"K" resp. Kah-Kin "K" resp. Klo-Koub "K" resp. Kouk-Kří

KLOFÁČ Václav

I. voleb. kraj

ČS

Volba verifikován.a 33, 29. IV. 1930; 6.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 5.

Zvolen provisorně místopředsedou senátu a vykonal slib jako místopředseda.

1, 12. XII. 1929; 12.

Zvolen definitivně místopředsedou senátu.

9, 24. I. 1930; 31.

Byl členem výb. br.

Prohlášení:

jako místopředseda, že výjevy jako ten, který se udál před přerušením 34. schůze, kdy komunisté přivedli do zasedací síně mladíka zavřeného pro účast na demonstraci, musí býti vyloučeny z parlamentu.

34, 6. V. 1930; 12.

Návrhy:

aby byl vydán zákon, kterým se mění zákon ze dne 19. XII. 1919 o stálých seznamech voličských č. 663 Sb. z. (t. 7).

6, 19. XII. 1929; 3.

aby byl vydán zákon o složení a pravomoci senátu a o řádu volebním do senátu (t. 6).

8, 15. I. 1930; 4.

Řeč v rozpravě:

o úpravě náležitostí vojenských osob z počtu mužstva v činné službě a některých jiných osob jim co do náležitostí na roveň postavených, jakož i o zaopatření déle sloužících (zpr. t. 765).

150, 19. V. 1932; 15.

o prohlášení min. zahr. věcí o boji o demokracii v politice evropské a světové.

213, 27. IV. 1933; 9.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1934 (zpr. t. 1164), o stát. závěrečném účtu za rok 1932 (zpr. t. 1149) a o výkladu.min. fin. k rozpočtu na r. 1934.

243, 21. XII. 1933; 7.

Interpelace:

ve věci politického atentátu ukrajinského studenta Tatceva na archidiakona Sabova (t. 232/3).

45, 11. VI. 1930; 4.

odpov. t. 308/2.

58, 6. XI. 1930; 3.

o poměrech dělnictva ve službách vojenské správy (t. 347/3).

68, 12. XII. 1930; 3.

odpov. t. 392/5.

81, 11. II. 1931; 3.

ohledně dohody o celní unii mezi Německem a Rakouskem (t. 422).

88, 26. III. 1931; 3.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. trest. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem) (č. 9757).

7, 20. XII. 1929; 3.

zpr. t. 213; zprav. dr. O. Havelka.

40, 26. V. 1930; 3.

nevydán 42, 3. VI. 1930; 7.

kraj. trest. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem) (č. 9756).

7, 20. XII. 1929; 3.

zpr. t. 212; zprav. dr. O. Havelka.

40, 26. V. 1930; 3.

nevydán 42, 3. VI. 1930; 6.

za zavedení kárného řízení podle § 51 jedn. ř. proti sen. Kindlovi pro výrok učiněný ve 150. schůzi senátu dne 19. V. 1932 (č. 6402/1932 předs.).

151, 31. V. 1932; 3.

zpr. ústní; zprav. dr. A. Milota 10,

doslov 19.

důtka sen. Kindlovi udělena 20.

za udělení důtky sen. Trnobranskému ve smyslu § 51 jedn. ř. (čís. 6403/1932 předs.).

151, 31. V. 1932; 3.

zpr. ústní; zprav. dr. A. Milota 10,

doslov 19.

 

KLOUDA Antonín, dr.

III. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 6.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 5.

Byl členem výb. parl. úsp. kom. - stál. i a zahr.

Návrhy:

na vyšetření krupobitních škod a poskytnutí pomoci postiženým zemědělcům v okrese Ústí n./L. (t. 482).

102, 10. VI. 1931, 36.

Zpravodajem:

zahr. v. o smlouvě s Rakouskem o úpravě technicko-hospodářských otázek na hraničních tratích Dunaje, Moravy a Dyje (zpr. t. 203).

45, 11. VI. 1930; 18.

zahr. v. o smlouvě s Polskem o užívání objektů býv. obce Těšína (zpr. t. 281).

56, 21. X. 1930; 9, doslov 20.

zahr. v. o obchodní úmluvě s Tureckem (zpr. t. 523).

106, 10. VII. 1931; 5.

zahr. v. o pařížské unijní úmluvě na ochranu živnost. vlastnictví, o madridské dohodě o potlačování falešných údajů o původu zboží a o madridské dohodě o mezinárodním zápisu továrních neb obchodních známek (zpr. t. 910).

173, 17. XI. 1932; 4.

zahr. v. o druhém dodatkovém protokolu k obchodní smlouvě se Švýcarskem (zpr. t. 924).

184, 21. XII. 1932; 14.

zahr. v. o III. dodatkovém protokolu k obchodní smlouvě se Švýcarskem (zpr. t. 977).

191, 14. II. 1933; 4.

zahr. v. o dohodě s Rakouskem o snížení cla u některých druhů zboží (zpr. t. 993).

202, 14. III. 1933; 4.

zahr. v. o dohodě k II. dodatkovému protokolu k obchodní smlouvě se Švýcarskem (zpr. t. 1229).

260, 25. IV. 1934; 11.

zahr. v. o obchodní smlouvě s Albanií (zpr. t. 1321).

269, 26. VI. 1934; 5.

zahr. v. o obchodní smlouvě s Tureckem (zpr. t. 1322).

269, 26. VI. 1934; 6.

zahr. v. o obchodní a plavební smlouvě s Polskem (zpr. t. 1331), o prodloužení dohody o úpravě obchodních styků s Polskem (zpr. t. 1194) a o 5 sjednáních prodlužujících tuto dohodu (zpr. t. 1326, 1327, 1328, 1329, 1330).

270, 27. VI. 1934; 24.

Řeč v rozpravě:

o vládním programovém prohlášení předsedy vlády.

6, 19. XII. 1929; 10.

o výkladu min. dr. Beneše o haagské konferenci.

13, 6. II. 1930; 36.

o výkladu min. zahraničí dr. E. Beneše o dohodách a ujednáních podepsaných 20. I. 1930 v Haagu (zpr. t. 209), o dohodách a závazcích vyplývajících z mírové smlouvy Trianonské, podepsané 28. IV. 1930 v Paříži, a ujednáních je doplňujících (zpr. t. 210).

41, 27. V. 1930; 48.

o vládním programovém prohlášení.

171, 10. XI. 1932; 27.

o prohlášeních předsed. vlády a min. věcí zahraničních.

279, 8. XI. 1934; 46.

Interpelace:

ve věci jazykové praxe obce děčínské (t. 57/1).

9, 24. I. 1930; 5.

odpov. t. 216/1.

42, 3. VI. 1930; 3.

ve věci stavby budovy pro českou státní školu v České Lípě (t. 100/8).

14, 19. II. 1930; 4.

odpov. t. 183/4.

33, 29. IV. 1930; 4.

ve věci nové školní budovy pro českou státní školu v Mimoni (t. 100/9).

14, 19. II. 1930; 4.

odpov. t. 183/5.

33, 29. IV. 1930; 4.

ve věci provádění § 37 vlád. nař. ze dne 13. I. 1928, čís. 8 Sb. z., o řízení ve věcech náležejících do působnosti politických úřadů (správním řízením) (t. 299/6).

57, 22. X. 1930; 3.

odpov. t. 392/2.

81, 11. II. 1931; 3.

ve věci novostavby školní budovy pro české školy v Bohosudově (t. 347/2).

68, 12. XII. 1930; 3.

odpov. t. 396/10.

82, 5. III. 1931; 6.

 

KÖHLER Franz

VII. voleb. kraj

DNS

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 9.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 5.

Pozbyl dnem 11. XI. 1933 mandátu rozhodnutím mandátového senátu nejv. správ. soudu ze dne 25. XI. 1933 na základě čís. 201/1933 o rozpuštění strany DNS.

238, 28. XI. 1933; 3.

Byl členem výb. soc. pol.

Návrhy:

na změnu § 82 živnost. řádu (zákon ze dne 8. III. 1885, č. 22 ř. z., ve znění vyhlášky ze dne 16. VIII. 1907, č. 199 ř. z.) o okamžitém zrušení pracovního poměru (t. 242).

49, 23. VI. 1930; 4.

na vydání zákona o započítání let ve válečném zajetí do pense a postupu státních zaměstnanců státních podniků. resp. návrh na novelisaci zákona č. 457/1919 a vlád. nař. č. 362 ze dne 10. XII. 1915 (t. 346).

68, 12. XII. 1930; 3.

Resoluce:

22 resol. k t. 160 - 29, 4. IV. 1930; 13-15.

k t. 329 - 64, 26. XI. 1930; 61.

7 resol. k t. 660 - 130, 18. XII. 1931; 58.

Řeč v rozpravě:

o opatřeních Stál. výb. stran ochrany nájemníků a staveb. ruchu (zpr. t. 40 a 39).

8, 15. I. 1930; 16, něm. 37.

o prodloužení a doplňku zákona č. 44/1928 o ochraně nájemníků (zpr. t. 152) a o prodloužení účinnosti zákona č. 45/1928 o odkladu exekučního vyklizení místností (zpr. t. 151).

23, 27. III. 1930; 30, něm. 50.

o státním příspěvku k podpoře nezaměstnaných (zpr. t. 202).

43, 4. VI. 1930; 29, něm. 67.

o prodloužení a doplnění zákonů týkajících se bytové péče (zpr. t. 329).

64, 26. XI. 1930; 41, něm. 92.

o mimořádném úvěru 150 mil. Kč na zmírňování následků hospodářské krise (zpr. t. 367).

75, 19. XII. 1930; 47, něm. 81.

o státní zápůjčce investiční (zpr. t. 404).

84, 10. III. 1931; 59, něm. 71.

o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiém (zpr. t. 643) a o úsporných opatřeních platových ve veřejné správě (zpr. t. 644).

122, 28. XI. 1931; 20, něm. 49.

o uzavírání krámů dne 24. prosince každého roku o 17. hod. (zpr. t. 650).

123, 4. XII. 1931; 8, něm. 26.

o změně daně ze zapalovadel (zpr. t. 670).

130, 18. XII. 1931; 88, něm. 120.

o vlád. návrhu zákona, kterým se ministr fin. zmocňuje k úvěrním operacím až do výše 1 miliardy Kč (zpr. t. 690).

135, 26. I. 1932; 24. něm. 49.

o změně čl. XVI., odst. 1., písm. b), uváděcích ustanovení k zákonu o přímých daních (zpr. t. 691).

136, 24. II. 1932; 32, něm. 54.

o vnitrostátní účinnosti mezinárodních smluv o sociálním pojištění (zpr. t. 741).

147, 11. V. 1932; 20, něm. 44.

o novelisaci zákona o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace (zpr. t. 779).

151, 31. V. 1932; 5, něm. 23.

o změně některých ustanovení obecného horního zákona z 23. V. 1854, čís. 146 ř. z. (zpr. t. 821).

157, 14. VI. 1932; 34, něm. 48.

o prodloužení zákonů týkajících se bytové péče (zpr. t. 837).

160, 24. VI. 1932; 22, něm. 49.

o zastavení účinnosti zákona o vánočním příspěvku stát. zaměstnancům a učitelům v činné službě (zpráva ústní k t. 928).

176, 29. XI. 1932; 14, něm. 28.

Interpelace:

naléhavá stran strádajících malorolníků na Moravě (t. 133).

25, 31. III. 1930; 3.

odpov. t. 217/5.

43, 4. VI. 1930; 3.

stran konečného vypsání voleb do nemocenských pojišťoven (t. 31/3).

8, 15. I. 1930; 4.

odpov. t. 217/11.

43, 4. VI. 1930; 3.

stran zvýšení ročních požitků pro přestárlé osoby podle zákona o státních starobních podporách ze dne 21. III. 1929, Sb. č. 43 (t. 31/5).

8, 15. I. 1930; 4.

odpov. t. 251/4.

49, 23. VI. 1930; 5.

stran zákonité úpravy kolektivních smluv (t. 31/7).

8, 15. I. 1930; 5.

odpov. t. 182/4.

33, 29. IV. 1930; 3.

stran reformy úrazového pojištění dělnického (t. 31/12).

8, 15. I. 1930; 5.

odpov. t. 182/6.

33, 29. IV. 1930; 3.

stran zavedení legitimací pro sociální pojištění (t. 87/3).

14, 19. II. 1930; 3.

odpov. t. 217/2.

43, 4. VI. 1930; 3.

stran pensijního pojištění soukromých zaměstnanců (t. 138).

25, 31. III. 1930; 3.

odpov. t. 217/12.

43, 4. VI. 1930; 3.

stran jednání státní policie dne 6. III. 1930 v Šumperku (t. 171/1).

32, 10. IV. 1930; 3.

odpov. t. 251/6.

49, 23. VI. 1930; 5.

stran změny §u 50, odst. 2 pracovního řádu pro továrny na tabák a §u 8 pensijního normálu dělnictva čsl. tabákové režie (t. 171/3).

32, 10. IV. 1930; 3.

odpov. t. 396/11.

82, 5. III. 1931; 6.

stran vypracování osnovy zákona o práci žen před slehnutím a po něm (t. 322/4).

61, 20. XI. 1930; 3.

odpov. t. 431/3.

90, 22. IV. 1931; 4.

stran přijímání ženských pracovních sil u čsl. tabákové režie (t. 403/5).

86, 23. III. 1931; 3.

odpov. t. 592/1.

112, 14. X. 1931; 5.

stran vydání prováděcího nařízení k zákonu ze dne 20. V. 1930, čís. 70 Sb. z., pro staropensisty tabákové režie (t. 410/4).

88, 26. III. 1931; 3.

odpov. t. 461/4.

98, 26. V. 1931; 5.

stran vkladů ve starých korunách u vídeňské poštovní spořitelny (t. 621/3).

116, 4. XI. 1931; 4.

odpov. t. 645/4.

123, 4. XII. 1931; 3.

stran přestavby hlavního poštovního úřadu v Šumperku (t. 700/2).

136, 24. II. 1932; 5.

odpov. t. 750/3.

146, 10. V. 1932; 3.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Litoměřicích (přečin proti bezpečnosti cti podle §§ 488 a 491 tr. z., spáchaný tiskem) (č. 8463 předs./33).

206, 27. III. 1933; 3.

zpr. t. 1077; zprav. dr. O. Havelka.

226, 22. VI. 1933; 3.

vydán 236, 14. XI. 1933; 11.

 

KOMRS Julius

I. voleb. kraj

ČS

Povolán jako náhradník za Ferdinanda Raimana, zemřelého 2. XII. 1929.

1, 12. XII. 1929; 2.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 5.

Zbaven mandátu nálezem volebního soudu ze dne 17. I. 1931.

76, 21. I. 1931; 4.

Místo něho nastoupil Václav Černý.

Byl členem výb. nár. hosp. a živn.

Zpravodajem:

nár. hosp. v. o dohodě s Německem o některých tarifikačních otázkách (zpr. t. 89).

14, 19. II. 1930; 9.

Řeč v rozpravě:

o opatření Stál. výb. o státní pomoci při živelních pohromách v r. 1929 (zpr. t. 51).

10, 29. I. 1930; 24.

o odběru některých druhů zboží veřejnými úřady, podniky, ústavy a zařízeními (zpr. t. 167) a o výrobě chleba. (zpr. t. 168).

30, 8. IV. 1930; 15.

Interpelace:

ve věci desolátního stavu budovy státního reálného gymnasia v Kolíně (t. 100/3).

14, 19. II. 1930; 4.

odpov. t. 175/4.

32, 10. IV. 1930; 3.

ve věci urychlení stržení starého jezu na Labi v Kolíně (t. 135/2).

20, 11. III. 1930; 4.

odpov. t. 216/5.

42, 3. VI. 1930; 3.

 

KOPŘIVA František

VI. voleb. kraj

L

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 7.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 5.

Byl členem výb. nár. hosp.

Řeč v rozpravě:

o hospodářské krisi (naléh. interp. V. Donáta (koal.) t. 283).

55, 16. X. 1930; 87.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1934 (zpr. t. 1164), o stát. závěrečném účtu za rok 1932 (zpr. t. 1149) a o výkladu min. fin. k rozpočtu na r. 1934.

243, 21. XII. 1933; 78.

Žádost ve věcech imunity:

okres. s. v Uher. Brodě (přestupek pomluvy podle §u 2 zák., č. 108/33 Sb. z.) (č. 9808 pres.).

235, 7. XI. 1933; 4.

zpr. t. 1250; zprav. dr. A. Milota.

260, 25. IV. 1934; 7.

nevydán; zprav. A. Šelmec.

267, 19. VI. 1934; 16.

okres. s. v Uher. Brodě (přestupek podle §u 1 zák. čís. 108/1933 Sb. z.) (čís. 11.351 předs.).

262, 15. V. 1934; 4.

 

KORLÁTH Endre, dr.

XII. voleb. kraj

MN

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 5.

Byl členem. výb. im. a úst. práv.

Návrhy:

na vydání zákona, kterým má býti znova pozměněn zákon ze dne 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o nemocenském, invalidním a starobním pojištění zaměstnanců, změněný zákonem ze dne 8. XI. 1928, čís. 184 Sb. z. (t. 1298).

265, 12. VI. 1934; 3.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1930. (zpr. t. 160).

26, 1. IV. 1930; 18, maď. 115.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1932 (zpr. t. 660) a o prohlášení min. vnitra o událostech sběhnuvších se u Frývaldova.

127, 16. XII. 1931; 59, maď. 139.

o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové, o změně zákona o těchto daních a prodloužení jeho účinnosti (zpr. t. 724).

144, 28. IV. 1932; 43, maď. 91.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1933 (zpr. t. 990) a o stát. závěrečném účtu za r. 1931 (zpr. t. 980).

195, 21. II. 1933; 19, maď. 103.

o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran (zpr. t. 1127).

234, 25. X. 1933; 16, maď. 46.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1935 (zpr. t. 1405) a o výkladu min. fin. k rozpočtu na r. 1935.

282, 13. XII. 1934; 52, maď. 115.

Interpelace:

ve věci zřízení maďarské komise pro zkoušky advokátské (t. 249/4).

49, 23. VI. 1930; 4.

odpov. t. 622/1.

116, 4. XI. 1931; 4.

o zmizení Ladislava Szánthó, žurnalisty v Mukačevě, podle methody únosu Kutěpova (t. 403/1).

86, 23. III. 1931; 3.

odpov. t. 501/3.

103, 2. VII. 1931; 4.

ve věci ochrany nemovitostí města Tačeva a jeho obyvatelstva i komposesorátu na rumunském území (t. 403/2).

86, 23. III. 1931; 3.

odpov. t. 578/2.

112, 14. X. 1931; 4.

o úrocích z dluhů a pohledávek v starých rak.-uh. korunách (t. 455/2).

96, 20. V. 1931; 6.

odpov. t. 505/1.

103, 2. VII. 1931; 4.

ve věci domovského práva a státního občanství (t. 593).

112, 14. X. 1931; 5.

odpov. t. 832.

158, 23. VI. 1932; 6.

o zvěstech, rozšiřovaných o výsledcích sčítání lidu v Užhorodě a o nepřeklenutelných rozdílech v početním poměru národnosti při výsledcích obecních voleb v Užhorodě (t. 682/3).

133, 25. I. 1932; 5.

odpov. t. 750/2.

146, 10. V. 1932; 3.

ve věci protizákonného postupu ve veřejné správě Podkarpatské Rusi (t. 728/2).

142, 26. IV. 1932; 3.

odpov. t. 833/2.

158, 23. VI. 1932; 6.

o tom, že rodičům zatajuje se místo po bytu dětí, odvezených orgány spolku Červeného kříže československého z Podkarpatské Rusi do Čech, a že děti se odnárodňují (t. 1013/3).

206, 27. III. 1933; 3.

odpov. t. 1113/4.

232, 17. X. 1933; 5.

o účasti užhorodské školní mládeže na protirevisionistické demonstraci pořádané dne 2. VI. t. r. (t. 1115/1).

232, 17. X. 1933; 5.

odpov. t. 1198/2.

247, 23. I. 1934; 3.

ve věci zrušení vyučování německému jazyku a literatuře na středních školách s vyučovacím jazykem maďarským (t. 1254).

260, 25. IV. 1934; 7.

odpov. t. 1303.

266, 13. VI. 1934; 3.

o nahrazení škod, způsobených rozvodněním řeky Tisy dne 10. července 1933 (t. 1285).

263, 5. VI. 1934; 4.

odpov. t. 1384/2.

277, 6. XI. 1934; 3.

Žádost ve věcech imunity:

stát. zast. v Košicích a kraj. s. v Berehově (přečin podle § 24 zák. čl. XLI/1914) (č. 9948).

7, 20. XII. 1929; 4.

zpr. t. 743; zprav. dr. O. Havelka.

144, 28. IV. 1932; 4.

vydán 158, 23. VI. 1932; 25.

stát. zast. v Košicích a okres. s. v Berehově ze 16. I. 1930 č. j. T. 1872/28/7 (přečin utrhání na cti podle § 1, 3, bod 1 a 2 zák. čl. XLI/1914) (čís. 446).

11, 30. I. 1930; 3.

zpr. t. 119; zprav. dr. A. Milota.

18, 26. II. 1930; 3.

nevydán 20, 11. III. 1930; 10.

stát. zast. v Košicích a kraj. s. v Berehově (přečin utrhání na cti podle § 1, 3-II., č. 1 a 2 a § 6 zák. čl. XLI/1914) (č. 756).

20, 11. III. 1930; 4.

zpr. t. 227; zprav. dr. A. Milota.

45, 11. VI. 1930; 3.

nevydán 47, 12. VI. 1930; 17.

vrchního stát. zast. a kraj. s. v Košicích ze 27. I. 1932 č. j. Tf 172/31-2 (těžký důchodkový přestupek podle §§ 8, 11 a 14 zák. č. 116/27 Sb. z.) (č. 5881/32).

137, 30. III. 1932; 8.

zpr. t. 775; zprav. dr. E. Bačinský.

150, 19. V. 1932; 46.

vydán 155, 7. VI. 1932; 18.

finančn. řed. v Košicích (přestupek podle §§ 14, 15 a 16 zák. čís. 116 Sb. z. z roku 1927) (čís. 7000/32).

165, 20. X. 1932; 4.

zpr. t. 1029; zprav. dr. E. Bačínský.

213, 27. IV. 1933; 3.

vydán 217, 26. V. 1933; 8.

kraj. s. v Berehově (přečin podle § 14, č. 1, 3, 5 zák. č. 50/1923) (č. 9846 pres.).

235, 7. XI. 1933; 4.

vrch. stát. zast. v Košicích a kraj. s. v Berehově (podezření z přečinu podle § 14, č. 1, 3, 5 zák. na ochranu republiky) (č. 10456 pres./1934).

245, 17. I. 1934; 4.

zpr. t. 1241; zprav. E. Šimek.

259, 10. IV. 1934; 3.

vydán 261, 4. V. 1934, 18.

 

KOSTKA Karl

III. voleb. kraj

DAWG

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 5.

Byl členem výb. úst. práv. a živn.

Návrhy:

na doplnění odst. 4 § 215 zákona 103/1926, jakož i odstavce 3 § 47 zákona 104/1926 ze dne 24. VI. 1926 o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (platový zákon), jakož i o úpravě platových a služebních poměrů učitelstva obecných a občanských škol (učitelský zákon) (t. 106).

16, 21. II. 1930; 4.

stran produktivní péče o nezaměstnané (t. 124).

18, 26. II. 1930; 3.

pozměňov. k t. 1092.

230, 10. V II. 1933; 30.

Resoluce:

k t. 660.

130, 18. XII. 1931; 58.

Řeč v rozpravě:

o prodloužení platnosti zákona o dani z obratu a dani přepychové (zpr. t. 28).

7, 20. XII. 1929; 12, něm. 42.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1930 (zpr. t. 160).

28, 3. IV. 1930; 95, něm. 151.

o hospodářské krisi (naléh. interp. V. Donáta (koal.) t. 283).

55, 16. X. 1930; 77, něm. 122.

o změně a doplňku zák. č. 77/1927 Sb. z. o nové úpravě fin. hospodářství svazků územní samosprávy (zpr. t. 330), o dani z piva (zpr. t. 331) a o změně a doplňku zák. č. 76/1927 Sb. z. o přímých daních (zpr. t. 332).

65, 27. XI. 1930; 49, něm. 105.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1931 (zpr. t. 350).

74, 18. XII. 1930; 30, něm. 105.

o předloze zákona, kterým se vydávají řády konkursní, vyrovnávací a odpůrčí (zpr. t. 362).

76, 21. I. 1931; 12, něm. 30.

o státní zápůjčce investiční (zpr. t. 404).

85, 11. III. 1931; 35, něm. 69.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1932 (zpr. t. 660) a o prohlášení min. vnitra o událostech sběhnuvších se u Frývaldova.

128, 17. XII. 1931; 20, něm. 95.

o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové, o změně zákona o těchto daních a prodloužení jeho účinnosti (zpr. t. 724).

144, 28. IV. 1932; 12. něm. 77.

o novelisaci zákona č. 177/1931 o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiém (zpr. t. 849) a o spotřební dani z droždí (zpr. t. 850).

162, 13. VII. 1932; 39, něm. 75.

o úsporných opatřeních personálních (zpr. t. 966), o zatímním vedení státního hospodářství od 1. ledna do 28. února 1933 (zpr. t. 968) a o zřízení parlamentní úsporné a kontrolní komise (zpr. t. 967).

188, 28. XII. 1932; 27, něm. 102.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1933 (zpr. t. 990) a o stát. závěrečném účtu za r. 1931 (zpr. t. 980).

198, 24. II. 1933; 43, něm. 155.

o dani kuponové a o snížení úroků z některých papírů pevně zúročitelných (zpr. t. 1011) a o půjčce práce (zpr. t. 1012).

205, 21. III. 1933; 33, něm. 53.

o změnách řádu volení v obcích (zpr. t. 1092).

230, 10. VII. 1933; 14, něm. 39.

o kartelech a soukromých monopolech (kartelový zákon) (zpr. t. 1100).

231, 12. VII. 1933; 29, něm. 59.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1934 (zpr. t. 1164), o stát. závěrečném účtu za rok 1932 (zpr. t. 1149) a o výkladu min. fin. k rozpočtu na r. 1934.

243, 21. XII. 1933; 53, něm. 125.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1935 (zpr. t. 1405) a o výkladu min. fin. k rozpočtu na r. 1935.

282, 13. XII. 1934; 67, něm. 126.

o finančních opatřeních v oboru územní samosprávy (zpr. t. 1497).

298, 4. IV. 1935; 17, něm. 79.

Interpelace:

stran přeložení poštovního úřadu 2 v Litoměřicích (t. 232/9).

45, 11. VI. 1930; 4.

odpov. t. 278/4.

52, 9. X. 1930; 4.

 

KOTRBA Jan

I. voleb. kraj

Ž

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 8.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 5.

Byl členem výb. im. - in. - ink. (I. náhr.) a nár. hosp.

Návrhy:

aby obratová daň u všech předmětů této dani podléhajících byla paušalována u prvovýroby a postupně snižována až.do úplného zrušení (t. 42).

8, 15. I. 1930; 5.

na doplnění vyhlášky ministra financí v dohodě s ministry průmyslu, obchodu a živností a zemědělství ze dne 14. VII. 1927, č. 123 Sb. z., o paušalování daně z obratu u obilí a některých luštěnin, dovážených z ciziny, dále pak u mouky, mlýnských výrobků a otrub (t. 59).

9, 24. I. 1930; 5.

na zrušení přepychové daně z jemného pečiva (t. 60).

9, 24. I. 1930; 5.

na doplnění obchodních smluv mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 23. IV. 1925, č. 202 Sb. z., a mezi republikou Československou a královstvím Maďarským ze dne 31. V. 1927, č. 120 Sb. z. (t. 61).

9, 24. I. 1930; 5.

na změnu zákona ze dne 19. XII. 1918, č. 91 Sb. z., o 8 hodinné době pracovní (t. 62).

9, 24. I. 1930; 5.

na zrušení nařízení vlády ze dne 3. IX. 1920, č. 516 Sb. z., o zásobování obyvatelstva a opatření důležitých podniků státních předměty potřeby (t. 91).

14, 19. II. 1930; 3.

aby vydán byl zákon na ochranu zakázkového krejčovství (t. 117).

16, 21. II. 1930; 4.

na vydání zákona o živnostenských školách (t. 126).

20, 11. III. 1930; 3.

aby vláda republiky Československé ihned přikročila k šetření hospodářských poměrů mistrů pekařských na pohraničí Polska a Maďarska (t. 208).

40, 26. V. 1930; 3.

na dodržování a provádění zákona ze dne 10. IV. 1930. č. 46 Sb. z., o výrobě chleba (t. 616).

116, 4. XI. 1931; 4.

na doplnění zákona ze dne 10. IV. 1930, čís. 46 Sb. z., o výrobě chleba (t. 1184).

245, 17. I. 1934; 4.

Zpravodajem:

nár. hosp. v. o obchodní úmluvě s Tureckem (zpr. t. 523).

106, 10. VII. 1931; 7.

nár. hosp. v. o dodatkové dohodě k obchodní smlouvě s Francií (zpr. t. 684).

133, 25. I. 1932; 7.

Řeč v rozpravě:

o odběru některých druhů zboží veřejnými úřady, podniky, ústavy a zařízeními (zpr. t. 167) a o výrobě chleba (zpr. t. 168).

30, 8. IV. 1930; 32.

o hospodářské krisi (naléh. interp. V. Donáta (koal.) t. 283).

55, 16. X. 1930; 73.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala o hospodářské krisi a jejím řešení.

115, 21. X. 1931; 24.

o novelisaci zákona č. 177/1931 o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiém (zpr. t. 849) a o spotřební dani z droždí (zpr. t. 850).

162, 13. VII. 1932; 32.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1933 (zpr. t. 990) a o stát. závěrečném účtu za r. 1931 (zpr. t. 980).

197, 23. II. 1933; 25.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1935 (zpr. t. 1405) a o výkladu min fin. k rozpočtu na r. 1935.

284, 18. XII. 1934; 65.

o finančních opatřeních v oboru územní samosprávy (zpr. t. 1497).

298, 4. IV. 1935; 13.

Interpelace:

ohledně noční práce v pekařství (t. 249/2).

49, 23. VI. 1930; 4.

odpov. t. 396/2.

82, 5. III. 1931; 5.

ohledně nesprávného a nespravedlivého zdaňování kulturního podniku živnostenského (t. 664/3).

132, 19. XII. 1931; 4.

odpov. t. 750/5.

146, 10. V. 1932; 3.

ohledně neudržitelného postupu, jímž berní správy kalkulují zisk živnostníků (t. 720/2).

139, 19. IV. 1932; 4.

odpov. t. 847/4.

161, 8. VII. 1932; 4.

ohledně nevyřizování oprávněných žádostí poplatníků za odpis daní (t. 1078/3).

226, 22. VI. 1933; 3.

odpov. t. 1113/8.

232, 17. X. 1933; 5.

ohledně nezákonného postupu okresního živnostenského inspektorátu a okresního úřadu v Mladé Boleslavi vůči mistrům pekařským tamtéž (t. 1204/1).

249, 15. II. 1934; 3.

odpov. t. 1270/2.

263, 5. VI. 1934; 4.

ohledně zvláštního postupu státního zastupitelství v Praze proti dennímu tisku (t. 1204/2).

249, 15. II. 1934; 3.

odpov. t. 1247/3.

259, 10. IV. 1934; 4.

ohledně neudržitelného postupu úřadů proti mistrům pekařským v důsledku chybného výkladu vládního nařízení ze dne 23. II. 1934. č. 27 Sb. z. (t. 1487/1).

296, 28. III. 1935; 4.

 

KOUBEK Leopold, inž.

VII. voleb. kraj

L

Povolán jako náhradník místo zemřelého Františka Valouška.

Volba verifikována 161, 8. VII. 1932; 3.

Slib vykonal 138, 30. III. 1932; 3.

Byl členem výb. kult.

Řeč v rozpravě:

o knihovním provedení přídělů a směn ze zabrané půdy v obvodech, v kterých se provádí řízení scelovací (zpr. t. 740).

147, 11. V. 1932; 8.

o dopravě motorovými vozidly (zpr. t. 965).

186, 22. XII. 1932; 21.

o úsporných opatřeních personálních (zpr. t. 966).

188, 28. XII. 1932; 40.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1933 (zpr. t. 990) a o stát. závěrečném účtu za r. 1931 (zpr. t. 980).

197, 23. II. 1933; 106.

o prohlášeních předsedy vlády a min. věcí zahraničních.

279, 8. XI. 1934; 25.

o finančních opatřeních v oboru územní samosprávy (zpr. t. 1497).

298, 4. IV. 1935; 23.

"K" resp. Kah-Kin "K" resp. Klo-Koub "K" resp. Kouk-KříPřihlásit/registrovat se do ISP