 536).

58, 26. VI. 1936; 24.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1936 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 1225).

132, 24, II. 1938; 8.

Interpelace:

ve věci truhlářských dílen při poštovní správě.

t. 1338/III. 148, 10. V. 1938; 6.

odpov. t. 1406/XI. rozesl. 31. VIII. 1938.

o nesprávném postupu při obsazování ředitelského místa na měšť. škole dívčí v Mor. Ostravě-Vítkovicích,

t. 1338/IV. 148, 10. V. 1938; 6.

odpov. t. 1406/XII. rozesl. 31. VIII. 1938.

 

SLÁVIK Juraj, Dr.

XVIII. voleb. kraj

REP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 6.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. br., stál. (náhr.) a ústav.-práv.

Vzdal se posl. mandátu 4. XII. 1935. Jmenován vyslancem ve Varšavě. Po něm nastoupil Ján Petrovič.

15, 4. XII. 1935; 6.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se prodlužuje a doplňuje zmocnění podle čl. I zákona ze dne 21. VI. 1934, č. 109 Sb. z. a n., o mimořádné moci nařizovací (t. 33).

4, 24. VI. 1935; 12.

 

SLÍVA Leopold

XIII. voleb. kraj

REP-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 7.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. br., rozp., zahr. a živn.-obch.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Zpravodajem:

bran. výb. zpr. t. 139

(zákon, jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona o požadování dopravních prostředků pro účely vojenské).

15, 4. XII. 1935; 15, oprava tiskových chyb; 17.

živn.-obch. výb. zpr. t. 660

(dodatková dohoda k dodatkové úmluvě mezi republikou Československou a královstvím Jugoslavií ze dne 30. III. 1931 k československo-jihoslovanské obchodní a plavební smlouvě ze dne 14. XI. 1928, sjednaná výměnou not ze dne 16. VII. 1936 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 24. VII. 1936, č. 234 Sb. z. a n.).

75, 17. XII. 1936; 59.

živn.-obch. výb. zpr. t. 681

(dohoda sjednaná výměnou not ze dne 29. VI. 1936 a ze dne 7. VII. 1936, kterou se mění ustanovení přílohy III. závěrečného protokolu k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou ze dne 28. XII. 1925, č. 262 Sb. z. a n.).

75, 17. XII. 1936; 64.

bran. výb. zpr. t. 880

(zákon o vojenském polním trestním řízení)

96, 27. IV. 1937; 7, doslov 23.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon na ochranu republiky (t. 394) a o zákonu o obraně státu (t. 400).

40, 29. IV. 1936; 76.

 

ŚLIWKA Karol

XIV. voleb. kraj

K

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 14.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrh resoluční:

k t. 685. 71, 4. XII. 1936; 64.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše z 5. XI. 1935 o mezinárodní situaci v Evropě a o válce italsko-habešské.

12, 8. XI. 1935; 8.

o zákonu o nabytí Ostravsko-Frýdlantské dráhy státem (t. 314).

31, 5. III. 1936; 17.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon na ochranu republiky (t. 394) a o zákonu o obraně státu (t. 400).

40, 29. IV. 1936; 94.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

70, 3. XII. 1936; 46.

o zákonu o drahách (železniční zákon) (t. 698).

75, 17. XII. 1936; 33.

o dodatkovém protokolu k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 10. II. 1934, podepsaném ve Varšavě dne 18. II. 1937 a uvedeném v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 18. II. 1937, č. 25 Sb. z. a n. (t. 882).

104, 11. VI. 1937; 8.

při projednávání smluv s Maďarskem (t. 1272, 1274, 1275) odmítá prohlášení dr Wolfa o polské menšině.

143, 29. III. 1938; 22.

Věcná poznámka:

v níž odpovídá na řeč posl. dr Wolfa při rozpravě o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše z 5. XI. 1935.

11, 7. XI. 1935; 40.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud v Mor. Ostravě (přečin podle §14a, § 14, č. 6, § 18, č. 1 až 3 a zločin podle § 15, č. 3 zák. na ochranu republiky).

8, 5. XI. 1935; 17.

žádost odvolána. 150, 2. VIII. 1938; 8.

žádost členů klubu poslanců Sudetské něm. strany, aby proti posl. Śliwkovi bylo zakročeno podle § 51 j. ř.

15, 4. XII. 1935; 9.

žádost odvolána. 75, 17. XII. 1936; 72.

okr. soud ve Fryštátě (zatčení, příp. uvěznění).

130, 22. II. 1938; 5.

 

SLUŠNÝ Koloman

XX. voleb. kraj

Ľud.

Slib vykonal 1, 18, VI. 1935; 4.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. ink. a rozp.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o užívání vlajek, znaků a jiných symbolů, jakož i stejnokrojů a odznaků, a o opatřeních proti závadným označením (t. 632).

62, 15. X. 1936; 17.

Interpelace:

ve věci odprodeje lesního porostu v Spišských Vlachách,

t. 395/VII. 39, 28. IV. 1936; 3.

odpov. t. 614/I. 60, 7. X. 1936; 8.

ve věci přípisu škol. inspektora obvodu spišsko-novoveského, týkajícího se prázdnin na den 25. března,

t. 395/IX. 39, 28. IV. 1936; 3.

odpov. t. 589/XIV. 60, 7. X. 1936; 8.

ve věci stávky pracujících dělníků na investič. pracích košicko-bohumínské dráhy a t. zv. severní magistrály,

t. 996/III. 108, 24. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1092/IX. 115, 15. XI. 1937; 3.

ve věci náhrady škod způsobených zpronevěrou peněžního manipulanta kanc. oficiála Josefa Smilňáka u okres. soudu v Sp. Podhradí jako poručenské vrchnosti,

t. 1011/XVI. 112, 29. X. 1937; 10.

odpov. t. 1109/XIII. 116, 27. XI. 1937; 5.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud v Košicích (přečin porušení obecného míru podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky).

8, 5. XI. 1935; 18.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

32, 17. III. 1936; 5.

kraj. soud v Košicích (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 3 zákona na ochranu republiky č. 50/23 Sb. z. a n.).

15, 4. XII. 1935; 9.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

32, 17. III. 1936; 5.

kraj. soud v Levoči (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5 zákona č. 50/23 Sb. z. a n.).

130, 22. II. 1938; 5.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

150, 2. VIII. 1938; 8.

 

SMETÁNKA Rudolf

VIII. voleb. kraj

NSj, Lig., mk, NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 5.

Volba verifikována 22, 12. XII. 1935; 51.

Byl členem výb. br.

Vystoupil z klubu poslanců Národního sjednocení 31. V. 1937.

100, 3. VI. 1937; 3.

Stal se členem klubu posl. Lig. a RNS.

115, 15. XI. 1938; 17.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

na zostření trestů za vojenskou a průmyslovou špionáž, t. 136.

15, 4. XII. 1935; 9.

na zavedení strážních a pomocných oddílů v rámci čs. branné moci. t. 256.

25, 21. I. 1936; 9.

na podstatné zmírnění všech zákonů, ubíjejících motorisaci, t. 275.

27, 18. II. 1936; 6.

ve věci neoprávněného přechovávání zbraní civilním obyvatelstvem, zejména v pohraničí, t. 347.

32, 17. III. 1936; 5.

o povinném opatření práce z presenční služby propuštěným vojínům, t. 657.

64, 29. X. 1936; 5.

na finanční odškodnění vojenských a jiných gážistů, jimž se ze služebních důvodů nedostalo řádné dovolené, t. 770.

78, 11. II. 1937; 6.

na povinnou telefonisaci všech obcí republiky Československé, t. 1133.

116, 27. XI. 1937; 5.

na zrovnoprávnění vojáků s nevojáky, t. 1134.

116, 27. XI. 1937; 5.

Návrh resoluční:

k t. 685. 71, 4. XII. 1936; 62.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

18, 7. XII. 1935; 21.

o. zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon na ochranu republiky (t. 394) a o zákonu o obraně státu (t. 400).

39, 28. IV. 1936; 60.

o zákonu o změně správní působnosti vojenských útvarů (t. 699).

72, 10. XII. 1936; 8.

o zákonu, jímž se mění § 3 zákona. ze dne 11. V. 1932, č. 66 Sb. z. a n. (branný zákon) (t. 794).

82, 25. II. 1937; 7.

o zákonu o branné výchově (t. 1017).

109, 25. VI. 1937; 9.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse z 9. XI. 1937.

119, 2. XII. 1937; 36.

o prohlášení předsedy vlády dr M. Hodži z 4. III. 1938 o nejaktuálnějších otázkách zahraniční politiky.

137, 9. III. 1938; 38.

Interpelace:

ve věci nesociálního jednání státní lesní správy Třeboň-Domanín-Ledenice,

t. 497/XII. 53, 16. VI. 1936; 4.

odpov. t. 608/XIX. 60, 7. X. 1936; 8.

o naprosto nevyhovující budově české státní školy ve Chvalšinách,

t. 639/VII. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 690/XIX. 70, 3. XII. 1936; 106.

o nepřípustném jednání a chování posádkového velitele plukovníka Heřmana v Hodoníně,

t. 639/X. 64, 29. X. 1936; 5.

o nesprávném počínání četnické stanice v Českém Krumlově, t. 655/X. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 786/IX. 82, 25. II. 1937; 3.

ve věci branného příspěvku pro četnictvo,

t. 769/II. 79, 12. II. 1937; 3.

odpov. t. 925/III. 104, 11. VI. 1937; 4.

ve věci postavení stát. úřední budovy v Nové Vsi n. Luž. na Vitorazsku,

t. 790/VII. 82, 25. II. 1937; 3.

odpov. t. 1023/I. 112, 29. X. 1937; 10.

o uzákonění branné výchovy,

t. 804/V. 86, 11. III. 1937; 4.

odpov. t. 1047/I. 112, 29. X. 1937; 11.

o vydávání pasů do ciziny státně nespolehlivým příslušníkům stran sudetskoněmecké a komunistické,

t. 843/VIII. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 1023/XIV. 112, 29. X. 1937; 10.

v záležitosti předčasného překládání důstojníků do výslužby,

t. 1122/XI. 117, 30. XI. 1937; 3.

odpov. t. 1296/IV. 145, 5. IV. 1938; 4.

ve věci nošení odznaku: "Viva la libertad en Espana",

t. 1122/XII. 117, 30. XI. 1937; 3.

odpov. t. 307/VII. 147, 26. IV. 1938; 8.

ve věci t. zv. "polosvátků",

t. 1122/XIII. 117, 30. XI. 1937; 3.

odpov. t. 1350/I. 150, 2. VIII. 1938; 7.

ve věci přídělu zlevněného cukru pro zavařování ovoce,

t. 1122/XIV. 117, 30. XI. 1937; 3.

"S" resp. San-Schl "S" resp. Schm-Sid "S" resp. Siv-Sme "S" resp. Sog-Ste "S" resp. Sti-Svě "S" resp. Syn-Šam "S" resp. Šed-ŠvePřihlásit/registrovat se do ISP