"K" resp. Kar-Kla "K" resp. Kla-Klí "K" resp. Kli-Kog "K" resp. Koh-Kop "K" resp. Kor-Kru "K" resp. Kře-Kut

KLAPKA Otakar, Dr.

I. B voleb. kraj

ČNS-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 8.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. rozp., ústav.-práv., zahr. a zeměď.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

aby byla poskytnuta vydatná pomoc osobám postiženým živelní pohromou, průtrží mračen, krupobitím a velkou vodou v okrese říčanském, t. 12.

4, 24. VI. 1935; 4.

na změnu zákona ze dne 14. IV. 1920, č. 262 Sb. z. a n. o dani z masa,

t. 448. 45, 14. V. 1936; 2.

na vydání zákona o Pomocném fondu dlužnickém,

t. 830. 86, 11. III. 1937; 4.

na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ze dne 15. VI. 1927, č. 76 Sb. z. a n., o přímých daních,

t. 1240. 130, 22. II. 1938; 5.

Návrhy pozměňovací:

k t. 542. 58, 26. VI. 1936; 51.

k t. 635. 61, 8. X. 1936; 31.

k t. 1264. 145, 5. IV. 1938; 27.

k t. 1320. 146, 7. IV. 1938; 34.

k t. 1432. 155, 19. XI. 1938; 8.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 18. VI. 1935 o programu vlády.

3, 19. VI. 1935; 35.

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o přímých daních, (t. 542).

55, 22. VI. 1936; 13.

o zákonu, kterým se. mění finanční zákon na rok 1936 (t. 567).

59, 27. VI. 1936; 18.

o zákonu o nejvyšším správním soudě (t. 837).

89, 1. IV. 1937; 14.

o zákonech vztahujících se ke stát. rozpočtu pro rok 1938 (t. 1158, 1164, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178).

125, 14. XII. 1937; 21.

 

KLEIN Robert

I. B voleb. kraj

ČSD-NSP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 10.

Volba verifikována 8, 5, XI. 1935; 9.

Byl členem výb. soc.-pol., parl. úsp. kom. (náhr.) a živn.-obch.

Stal se členem klubu posl. NSP.

156, 13. XII. 1938; 3.

Návrhy iniciativní:

aby byl vydán zákon o nedělním klidu v obchodech a kancelářích, t. 10.

4, 24. VI. 1935; 4.

na změnu zákona ze dne 22. XII. 1924, č. 287 Sb. z. a n., kterým se částečně mění některé předpisy o odpočivných a zaopatřovacích požitcích civilních státních a některých jiných veřejných zaměstnanců a pozůstalých po těchto zaměstnancích, t. 17.

4, 24. VI. 1935; 4.

na vydání zákona o pracovním poměru redaktorů, t. 18.

4, 24. VI. 1935; 4.

na vydání nového vzorového zákona, t. 19.

4, 24. VI. 1935; 4.

na změnu §§ 15 a 47 zákona ze dne 15. VI. 1927, č. 76 Sb. z. a n., o přímých daních, t. 20.

4, 24. VI. 1935; 4.

na vydání zákona o otevírání a zavírání pracovních místností v živnostech obchodních a v živnostech jim příbuzných, t. 21.

4, 24. VI. 1935; 4.

na poskytnutí pomoci postiženým požárem v obci Tisu okr. Čáslav, t. 31.

4, 24. VI. 1935; 4.

na poskytnutí pomoci postiženým požárem v obci Habry, okres Čáslav, t. 32.

4, 24. VI. 1935; 4.

na poskytnutí pomoci postiženým požárem v obci Habry, okres Čáslav, t. 57.

8, 5. XI. 1935; 16.

na poskytnutí pomoci postiženým požárem v osadě Kouty, polit. obec Kamenná Lhota, okres Ledeč nad Sáz., t. 62.

8, 5. XI. 1935; 16.

na poskytnutí okamžité pomoci krupobitím a průtrží mračen postiženému obyvatelstvu v obcích: Nová Lhota, Vodranty, Olšany, Kluky, Močovice, Krchleby, Žaky, Drobovice, Čáslav a Vrdy, okres Čáslav, t. 72.

8, 5. XI. 1935; 16.

na poskytnutí pomoci postiženým požárem v obci Vlkaneč, pol. okr. Čáslav, t. 84.

8, 5. XI. 1935; 16.

na vydání zákona, jímž se opět mění čl. XVI. odst. 1, písm. b uváděcích ustanovení k zákonu ze dne 15. VI. 1927, č. 76 Sb. z. a n. o přímých daních, t. 148.

15, 4. XII. 1935; 9.

na vydání zákona o obchodních cestujících, zástupcích nebo jednatelích a jiných osobách v podobném postavení, t. 467.

51, 9. VI. 1936; 3.

na doplnění ustanovení § 27 zákona ze dne 6. VII. 1868, č. 96 ř. z. a § 21 zák. čl. XXXIV/1874 o advokátním řádu ve znění doplněném čl. 2 zákona ze dne 26. V. 1936, č. 144 Sb. z. a n., t. 520.

53, 16. VI. 1936; 4.

ve věci nového zadávacího řádu, t. 1458. (netištěno).

na vydání zákona o zajištění stavebních pohledávek, t. 1459 (netištěno).

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 294

(návrh posl. Pika a Novotného na zrušení kolkovného při žádostech nezaměstnaných o místa ve službách veřejných.)

48, 27. V. 1936; 8, doslov 29.

soc.-pol. výb. zpr. t. 538

(návrh poslance Kleina, Stivína, Pika a Němce na vydání zákona o pracovním poměru redaktorů).

57, 25. VI. 1936; 61.

oprava tiskové chyby.

58, 26. VI. 1936; 58.

živn.-obch. výb. zpr. t. 799

(obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Bolivií, podepsaná v La Paz dne 19. XI. 1936 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 18. XII. 1936, č. 335 Sb. z. a n.).

97, 13. V. 1937; 5.

živn.-obch. výb. zpr. t. 976

(dohoda o úpravě výměny zboží mezi Československem a Italií k československo-italské obchodní a plavební smlouvě ze dne 23. III. 1921, podepsaná v Římě dne 31. III. 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 30. IV. 1937, č. 72 Sb. z. a n.).

114, 9. XI. 1937; 15.

živn.-obch. výb. zpr. t. 1120

(dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. VI. 1920, sjednaná dne 31. VII. 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 25. VIII. 1937, č. 201 Sb. z. a n.).

123, 9. XII. 1937; 8.

živn.-obch. výb. zpr. t. 1191

(zákon, kterým se prodlužuje platnost hromadných smluv pracovních).

128, 17. XII. 1937; 14.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o převzetí akcií Čsl. akc. plavební společnosti Dunajské v Bratislavě státem od zúčastněných bank, (t. 1315).

147, 26. IV. 1938; 26.

Interpelace:

ve věci úmrtí Josefa Dostála, strojního zámečníka, zaměstnaného u firmy J. Bartoš, Hedvíkovice u Třemošnice,

t. 44/XV. 8, 5. XI. 1935; 16.

odpov. t. 102/I. 18, 7. XII. 1935; 31.

o úmrtí vojína Václava Srbka, telegrafní prapor č. 5, II. rota v Týně nad Vltavou,

t. 268/XVIII. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 461/IX. 47, 26. V. 1936; 5.

Žádost ve věcech imunity:

okr. trest. soud v Praze (přestupek podle §§ 1, 2, 3, 4 zák. č. 108/33 Sb. z. a n.).

88, 31. III. 1937; 4.

zpr. t. 971; zprav. J. Dvořák; nevydán.

148, 10. V. 1938; 15.

 

KLIEBER Guido

VII. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 13.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. in., rozp., soc.-pol., zahr., zeměď. a živn.-obch.

Jeho mandát zanikl podle opatření Stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrhy iniciativní:

aby ihned byla provedena pomocná opatření pro území volebních krajů karlovarského, plzeňského, lounského a českolipského, těžce postižená trvalým suchem, t. 68.

8, 5. XI. 1935; 16.

na změnu § 1, odst. 2 vládního nařízení ze dne 21. XII. 1935, č. 250 Sb. z. a n., t. 319.

29, 27. II. 1936; 4.

na vydání zákona o vyvážení z dluhů zbytkových statků, přidělených podle §§ 24 a 25 zákona ze dne 30. I. 1920, č. 81 Sb. z. a n., t. 320.

29, 27. II. 1936; 4.

na snížení úrokové míry u úroků z prodlení za nezaplacené daně na 41/2 %, t. 321.

29, 27. II. 1936; 4.

o výměně jednotlivých zemědělsky používaných pozemkových parcel ke scelení pozemků, t. 342.

32, 17. III. 1936; 5.

na ochranu osob zaměstnaných dobýváním a zpracováním radia, t. 354.

32, 17. III. 1936; 5.

na doplněn § 26 vlád. nař. ze dne 20. VII. 1935, č. 168 Sb. z. a n., o úpravě některých výrobních a odbytových poměrů v mlynářství, t. 620.

60, 7. X. 1936; 8.

aby byl vydán zákon na ochranu osob zaměstnaných dobýváním a zpracováním radia, t. 1206.

129, 27. I. 1938; 8.

na změnu zákona ze dne 17. II. 1922, č. 76 Sb. z. a n., o vojenských požitcích zaopatřovacích, t. 1214.

129, 27. I. 1938; 8.

aby byla ihned učiněna pomocná opatření pro obyvatele, majetníky domů a pozemků v Hartmanově a okolí, postižené bouří dne 28. V. 1938, t. 1371.

150, 2. VIII. 1938; 7.

Řeč v rozpravě:

o státní závěrečném účtu republiky Československé za rok 1936 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 1225).

141, 17. III. 1938; 3.

Interpelace:

že se úmyslně zdržuje potvrzení nově zvoleného obecního starosty,

t. 390/V. 36, 21. IV. 1936; 5.

odpov. t. 589/I. 60, 7. X. 1936; 8,

o nevážnosti ke katolickým zvykům se zřetelem na komunistické projevy,

t. 613/XV. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 692/VI. 74, 15. XII. 1936; 3.

o trýznivém užívání dvorního dekretu císařovny Marie Terezie proti akcím sociální svépomoci,

t. 649/II. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 775/XIX. 80, 18. II. 1937; 4.

že byla bez důvodu a proti zákonu provedena domovní prohlídka bochovské okresní úřadovny sudetskoněmecké strany.

t. 675/XIII. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 842/XI. 88, 31. III. 1937; 4.

o § 22 ústavní listiny,

t. 678/II. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 842/VI. 88, 31. III. 1937; 4.

o zkrác. stát. občanů německé národnosti tím, že ve vozech stát. drah nejsou aspoň dvoujazyčné nápisy,

t. 902/VII. 100, 3. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1081/XIV. 114, 9. XI. 1937; 5.

že velitel četnické stanice v Dubé surově jedná s nezaměstnanými,

t. 960/XV. 105, 15. VI. 1937; 3.

odpov. t. 1076/XIV. 112, 29. X. 1937; 11.

o ohrožení života horníků a nedostatečném zjištění vinníků při pohromě na dole Ferdinand v Rokycanech, způsobené vniknutím vody

t. 982/XX. 107, 22. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1076/XIX. 112, 29. X. 1937; 11.

že tachovský stát. policejní úřad nezákonným způsobem vykonával shromažďovací policii,

t. 996/XIII. 108, 24. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1076/XXVIII. 112, 29. X. 1937; 11.

že okres. úřad v Podbořanech neprávem potrestal 9 členů sudetskoněmecké strany,

t. 1011/XVIII. 112, 29. X. 1937; 10.

odpov. t. 1109/XVI. 116, 27. XI. 1937; 5.

že v "Úředním listě Československé republiky", Praha III, Karmelitská 6, byla výlučně česky vypsána místa stát. obvodních lékařů v okresích s kvalifikovanou německou většinou,

t. 1062/XV. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1267/II. 142, 18. III. 1938; 33.

o imperialistické propagandě na pražských pouličních drahách,

t. 1062/XXVIII. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1257/III. 136, 8. III. 1938; 43.

o nepřipuštění časopisu "Deutsche Luftwacht" s přílohami "Luftwissen", "Luftwehr" a "Luftwelt",

t. 1197/XII. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1350/XV. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o obsazení místa presidenta krajského soudu u krajského soudu v Chebu,

t. 1208/XI. 130, 22. II. 1938; 4.

odpov. t. 1373/VII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

že traťmistr stanice čsl. stát. drah v Měděnci odmítl přijmouti k odklizování sněhu nezaměstnané, kteří jsou členy sudetskoněmecké strany, předseda Konrád Henlein,

t. 1222/VIII. 130, 22. II. 1938; 5.

odpov. t. 1394/IV. rozesl. 31. VIII. 1938.

o četných, zákonem neodůvodněných přehmatech proti shromažďovacímu zákonu,

t. 1265/X. 143, 29. III. 1938; 4.

odpov. t. 1396/I. rozesl. 31. VIII. 1938.

že Gretě Grauové z Nejdku č. 612 byl proti zákonu odepřen cestovní pas,

t. 1292/I. 145, 5. IV. 1938; 4.

odpov. t. 1394/XIX. rozesl. 31. VIII. 1938.

že českoslov. vláda nevyplatila odškodnění těm, kdož za války byli postiženi na majetku,

t. 1308/XIV. 147, 26. IV. 1938; 8.

že se porušuje užívání jazyků v soukromém obchodním styku,

t. 1330/V. 148, 10. V. 1938; 6.

že vojenské hlídky bez důvodu obtěžují lidi a snižují je ve veřejné vážnosti,

t. 1339/IV. 148, 10. V. 1938; 6.

odpov. t. 1394/XIII. rozesl. 31. VIII. 1938.

o štvavém článku v časopise "Naše vojsko XI. 9-10" na stránce 77

t. 1366/II. 150, 2. VIII. 1938; 7.

že vrch. četnický strážmistr Witaček v Nových Hamrech v okr. nejdeckém ztýral člověka,

t. 1368/II. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o dalších zákonem neodůvodněných rozpuštěních schůzí podle § 2,

t. 1368/VIII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud v Chebu (přečiny podle § 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky).

25, 21. I. 1936; 9.

zpr. t. 643; zprav. dr Neuman; nevydán.

77, 22. I. 1937; 9.

okr. úřad ve Žluticích (neoprávněné užívání titulu doktor).

29, 27. II. 1936; 4.

zpr. t. 416; zprav. J. Lichner; nevydán.

50, 5. VI. 1936; 21.

okres. soud ve Žluticích

(přestupek podle §§ 5 a 6 zákona č. 254/1921 Sb. z. a n.).

130, 22. II. 1938; 5.

 

KLÍMA Emanuel

III. voleb. kraj

K

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 14.

Volba verifikována 22, 12. XII. 1935; 51.

Byl členem výb. im. a kult.

Zbaven mandátu 28. XII. 1938 v důsledku rozpuštění komunistické strany.

Návrh resoluční:

k t. 685. 71, 4. XII. 1936; 65.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o dalším poskytování poplatk. úlev při splynutí (fusi) nebo při přeměně právn. útvaru někt. podniků (t. 265) a o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 15. VI. 1927, č. 78 Sb. z. a n. o stabilisačních bilancích (t. 264).

25, 21. I. 1936; 18.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

70, 3. XII. 1936; 3.

o zákonu o prozatímní úpravě právního postavení guvernéra Podk. Rusi a o souvislých opatřeních organisačních (t. 980).

106, 17. VI. 1937; 28.

Interpelace:

o protizákonném usnesení advokátní komory v Brně, vylučujícím nemajetné právníky z koncipientské praxe,

t. 141/III. 15, 4. XII. 1935; 9.

odpov. t. 340/IX. 32, 17. III. 1936; 5.

o postupu brněnské policie v době voleb presidenta republiky,

t. 258/VII. 25, 21. I. 1936; 9.

odpov. t. 396/IV. 39, 28. IV. 1936; 72.

že nezaměstnaným v okrese hustopečském nebyla přiznána podpora ze stravovací akce,

t. 282/XII. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 461/XI. 47, 26. V. 1936; 5.

o libovolném postupu okresního úřadu v Novém Městě na Moravě,

t. 286/V. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 461/V. 47, 26. V. 1936; 5.

o praxi policejního ředitelství v Brně, vyúsťující v systému kulturních skandálů,

t. 286/VI. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 461/VI. 47, 26. V. 1936; 5.

o postupu policejního inspektora Kubíka,

t. 291/III. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 461/XXVI. 47, 26. V. 1936; 5.

o nesprávném postupu okresního úřadu Brno-venkov proti nezaměstnaným,

t. 318/IV. 29, 27. II. 1936; 4.

odpov. t. 487/VI. 52, 10. VI. 1936; 20.

o protizákonném rozpuštění veřejné schůze v Brně-Julianově,

t. 424/III. 42, 7. V. 1936; 4.

odpov. t. 602/XIII. 60, 7. X. 1936; 8.

o pronásledování rumunských antifašistů a přisluhování policejního ředitelství v Brně rumunské reakci,

t. 430/VIII. 44, 14. V. 1936; 4.

odpov. t. 578/XV. 60, 7. X. 1936; 8.

o činnosti hakenkreuzlerského generálního ředitele firmy Remington a jeho stycích s brněnskou zbrojovkou,

t. 469/XII. 50, 5. VI. 1936; 3.

odpov. t. 623/XVI. 61, 8. X. 1936; 34.

o daňových defraudacích firmy Baťa a brněnských kapitalistů,

t. 469/XIII. 50, 5. VI. 1936; 3.

odpov. t. 614/IX. 60, 7. X. 1936; 8.

o rozpuštění veřejné schůze v Pohořelicích,

t. 523/III. 56, 24. VI. 1936; 3.

odpov. t. 626/X. 61, 8. X. 1936; 34.

o činnosti policejního ředitelství a zemského úřadu v Brně vůči rakouským a německým emigrantům,

t. 523/IV. 56, 24. VI. 1936; 3.

odpov. t. 626/XI. 61, 8. X. 1936; 34.

o neudržitelných poměrech na psychiatrické klinice v moravskoslezské zemské nemocnici u svaté Anny v Brně,

t. 577/IV. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 768/IV. 78, 11. II. 1937; 6.

o nedemokratickém postupu zemského úřadu v Brně,

t. 586/IV. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 679/XVII. 68, 1. XII. 1936; 94.

o ztýrání Františka Tučky z Mikulova,

t. 586/V. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 638/VIII. 64, 29. X. 1936; 5.

o řádění štábního kapitána 10. pěšího pluku Šupáčka,

t. 613/IX. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 750/VII. 78, 11. II. 1937; 6.

o postupu četnictva v Šitbořicích, okres Hustopeče,

t. 613/X. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 713/III. 75, 17. XII. 1936; 8.

o postupu úředníka okresního úřadu ve Znojmě,

t. 613/IX. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 768/VIII. 78, 11. II. 1937; 6.

o stravování vojínů zkaženým salámem a konservami v době manévrů na Moravě,

t. 613/XII. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 750/VIII. 78, 11. II. 1937; 6.

o neodůvodněném rozpuštění veřejné schůze v Unanově,

t. 613/XVIII. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 768/IX. 78, 11. II. 1937; 6.

o poměrech v obci Králicích u Náměště n. Oslavou,

t. 735/VIII. 76, 21. I. 1937; 7.

odpov. t. 889/X. 98, 20. V. 1937; 4.

o postupu okresního úřadu ve Znojmě,

t. 771/III. 80, 18. II. 1937; 4.

odpov. t. 916/III. 100, 3. VI. 1937; 4.

o oddalování potvrzení volby starosty v Líšni u Brna,

t. 804/XVII. 86, 11. III. 1937; 4.

odpov. t. 992/VIII. 112, 29. X. 1937; 10.

o nezákonném postupu při opevňovacích pracích,

t. 831/XIII. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 1109/I. 116, 27. XI. 1937; 5.

o konfiskační praxi v Brně,

t. 843/XII. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 925/XVII. 104, 11, VI. 1937; 4.

o nezákonném postupu okres. úřadu v Tišnově, ohrožujícím zdraví nezámožného obyvatelstva obce Lomničky,

t. 843/XIII. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 1045/X. 112, 29. X. 1937; 11.

o neslýchaném porušování sociálního zákonodárství v brněnských textilních továrnách,

t. 853/XIII. 90, 8. IV. 1937; 3.

odpov. t. 1142/II. 123, 9. XII. 1937; 4.

ve věci likvidace výhodnějšího započtení služební doby po 1. lednu 1929 zaměstnanců Společnosti brněnských pouličních drah elektrických u Pensij. ústavu soukr. drah v Brně,

t. 864/IX. 94, 22. IV. 1937; 35.

odpov. t. 1109/III. 116, 27. XI. 1937; 5.

o nezákonném postupu okresního úřadu v Nov. Městě na Moravě,

t. 888/VI. 97, 13. V. 1937; 4.

odpov. t. 1047/XXIII. 112, 29. X. 1937; 11.

o poměrech na ruském gymnasiu v Praze,

t. 911/XXVII. 100, 3. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1060/XIII. 112, 29. X. 1937; 11.

o neoprávněném nepotvrzování starosty obce Bystrc u Brna,

t. 982/V. 107, 22. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1070/XII. 112, 29. X. 1937; 11.

o politické persekuci v brněnské zbrojovce,

t. 1080/VI. 113, 4. XI. 1937; 4.

odpov. t. 1211/III. 130, 22. II. 1938; 4.

o zpožďování se dělnických vlaků v obvodu brněnského ředitelství státních drah,

t. 1080/VII. 113, 4. XI. 1937; 4.

odpov. t. 1198/IV. 129, 27. I. 1938; 8.

o nedbalé lékařské péči o vojíny dělostř. pluku č. 106. v Brně, jíž byla zaviněna smrt svobodníka Karla Bilke a vojína Cibulky,

t. 1089/X. 115, 15. XI. 1937; 3.

odpov. t. 1211/XII. 130, 22. II. 1938; 4.

o průtazích s potvrzením starosty v Mor. Málkovicích (okr. Vyškov),

t. 1165/III. 128, 17. XII. 1937; 5.

odpov. t. 1259/V. 140, 16. III. 1938; 45.

o rejdech reakčních živlů na brněnském policejním ředitelství,

t. 1165/VI. 128, 17. XII. 1937; 5.

odpov. t. 1350/II. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o činnosti policejního komisaře dr Stanzla a obvod. policej. inspektora Kubíka z okres. policej. komisařství v Brně-Husovicích vůči pořadatelům přednášek a divadel v Dělnickém domě v Julianově,

t. 1188/XIII. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1370/V. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o stíhání daňových defraudantů,

t. 1199/I. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1370/II. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o přezírání zájmů občanstva Ředitelstvím československých státních drah v Brně,

t. 1361/XXIII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

ve věci nepřijetí dělníka do zaměstnání v brněnské Zbrojovce, poněvadž je příslušníkem komunistické strany,

t. 1372/I. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o politické persekuci v brněnské Zbrojovce,

t. 1377/III. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o protirepublikánském smýšlení a výrocích ředitele obecné a měšťanské školy v Jedovnicích,

t. 1377/IV. 150, 2. VIII. 1938; 7.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud trest. v Brně (zločin podle § 81 tr. z. a přestupek podle § 312 tr. z.).

8, 5. XI. 1935; 18.

zpr. t. 307; zprav. dr Neuman; věc vrácena

im. výb. k novému projednání.

35, 26. III. 1936; 8.

zpr. t. 405; zprav. J. Lichner; nevydán.

47, 26. V. 1936; 31.

kraj. soud trest. v Brně (přečiny podle § 14, č. 1 a 5 zák. na ochranu republiky, přestupky podle § 312 tr. z. a podle §§ 14 a 19 zák. shromažďovacího).

60, 7. X. 1936; 9.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

97, 13. V. 1937; 4.

okr. soud trest. v Brně (přestupek podle § 312 tr. z.).

100, 3. VI. 1937; 4.

 

KLÍMA Vlastimil, Dr.

I. A voleb. kraj

NSj-NJ

Nastoupil na místo zemřelého posl. dr Karla Kramáře.

Slib vykonal 101, 4. VI. 1937; 26.

Volba verifikována 112, 29. X. 1937; 5.

Byl členem výboru im. a ústav.-práv.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse z 9. XI. 1937.

119, 2. XII. 1937; 18.

o stát. závěrečném účtu republiky Československé za rok 1936 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku, t. 1225).

132, 24. II. 1938; 3.

Interpelace:

o návštěvě generál. sekretáře III. internacionály Dimitrova v Československu,

t. 1094/V. 115, 15. XI. 1937; 3.

odpov. t. 1243/XII. 133, 25. II. 1938; 19.

o národnostních a jazykových poměrech a o přehmatech říšskoněmeckých státních zaměstnanců na nádraží v Chebu,

t. 1188/VI. 129, 27. I. 1933; 8.

odpov. t. 1382/III. 150, 2. VIII. 1938; 7.

"K" resp. Kar-Kla "K" resp. Kla-Klí "K" resp. Kli-Kog "K" resp. Koh-Kop "K" resp. Kor-Kru "K" resp. Kře-KutPřihlásit/registrovat se do ISP