"P" resp. Pat-Pel "P" resp. Per-Pet "P" resp. Pik-Poz "P" resp. Pra-Pru

PERGLER Karel, dr.

I B. voleb. kraj

lig.

Ověření volby odepřeno

109, 5. III. 1931; 4.

224, 6. XII. 1932; 3.

Sdělení důvodů, pro něž bylo ověření volby odepřeno

112, 19. III. 1931; 5.

Sdělení o zamítnutí návrhů podaných voleb. soudu proti rozhodnutí z 24. II. 1931.

205, 21. VII. 1932; 4.

Volební soud odmítá jako nepřípustný návrh dr Perglera, aby usnesení voleb. soudu z 1. VI. 1932 bylo zrušeno.

224, 6. XII. 1932; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 14.

Byl členem výb. zahr.

Pozbyl mandátu nálezy volebního soudu z 24. II. a 11. VI. 1932, jimiž nebyla jeho volba ověřena.

224, 6. XII. 1932; 3.

Po něm nastoupil Nájemník Otakar.

Návrhy iniciativní:

na zřízení vyšetřujícího výboru proti posl. dr Stránskému, t. 969.

107, 20. II. 1931; 20.

na zřízení vyšetřujícího výboru k zjišťování původu a výše majetku bývalých i aktivních ministrů republiky Československé, t. 977.

109, 5. III. 1931; 6.

Návrhy pozměňovací:

k resoluci navržené k t. 17.

3, 17. XII. 1929; 52.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše z 30. I. 1930 o otázkách reparačních (haagská konference).

14, 4. II. 1930; 18.

o státním rozpočtu pro rok 1930 (t. 210) a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

18, 19. II. 1930; 39.

o dohodách a ujednáních podepsaných 20. I. 1930 v Haagu (t. 466), o dohodách o závazcích vyplývajících z mírové smlouvy Trianonské, podepsaných 28. IV. 1930 v Paříži a ujednáních je doplňujících (t. 467) a o prohlášení min. zahr. dr Beneše z 20. V. 1930.

53, 26. V. 1930; 28.

o zákonu o vánočním příspěvku státním zaměstnancům a učitelům v činné službě (t. 652); polemisuje s vývody dr Keibla, pronesenými o demonstracích proti něm. zvukov. filmům v Praze.

70, 25. IX. 1930; 44.

o zákonu, kterým se pozměňuje zákon o dani z obratu a dani přepychové a prodlužuje jeho platnost (t. 820).

91, 5. XII. 1930; 17.

o zákonu o mimořádném úvěru 150,000.000 Kč na zmírňování následků hospodářské krise (t. 846).

95, 15. XII. 1930; 26.

Interpelace:

naléhavá, o rostoucí hospodářské krisi a nezaměstnanosti,

t. 537. 69, 23. IX. 1930; 34.

odpov. t. 660. 70, 25. IX. 1930; 94.

o zvýšení některých poplatků v šekovém řízení poštovního úřadu šekového,

t. 115/III. 16, 17. II. 1930; 6.

odpov. t. 405/VI. 46, 8. V. 1930; 6.

o státním příslušenství konsulů Československé republiky v Chicagu a Pittsburghu,

t. 628/VIII. 71, 2. X. 1930; 5.

o konfiskační praksi,

t. 628/IX. 71, 2. X. 1930; 5.

odpov. t. 806/VI. 97, 27. I. 1931; 11.

ve věci konfiskace a zabavení periodického časopisu "Polední List" č. 267, ročník IV ze dne 25. září 1930,

t. 658/XI. 72, 21. X. 1930; 9.

odpov. t. 894/IX. 102, 6. II. 1931; 77.

Dotazy podle § 70 jedn. ř.:

proč nebyla dosud tiskem rozdána naléhavá interpelace dr Perglera ze dne 13. prosince 1929 o placení poplatku za osvobození Československem a o stavu jednání stran placení dluhů za vydržování našich zahraničních armád, jakož i o odškodném za vyvlastněné pozemky, požadovaném maďarskými velkostatkáři, dále jaké opatření hodlá předseda posl. sněmovny učiniti, aby odkládáním tisku interpelací nebyl porušován duch jednacího řádu a aby sněmovně bylo zachováno důležité právo interpelační;

odpov. 15, 4. II. 1930; 13, 14.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem)

28, 11. III. 1930; 7.

žád. odvolána

67, 16. IX. 1930; 19.

 

PETERS Gustav, dr.

VII. voleb. kraj

LW, (DAWG), hosp. LW

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 14.

Zvolen provisorně pořadatelem posl. sněmovny.

1, 12. XII. 1929; 21-2.

Zvolen definitivně pořadatelem posl. sněmovny.

11, 24. I. 1930; 8.

Od 5. XII. 1930 zůstává pouze hospitantem klubu LW.

97, 27. I. 1931; 5.

Návrhy iniciativní:

aby město Nové Hrady bylo zařazeno do skupiny C činovného, t. 619.

67, 16. IX. 1930; 17.

aby byl vydán zákon, jímž se mění zákon ze dne 15. IV. 1920, č. 314 Sb. z., změněný zákonem ze dne 2. VII. 1924, č. 177 Sb. z., t. 926.

102, 6. II. 1931; 77.

aby byl vydán zákon, jímž se provozování správkáren motorových vozidel prohlašuje za živnost řemeslnou, t. 1142.

120, 19. V. 1931; 33.

na změnu zákona ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z., na ochranu republiky, t. 2112.

232, 20. XII. 1932; 63.

Návrh pozměňovací:

k t. 820. 91, 5. XII. 1930; 41.

Řeč v rozpravě:

o Mezinárodní Úmluvě o odstranění dovozních a vývozních zákazů a omezení, podepsané v Ženevě dne 8. listopadu 1927, jakož i o jejím Protokolu z téhož data, a o Dodatkové Dohodě k Mezinárodnímu Ujednání o odstranění dovozních a vývozních zákazů a omezení, podepsané v Ženevě dne 11. VII. 1928, jakož i o jejím Protokolu z téhož data; konečně o dopisech šéfa československé delegace na mezinárodní konferenci, na níž výše uvedená Dohoda byla smluvena, kteréž dopisy se týkají československého Vývozního režimu křemence a chmelových sazenic, jsou adresovány jednak delegaci rumunské, německé a delegaci království Srbů, Chorvatů a Slovinců, jednak generálnímu tajemníku Společnosti Národů a jsou datovány dnem 9., 10. a 11. VII. 1928 (t. 541).

64, 17. VI. 1930; 22.

k zákonu o vánočním příspěvku státním zaměstnancům a učitelům v činné službě (t. 652); mluví též o demonstracích proti něm. zvukovým filmům v Praze.

70, 25. IX. 1930; 45.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1929 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 900).

107, 20. II. 1931; 20.

o zprávě vyšetřovacího výboru o obviněních vznesených dr Stránským proti J. Stříbrnému (t. 1278).

132, 26. VI. 1931; 26.

o zákonu, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 1543)

161, 18. XII. 1931; 39.

k zákonu o překládání vojenských soudců, kteří dosáhli určitého věku nebo nejsou schopni plniti úřední a služební povinnosti, do výslužby a o zprošťování jich od vykonávání služby pro trestní řízení (t. 1513); mluví o censurní praksi v RČS.

166, 28. I. 1932; 14.

o zákonu, kterým se mění zákon ze dne 1. července 1921, č. 258 Sb. z., jímž se doplňuje zákon ze dne 22. července 1919, č. 438 Sb. z., o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace (t. 1890).

198, 23. VI. 1932; 10.

o zákonu o úsporných opatřeních personálních (t. 2113).

231, 19. XII. 1932; 20.

o imunitní věci H. Krebse, O. Schuberta, inž. Junga a R. Kaspera (t. 2160).

251, 23. II. 1933; 63.

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše o boji o demokracii v politice evropské a světové z 25. IV. 1933.

266, 27. IV. 1933; 68.

o zákonu, jímž se mění zákon o mimořádných opatřeních (t. 2297).

286, 23. VI. 1933; 8.

o zákonu o stíhání protistátní činnosti státních zaměstnanců a některých jiných osob a o překládání soudců na jiné služební místo proti jejich vůli (t. 2317); podává jménem a na rozkaz německé strany křesťansko-sociální, německé národně-socialistické strany dělnické, německé strany národní, německého pracovního a hospodářského souručenství, německé strany živnostenské, maďarské strany národní, křesťansko-sociální strany Slovenska, spišské německé strany, jakož i jako předseda výboru německých stát. zaměstnanců prohlášení k osnově zákona.

290, 4. VII. 1933; 25.

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše z 2. VII. 1934 o nové fási v boji o evropskou rovnováhu.

341, 4. VII. 1934; 15.

o prohlášení min. financí dr Trapla z 26. X. 1934 a o prohlášeních min. předsedy J. Malypetra a min. zahr. věcí dr Beneše z 6. XI. 1934.

347, 8. XI. 1934; 34.

o zákonu, jímž se mění ustanovení § 23, odst. 2 zákona ze dne 25. října 1933, č. 201 Sb. z., o zastavování činnost a o rozpouštění politických stran (t. 2786).

356, 13. XII. 1934; 26.

Interpelace:

o vzorcích přihlášek pro staropensisty,

t. 747/VIII. 78, 5. XI. 1930; 4.

odpov. t. 806/X. 97, 27. I. 1931; 11.

o provádění pensijního zákona č. 70/1930 Sb. z., o vládního nařízení č. 96/1930 Sb. z.,

t. 938/XXV. 109, 5. III. 1931; 6.

odpov. t. 1412/XX. 144, 16. X. 1931; 5.

o krutých ustanoveních prováděcího nařízení k zákonu o úpravě požitků staropensistů,

t. 1064/VII. 116, 23. IV. 1931; 10.

odpov. t. 1393/IX. 142, 14. X. 1931; 13.

Dotaz podle § 70 jedn. řádu:

proč tisková censura zabavila místo z řeči posl. R. Gajdy, které bylo uvedeno ve sněmovní korespondenci, ač předsednictvo sněmovny jej vyloučilo z těsnopisecké zprávy o 110. schůzi.

Odpov. předsedy posl. sněmovny.

114, 26. III. 1931; 16.

 

PETERSILKA Karl, dr.

IX. voleb. kraj

DCHS

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 14.

Byl členem výb. im. - inkompatib. (náhr.) - kult. - rozp. - úst.-práv. a zahr.

Zvolen zapisovatelem posl. sněmovny.

1, 12. XII. 1929; 21-2.

Návrhy iniciativní:

aby byla urychleně poskytnuta pomoc obcím postiženým živelními pohromami v soudních okresích novohradském, vyšebrodském, kaplickém a chvalšinském, t. 556.

66, 4. VI. 1930; 7.

aby byla poskytnuta výpomoc obcím v obvodu Svérázu, těžce poškozeným živelní pohromou, t. 1335.

139, 10. VII. 1931; 4.

na výpomoc obci Perneku v okrese hornoplánském, zničené požárem, t. 1336.

140, 10. VII. 1931; 3.

aby byla neprodleně poskytnuta pomoc obcím, postiženým živelními pohromami v okresech kaplickém a česko-krumlovském, t. 1354.

142, 14. X. 1931; 15.

aby se rychle pomohlo obcím v okrese prachatickém a česko-krumlovském, postiženým živelními pohromami, t. 1862.

194, 17. VI. 1932; 6.

aby byla neprodleně poskytnuta pomoc občanům, postiženým živelní pohromou v okrese kaplickém, t. 1940.

205, 21. VII. 1932; 5.

aby byla rychle poskytnuta pomoc obcím Rožmitálu na Šumavě, Hněvanovu, Čeřínu, Zahrádce, Omlenici a Suchdolu, které byly těžce poškozeny povodní, t. 1955.

207, 20. X. 1932; 8.

Návrhy pozměňovací:

k t. 652. 70, 25. IX. 1930; 88.

k t. 1460. 154, 3. XII. 1931; 9.

Návrh resoluční:

k t. 1460. 154, 3. XII. 1931; 37.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210), skup. kult. a soc., a o prohlášení mm. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

21, 21. II. 1930; 89.

o státním rozpočtu na rok 1932 (t. 1460), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

151, 30. XI. 1931; 33.

o státním rozpočtu na rok 1934 (t. 2385) o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

301, 29. XI. 1933; 54.

o zákonu, kterým se mění a doplňují zákony o zřizování a vydržování veřejných měšťanských škol, o docházce do nich a o jejich správě (t. 2975).

372, 11. IV. 1935; 49.

 

PETR Alois

VIII. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 14.

Byl členem výb. im. a soc.-pol.

Návrhy iniciativní:

na novelisaci zákona ze dne 3. IV. 1925, č. 65 Sb. z., o svátcích a památných dnech republiky Československé, t. 162.

16, 17. II. 1930; 7.

na změnu zákona ze dne 22. XII. 1924, č. 286 Sb. z., o úsporných opatřeních ve veřejné správě, t. 192.

16, 17. II. 1930; 7.

aby byl vydán zákon upravující pracovní a služební poměry soukromých zaměstnanců ve vyšších službách, t. 140.

22, 22. II. 1930; 59.

na změnu některých ustanovení zákona ze dne 21. II. 1929, č. 26 Sb. z., o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách, t. 241.

28, 11. III. 1930; 7.

na změnu ustanovení § 82 živn. řádu ze dne 20. prosince 1859, č. 227 ř. z., t. 848.

97, 27. I. 1931; 13.

aby byl vydán zákon o nemocenském pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách, t. 871.

97, 27. I. 1931;. 13.

na poskytnutí okamžité podpory pohořelým občanům v obci Bílově, okres Kralovice u Plzně, t. 1290.

133, 1. VII. 1931; 6.

na poskytnutí pomoci postiženým živelní pohromou v okresu klatovském, t. 1894.

199, 30. VI. 1932; 3.

na vydání zákona o Státní radě hospodářské v Praze, t. 2855.

364, 21. III. 1935; 41.

na vydání zákona o zadávání veřejných dodávek a prací t. 2876.

368, 2. IV. 1935; 5.

na vydání zákona o hromadných smlouvách pracovních a mzdových komisích, t. 2892.

368, 2. IV. 1935; 5.

Návrhy resoluční:

k t. 430. 49, 16. V. 1930; 30.

k t. 1215. 132, 26. VI. 1931; 70.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 116 (opatření Stálého výboru NSRČ podle § 54 úst. listiny ze dne 11. října 1929 (k tisku 1, příloha C), kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne 28. března 1928, č. 45 Sb. z., o odkladu exekučního vyklizení místností)

10, 23. I. 1930; 10, doslov 22.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 13. XII. 1929 o programu vlády.

4, 18. XII. 1929; 66.

o zákonu, jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 19. VII. 1921, č. 267 Sb. z., o státním příspěvku k podpoře nezaměstnaných (t. 391).

45, 2. V. 1930; 8.

o zákonu o mimořádném úvěru 150,000.000 Kč na zmírňování následků hospodářské krise (t. 846).

96, 16. XII. 1930; 5.

o zákonu o zvýšení dávek pensijního pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách, odpovídajícím započtení poloviny nepojištěné doby služební (t. 1215).

131, 25. VI. 1931; 4.

Interpelace:

o volbách správních orgánů Všeobecného pensijního ústavu a pojišťovacích soudů pro pensijní pojištění,

t. 769/XIII.

odpov. t. 1692/IV. 177, 21. IV. 1932; 4.

ve věci nemocenského pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách,

t. 2818/VI. 360, 5. III. 1935; 9.

Žádost ve věcech imunity:

okr. tr. s. v Praze (přestupek podle § 431 tr. z.)

226, 13. XII. 1932; 5.

zpr. t. 2510; zprav. dr Moudrý; nevydán

329, 5. VI. 1934; 31.

okr. tr. s. v Praze (přestupek podle § 431 tr. z.)

343, 25. X. 1934; 22.

zpr. t. 2985; zprav. dr Mareš; nevydán

373, 12. IV. 1935; 34-35.

okr. tr. s. v Praze (přestupek podle § 431 r. z.

360, 5. III. 1935; 9.

 

PETROVICKÝ František

I.B voleb. kraj

ND

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 6.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 14.

Byl členem výb. inic. - inkompatib. (náhr.) - rozp. - soc.-pol. - úst.-práv. - zásob. a živn.-obch.

Zvolen provisorně pořadatelem posl. sněmovny.

1, 12. XII. 1929; 21-2.

Zvolen definitivně pořadatelem posl. sněmovny.

11, 24. I. 1930; 8.

Návrhy iniciativní:

na změnu zákona ze dne 15. VII. 1297, č. 112 Sb. z., jímž se zavádí průkaz způsobilosti pro živnost hostinskou a výčepnickou, t. 65.

9, 16. I. 1930; 8.

na vydání zákona, kterým se živnost zasilatelská (spediční) prohlašuje za koncesovanou a vázanou na průkaz způsobilosti, t. 66.

9, 16. I. 1930; 8.

na úpravu zákazu prodávati, čepovati nebo podávati alkoholické nápoje v den před volbou a v den volby, t. 67.

9, 16. I. 1930; 8.

na vydání zákona, kterým se veřejný provoz kinematografů prohlašuje za živnost koncesovanou ve smyslu živnostenského řádu (zákona), t. 170.

13, 3. II. 1930; 5.

na zrušení zákona o dani z masa ze dne 14. IV. 1920, č. 262 Sb. z., t. 169.

29, 18. III. 1930; 7.

na vydání zákona o právní úpravě živnosti drogistické, t. 796.

85, 25. XI. 1930; 121.

na podporu soukromého stavebního ruchu, t. 1501.

155, 14. XII. 1931; 7.

Návrhy pozměňovací:

k t. 820. 91, 5. XII. 1930; 41.

k t. 1748. 181, 3. V. 1932; 37.

Návrhy resoluční:

k t. 304. 38, 4. IV. 1930; 20.

k t. 820. 92, 11. XII. 1930; 35.

Zpravodajem:

úst -práv. výb. zpr. t. 1510 (zákon, kterým se znovu prodlužuje platnost zákona ze dne 16. března 1920, č. 165 Sb. z., jímž byla vláda zmocněna zřizovati státní policejní úřady)

158, 16. XII. 1931; 16, 24.

vyjádření o resol. 159, 17. XII. 1931; 47.

úst.-práv. výb. zpr. t. 1527 (zákon, kterým se zmocňuje vláda republiky Československé, aby převzala státní záruku za zápůjčky všeužitečných elektrických podniků v zemi Slovenské, a kterým se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů na tyto zápůjčky vydaných k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů)

159, 17. XII. 1931; 10, doslov 40.

živn.-obch. výb. při doslovu o osnovách t. 1485, 1486, 1581 a 1592.

174, 7. IV. 1932; 6.

živn.-obch. výb. zpr. t. 2022 (zákona, kterým se mění a zrušují některé předpisy o ochraně vzorků a modelů)

216, 17. XI. 1932; 7.

Řeč v rozpravě:

o osnově zákona, kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (t. 16) a zákona, kterým se prodlužuje platnost zákona o dani z obratu a dani přepychové (t. 17).

3, 17. XII. 1929; 26.

k zákonu o stavebním ruchu (t. 304).

36, 2. IV. 1930; 32.

o zákonu, jímž se mění celní sazebník pro československé celní území (t. 495).

59, 6. VI. 1930; 28.

k zákonu o povinném semílání domácí pšenice a žita a uvádění pšeničné a žitné mouky do oběhu (t. 759)

78, 5. XI. 1930; 34.

o zákonu, kterým se pozměňuje zákon o dani z obratu a dani přepychové a prodlužuje jeho platnost (t. 820).

91, 5. XII. 1930; 18.

o státním rozpočtu na rok 1932 (t. 1460), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

152, 1. XII. 1931; 95.

o zákonu, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 1543)

161, 18. XII. 1931; 37.

k zákonu o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové, o změně zákona o těchto daních a prodloužení jeho účinnosti (t. 1720).

178, 22. IV. 1932; 9.

o zákonu, kterým se prodlužují zákony týkající se bytové péče (t. 1875)

196, 21. VI. 1932; 6.

o zákonu, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 2001)

209, 24. X. 1932; 16.

o státním rozpočtu na rok 1933 (t. 2150), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

245, 6. II. 1933; 18.

o státním rozpočtu na rok 1934 (t. 2385), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

305, 4. XII. 1933; 8.

o zákonu, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 2493).

318, 21. II. 1934; 11.

Interpelace:

o knihvazačském kursu v Milovicích,

t. 973/X. 111, 17. III. 1931; 7.

odpov. t. 1241/II. 133, 1. VII. 1931; 4.

Žádost ve věcech imunity:

okr. tr. s. v Praze (přestupek proti bezpečnosti cti)

271, 18. V. 1933; 4.

zpr. t. 2648; zprav. Fr. Ježek; vydán:

338, 28. VI. 1934; 31.

 

PETROVIČ Ján

XVIII. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 14.

Byl členem výb. rozp. a zeměd.

Zvolen provisorně zapisovatelem poslanecké sněmovny.

1, 12. XII. 1929; 21-22.

Zvolen definitivně zapisovatelem poslanecké sněmovny.

11, 24. I. 1930; 7-8.

Návrh iniciativní:

na vydání zákona o prodloužení zákona ze dne 26. IV. 1924, č. 87 Sb. z., o úpravě užívání některých pastvin na Slovensku a v Podkarpatské Rusi, t. 22.

6, 20. XII. 1929; 4.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1931 (t. 780), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

8, 28. XI. 1930; 74.

"P" resp. Pat-Pel "P" resp. Per-Pet "P" resp. Pik-Poz "P" resp. Pra-PruPřihlásit/registrovat se do ISP