"K" resp. Kar-Kla "K" resp. Kla-Klí "K" resp. Kli-Kog "K" resp. Koh-Kop "K" resp. Kor-Kru "K" resp. Kře-Kut

KLIMENT Augustin

XIV. voleb. kraj

K

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 14.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. ink. (člen a I. náhr.), soc.-pol. a techn.-doprav.

Zbaven mandátu 28. XII. 1938 v důsledku rozpuštění komunistické strany.

Návrh iniciativní:

na okamžitou pomoc občanům postiženým živelní katastrofou a krupobitím na Vsetínsku, t. 519.

53, 16. VI. 1936; 4.

Návrhy pozměňovací:

k t. 698. 75, 17. XII. 1936; 43.

k t. 1268. 140, 16. III. 1938; 9.

Návrh resoluční:

k t. 685. 71, 4. XII. 1936; 70.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o mimořádné dani postihující dividendy a úroky z cenných papírů pevně zúročitelných (t. 272).

26, 23. I. 1936; 7.

o zákonu, kterým se prodlužuje účinnost některých ustanovení tiskových zákonů (t. 557); mluví též o censurní praxi.

58, 26. VI. 1936; 60.

o zákonu o drahách (železniční zákon) (t. 698).

73, 11. XII. 1936; 12.

o zákonu o opatřeních proti zastavování provozování továrních závodů, proti hromadnému propouštění zaměstnanců a o úpravě někt. výpovědních lhůt při. pracovních (služebních) poměrech zaměstnanců v těchto závodech (t. 1186).

128, 17. XII. 1937; 38.

o zákonu, jímž se mění zákon ze dne 1. VI. 1932, č. 99 Sb. z. a n., o odškodnění nemocí z povolání, (t. 1268).

139, 15. III. 1938; 30.

Interpelace:

o Báňské a hutní společnosti, válcovně plechu v Lískovci u Frýdku, kterémuž podniku od r. 1931 není předpisována zvláštní daň výdělková,

t. 282/II. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 461/II. 47, 26. V. 1936; 5.

o označování dělníků za nespolehlivé a o jejich propouštění,

t. 655/V. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 775/II. 80, 18. II. 1937; 4.

o protizákonném propouštění dělníků správou dolu Pokrok v Petřvaldě, náležejícího báňské hutní společnosti,

t. 655/VI. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 775/IV. 80, 18. II. 1937; 4.

o poměrech a přijímání dělníků na státním dole Evžen v Petřvaldě a Václav v Rychvaldě u Orlové,

t. 655/VII. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 775/III. 80, 18. II. 1937; 4.

ve věci nesprávného postupu při zadávání dostavby kasáren ve Slezské Ostravě, které mají být postaveny z rozestavěné školní budovy,

t. 1080/VIII. 113, 4. XI. 1937; 4.

odpov. t. 1223/XIII. 130, 22. II. 1938; 5.

ve věci zákazu branného srazu v Kopistech,

t. 1094/VIII. 115, 15. XI. 1937; 3.

odpov. t. 1223/XIV. 130, 22. II. 1938; 5.

pro nezákonný postup policejního ředitelství v Opavě,

t. 1292/III. 145, 5. IV. 1938; 4.

odpov. t. 1385/XV. rozesl. 31. VIII. 1938.

ve věci přijímání dělníků do zaměstnání v Čsl. zbrojovce,

t. 1308/XIII. 147, 26. IV. 1938; 8.

 

KNEBORT Vilém

I. A voleb. kraj

NSj-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 5.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 12.

Byl členem výb. ink. (II. náhr.), soc.-pol., ústav.-práv., zásob. a živn.-obch.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

na zdokonalení evidence motorových vozidel, t. 336.

31, 5. III. 1936; 5.

na vydání zákona, kterým se prohlašuje živnost zahradnická za živnost řemeslnou s průkazem způsobilosti, t. 1336.

148, 10. V. 1938; 6.

na změnu zákonných ustanovení o zákazu výčepu, prodeje a podávání nápojů obsahujících alkohol v den před volbou a v den volby do Národního shromáždění, do obcí, do zemských a okresních zastupitelstev, t. 1337.

148, 10. V. 1938; 6.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se pozměňuje zákon o dani z obratu a dani přepychové a prodlužuje jeho platnost (t. 242).

24, 20. XII. 1935; 29.

o zákonu, kterým se mění nebo doplňují někt. ustanovení zákona ze dne 20. II. 1920, č. 142 Sb. z. a n., o požitcích válečných poškozenců, ve znění zákona ze dne 25. I. 1922, č. 39 Sb. z. a n., (t. 357).

33, 19, III. 1936; 12.

o zákonu, jímž se mění zákon ze dne 14. IV. 1920, č. 262 Sb. z. a n., o dani z masa (t. 541) a o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o přímých daních (t. 542).

57, 25. VI. 1936; 57.

o zákonech vztahujících se ke stát. rozpočtu pro rok 1938 (t. 1158, 1164, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178).

127, 16. XII. 1937; 31.

Interpelace:

o výdělkových a hospodářských společenstvech (družstev),

t. 44/IV. 8, 5. XI. 1935; 16.

odpov. t. 102/IV. 18, 7. XII. 1935; 31.

ve věci podpory cizineckého ruchu se zvláštním zřetelem na firmu Čedok,

t. 305/IX. 29, 27. II. 1936; 4.

odpov. t. 481/VIII. 50, 5. VI. 1936; 21.

o propagaci družstevního podnikání v čsl. rozhlase,

t. 330/XVII. 31, 5. III. 1936; 5.

odpov. t. 470/XIII. 49, 4. VI. 1936; 4.

ve věci vyloučení dělníka Karla Brázdy ze Svazu lučebního dělnictva a zastavení výplaty podpor podle gentského systému,

t. 362/XVI. 35, 26. III. 1936; 10.

odpov. t. 470/IV. 49, 4. VI. 1936; 4.

 

KNÖCHEL Gustav

V. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 13.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. in., techn.-doprav. a zahr.

Jeho mandát zanikl podle opatření Stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrh iniciativní:

aby se ihned poskytla vydatná pomoc obyvatelům obcí Okna, Ždírec, Luka, Kruh a Žďár v okrese dubském v severních Čechách, kteří byli dne 27. V. 1936 těžce postiženi krupobitím, t. 516.

53, 16. VI. 1936; 4.

Návrh pozměňovací:

k t. 698. 75, 17. XII. 1936; 44.

Návrh resoluční:

k t. 698. 75, 17. XII. 1936; 66.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o drahách (železniční zákon) (t. 698); mluví též o řeči min. Zajička v klubu Přítomnost v Praze.

74, 15. XII. 1936; 18.

Interpelace:

o špatném stavu vedlejších cest v politickém okrese dubském, zvláště cesty ze Štětí do Hoštky,

t. 673/VI. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 828/II. 88, 31. III. 1937; 4.

o národnostním složení ústřední železniční rady,

t. 673/VIII. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 848/III. 91, 9. IV. 1937; 3.

že se nebéře zřetel na německé šoféry na státních a autobusových tratích,

t. 694/XXV. 75, 17. XII. 1936; 73.

odpov. t. 848/XVIII. 91, 9. IV. 1937; 3.

o přehmatu zástupce vlády dr Ječmínka z rumburské odbočky státní policie,

t. 738/I. 76, 21. I. 1937; 7.

odpov. t. 903/II. 98, 20. V. 1937; 4.

že státní zprostředkovatelna práce u firmy Eckstein a spol. v Nýrsku byla zadána Mezinárodnímu svazu kovodělníků,

t. 766/II. 78, 11. II. 1937; 6.

odpov. t. 925/XXII. 104, 11. VI. 1937; 4.

o nedostatečných bezpečnostních opatřeních na železničních přejezdech,

t. 790/XVIII. 82, 25. II. 1937; 3.

odpov. t. 983/XVII. 110, 26. VI. 1937; 3.

o českém výhradném hospodaření v oboru nádražní reklamy, které provozuje firma "Magistrála",

t. 799/XII. 85, 5. III. 1937; 4.

odpov. t. 1041/I. 112, 29. X. 1937; 10.

o. zákazu knihy Antonína knížete Rohana "Osudné hodiny Evropy",

t. 861/XIII. 94, 22. IV. 1937; 4.

odpov. t. 1041/IX. 112, 29. X. 1937; 10.

že zástupce českolipské stát. policie dr Suschitzky zakázal nositi košile a čepice pořadatelům na shromážděních sudetskoněmecké strany,

t. 861/XVII. 94, 22. IV. 1937; 4.

odpov. t. 1041/XXIV. 112, 29. X. 1937; 10.

o národnostním složení ústřední železniční rady,

t. 902/XX. 100, 3. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1063/XV. 112, 29. X. 1937; 11.

že se nebéře zřetel na německé šoféry na autobusových tratích státní železniční správy,

t. 902/XXI. 100, 3. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1063/XIX. 112, 29. X. 1937; 11.

o služebních přehmatech zaměstnance Kafky od pohraničního celního úřadu v Horním Jindřichově,

t. 982/X. 107, 22. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1076/XXIV. 112, 29. X. 1937; 11

o přehmatu zástupce vlády dr Ječmínka z rumburské odbočky státní policie,

t. 1039/X. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1198/VI. 129, 27. I. 1938; 8.

aby byla uznána platnost jízdenek čsl. stát. drah na autobusech čsl. stát. drah, a to na náhradních tratích, na nichž jezdí státní autobusy,

t. 1039/XXVI. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1185/VIII. 129, 27. I. 1938; 8.

že zaměstnanci poštovního úřadu v Okrouhlé u Boru proti zákonu zasahují do působnosti státních úřadů bezpečnostních nebo soudních,

t. 1122/II. 117, 30. XI. 1937; 3.

odpov. t. 1267/IV. 142, 18. III. 1938; 33.

o neoprávněném podání žaloby podle zákona o útisku,

t. 1208/I. 130, 22. II. 1938; 4.

odpov. t. 1385/V. rozesl. 31. VIII. 1938.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud. v Č. Lípě (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky).

53, 16. VI. 1936; 4.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

91, 9. IV. 1937; 3.

kraj. soud v Litoměřicích (přečiny podle § 11, č. 2, § 14, č. 1, 3, 5 a § 18, č. 2 zákona č. 50/23 Sb. z. a n.).

78, 11. II. 1937; 7.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

90, 8. IV. 1937; 4.

kraj. soud v České Lípě (přečin rušení obecného míru podle § 14. č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky).

112, 29. X. 1937; 11.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

148, 10. V. 1938; 6.

kraj. soud v Litoměřicích (zločin podle § 15, č. 3 zákona č. 50/1923 Sb. z. a n.).

112, 29. X. 1937; 12.

v důsledku amnestie presidenta republiky žádost odvolána.

147, 26. IV. 1938; 8.

Volán k pořádku:

75, 17. XII. 1936; 8.

 

KNORRE Richard

XII. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 13.

Volba verifikována 22, 12. XII. 1935; 51.

Byl členem výb. im., rozp., soc.-pol., ústav.-práv. a zásob.

Jeho mandát zanikl podle patření Stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se mění nebo doplňují někt. ustanovení zákona ze dne 20. II. 1920, č. 142 Sb. z. a n., o požitcích válečných poškozenců, ve znění zákona ze dne 25. I. 1922, č. 39 Sb. z. a n., (t. 357).

32, 17. III. 1936; 21.

o zákonu o pojištění u báňských bratrských pokladen (t. 536).

58, 26. VI. 1936; 39.

Interpelace:

o propuštění dělníka z práce na stavbě silnice,

t. 147/V. 18, 7. XII. 1935; 31.

odpov. t. 358/VI. 35, 26. III. 1936; 5.

o nespravedlivém složení lanškrounské sociální komise,

t. 263/VII. 25, 21. I. 1936; 9.

odpov. t. 425/VII. 44, 14. V. 1936; 4.

že bruntálský okresní úřad porušil shromažďovací svobodu zakázav schůze sudetskoněmecké strany v Andělské Hoře a Nových Heřminovech, a že omezil ústavně zaručenou činnost posl. R. Knorreho,

t. 282/VIII. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 447/IV. 47, 26. V. 1936; 5.

o vážném přehmatu lesního hajného Dudka v Raškově, okres Moravský Šumperk,

t. 603/XXVIII. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 775/XII. 80, 18. II. 1937; 4.

odpov. t. 1032/IV. 112, 29. X. 1937; 10.

že brněnský lesní úřad v případě Josefa Klimenta nedbal jazykového zákona,

t. 655/XII. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 775/XXVI. 80, 18. II. 1937; 4.

že brněnský okresní úřad dále nezachovává jazykového zákona,

t. 655/XIII. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 775/XXV. 80, 18. II. 1937; 4.

že brněnský zemský úřad jednojazyčnými českými tiskopisy stále porušuje jazykový zákon,

t. 664/IX. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 805/XVI. 86, 11. III. 1937; 4.

o závažných vadách při doručování pošty v Horních Habarticích,

t. 667/I. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 805/III. 86, 11. III. 1937; 4.

o křiklavém časovém nepoměru českého a německého vysílání v československém rozhlase,

t. 672/III. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 805/IV. 86, 11. III. 1937; 4.

o protizákonných nešvarech na železniční trati z Valšova do Rýmařova,

t. 675/XII. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 842/II. 88, 31. III. 1937; 4.

o neodůvodněném rozpuštění schůze při zmínce o úbytku porodů,

t. 694/XXVII. 75, 17. XII. 1936; 73.

odpov. t. 845/XVII. 88, 31. III. 1937; 4.

že poštovní úřad I (hlavní pošta) v Opavě porušil jazykový zákon,

t. 769/XIV. 79, 12. II. 1937; 3.

odpov. t. 848/XXVIII. 91, 9. IV. 1937; 3.

o služebních poklescích orgánů mikulovického celního úřadu,

t. 847/I. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 1041/IV. 112, 29. X. 1937; 10.

o odnárodňovací činnosti Národní jednoty,

t. 902/XI. 100, 3. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1076/XI. 112, 29. X. 1937; 11.

že orgán stát. policejního úřadu v Bruntále proti zákonu zabavil odznak sudetskoněmecké strany, předseda Konrád Henlein,

t. 911/XII. 100, 3. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1070/XXVIII. 112, 29. X. 1937; 11.

že se u úřednictva poštovního úřadu v Králíkách protiústavně nadržuje českému živlu,

t. 1039/XV. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1109/X. 116, 27. XI. 1937; 5.

o protiústavní odnárodňovací činnosti Národní jednoty,

t. 1039/XVI. 112, 29. X. 137; 11.

odpov. t. 1185/IV. 129, 27. I. 1938; 8.

že podřízené úřady min. železnic a min. pošt a telegrafů porušují jazyková práva,

t. 1069/IX. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1247/I. 136, 8. III. 1938; 3.

o jazykových nepřístojnostech u poštovního úřadu I (hlavní pošta) v Opavě,

t. 1122/V. 117, 30. XI. 1937; 3.

odpov. t. 1267/V. 142, 18. III. 1938; 33.

o úřadování berní správy ve Frývaldově, které odporuje zákonům a nařízením,

t. 1324/V. 147, 26. IV. 1938; 8.

odpov. t. 1396/III. rozesl. 31. VIII. 1938.

že se na žáky obecné a měšťanské školy v Javorníku činí nátlak, aby kupovali výtisky branného kalendáře na r. 1938, kterým nerozumějí,

t. 1354/VII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o ztýrání Gerharda Knappa na četnické stanici v Hanušovicích,

t. 1366/VIII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

Žádosti ve věcech imunity:

okr. soud ve Frývaldově (přestupek urážky na cti podle § 1 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.).

36, 21. IV. 1936; 6.

zpr. t. 460; zprav. J. Pekárek; vydán.

76, 21. I. 1937; 26.

kraj. soud v Klatovech (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky).

92, 15. IV. 1937; 3.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

148, 10. V. 1938; 6.

kraj. soud v Opavě

(přečiny podle § 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky).

112, 29. X. 1937; 12.

v důsledku amnestie presidenta republiky žádost odvolána.

147, 26. IV. 1938; 8.

 

KNOTEK Václav

I. B voleb. kraj

L-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 4.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. ink. (I. náhr.), stál. (náhr.) a zeměd.

Zvolen provisorně pořadatelem poslanecké sněmovny

2, 18. VI. 1935; 10, 11.

Zvolen definitivně pořadatelem poslanecké sněmovny

10, 6. XI. 1935; 6.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

na okamžitou pomoc zemědělcům v okresech karlínském, příbramském, říčanském a humpoleckém postiženým živelní pohromou, t. 53.

8, 5. XI. 1935; 16.

na změnu zákona ze dne 2. VII. 1924, č. 169 Sb. z. a n. o plemenitbě hospodářských zvírat, a to koní, skotu, vepřů a ovcí, t. 187.

18, 7. XII. 1935; 31.

aby vláda provedla potřebné změny ve vlád. nařízení ze dne 28. XII. 1928, č. 204 Sb. z. a n. o plemenitbě skotu, vepřů a ovcí, jímž se provádí zákon ze dne 2. VII. 1924, č. 169 Sb. z. a n. o plemenitbě hospodářských zvířat, t. 188.

18, 7. XII. 1935; 31.

na vydání zákona o zemědělských společenstvech a zemědělských komorách, t. 190.

18, 7. XII. 1935; 31.

na poskytnutí neprodlené pomoci obyvatelstvu obce Slavíkov v pol. okr. náchodském a obcím Poříčí u Hronova a Hor. Radechové, okr. Náchod, postiženým živelní pohromou, t. 953.

102, 8. VI. 1937; 5.

na poskytnutí pomoci obyvatelstvu v obcích Pečičky, Pečice, Cetyně, Bohostice, Smolotely, okr. Příbram, postiženým dlouhotrvajícím suchem, t. 1042.

112, 29. X. 1937; 10.

Interpelace:

o urážlivém a pohoršlivém postupu učitele Oldřicha Šimka v Horní Cerekvi vůči katolickým dětem,

t. 960/VIII. 105, 15. VI. 1937; 3.

odpov. t. 1060/XVII. 112, 29. X. 1937; 11.

o potřebě provedení resystemisace služebních míst u ministerstva financí,

t. 1152/VI. 125, 14. XII. 1937; 4.

proč zemský úřad oddaluje rozhodnutí o odstranění závažných závad vzniklých pro Radotín nesprávným provozem cementárny "Prastav" v Radotíně,

t. 1250/IV. 136, 8. III. 1938; 3.

odpov. t. 1370/XII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud trest. v Praze (přečin podle §§ 1 až 3 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.)

123, 9. XII. 1937; 4.

kraj. soud trest. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti)

150, 2. VIII. 1938; 7.

kraj. soud trest. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti)

150, 2. VIII. 1938; 7.

 

KOČANDRLE Josef

VIII. voleb. kraj

REP-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 6.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. techn.-doprav.

Stal se členem klubu posl. NJ,

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí pomoci postiženým v povodí západočeských řek Radbuzy a Úhlavy a v pokračování Mže-Berounky v obvodu politických okresů: Domažlice, Horšův Týn, Stříbro, Klatovy, Přeštice, Plzeň a Rokycany, t. 514.

53, 16. VI. 1936; 4.

aby byla rychle poskytnuta vydatná pomoc obyvatelům poběžovického soudního okresu, postiženým velkým krupobitím, t. 985.

105, 15. VI. 1937; 3.

na pomoc postiženým živelní pohromou na českém západě, t. 1006.

107, 22. VI. 1937; 5.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

71, 4. XII. 1936; 16.

Interpelace:

v záležitosti nesprávného jednání úředních orgánů veterinářských města Plzně, jakož i prodeje zdechlých bagounů, jich převážení z pohodnice do továrny na tuky a nešetření platných nařízení bezpečnostních,

t. 629/VII. 62, 15. X. 1936; 4.

odpov. t. 768/XIII. 78, 11. II. 1937; 6.

 

KÖGLER Franz

V. voleb. kraj

DSD

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 11.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. in., ink., kult. a ústav.-práv.

Jeho mandát zanikl podle opatření Stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrh iniciativní:

na vydatnou pomoc obcím a osadám v okresích: soboteckém, bělském, novobenáteckém a mělnickém, postiženým průtrží mračen a krupobitím, t. 1028.

110, 26. VI. 1937; 3.

Návrh pozměňovací:

k t. 698. 75, 17. XII. 1936; 46.

Návrh resoluční:

k t. 313. 31, 5. III. 1936; 23.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše z 5. XI. 1935 o mezinárodní situaci v Evropě a o válce italsko-habešské

10, 6. XI. 1935; 25.

o zákonu o stavebním ruchu (t. 363) a o zákonu, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 364).

34, 20. III. 1936; 24.

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o přímých daních (t. 542).

56, 24. VI. 1936; 47.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685) a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

68, 1. XII. 1936; 29.

o zákonu o nejvyšším správním soudě (t. 837).

90, 8. IV. 1937; 42.

o zákonu, kterým se vydává občanský zákoník, (t. 844).

93, 16. IV. 1937; 20.

Interpelace:

o zamýšlených zákonitých opatřeních vlády k zajištění nároků pojištěnců vídeňské životní pojišťovací společnosti Fénix, ředitelství pro Československou republiku v Praze, a k zajištění existence zaměstnanců této pojišťovny,

t. 711/IX. 74, 15. XII. 1936; 3.

odpov. t. 757/XIV. 78, 11. II. 1937; 6.

"K" resp. Kar-Kla "K" resp. Kla-Klí "K" resp. Kli-Kog "K" resp. Koh-Kop "K" resp. Kor-Kru "K" resp. Kře-KutPřihlásit/registrovat se do ISP