"K" resp. Kar-Kla "K" resp. Kla-Klí "K" resp. Kli-Kog "K" resp. Koh-Kop "K" resp. Kor-Kru "K" resp. Kře-Kut

KORLÁTH Endre, Dr.

XXII. voleb. kraj

MS (MN)

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 15.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrh iniciativní:

na poskytnutí mimořádné podpory rolníkům o postiženým krupobitím dne 12. července 1936 v okrese berehovském, t. 674.

65, 27. XI. 1936; 6.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150) a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

16, 5. XII. 1935; 60.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685) a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936; mluví též o autonomii Podkarpatské Rusi.

67, 30. XI. 1936; 15.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140) a o prohlášení min. financí dr Kalfuse za dne 9. XI. 1937.

118, 1. XII. 1937; 3.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1936 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 1225).

134, 3. III. 1938; 19.

Interpelace:

o obcházení ustanovení zákonů o pozemkové reformě v konkrétních případech,

t. 672/I. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 842/IX. 88, 31. III. 1937; 4.

o užívání § 20, odst. 2 vl. nař. č. 250/1935 Sb. z. a n. u soudů,

t. 672/II. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 757/XII. 78, 11. II. 1937; 6.

o nepovolování zemědělských vyrovnání statkářům maďarské národnosti,

t. 769/XXII. 79, 12. II. 1937; 3.

odpov. t. 857/VII. 92, 15. IV. 1937; 3.

o neodůvodněném úředním uzavření budovy městského divadla v Užhorodě

t. 853/V. 90, 8. IV. 1937; 3.

odpov. t. 1038/VI. 112, 29. X. 1937; 10.

o respektování práva jazyka maďarského ve schůzích kraj. zastupitelského sboru v Podk. Rusi a neodůvodněných přehmatech censury,

t. 876/VII. 97, 13. V. 1937; 4.

o užívání jazyka maďarského v krajinském zastupitel. sboru v Podk. Rusi, a o trestném pokračování zahájeném proti krajin. poslanci podkarpatoruskému Aladárovi R. Vozárymu,

t. 888/XXVII. 97, 13. V. 1937; 4.

odpov. t. 1243/II. 133, 25. II. 1938; 19.

o jazykové praxi u krajského soudu v Užhorodě,

t. 1135/XI. 116, 27. XI. 1937; 10.

odpov. t. 1247/X. 136, 8. III. 1938; 3.

o jazykové praxi krajinského úřadu v Užhorodě,

t. 1152/X. 125, 14. XII. 1937; 4.

odpov. t. 1307/I. 147, 26. IV. 1938; 8.

o terorisování zaměstnanců hotelu "Carlton" v Bratislavě,

t. 1265/III. 143, 29. III. 1938; 4.

odpov. t. 1373/V. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o četnické prohlídce provedené v stát. reálním gymnasiu v Berehovu,

t. 1372/VII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o rozpuštění zpěváckého spolku církve reformované v Novoselo a o trestním stíhání jeho členů,

t. 1372/X. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o útoku na svobodu politického přesvědčení zaměstnanců města Berehova,

t. 1372/XI. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o násilnostech, spáchaných v souvislosti se sestavováním evidence členů spojené strany krajinské křesť.-soc. a maďarské národní na Podk. Rusi,

t. 1372/XII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

Volán k pořádku:

118, 1. XI. 1937; 4.

 

KOSIK István

XX. voleb. kraj

K

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 14.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 10. XI. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí rychlé pomoci rolníkům okresu Bardejov na Slovensku, kterým byla živelní pohromou (krupobitím) zničena celá úroda a mnohým byly poškozeny příbytky, t. 43.

8, 5. XI. 1935; 16.

o naléhavé pomoci obcím postiženým živelními škodami v okresích Šala n. V. a Modrý Kameň, jakož i v údolích řek Rimy a Ipeľ, t. 510.

53, 16. VI. 1936; 4.

na bezodkladné poskytnutí podpor rolníkům, malým nájemcům a polním hospodář. dělníkům, poškozeným povodní v obci Guta (okr. Komárno) a na bezodkladné opatření, kterým se zabrání podobným katastrofám, t. 917.

100, 3. VI. 1937; 4.

na bezodkladnou úpravu řek Rima a Šajo a na poskytnutí pomoci lidem poškozeným povodní, t. 1159.

123, 9. XII. 1937; 4.

na regulaci řek Bodroka a Latorice, protékajících okresem Kráľ. Chlumec, na odvodňování močálů, na úpravu silničních poměrů v okrese a na stavbu státní nemocnice, t. 1379.

150, 2. VIII. 1938; 7.

aby stavební náklady stát. maďar. reálného gymnasia v Košicích byly zařazeny do rozpočtu ministerstva veřejných prací na rok 1939, t. 1391.

150, 2. VIII. 1938; 7.

Řeč v rozpravě:

o návrhu sen. dr Miloty, dr Kloudy, Pichla a Hubky, aby byl vydán zákon o trestnosti pytláctví v zemi Slovenské a Podkarpatoruské (t. 313).

31, 5. III. 1936; 13,

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon na ochranu republiky (t. 394) a o zákonu o obraně státu (t. 400).

40, 29. IV. 1936; 101.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

70, 3. XII. 1936; 77.

o zákonu, kterým se zavádí průkaz způsobilosti pro živnost hostinskou a výčepnickou v zemích Slovenské a Podkarpatoruské (t. 809).

86, 11. III. 1937; 8.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1936 spolu s úcty státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 1225); mluví též o maďarské menšině v Československu.

141, 17. III. 1938; 42.

Interpelace:

o policejní domovní prohlídce, vykonané v úředních místnostech odborové organisace stavebních dělníků v Košicích,

t. 44/XX. 8, 5. XI. 1935; 16.

odpov. t. 85/X. 8, 5. XI. 1935; 16.

o zákazu přednášky o Sovětské unii,

t. 44/XXI. 8, 5. XI. 1935; 16

odpov. t. 85/XI. 8, 5. XI. 1935; 16.

o pronásledování dělníků, kteří požadovali, aby Ernest Thälman byl propuštěn na svobodu,

t. 44/XXV. 8, 5. XI. 1935; 16.

odpov. t. 74/V. 8, 5. XI. 1935; 16.

o zavírací hodině v Košicích,

t. 63/IX. 8, 5. XI. 1935; 16.

odpov. t. 274/III. 27, 18. II. 1936; 6.

pro postup Pozemkového úřadu vůči rolníkům v Nižní Olšavě, okr. Stropkov, že tětmo rolníkům nebyla za dobu 10 roků Pozemkovým úřadem schválena kupní předávací smlouva,

t. 318/III. 29, 27. II. 1936; 4.

odpov. t. 504/VI. 55, 22. VI. 1936; 4.

že byl zbaven hlasovacího práva zástupce rudých odbor. organisací, zasedající v komisi, která rozděluje stravovací lístky,

t. 330/VII. 31, 5. III. 1936; 5.

odpov. t. 504/II. 55, 22. VI. 1936; 4.

o seriovém zakazování lidových shromáždění v okrese Kráľ. Chlumec,

t. 337/VI. 31, 5. III. 1936; 5.

odpov. t. 470/I. 49, 4. VI. 1936; 4.

ve věci dělníků stávkujících při stavbě silnice Plášťovce-Fedýmeš,

t. 424/VII. 42, 7. V. 1936; 4.

odpov. t. 608/XXIV. 60, 7. X. 1936; 8.

o protizákonných činech policejního ředitelství ředitelství v Košicích,

t. 1069/XIV. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1223/VII. 130, 22. II. 1938; 5.

o protizákonné jazykové praxi okresního úřadu v Kráľ. Chlumci,

t. 1152/XI. 125, 14. XII. 1937; 4.

odpov. t. 1247/XI. 136, 8. III. 1938; 3.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud v Košicích (přestupky podle nařízení býv. uh. ministerstva vnitra č. 7430/1913, resp. nařízení krajinského úřadu v Bratislavě č. 1/1172/32 Pres. a podle § 15, č. 4 zákona č. 50/23 Sb. z. a n.)

13, 14. XI. 1935; 4.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky

27, 18. II. 1936; 7.

krajský soud v Komárně (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5 zákona č. 50/23 Sb. z. a n.)

78, 11. II. 1937; 7.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky

88, 31. III. 1937; 4.

kraj. soud v Košicích (zločin násilí proti orgánům vrchnosti podle §§ 4/I, 6/I. zák. čl. XL. z r. 1914)

78, 11. II. 1937; 7.

žádost odvolána 119, 2. XII. 1937; 75.

 

KOSSEY Pavel, Dr.

XXII. voleb. kraj

REP-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 7.

Volba verifikována 22, 12. XII. 1935; 50.

Byl členem výb. ústav.-práv.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Zbaven mandátu 20. I. 1939 v důsledku rozpuštění politických stran na Podkarpatské Rusi.

Návrhy iniciativní:

na pomoc krupobitím postiženým zemědělcům v obci Vonihovo a Terebla, okr. Ťačevo, Podk. Rus, t. 947.

102, 8. VI. 1937; 5.

na poskytnutí okamžité pomoci obyvatelstvu Podk. Rusi, postiženému živelní pohromou, t. 1001.

107, 22. VI. 1937; 5.

na zařazení města Užhorodu do skupiny míst A činovného t. 1277.

140, 16. III. 1938; 45.

na vydatnou pomoc obcím a osadám v okr. Velký Berezný na Podk. Rusi, postiženým průtrží mračen, t. 1357.

150, 2. VIII. 1938; 7.

Návrhy resoluční:

k. t. 932. 102, 8. VI. 1937; 22.

k t. 1029. 110, 26. VI. 1937; 12.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 923

(zákon o platnosti sňatků uzavřených v době od 28. X, 1918 do 13. VII. 1919 na území Slovenska nebo Podk. Rusi pouze před duchovním správcem)

102, 8. VI. 1937; 19.

úst.-práv. výb. zpr. t. 1334

(zákon, jímž se propůjčuje vnitrostátní účinnost části III úmluvy mezi republikou Československou a královstvím Maďarským ze dne 17. XI. 1937 o vzájemné podpoře při celním řízení, při zamezování, stíhání, trestání přestupků celních předpisů a o vzájemné právní pomoci v celních trestních věcech (celní kartel).

148, 10. V. 1938; 7.

úst. práv. výb. zpr. t. 1335

(zákon o někt. opatřeních k zjednání vzájemného souladu mezi veřejnými knihami, pozemkovým katastrem a skutečnou držbou v zemích Slovenské a Podkarpatoruské)

148, 10. V. 1938; 12.

úst.-práv. výb. zpr. t. 1434

(návrh posl. Révaye na vydání ústavního zákona o autonomii Karpatské Ukrajiny)

155, 19. XI. 1938; 6.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

21, 11. XII. 1935; 75.

o zákonu o soudní příslušnosti, civilního řádu soudního a uvozovacího zákona k těmto zákonům, (t. 850).

95, 23. IV. 1937; 8.

Interpelace:

ohledně vybírání daní v obci Vonihovo, okr. Ťačevo, způsobem příkrým a nezákonným,

t. 843/IV. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 992/XII. 112, 29. X. 1937; 10.

 

KOŠEK Václav

IV. voleb. kraj

L - NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 4.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. im. a techn.-doprav.

Zvolen provisorně místopředsedou poslanecké sněmovny a vykonal slib místopředsednický

1, 18. VI. 1935; 17-18.

Zvolen definitivně místopředsedou poslanecké sněmovny

10, 6. XI. 1935; 5.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí rychlé pomoci zemědělcům postiženým krupobitím v obcích Obříství, Byškovice, Libiš, Kopeč, Horňátky, Koryčany, Chlumín v okrese mělnickém, t. 54.

8, 5. XI. 1935; 16.

na okamžitou pomoc občanům na okresích Nová Paka, Jičín a Semily postižených povodní, krupobitím a průtrží mračen, t. 479.

49, 4. VI. 1936; 4.

na poskytnutí rychlé pomoci obyvatelstvu v obcích: Samšina, Blata-Zámostí, Drštěkryje s osadou Šeliby, Lavice, Zajakury, Příchvoji, Ohařice a částečně Plhov a Mladějov v okr. soboteckém, pol. okr. jičínském, t. 908.

98, 20. V. 1937; 4.

aby se poskytla mimořádná pomoc zemědělcům a drobným rolníkům v okr. úštěckém a litoměřickém, kteří byli těžce poškozeni krupobitím, t. 1003.

107, 22. VI. 1937; 5.

na vydatnou pomoc obcím a osadám v okresích: soboteckém, bělském, novobenáteckém a mělnickém, postiženým průtrží mračen a krupobitím, t. 1028.

110, 26. VI. 1937; 3.

Zpravodajem:

im. výb. zpr. t. 175 (im. J. Nepomuckého)

28, 20. II. 1936; 54.

im. výb. zpr. t. 177 (im. J. Nepomuckého)

28, 20. II. 1936; 55.

im. výb. zpr. t. 178 (im. J. Nepomuckého)

28, 20. II. 1936; 55.

im. výb. zpr. t. 179 (im. inž. E. Peschky)

28, 20. II. 1936; 56.

im. výb. zpr. t. 323 (im. dr. Roscheho)

38, 24. IV. 1936; 7.

im. výb. zpr. t. 813 (im. E. Köhlera)

91, 9. IV. 1937; 11.

im. výb. zpr. t. 811 (im. B. Rodovského)

104, 11. VI. 1937; 14.

im. výb. zpr. t. 962 za dr Neumana (im. A. Hlinky)

110, 26. VI. 1937; 13.

im. výb. zpr. t. 963 (im. A. J. Beneše)

110, 26. VI. 1937; 13.

im. výb. zpr. t. 964 (im. F. Němce ČSD)

110, 26. VI. 1937; 13.

im. výb. zpr. t. 965 (im. J. Stivína)

110, 26. VI. 1937; 14.

im. výb. zpr. t. 972 (im. B. Rodovského)

115, 15. XI. 1937; 16.

im. výb. zpr. t. 967 (im. J. Vančo)

148, 10. V. 1938; 15.

im. výb. zpr. t. 995 (im. dr Neuwirtha)

148, 10. V. 1938; 15.

 

KOZÁK Jan, B., Dr.

II. voleb. kraj

ČNS - NSP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 9.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. im., kult., techn.-doprav., ústav.-práv. a zahr.

Vystoupil z klubů poslanců čsl. strany nár. soc. 30. XI. 1938.

156, 13. XII. 1938; 3.

Stal se členem klubu posl. NSP.

Návrhy iniciativní:

na úpravu některých právních poměrů asistentů vysokých škol, t. 254.

25, 2. I. 1936; 9.

Návrh resoluční:

k t. 417. 43, 8. V. 1936; 15.

Zpravodajem:

kult. výb. zpr. t. 417

(návrh posl. dr Kozáka, Jaši dr inž. Tumlířové, dr inž. Brdlíka, Staška a Kirpálové na úpravu některých právních poměrů vysokoškolských asistentů.)

42, 7. V. 1936; 10.

doslov 43, 8. V. 1936; 10, 15.

zahr. výb. zpr. t. 778

dodatková dohoda k dodatkové úmluvě mezi republikou Československou a královstvím Jugoslavií ze dne 30. III. 1931, č. 79 Sb. z. a n., k československo-jihoslovanské obchodní a plavební smlouvě ze dne 14. XI. 1928, č. 163 Sb. z. a n. z r. 1929, sjednaná výměnou not ze dne 10. XI. 1936 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 4. XII. 1936, č. 309 Sb. z. a n.)

87, 12. III. 1937; 5.

zahr. výb. zpr. t. 975

(III. dodatkový protokol k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Finskou ze dne 2. III. 1927, podepsaný v Praze dne 17. IV. 1937 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 23. IV. 1937, č. 58 Sb. z. a n.)

112, 29. X. 1937; 15.

zahr. výb. zpr. t. 1195

(Mezinárodní opiová úmluva ze dne 23. I. 1912, vyhlášená pod čís. 159 Sb. z. a n. z r. 1922, Mezinárodní opiová úmluva ze dne 19. II. 1925, vyhlášená pod čís. 147 Sb. z. a n. z r. 1927, a Úmluva o omezení výroby a úpravě distribuce omamných látek ze dne 13. VII. 1931, vyhlášená pod čís. 173 Sb. z. a n. z r. 1933 (opiový zákon).

129, 27. I. 1938; 10, doslov 21.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 1192

(dohoda, sjednaná v Praze dne 4. VI. 1935 o zrušení čl. 4 a 6 obchodní a plavební smlouvy mezi republikou Československou a královstvím Jugoslavií ze dne 14. XI. 1928, č. 163 Sb. z. a n. z r. 1929 a o zrušení ustanovení k čl. 1, bod 4, k čl. 1 a 2 a k čl. 4 závěrečného protokolu k této smlouvě.)

148, 10. V. 1938; 8.

Prohlášení:

jménem klubu poslanců čsl. strany nár. socialistické o zákonu, kterým se mění a doplňují některá ustanovení o advokátech, (t. 435).

47, 26. V. 1936; 12.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

20, 10. XII. 1935; 50.

 

KRÁLÍČEK Stanislaus, inž.

XI. voleb. kraj

SdP-DNS

Nastoupil na místo M. Budiga, jenž se vzdal posl. mandátu.

Slib vykonal 109, 25. VI. 1937; 4.

Volba verifikována 112, 29. X. 1937; 5.

Byl členem výb. techn.-doprav.

Stal se členem klubu posl. DNS 7. XI. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Od 14. III. 1939 úředně povolena změna jména na Krumpholz.

Interpelace:

o útocích "Národní jednoty pro jz. Moravu" v Brně na sudetsko-německou stranu, předseda Konrád Henlein,

t. 1197/XV. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1296/XIV. 145, 5. IV. 1938; 4.

že se průvodčí autobusu D 54.511 ve službě choval tak, že to odporovalo jeho povinnostem,

t. 1292/X. 145, 5. IV. 1938; 4.

odpov. t. 1373/XVIII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o protizákonném nařízení stát. policejního ředitelství v Brně ze dne 10. II. 1938,

t. 1292/XII. 145, 5. IV. 1938; 4.

odpov. t. 1394/XXI. rozesl. 31. VIII. 1938.

o nevyjasněné příčině smrti vojína Ant. Schickera z Jankovic v okr. tepelském od dělostř. pluku č. 2, odd. 3, 8. baterie v Brně,

t. 1324/VII. 147, 26. IV. 1938; 8.

odpov. t. 1382/II. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o protizák. projevech a nařízeních četnického praporčíka Jos. Zejdy v Komořanech,

t. 1361/XXII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

 

KRAMÁŘ Karel, Dr.

I. A voleb. kraj

NSj

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 5.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 12.

Zemřel 26. V. 1937. 99, 3. VI. 1937; 2.

Po něm nastoupil dr Klíma Vlastimil.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 18. VI. 1935 o programu vlády.

5, 25. VI. 1935; 54.

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše z 5. XI. 1935 o mezinárodní situaci v Evropě a o válce italsko-habešské.

11, 7. XI. 1935; 21.

Interpelace:

ve věci případu Kozimova,

t. 318/I. 29, 27. II. 1936; 4.

odpov. t. 481/II. 50, 5. VI. 1936; 21.

o dalším trvání hospodářského nátlaku proti Italii podle čl. 16. Paktu o Společnosti národů,

t. 424/XIII. 42, 7. V. 1936; 4.

odpov. t. 626/III. 61, 8. X. 1936; 34.

 

KREJČI Franz

III. voleb. kraj

DSD

Nastoupil na místo posl. A. Schäfera, jenž se vzdal posl. mandátu.

Slib vykonal 25, 21. I. 1936; 6.

Volba verifikována 40, 29. IV. 1936; 108.

Byl členem výb. techn.-doprav., zeměd. a živn.-obch.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 20. V. 1930, č. 70 Sb. z. a n., kterým se upravují odpočivné a zaopatřovací platy některých státních a jiných zaměstnanců a učitelů, jakož pozůstalých po nich, (t. 511).

53, 16. VI. 1936; 16.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

70, 3. XII. 1936; 63.

o zákonu o vojenském polním trestním řízení (t. 880); mluví též o stávce textil. dělníků u fy Etrich v Mladých Bukách.

96, 27. IV. 1937; 16.

 

KROSNÁŘ Josef

I. A voleb. kraj

K

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 14.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. zásob.

Zbaven mandátu 28. XII. 1938 v důsledku rozpuštění komunistické strany.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o mimořádné nouzové výpomoci pro nezaměstnané v zimním období 1936, t. 269.

26, 23. I. 1936; 4.

na vydání zákona o pracovní době zaměstnanců, t. 922.

100, 3. VI. 1937; 4.

na změnu a doplnění zákona ze dne 24. VI. 1926, č. 103 Sb. z. a n., o úpravě platových a některých služebních poměrů stát. zaměstnanců (platový zákon), t. 1020.

108, 24. VI. 1937; 5.

Návrh pozměňovací:

k t. 1189. 128, 17. XII. 1937; 53.

Návrh resoluční:

k t. 685. 71, 4. XII. 1936; 64.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o dalším poskytování poplatkových úlev při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru některých podniků (t. 265) a o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 15. VI. 1927, č. 78 Sb. z. a n. o stabilisačních bilancích (t. 264); vzpomíná též výročí úmrtí Lenina.

25, 21. I. 1936; 11.

o zákonu o úpravě státního příplatku k podpoře nezaměstnaných (t. 1189).

128, 17. XII. 1937; 33.

Interpelace:

o postupu okresního soudu v Českém Brodě a krajského soudu trestního v Praze,

t. 141/II. 15, 4. XII. 1935; 9.

odpov. t. 340/VIII. 32, 17. III. 1936; 5.

o zákazu protestu proti popravě válečného invalidy Clause,

t. 291/IV. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 470/X. 49, 4. VI. 1936; 4.

o hrubém zacházení s politickým vyšetřovancem Bedřichem Šťastným dozorcem vězňů Marečkem ve Slaném,

t. 305/IV. 29, 27. II. 1936; 4.

odpov. t. 461/XXVII. 47, 26. V. 1936; 5.

o nezákonném a libovolném rozpouštění schůzí na slánském okrese,

t. 305/VII. 29, 27. II. 1936; 4.

odpov. t. 481/IV. 50, 5. VI. 1936; 21.

o svévolném a nezákonném věznění německých emigrantů Lutze a spol.,

t. 341/I. 32, 17. III. 1936; 5.

odpov. t. 547/V. 58, 26. VI. 1936; 5

o smrti Karla Majera, způsobené otravou masem,

t. 341/XV. 32, 17. III. 1936; 5.

odpov. t. 578/V. 60, 7. X. 1936; 8.

o poměrech v nemocenské pojišťovně soukromých úředníků a zřízenců v Praze,

t. 352 /IX. 33, 19. III. 1936; 3.

odpov. t. 547/VI. 58, 26. VI. 1936; 5.

o protizákonném ukládání pokut a poplatků nezaměstnaným dělníkům na nouzových pracích okresním finančním úřadem v Jičíně,

t. 603/IX. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 772/III. 78, 11. II. 1937; 6.

o trestném zacházení čakovického faráře Nešvary se školní mládeží,

t. 655/IV. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 775/I. 80, 18. II. 1937; 4.

ohledně poměrů, které vládnou v oddělení 51. zemského úřadu v Praze,

t. 1039/II. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1221/V. 130, 22. II. 1938; 5.

ve věci bezdůvodné konfiskace tiskopisu "Obžalovací spis proti nepřátelům lidu a republiky",

t. 1139/XI. 123, 9. XII. 1937; 4.

odpov. t. 1223/III. 130, 22. II. 1938; 5.

ve věci závad způsobených prachem a kouřem z továrny na cement firmy Prastav v Radotíně,

t. 1220/III. 130, 22. II. 1938; 5.

odpov. t. 1370/IX. 150, 2. VIII. 1938; 7.

Volán k pořádku:

41, 30. IV. 1936; 17.

 

KRUMPHOLZ Stanislaus, Ing.

viz Králíček Stanislaus Ing.

"K" resp. Kar-Kla "K" resp. Kla-Klí "K" resp. Kli-Kog "K" resp. Koh-Kop "K" resp. Kor-Kru "K" resp. Kře-KutPřihlásit/registrovat se do ISP