"H" resp. Hab-Hir "H" resp. Hla-Hol "H" resp. Hol-Hul

HLADKÝ Jaroslav

VI. voleb. kraj

ČSD-NSP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 10.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. kult., rozp., ústav. práv., zdrav. a zahr.

Stal se členem klubu posl. NSP.

156, 13. XII. 1933; 3.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí pomoci postiženým živelní pohromou v okresích Slaný, Kralupy, Velvary, Roudnice, Libochovice a Lovosice, t. 9.

4, 24. VI. 1935; 4.

na vydání zákona o rekultivaci půdy v oblastech hnědouhelných, t. 118.

12, 8. XI. 1935; 31.

na zřízení vyšetřujícího výboru pro kraje silně postižené nezaměstnaností, t. 120.

13, 14. XI. 1935; 4.

na vydání zákona, kterým se vládě dává právo slučovati obce, t. 877.

94, 22. IV. 1937; 4.

na doplnění a změnu zákona ze dne 13. VII. 1922, č. 226 Sb. z. a n., jímž se mění a doplňují zákony o školách obecných a občanských, t. 944.

102, 8. VI. 1937; 5.

na snížení největšího počtu žactva ve třídách obecných a občanských škol, t. 950.

102, 8. VI. 1937; 5.

na poskytnutí mimořádné pomoci zemědělcům, živnostníkům, obchodníkům, zahradníkům, majitelům ovocných zahrad a všem, kteří ve dnech 8.-14. VI. 1937 byli poškozeni krupobitím a průtrží mračen v obcích okr. Slaný, Roudnice, Louny, Rakovník, Most a Bílina, t. 989.

106, 17. VI. 1937; 3.

na změnu zákona o pomocných školách, t. 1376.

150, 2. VIII. 1938; 7.

na zvláštní pečovná opatření pro uprchlíky opatřením půdy a postavení vhodných bytů, t. 1454. (netištěno).

Návrh resoluční:

k t. 435. 47, 26. V. 1936; 29.

Zpravodajem:

kult. výb. zpr. t. 247 [usnesením posl. sněm. (t. 1332 a 2975-III), kterým se mění a doplňují zákony o zřizování a vydržování veřejných měšť. škol, o docházce do nich a o jejich správě]

24, 20. XII. 1935; 42, doslov 46.

kult. výb. zpr. t. 1029 (zákon, kterým se mění zákon ze dne 13. VII. 1922, č. 226 Sb. z. a n. o školách obecných a měšťanských)

110, 26. VI. 1937; 4, doslov 10, vyjádření o resoluci 12.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze. 14. XI. 1935.

22, 12. XII. 1935; 24.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon na ochranu republiky (t. 394) a o zákonu o obraně státu (t. 400).

39, 28. IV. 1936; 70.

o návrhu posl. dr Kozáka, Jaši, dr inž. Tumlířové, dr inž. Brdlíka, Staška a Kirpalové na úpravu některých právních poměrů vysokoškolských asistentů (t. 417).

43, 8. V. 1936; 5.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1935 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 788).

82, 25. II. 1937; 35.

Interpelace:

o postupu okresního úřadu v Duchcově,

t. 185/XII. 22, 12. XII. 1935; 51.

odpov. t. 378/V. 36, 21. IV. 1936; 5.

ve věci volby zástupce okr. výboru v Okresní záložně ve Velvarech,

t. 330/XVIII. 31, 5. III. 1936; 5.

odpov. t. 447/XII. 47, 26. V. 1936; 5.

o odborných zkouškách ředitelských, zavedených vlád. nař. č. 168/1934 Sb. z. a n.,

t. 341/XIV. 32, 17. III. 1936; 5.

odpov. t. 547/XIII. 58, 26. VI. 1936; 5.

ve věci platebních rozkazů, kterými se vyměřuje poplatek nezaměstnaným dělníkům z nekolkovaných kvitancí na stravovací poukázky,

t. 655/VIII. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 791/XII. 82, 25. II. 1937; 3.

o zabavení časopisu "Severočeský dělník" v Teplicích-Šanově č. 38, ročník 39. ze dne 18. září 1936.

t. 664/XIII. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 828/XII. 88, 31. III. 1937; 4.

ve věci stát. českého národního školství,

t. 1250/III. 136, 8. III. 1938; 3.

 

HLINKA Andrej, Msgre

XIX. voleb. kraj

Ľud.

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 4.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Zemřel 16. VIII. 1938. 151, 17. XI. 1938; 3.

Po něm nastoupil dr Miloš Vančo.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí pomoci občanům obce Reľov, postiženým katastrofální průtrží mračen a krupobitím, t. 548.

56, 24. VI. 1936; 3.

na vydání ústavního zákona o autonomii Slovenské krajiny, t. 1429.

151, 17. XI. 1938; 11.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 18. VI. 1935 o programu vlády.

5, 25. VI. 1935; 48.

Interpelace:

ve věci přednášky JUDr Jarosl. Mezníka, vicepresidenta Podkarpatské Rusi na vědecké diskusi dne 10. I. 1936 v Bratislavě,

t. 305/I. 29, 27. II. 1936; 4.

odpov. t. 425/X. 44, 14. V. 1936; 4.

ve věci politického účinkování p. dr Silvestra Kročka, aktiv. okresního soudce v Ružomberku,

t. 305/XX. 29, 27. II. 1936; 4.

odpov. t. 423/VI. 42, 7. V. 1936; 4.

pro brožuru "Štědrovečerní povídka" - "Bílovické Jezulátko",

t. 318/I. 29, 27. II. 1936; 4.

odpov. t. 602/VIII. 60, 7. X. 1936; 8.

ve věci stranického postupu ministerstva železnic při obsazení skupiny V/4 košického ředitelství na úkor Slováků a Slovenska,

t. 446/XV. 47, 26. V. 1936; 5.

odpov. t. 638/III. 64, 29. X. 1936; 5.

ve věci protistátních činů četníků na Slovensku,

t. 446/XVI. 47, 26. V. 1936; 5.

odpov. t. 589/III. 60, 7. X. 1936; 8.

o zneužívání úřední moci okresním náčelníkem v Trstenej dr Čičem při zájezdu Sokolstva na Slovensko,

t. 577/XV. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 690/XIV. 70, 3. XII. 1936; 106.

ve věci přečinů dr Vojtěcha Friedla, komisaře polit. správy v Nové Bani,

t. 711/III. 74, 15. XII. 1936; 3.

odpov. t. 845/XXI. 88, 31. III. 1937; 4.

ve věci t. zv."studijních" cest učitelů a profesorů do Svazu sovětských socialistických republik,

t. 744/VIII. 78, 11. II. 1937; 6.

odpov. t. 946/I. 105, 15. VI. 1937; 3.

ve věci nezák. postupu školského referátu v Bratislavě při schvalování voleb učitelů církev. škol na Slovensku,

t. 785/I. 80, 18. II. 1937; 4.

odpov. t. 925/VII. 104, 11. VI. 1937; 4.

o zabavení "Slovenské pravdy" ze dne 22. V. 1938, č. 119,

t. 1405/XI. rozesl. 31. VIII. 1938.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud v Ružomberku (přečin urážky na cti a přečin pomluvy podle § 1 a § 2 zákona č. 08/33 Sb. z. a n.).

8, 5. XI. 1935; 19.

zpr. t. 403; zprav. dr Dufek; nevydán.

47, 26. V. 1936; 31.

okr. soud v Bratislavě (přestupek urážky podle § 1 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.).

13, 14. XI. 1935; 4.

zpr. t. 526; zprav. dr Moudrý; nevydán.

76, 21. I. 1937; 27.

kraj. soud v Nitře (přečin podle § 15, č. 2 zákona na ochranu republiky, § 176 tr. z.).

15, 4. XII. 1935; 9.

zpr. t. 527; zprav. dr Moudrý; nevydán.

76, 21. I. 1937; 27.

kraj. soud v Bratislavě (přečin pomluvy tiskem podle § 2 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.).

25, 21. I. 1936; 9.

zpr. t. 406; zprav. dr Dufek; nevydán.

47, 26. V. 1936; 31.

kraj. soud v Bratislavě (přečiny podle §§ 1, 2, 3 zákona č. 108/33 Sb. z. a n. a přestupek útisku podle § 1 zákona č. 309/21 Sb. z. a n.).

29, 27. II. 1936; 4.

zpr. t. 741; zprav. dr Moudrý; nevydán.

87, 12. III. 1937; 10.

okres. soud v Bánovicích nad Bebravou (přestupek pomluvy podle § 2 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.).

29, 27. II. 1936; 4.

věc vrácena im. výb. k novému projednání.

91, 9. IV. 1937; 11.

zpr. t. 962; zprav. V. Košek; nevydán.

110, 26. VI. 1937; 13.

kraj. soud v Bratislavě (přečiny urážky, pomluvy, případně utrhání na cti podle §§ 1, 2, 3 zákona č. 108/1933 Sb. z. a n. a přestupek útisku podle § 1 zákona č. 309/1921 Sb. z. a n.).

112, 29. X. 1937; 11.

kraj. soud v Bratislavě (přečin pomluvy tiskem podle § 2 zákona č. 108/33 Sb. z. a n., event. přečin utrhání na cti podle § 3 cit. zákona).

112, 29. X. 1937; 12.

 

HODINA Franz, Dr.

XI. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 12.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. br., kult., rozp., parl. úsp. kom., zeměd. a živn.-obch.

Jeho mandát zanikl podle opatření Stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrhy iniciativní:

aby byla ihned zahájena pomocná opatření pro zemědělce postižené mimořádným suchem v obcích soudního okresu albrechtického a osoblažského v okres. hejtmanství krnovském, t. 1037.

112, 29. X. 1937; 10.

aby ihned byla provedena pomocná opatření pro obyvatelé, majitelé domů a pozemků v okr. bezdružickém, poškozené krupobitím dne 1. VII. 1938. t. 1388.

150, 2. VIII. 1938; 7.

Prohlášení:

jménem klubu poslanců sudetskoněmecké strany za rozpravy o smlouvách s Maďarskem (t. 1272, 1274, 1275) o projevu koalovaných stran v senátě, které zaujaly stanovisko k prohlášení poslanců klubu sudetskoněmecké strany z 29. III. 1938.

144, 31. III. 1938; 12.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

21, 11. XII. 1935; 25.

o zákonu, kterým se mění zákon ze dne 13. VII. 1922, č. 226 Sb. z. a n. o školách obecných a měšťanských (t. 1029).

110, 26. VI. 1937; 6.

o zákonu o úlevách při splácení pohledávek za některými zemědělci (t. 1262) a o zákonu, kterým se znovu částečně mění vlád. nař. z 31. III. 1936, č. 76 Sb. z. a n., o zemědělském vyrovnávacím řízení a dávají ustanovení o dočasných opatřeních v exekučním a konkursním řízení proti zemědělcům, jejichž návrh na vyrovnání nebyl v zemědělském vyrovnávacím řízení přijat (t. 1263).

139, 15. III. 1938; 18.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon o umisťování délesloužících poddůstojníků, (t. 1348).

149, 12. V. 1938; 12.

Interpelace:

naléhavá nátlaku, který byl vykonán na dělníka Ant. Dohnala z Vratěnína, aby stůj co stůj posílal své děti do čes. menšinové školy ve Vranětíně,

t. 1280. 142, 18. III. 1938; 33.

odpov. t. 1310. 145, 5. IV. 1938; 4.

o zákazu vyvěšovati plakáty,

t. 552/VI. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 679/XI. 68, 1. XII. 1936; 94.

pro potrestání skutečných vinníků na neštěstí na rakvické pramici,

t. 607/III. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 767/IV. 78, 11. II. 1937; 6.

že při domovní prohlídce v Moravské Třebové byly neprávem zabaveny tiskoviny,

t. 658/V. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 767/XIV. 78, 11. II. 1937; 6.

že finanční strážník Pirko bez důvodu zatkl stavebního technika Hanuše Lorenze z Kořenova,

t. 6644/XII. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 845/V. 88, 31. III. 1937; 4.

že německá stálá i kočovná divadla dostávají neobyčejně špatný podíl z fondu, jejž spravuje Radiojournal,

t. 672/XVI. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 828/III. 88, 31. III. 1937; 4.

že se mluvčím německé sociálně demokratické straně mlčky a vědomě trpí stranická politická propaganda v německém rozhlase,

t. 672/XVII. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 797/VII. 84, 4. III. 1937; 4.

o porušení jazykového zákona poštovním úřadem v Moravské Třebové,

t. 738/V. 76, 21. I. 1937; 7.

odpov. t. 805/V. 86, 11. III. 1937; 4.

že se na železničních jízdenkách státních drah označuje moravské hlavní město Brno jednoznačně česky,

t. 799/XIII. 85, 5. III. 1937; 4.

odpov. t. 983/XXIII. 110, 26. VI. 1937; 3.

o zadání stavby při zařizování letiště ve Starém Městě v okr. moravskotřebovském,

t. 847/XIX. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 1060/V. 112, 29. XI. 1937; 11.

o žádání stavby internátu v táboře vojenské reálky v Mor. Třebové,

t. 853/VII. 90, 8. IV. 1937; 3.

odpov. t. 1081/XVII. 114, 9. XI. 1937; 5.

že ministerstvo národní obrany zabralo loděnický velkostatek v okr. pohořelickém,

t. 853/VIII. 90, 8. IV. 1937; 3.

odpov. t. 1050/XII. 112, 29. X. 1937; 11.

o porušení čistoty voleb a o nezákonnosti správního soudního řízení souvisejícího s námitkami proti němu,

t. 864/XIII. 94, 22. IV. 1937; 35.

odpov. t. 1070/I. 112, 29. X. 1937; 11.

o nehygienickém umístění německé obecné školy v Pohoří na severní Moravě,

t. 902/IX. 100, 3. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1076/X. 112, 29. X. 1937; 11.

o odstrkování Němců ve školství,

t. 918/V. 102, 8. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1063/XXVII. 112, 29. X. 1937; 11

o služebních poklescích Jos. Pokorného, zaměstnance stát. policej. úřadu v Brně č. 473,

t. 982/XXI. 107, 22. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1075/XXIV. 112, 29. X. 1937; 11.

o službě odporujícím chování inspektora Chramosty od expositury stát. policie ve Starém Městě a o nedodržení dohody vojenskou správou,

t. 1039/XXIX. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1211/XV. 130, 22. II. 1938; 4.

o ukládání trestů na svobodě A. Dohnalovi, protože jeho děti nedocházejí do české menšinové školy ve Vratěníně,

t. 1199/IX. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1296/XVII. 145, 5. IV. 1938; 4.

o úpravě prohlídky masa a dobytka v Městečku Trnávce,

t. 1222/VII. 130, 22. II. 1938; 5.

že policejní orgány předčasně oznamují tisku, jaká trestní řízení byla zavedena,

t. 1222/XXII. 130, 22. II. 1938; 5.

odpov. t. 1374/V. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o nátlaku vykonávaném na matku Hermy Kretschmerové z Olomouce a na Metoděje Novotného z Hněvotína, aby posílali své děti do české školy,

t. 1292/XV. 145, 5. IV. 1938; 4.

o počešťování pošty,

t. 1327/IX. 147, 26. IV. 1938; 8.

odpov. t. 1396/VII. rozesl. 31. VIII. 1938.

 

HODINOVÁ-SPURNÁ Anežka

I. B voleb. kraj

K

Slib vykonala 1, 18. VI. 1935; 14.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byla členem výb. rozp., ústav.-práv., zásob. a zdrav.

Zbavena mandátu 28. XII. 1938 v důsledku rozpuštění komunistické strany.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o zlevnění chleba, mouky, cukru, tuku, uhlí a na bezplatný příděl topiva a cukru nezaměstnaným,

t. 60. 8, 5. XI. 1935; 16.

na poskytnutí daru republiky matkám-rodičkám, t. 466.

47, 26. V. 1936; 5.

Návrh resoluční:

k t. 685. 71, 4. XII. 1936; 65, 69.

Řeč v rozpravě:

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1934 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 290); mluví též o práci žen.

28, 20. II. 1936; 40.

o zákonu o dani z umělých tuků, t. 490.

49, 4. VI. 1936; 34.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1935 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 788).

81, 19. II. 1937; 31.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse z 9. XI. 1937.

120, 3. XII. 1937; 3.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon o umisťování délesloužících poddůstojníků (t. 1348); mluví též o poměrech v pohraničí.

149, 12. V. 1938; 21.

Interpelace:

o zákazu schůze, protože byla ohlášena ženami a ne muži,

t. 44/III. 8, 5. XI. 1935; 16.

odpov. t. 85/IV. 8, 5. XI. 1935; 16.

o obžalobě proti dělníku Aloisu Barotovi pro výrok na schůzi ve Křtomili dne 1. dubna 1935,

t. 80/IV. 8, 5. XI. 1935; 16.

odpov. t. 102/VI. 18, 7. XII. 1935; 31.

o zákazech veřejných schůzí okresním úřadem v Píšťanech,

t. 88/IV. 13, 14. XI. 1935; 4.

odpov. t. 298/I. 29, 27. II. 1936; 4.

o svévolném, nezákonném a surovém postupu četníka Matěje z Velvar,

t. 88/V. 13, 14. XI. 1935; 4.

odpov. t. 298/II. 29, 27. II. 1936; 4.

o zabavení pohlednice, vyjadřující solidaritu s maďarskými protifašisty,

t. 386/I. 26, 21. IV. 1936; 5.

odpov. t. 481/XI. 50, 5. VI. 1936; 21.

o soustavném porušování práva asylu moravským zemským úřadem a zejména o protiprávnímu vydání protifašistického emigranta Vincence Porombky úřadům Třetí říše,

t. 577/XXII. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 679/XVI. 68, 1. XII. 1936; 94.

o smrti čtyř dětí způsobené zkaženou kukuřicí, dodávanou prodejnou Obilního monopolu v Užhorodě,

t. 603/VI. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 768/V. 78, 11. II. 1937; 6.

o nezákonném rozpuštění veřejné schůze v Horním Růžodole,

t. 735/I. 76, 21. I. 1937; 7.

odpov. t. 889/IX. 98, 20. V. 1937; 4.

 

HODŽA Milan, Dr.

XXI. voleb. kraj

REP, mk

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 6.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 8.

Jmenován ministrem zemědělství 4. VI. 1935.

1, 18. VI. 1935; 18.

Zproštěn úřadu ministra zemědělství 9. XI. 1935.

13, 14. XI. 1935; 3.

Jmenován předsedou vlády 5. XI. 1935.

10, 6. XI. 1935; 3.

Jmenován opětně předsedou vlády 18. XII. 1935.

23, 19. XII. 1935; 4.

Pověřen správou ministerstva zahraničních věcí 18. XII. 1935.

23, 19. XII. 1935; 4.

Zproštěn řízení ministerstva zahr. věcí 29. II. 1936.

31, 5. III. 1936; 4.

Jmenován opětně předsedou vlády 21. VII. 1937.

112, 29. X. 1937; 4.

Zproštěn úřadu předsedy vlády 22. IX. 1938.

151, 17. XI. 1938; 5.

 

HOLEČEK Vojtěch

IV. voleb. kraj

NSj-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 5.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 12.

Byl členem výb. ink. (I. náhr.), rozp., ústav.-práv., zahr. a zeměď.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1933; 13.

Návrh iniciativní:

na vydání zákona o státním zaopatření a odškodnění legionářských invalidů a pozůstalých po padlých a zemřelých legionářích, t. 483.

49, 4. VI. 1936; 4.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon na ochranu republiky (t. 394) a o zákonu o obraně státu (t. 400).

40, 29. IV. 1936; 33.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

69, 2. XII. 1936; 9.

Interpelace:

ve věci pomoci obyvatelstvu postiženému v okrese novopackém a jičínském v župě mladoboleslavské živelní pohromou 26. V. 1936,

t. 469/XVIII. 50, 5. VI. 1936; 3.

odpov. t. 623/VII. 61, 8. X. 1936; 34.

ve věci národnostních poměrů u firmy Křižík-Chaudoir v Podmoklech n. L.,

t. 639/IX. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 786/X. 82, 25. II. 1937; 3.

"H" resp. Hab-Hir "H" resp. Hla-Hol "H" resp. Hol-HulPřihlásit/registrovat se do ISP