"K" resp. Kah-Kin "K" resp. Klo-Koub "K" resp. Kouk-Kří

KOUKAL Josef

VII. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 7.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 5.

Byl členem výb. soc. pol. - úst. práv. a živn.

Návrhy:

ve příčině státní pomoci občanům v Kunčicích n. O., postiženým povodní 9. VIII. 1930 (t. 284).

54, 14. X. 1930; 3.

ve příčině státní pomoci občanům v Opatovicích, Paršovicích, Rakově a Malhoticích za utrpěné škody přivozené živelní pohromou a krupobitím (t. 503).

103, 2. VII. 1931; 4.

Zpravodajem:

soc.pol. v. o opatření Stál. výb., kterým se prodlužuje účinnost zákona č. 44/1928 o ochraně nájemníků (zpr. t. 40).

8, 15. I. 1930; 7, doslov 18.

soc. pol. v. o opatření Stál. výb. o nemocenském ošetření důchodců podle zákona č. 26/1929 o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách (zpr. t. 45).

10, 29. I. 1930; 7, doslov 12.

soc. pol. v. o stavebním ruchu (zpr. t. 174).

32, 10. IV. 1930; 4, doslov 39.

.soc. pol. v. o zvýšení dávek pensij. pojištění soukr. zaměstnanců ve vyšších službách, odpovídajícím započtení poloviny nepojištěné doby služební (zpr. t. 535).

108, 14. VII. 1931; 4, doslov 28.

soc. pol. v. o prodloužení a doplňku zákonů týkajících se bytové péče (zpr. t. 676).

132, 19. XII. 1931; 9. doslov 25.

soc. pol. v. o změně některých ustanovení obecného horního zákona z 23. V. 1854. č. 146 ř. z. (zpr. t. 821).

157, 14. VI. 1932; 5, doslov 40.

soc. pol. v. o rozšíření působnosti zákona č. 144/1920 o závodních a revírních radách při báňském průmyslu na území Podkarp. Rusi (zpr. t. 907).

172, 16. XI. 1932; 4.

úst. práv. v. o zmocnění vlády, aby převzala státní záruku za zápůjčky Podkarpatoruských elektráren. akc. spol. v Užhorodě. (zpr. t. 912).

172, 16. XI. 1932; 5.

úst. práv. v. o zrušení úřadu (ministerstva) pro zásobování lidu a o opatřeních s tím souvislých (zpr. t. 1101).

231, 12. VII. 1933; 54.

úst. práv. v. o opatřeních pro zaměstnance zastavených periodických tiskopisů. (zpr. t. 1150).

238, 28. XI. 1933; 4, doslov 8.

úst. práv. v. o stanovení srážek z platů členů N. S. (zpr. t. 1180).

244, 22. XII. 1933; 29.

soc. pol. v. o novelisaci obecného horního zákona (zpr. t. 1203).

248, 24. I. 1934; 5.

úst. práv. v. o exekucích a konkursech proti nezaměstnaným (zpr. t. 1214).

253, 21. II. 1934; 6.

soc. pol. v. o doplňku zákona o hornických soudech rozhodčích (zpr. t. 1258).

261, 4. V. 1934; 19.

živn. v. o prohlášení masérství a pěstění lidského těla za živnost koncesovanou (zpr. t. 1268).

262, 15. V. 1934; 21.

úst. práv. v. o novelisaci předpisů o soudnictví úrazového pojištění dělnického (zpr. t. 1305).

267, 19. VI. 1934; 7.

soc. pol. v. o novelisaci zákona o zubním lékařství a zubní technice (zpr. t. 1366).

275, 11. VII. 1934; 37.

Řeč v rozpravě:

o smlouvě s Polskem o užívání objektů býv. obce Těšína (zpr. t. 281).

56, 21. X. 1930; 14.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1931 (zpr. t. 350).

71, 16. XII. 1930; 93.

o dodatkové úmluvě k československo-něm. hospodářské dohodě (zpr. t. 705); mluví o poměrech v hornickém revíru severočeském.

137, 30. III. 1932; 19.

o prohlášení min. veř. prací inž. Dostálka o stávce horníků v revírech severočeském a ostravsko-karvínském.

139, 19. IV. 1932; 15.

o báňských dávkách z kutišť a měr (zpr. t. 956).

183, 20. XII. 1932; 23.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1933 (zpr. t. 990) a o stát. závěrečném účtu za r. 1931 (zpr. t. 980).

196, 22. II. 1933; 56.

o své žádosti za zavedení kárného řízení proti sen. V. Mikulíčkovi (zpr. im. v. t. 1183).

244, 22. XII. 1933; 44.

o prohlášení min. veř. prací o důlní katastrofě v Oseku.

245, 17. I. 1934; 15.

o báňské inspekci (zpr. t. 1364).

274, 10. VII. 1934; 46.

Interpelace:

ve věci pracovních poměrů na dolech ostravsko-karvínského revíru (t. 697/1).

136, 24. II. 1932; 4.

odpov. t. 886/1.

165, 20. X. 1932; 3.

Žádost ve věcech imunity:

ze dne 18. XII. 1933 za zavedení kárného řízení proti V. Mikulíčkovi pro urážku podle § 51 jedn. ř. (č. j. 10236/33).

zpr. t. 1183; zprav. dr. O. Havelka.

243, 21. XII. 1933; 104.

sen. V. Mikulíčkovi udělena důtka.

244, 22. XII. 1933; 45.

 

KOVALIK Ján, dr.

VIII. voleb. kraj

HL

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 8.

Slib vykonal 2, 13. XII. 1929; 2.

Byl členem výb. zahr.

Návrhy:

na vydání zákona o uznání zásluh Milana Rastislava Štefánika (t. 132).

20, 11. III. 1930; 3.

na vydání zákona o povinném semílání domácí pšenice a ječmene a uvádění pšeničné a ječmenné mouky do oběhu (t. 763).

149, 18. V. 1932; 3.

na poskytnutí vydatné pomoci živelními pohromami katastrofálně postiženým obcím: Divina, Divinka, Lalinek, Marček, dále osada Keciny v obci Bělé v okrese žilinském (t. 773).

150, 19. V. 1932; 46.

o budoucím ražení mincí (t. 840).

161, 8. VII. 1932; 4.

na poskytnutí rychlé státní pomoci živelní pohromou postiženým krajům okresu trstenského a námestovského (t. 858).

164, 15. VII. 1932; 4.

na poskytnutí co nejrychlejší a nejvydatnější podpory obyvatelům obce Bitarová u Žiliny, požárem postiženým (t. 902).

168, 27. X. 1932; 3.

na poskytnutí podpory požárem postiženým obyvatelům obce Vranie, okres Kysucké Nové Město, Slovensko (t. 1061).

220, 1. VI. 1933; 3.

na udělení podpory pohořelým v obci Zástranie, okres Žilina (t. 1067).

24, 20. VI. 1933; 4.

na udělení podpory požárem postiženým obyvatelům obce Hliník, okres Velká Bytča (t. 1068).

224, 20. VI. 1933; 4.

na poskytnutí podpory požáry poškozeným obcím Babín a Chlebnice v Oravě (t. 1256).

261, 4. V. 1934; 3.

na poskytnutí podpory požárem postiženému obyvatelstvu obce Šebesťanova (t. 1490).

297, 2. IV. 1935; 3.

doplňov. návrh k t. 1120.

235, 7. XI. 1933; 11.

Resoluce:

k t. 367.

75, 19. XII. 1930; 62.

k t. 420.

89, 27. III. 1931; 5.

k t. 445.

95, 6. V. 1931; 25.

k t. 1098.

231, 12. VII. 1933; 8.

Řeč v rozpravě:

o vládním programovém prohlášení předsedy vlády.

4, 18. XII. 1929; 24.

o opatření Stál. výb. o státní pomoci při živelních pohromách v r. 1929 (zpr. t. 51).

10, 29. I. 1930; 26.

o výkladu min. dr. Beneše o haagské konferenci.

12, 5. II. 1930; 23.

o odběru některých druhů zboží veřejnými úřady, podniky, ústavy a zařízeními (zpr. t. 167) a o výrobě chleba (zpr. t. 168); mluví o hospodářských poměrech na Slovensku.

30, 8. IV. 1930; 7.

o výkladu min. zahraničí dr. E. Beneše o dohodách a ujednáních podepsaných 20. I. 1930 v Haagu (zpr. t. 209) a o dohodách a závazcích vyplývajících z mírové smlouvy Trianonské, podepsané 28. IV. 1930 v Paříži, a ujednáních je doplňujících (zpr. t. 210).

41, 27. V. 1930; 15.

o hospodářské krisi (naléh. interp. V. Donáta (koal.) t. 283).

55, 16. X. 1930; 31.

o povinném semílání domácí pšenice a žita a uvádění pšeničné a žitné mouky do oběhu (zpr. t. 316).

60, 7. XI. 1930; 10.

o mimořádném úvěru 150 mil. Kč na zmírňování následků hospodářské krise (zpr. t. 367).

75, 19. XII. 1930; 40.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala o všeobecné hospodářské krisi.

79, 5. II. 1931; 5.

o trestním soudnictví nad mládeží (zpr. t. 398).

82, 5. III. 1931; 24.

o stát. fondu pro splavnění řek, vybudování přístavů, výstavbu údolních přehrad a pro využitkování vodních sil (zpr. t. 420) a o stát. fondu pro vodohospodářské meliorace (zpr. t. 419).

88, 26. III. 1931; 27.

o novelisaci zákona o silničním fondu (zpr. t. 445).

94, 5. V. 1931; 29.

o státní pomoci při živelních pohromách v r. 1931 (zpr. t. 548) a o návrzích na poskytnutí státní podpory poškozeným živel. pohromami (zpr. t. 539).

110, 15. VII. 1931; 26.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala o hospodářské krisi a jejím řešení.

115, 21. X. 1931; 30.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1932 (zpr. t. 660) a o prohlášení min. vnitra o událostech sběhnuvších se u Frývaldova.

128, 17. XII. 1931; 18.

o dodatkové dohodě k obchod. smlouvě s Francií (zpr. t. 684), v níž protestuje proti teritoriálním ústupkům.

133, 25. I. 1932; 9.

o změně čl. XVI., odst. 1., písm. b). uváděcích ustanovení k zákonu o přímých daních (zpr. t. 691).

136, 24. II. 1932; 17.

o nové soustavě drobných peněz (zpr. t. 813).

156, 9. VI. 1932; 4.

o návrzích na poskytnutí stát. podpory poškozeným živelními pohromami (zpr. t. 827).

158, 23. VI. 1932; 17.

o vládním programovém prohlášení.

170, 8. XI. 1932; 37.

o změně zákona čís. 56/1932 o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové, o změně zákona o těchto daních a prodloužení jeho účinnosti (zpr. t. 957).

183, 20. XII. 1932; 12.

o novelisaci některých předpisů o exekučním řízení a o trestním stíhání pletich při dražbách (zpr. t. 961).

184, 21. XII. 1932; 5.

o vydání zvláštních předpisů o soutěži ve věcech peněžnictví a o úpravě úrokové úrovně (zpr. t. 995).

201, 2. III. 1933; 13.

o pojistné smlouvě (zpr. t. 1022).

214, 3. V. 1933; 10.

o pěninské cestě a o usnadnění styku v pohraničním území Dunajce (zpr. t. 1070).

224, 20. VI. 1933; 11.

o prodloužení lhůty k dosažení daňové výhody podle §§ 7 až 11 zákona o půjčce práce (zpr. t. 1098).

231, 12. VII. 1933; 7.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1934 (zpr. t. 1164), o stát. závěrečném účtu za rok 1932 (zpr. t. 1149) a o výkladu min. fin. k rozpočtu na r. 1934.

242, 20. XII. 1933; 3.

o exekucích a konkursech proti nezaměstnaným (zpr. t. 1214) a o dočasných opatřeních v exekučním a konkursním řízení proti zemědělcům (zpr. t. 1215).

253, 21. II. 1934; 10.

o zřízení čsl. reeskontního a lombardního ústavu (zpr. t. 1235).

258, 14. III. 1934; 7.

o novelisaci zákona o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách (zpr. t. 1318).

268, 21. VI. 1934; 36.

o prohlášení ministra věcí zahraničních.

272, 3. VII. 1934; 8.

o prohlášeních předsedy vlády a min. věcí zahraničních.

278, 7. XI. 1934; 13.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1935 (zpr. t. 1405) a o výkladu min. fin. k rozpočtu na r. 1935.

284, 18. XII. 1934; 48.

o ochraně a obraně proti leteckým a jiným podobným útokům (zpr. t. 1514).

300, 11. IV. 1935; 16.

Prohlášení:

jménem Hlinkovy slovenské strany žudové a německé strany křesťanskosociální, že pro porušení dosavadního práva a zvyků při volbě předsednictva poslanecké sněmovny, při níž obě strany byly opomenuty, zamítají návrh na zvýšení počtu místopředsedů, učiněný proto, aby se jim dostalo zastoupení, jako nedůstojný.

9, 24. I. 1930; 30.

Interpelace:

naléhavá v otázce lidových škol církevních (t. 287).

56, 21. X. 1930; 3.

odpov. t. 364/1.

74, 18. XII. 1930; 3.

o exekuci a událostech v obci Čertižné (t. 1480/1).

295, 26. III. 1935; 3.

Žádost ve věcech imunity:

stát. zast. v Bratislavě a kraj. s. v Trenčíně z 2. I. 1930 Nt VI. 54/29 (zločin po dle §u 16, č. 1 a 2, zák. č. 50/23) (č. 403).

9, 24. I. 1930; 6.

zpr. t. 84; zprav. dr. A. Milota.

12, 5. II. 1930; 2.

nevydán 16, 21. II. 1930; 13.

 

KRČMÉRY Karol st., dr.

VIII. voleb. kraj

HL

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 8.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 5.

Byl členem výb. kult. a parl. úsp. kom.

 

KREIBICH Karl

XI. voleb. kraj

DCHS hospitant (OKS)

Povolán jako náhradník místo zemřelého Rudolfa Böhma.

Volba verifikována 235, 7. XI. 1933; 3.

Slib vykonal 195, 21. II. 1933; 3.

Byl členem výb. ink. (II. náhr.) a nár. hosp.

Řeč v rozpravě:

o ostát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1935 (zpr. t. 1405) a o výkladu min. fin. k rozpočtu na r. 1935.

282, 13. XII. 1934; 88, něm. 135.

 

KREJČÍ Frant. Václav

II. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 7.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 5.

Byl členem výb. úst. práv. a zahr.

Zpravodajem:

úst. práv. v. o úmluvě mezi Rakouskem, Italií, Rumunskem, král. SHS a ČSR o úpravě pensí zemských, obecních a okresních, sjednané ve Vídni 30. XI. 1923 a o dodatečné úmluvě mezi RČS a republikou Rakouskou k této úmluvě, podepsané ve Vídni 3. II. 1929 (zpr. t. 116).

20, 11. III. 1930; 5.

tiskové opravy 21, 24. III. 1930; 12.

úst. práv. v. o osnově zákona, kterým se provádí úmluva mezi Rakouskem, Italií, Rumunskem, král. SHS a Československem ze dne 30. XI. 1923 a dodatečná úmluva mezi Československem a Rakouskem z 3. II. 1929 o úpravě pensí zemských, obecních a okresních (zpr. t. 170).

30, 8. IV. 1930; 38.

zahr. v. o dodatkové dohodě k obchod. smlouvě s Francií (zpr. t. 684).

133, 25. I. 1932; 6.

zahr. v. o dodatkové dohodě k obchod. smlouvě s Nizozemím (zpr. t. 685).

133, 25. I. 1932; 13.

zahr. v. o dodatkové dohodě k obchodní úmluvě s Francií (zpr. t. 707).

141, 21. IV. 1932; 3.

zahr. v. o dodatkové dohodě k obchodní úmluvě s Francií (zpr. t. 753).

155, 7. VI. 1932; 9.

zahr. v. o hraničním statutu s Polskem (zpr. t. 909).

172, 16. XI. 1932; 14.

zahr. v. o pěninské cestě a o usnadnění styku v pohraničním území Dunajce (zpr. t. 1070).

224, 20. VI. 1933; 9.

zahr. v. o dodatkové dohodě k obchodní úmluvě s Francií (zpr. t. 1131).

236, 14. XI. 1933; 6.

zahr. v. o dodatkovém protokolu k obchodní úmluvě s Francií (zpr. t. 1293).

265, 12. VI. 1934; 5.

zahr. v. o dodatkové dohodě k obchodní úmluvě s Nizozemskem (zpr. t. 1295).

266, 13. VI. 1934; 3.

zahr. v. o dodatkovém protokolu k obchodní a plavební smlouvě s Finskem (zpr. t. 1323).

271, 2. XII. 1934; 20.

Řeč v rozpravě:

o výkladu min. dr. Beneše o haagské konferenci.

12, 5. II. 1930; 14.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1931 (zpr. t. 350).

72, 17. XII. 1930; 13.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1932 (zpr. t. 660) a o prohlášení min. vnitra o událostech sběhnuvších se u Frývaldova.

127, 16. XII. 1931; 74.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1933 (zpr. t. 990) a o stát. závěrečném účtu za r. 1931 (zpr. t. 980).

197, 23. II. 1933; 50.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1934 (zpr. t. 1164), o stát. závěrečném účtu za rok 1932 (zpr. t. 1149) a o výkladu min. fin. k rozpočtu na r. 1934.

241, 19. XII. 1933; 22.

o dodatkovém ujednání k československo-německé hospodář. dohodě (zpr. t 1195); mluví o krvavých událostech v Rakousku.

249, 15. II. 1934; 7.

o prohlášení ministra věcí zahraničních.

272, 3. VII. 1934; 27.

o prohlášeních předsedy vlády a min. věcí zahraničních.

279, 8. XI. 1934; 9.

 

KREJČÍ Jan Jiří

I voleb. kraj

L

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 7.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 5.

Byl členem. výb. ink. (I. náhr.) - nár. hosp. - parl. úsp. kom. a rozp.

Návrh:

na změnu zákona ze dne 14. IV. 1920, č. 262 Sb. z., o dani z masa (zpr. t. 343).

66, 2. XII. 1930; 2.

Zpravodajem:

rozp. v. o stavebním ruchu (zpr. t. 174).

32, 10. IV. 1930; 6.

nár. hosp. v. o doplňkovém protokolu k dodatkové úmluvě k obchodní a plavební smlouvě s Italií (zpr. t. 282).

57, 22. X. 1930; 6.

rozp. v. o prodloužení a doplnění zákonů týkajících se bytové péče (zpr. t. 329).

64, 26. XI. 1930; 5, doslov 63.

rozp v. o stát. fondu pro splavnění řek, vybudování přístavů, výstavbu údolních přehrad a pro využitkování vodních sil (zpr. t. 420).

88, 26. III. 1931; 8.
doslov 89, 27. III. 1931; 6.

rozp. v. o vydání dalších předpisů o právním poměru k přidělené půdě (Malý zákon přídělový) (zpr. t. 462).

98, 26. V. 1931; 8.
doslov 100, 27. V. 1931; 40.

rozp. v. o změně zák. o finančních a právních výhodách na podporu soustavné elektrisace (zpr. t. 568).

112, 14. X. 1931; 8.

rozp. v. o úsporných opatřeních platových ve veřejné správě (zpr. t. 644).

122, 28. XI. 1931; 14.

rozp. v. o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové, o změně zákona o těchto daních a prodloužení jeho účinnosti (zpr. t. 724).

144, 28. IV. 1932; 4, doslov 65.

rozp. v. o změně § 1 zák. 139/1926 o finanční podpoře elektrisace venkova ve znění zák. 46/1929 (zpr. t. 766).

149, 18. V. 1932; 5, doslov 17.

rozp. v. o zmocnění vlády, aby převzala státní záruku za zápůjčky Podkarpatoruských elektráren, akc. spol., v Užhorodě (zpr. t. 912).

172, 16. XI. 1932; 9.

rozp. v. o zastavení účinnosti zákona o vánočním příspěvku stát. zaměstnancům a učitelům v činné službě (zpráva ústní k t. 928).

176, 29. XI. 1932; 6.

rozp. v. o báňských dávkách z kutišť a měr (zpr. t. 956).

183, 20. XII. 1932; 18.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1930 (zpr. t. 160).

27, 2. IV. 1930; 52.

o změně celního sazebníku pro čsl. celní území (zpr. t. 237).

48, 13. VI. 1930; 32.

o hospodářské krisi (naléh. interp. V. Donáta (koal.) t. 283).

55, 16. X. 1930; 34.

o povinném semílání domácí pšenice a žita a uvádění pšeničné a žitné mouky do oběhu (zpr. t. 316).

60, 7. XI. 1930; 19.

o prohlášení předsedy vlády dr. Udržala o všeobecné hospodářské krisi a o prohlášení min. vnitra dr. Slávika o událostech v Duchcově.

81, 11. II. 1931; 9.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala o hospodářské krisi a jejím řešení.

115, 21. X. 1931; 61.

o novelisaci zákona čís. 177/1931 o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiém (zpr. t. 849) a o spotřební dani z droždí (zpr. t. 850).

164, 15. VII. 1932; 36.

o dopravě motorovými vozidly (zpr. t. 965).

186, 22. XII. 1932; 15.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1933 (zpr. t. 990) a o stát. závěrečném účtu za r. 1931 (zpr. t. 980).

195, 21. II. 1933; 36.

o dočasné úpravě výkonu exekuce proti zemědělcům (zpr. t. 1035).

216, 5. V. 1933; 23.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1934 (zpr. t. 1164), o stát. závěrečném účtu za rok 1932 (zpr. t. 1149) a o výkladu min. fin. k rozpočtu na r. 1934.

241, 19. XII. 1933; 62.

o změně zák. čís. 74/1933, kterým se dočasně upravuje výkon exekuce proti zemědělcům a §§ 1 a 2 vlád. nař. čís. 155/1933 Sb. z. o dočasných opatřeních v oboru řízení konkursního na jmění zemědělců (zpr. t. 1179).

244, 22. XII. 1933; 19.

o dočasných opatřeních v exekučním a konkursním řízení proti zemědělcům (zpr. t. 1222).

255, 24. II. 1934; 10.

o změně zákonů o mimořádné moci nařizovací (zpr. t. 1319).

268, 21. VI. 1934; 26.

o hasičském příspěvku při požárním pojištění (zpr. t. 1357).

273, 4. VII. 1934; 6.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1935 (zpr. t. 1405) a o výkladu min. fin. k rozpočtu na r. 1935.

283, 14. XII. 1934; 28.

o finančních opatřeních v oboru územní samosprávy (zpr. t. 1497).

298, 4. IV. 1935; 33.

o novelisaci řádu volení do posl. sněmovny, senátu. zemských a okresních zastupitelstev a do obcí (zpr. t. 1516).

301, 11. IV. 1935; 12.

Interpelace:

v příčině zásobování vojska chlebovinami (t. 100/4).

14, 19. II. 1930; 4.

odpov. t. 183/2.

33, 29. IV. 1930; 4.

ohledně provádění zákona o plemenitbě ze dne 2. VII. 1924, čís. 169 Sb. z. (t. 100/13).

14, 19. II. 1930; 4.

odpov. t. 183/6.

33, 29. IV. 1930; 4.

v záležitosti změny vlád. nař. ze dne 24. V. 1928, čís. 75/28 Sb. z., o poskytování podpor při živelních pohromách (t. 171/7).

32, 10. IV. 1930; 3.

odpov. t. 323/4.

61, 20. XI. 1930; 4.

o zřízení státního fondu elektrisačního pro finanční podporu elektrisace venkova, případně o prodloužení zákona o podpoře soustavné elektrisace venkova (t. 720/1).

139, 19. IV. 1932; 4.

odpov. t. 883/6.

165, 20. X. 1932; 3.

ve věci libovolného měnění obsahu zákona ministerskou radou (t. 859/3).

164, 15. VII. 1932; 50.

odpov. t. 1380/1.

277, 6. XI. 1934; 3.

 

KRNO Vladimír, dr.

VIII. voleb. kraj

REP

Nastoupil na místo zemřelého Cyrila Pivko.

Volba verifikována 235, 7. XI. 1933; 3.

Slib vykonal 224, 20. VI. 1933; 4.

Návrhy:

na rychlou pomoc pro pohořelé v obci Sklené, v okrese Turč. Sv. Martin na Slovensku (t. 1351).

271, 2. VII. 1934; 4.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1934 (zpr. t. 1164), o stát. závěrečném účtu za rok 1932 (zpr. t. 1149) a o výkladu min. fin. k rozpočtu na r. 1934.

243, 21. XII. 1933; 44.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1935 (zpr. t. 1405) a o výkladu min. fin. k rozpočtu na r. 1935.

284, 18. XII. 1934; 73.

 

KROIHER Frant. Jan

V. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 8.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 5.

Byl členem výb. ink. a rozp.

Resoluce:

k t. 4, 311.

61, 20. XI. 1930; 29.

Zpravodajem:

rozp. v. o opatření Stál. výb. o státní pomoci při živelních pohromách v r. 1929 (zpr. t. 51).

10, 29. I. 1930; 20, doslov 32.

rozp. v. o osnově zákona, kterým se prodlužuje platnost opatření Stál. výb. o zatímním vedení stát. hospodářství (zpr. t. 113).

16, 21. II. 1930; 9, doslov 10.

rozp. v. o návrhu V. Johanise o nedostatcích prováděného zákona o státních starobních podporách (zpr. t. 180).

36, 8. V. 1930; 8.

rozp. v. o státní pomoci při živelních pohromách v r. 1931 (zpr. t. 548) a o návrzích na poskytnutí státní podpory poškozeným živel. pohromami (zpr. t. 539).

110, 15. VII. 1931; 24.

doslov 111, 16. VII. 1931; 29.

rozp. v. o změně zákona o státní pomoci při živelních pohromách v r. 1931 (zpr. t. 628).

119, 12. XI. 1931; 39.

rozp. v. o zatímním vedení státního hospodářství od 1. ledna do 28. února 1933 (zpr. t. 968).

187, 27. XII. 1932; 12.

rozp. v. o stanovení srážek z platů členů N. S. (zpr. t. 1180).

244, 22. XII. 1933; 27, doslov 31.

rozp. v. o srážkách z platů členů NS na r. 1935 (zpr. t. 1421).

286, 19. XII. 1934; 4.

rozp. v. o zřízení Tyršova státního tělovýchovného ústavu (zpr. t. 1511).

299, 9. IV. 1935; 22.

Řeč v rozpravě:

o výkladu min. dr. Beneše o haagské konferenci.

13, 6. II. 1930; 8.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala o všeobecné hospodářské krisi.

81, 11. II. 1931; 42.

o vlastní im. věci (zpr. t. 430).

95, 6. V. 1931; 45.

o novelisaci zákona o silničním fondu (zpr. t. 445).

95, 6. V. 1931; 21.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala o hospodářské krisi a jejím řešení.

115, 21. X. 1931; 75.

o bankovním zákonu (zpr. t. 723).

140, 20. IV. 1932; 31.

o vládním programovém prohlášení.

171, 10. XI. 1932; 12.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1933 (zpr. t. 990) a o stát. závěrečném účtu za r. 1931 (zpr. t. 980).

198, 24. II. 1933; 89.

o prohlášení min. zahr. věcí o boji o demokracii v politice evropské a světové.

213, 27. IV. 1933; 5.

o zřízení čsl. reeskontního a lombardního ústavu (zpr. t. 1235).

258, 14. III. 1934; 16.

o prohlášeních předsedy vlády a min. věcí zahraničních.

279, 8. XI. 1934; 34.

o stát. závěrečném účtu za r. 1933 (zpr. t. 1465), v níž reaguje na řec sen. Mikulíčka.

300, 11. IV. 1935; 12.

Věcná poznámka:

kterou za rozpravy o povinném semílání domácí pšenice a žita a uvádění pšeničné a žitné mouky do oběhu (zpr. t. 316) reaguje na vývody J. J. Krejčího o Agrosolu.

60, 7. XI. 1930; 41.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. trest. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti, spáchaný tiskem) (č. 3084).

78, 3. II. 1931; 4.

zpr. t. 430; zprav. dr. A. Milota.

90, 22. IV. 1931; 4.

nevydán 95, 6. V. 1931; 46-47.

kraj. s. v Písku (přestupek proti bezpečnosti cti podle §§ 488, 491 tr. z. a § 1 zák., (č. 124/24 Sb. z.) (č. 7073/32).

165, 20. X. 1932; 4.

zpr. t. 914; zprav. dr. A. Milota.

170, 8. XI. 1932; 3.

 

KŘÍŽ Alois

I. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 7.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 5.

Byl členem výb. ink. (I. náhr.) - nár. hosp. a tecnn. doprav.

Návrhy:

na změnu některých ustanovení vládních nařízení č. 74.ze dne 24. V. 1928 o náhradách pozemkové daně z důvodů živelních škod na zemědělských kulturách a č. 75 ze dne 24. V. 1928 o poskytování podpor při živelních pohromách (t. 188).

34, 6. V. 1930; 3.

na pomoc živelní katastrofou v jižních Čechách postiženým (t. 225).

45, 11. VI. 1930; 3.

ve věci podpory a daňových úlev drobným zemědělcům v okresu lomnickém a v jiných okresích, myší pohromou stižených (t. 317).

60, 7. XI. 1930; 3.

na pomoc obyvatelstvu a samosprávě po stiženým vodní katastrofou (t. 799).

153, 3. VI. 1932; 4.

Resoluce:

k t. 280.

54, 14. X. 1930; 32.

Zpravodajem:

techn. doprav. v. o prodloužení lhůty k označení elektrických podniků, jež mají býti přeměněny na podniky vše užitečné (zpr. t. 366).

75, 19. XII. 1930; 63.

techn. doprav. v. o stát. fondu pro splavnění řek, vybudování přístavů, výstavbu údolních přehrad a pro využitkování vodních sil (zpr. t. 420).

88, 26. III. 1931; 4.

doslov 89, 27. III. 1931; 5.

techn. doprav. v. o úmluvě o sjednocení některých pravidel o mezinár. letecké dopravě (zpr. t. 686).

136, 24. II. 1932; 38.

Řeč v rozpravě:

o opatření Stál. výb. o státní pomoci při živelních pohromách v r. 1929 (zpr. t. 51).

10, 29. I. 1930; 20.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1930 (zpr. t. 160).

28, 3. IV. 1930; 106.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1931 (zpr. t. 350).

74, 18. XII. 1930; 26.

o novelisaci zákona o silničním fondu (zpr. t. 445).

94, 5. V. 1931; 25.

o změně zák. o finančních a právních výhodách na podporu soustavné elektrisace (zpr. t. 568).

112, 14. X. 1931; 8.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1932 (zpr. t. 660) a o prohlášení min. vnitra o událostech sběhnuvších se u Frývaldova.

130, 18. XII. 1931; 12.

o změně § 1 zák. 139/1926 o finanční podpoře elektrisace venkova, ve znění zák. 46/1929 (zpr. t. 766).

149, 18. V. 1932; 10.

o dani kuponové a o snížení úroků z některých papírů pevně zúročitelných (zpr. t. 1011) a o půjčce práce (zpr. t. 1012).

205, 21. III. 1933; 18.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1935 (zpr. t. 1405) a o výkladu min. fin. k rozpočtu na r. 1935.

284, 18. XII. 1934; 33.

Interpelace:

ve věci pronájmu vypuštěných rybničních ploch na Třeboňsku (t. 1078/1).

226, 22. VI. 1933; 3.

odpov. t. 1114/7.

232, 17. X. 1933; 5.

v záležitosti postupu okresního úřadu ve Strakonicích (t. 1363/2).

274, 10. VII. 1934; 4.

odpov. t. 1386/5.

277, 6. XI. 1934; 3.

ve věci existence "Řádu Karla IV." a je ho připínání zástupcem vojenského útvaru občanské osobě s fašistickou minulostí (t. 1391/1).

279, 8. XI. 1934; 3.

odpov. t. 1432/8.

289, 5. III. 1935; 4.

ve věci zadání pečení chleba z vojenské mouky pro posádku v Č. Budějovicích (t. 1400/2).

280, 4. XII. 1934; 2.

odpov. t. 1470/1.

293, 19. III. 1935; 3.

ve věci zúmyslného neprovádění státní stravovací akce v politickém okresu strakonickém (t. 1435/2).

289, 5. III. 1935; 4.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Čes. Budějovicích (přečin proti bezpečnosti cti podle §§ 487, 491, 493 tr. z. a zák. z 30. V. 1924, č. 124 Sb. z.) (č. 190/29).

8, 15. I. 1930; 6.

zpr. t. 65; zprav. A. Berkovec.

10, 29. 1. 1930; 4.

nevydán 14, 19. II. 1930; 15.

za provedení řízení proti sen. Kindlovi podle § 51 jedn. řádu (č. 3106).

78, 3. II. 1931; 4.

kraj. s. v Čes. Budějovicích (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem podle §§ 488, 491 tr. z., pro přestupek podle § 496 tr. z., pro přestupek zanedbání povinné péče podle čl. III. zák. z 15. října 1868, č. 142 ř. z., a pro přestupek podle § 17 tisk. zákona) (č. 3960/31).

96, 20. V. 1931; 7.

"K" resp. Kah-Kin "K" resp. Klo-Koub "K" resp. Kouk-KříPřihlásit/registrovat se do ISP