"P" resp. Pat-Pel "P" resp. Per-Pet "P" resp. Pik-Poz "P" resp. Pra-Pru

PRAUSE Johann

XIV. voleb. kraj

DG

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 6.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 14.

Byl členem výb. im. - rozp. - soc.-pol. techn.-doprav. - živn.-obch.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1473. 148, 26. XI. 1931; 64.

k t. 2232. 267, 28. IV. 1933; 38.

Návrh resoluční:

k t. 17. 3, 17. XII. 1929; 53.

Řeč v rozpravě:

o osnově zákona, kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (t. 16) a zákona, kterým se prodlužuje platnost zákona o dani z obratu a dani přepychové (t. 17).

3, 17. XII. 1929; 45.

o zákonu, kterým se pozměňuje zákon o dani z obratu a dani přepychové a prodlužuje jeho platnost (t. 820).

90, 4. XII. 1930; 17.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 14. července 1927, č. 116 Sb. z., o silničním fondu (t. 1050) a o zákonu o spotřební dani z minerálních olejů (t. 1049); mluví též o protestních projevech obuvníků proti Baťovi.

115, 27. III. 1931; 22.

o zákonu o přechodné přirážce k dani z tantiem (t. 1473) a o zákonu o úsporných opatřeních platových ve veřejné správě (t. 1474).

148, 26. XI. 1931; 32.

o zákonu o dopravě motorovými vozidly (t. 2127).

237, 23. XII. 1932; 14.

o státním rozpočtu na rok 1933 (t. 2150), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

245, 6. II. 1933; 3.

o zákonu, kterým se dočasně upravuje výkon exekuce proti zemědělcům (t. 2232).

267, 28. IV. 1933; 21.

 

PROCHÁZKA Bohuslav

I A. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 14.

Byl členem výb. rozp. - soc. pol. - techn. doprav.

Zemřel 22. II. 1934.

319, 22. II. 1934; 48.

Po něm nastoupil Kraus Josef.

Návrhy iniciativní:

na změnu zákona z 24. VI. 1926, č. 103 Sb. z. a n., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (Platový zákon), t. 37.

8, 8. I. 1930; 4.

na změnu zákona z 24. VI. 1926, č. 103 Sb. z. a n., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (Platový zákon), t. 109.

9, 16. I. 1930; 33.

na změnu zákona z 24. VI. 1926, č. 103 Sb. z. a n., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (Platový zákon), t. 77.

10, 23. I. 1930; 6.

Zpravodajem:

soc. pol. výb. zpr. t. 430 (zákon, kterým se upravují odpočivné a zaopatřovací platy některých státních a jiných zaměstnanců a učitelů, jakož i pozůstalých po nich, jakož i zákon, kterým se mění §§ 2 a 5 zákona č. 194 z r. 1920 o zaopatřovacích nárocích bývalých vojenských gážistů a §§ 3 a 16 zákona č. 288 z 1924 o změně některých předpisů o zaopatřovacích požitcích vojenských osob a pozůstalých po nich)

48, 15. V. 1930; 6.

doslov 49, 16. V. 1930; 31.

vyjádření o resol. 51, 20. V. 1930; 10.

techn.-doprav. výb. zpr. t. 1125 (zákon o nabytí místní dráhy Litovel-Senice státem)

120, 19. V. 1931; 24.

doslov 123, 12. V. 1931; 14.

techn.-doprav. výb. zpr. t. 1109 (zákon o nabytí místní dráhy Liberec-Jablonec-Tanvald státem)

120, 19. V. 1931; 24.

doslov 123, 12. V. 1931; 14.

vyjádření o resol. 126, 11. VI. 1931; 34.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o vánočním příspěvku státním zaměstnancům a učitelům v činné službě (t. 652).

70, 25. IX. 1930; 8.

o zákonu, kterým se mění ustanovení § 1 zákona z 1. VII. 1926, č. 139 Sb. z. a n., o finanční podpoře elektrisace venkova, ve znění zákona z 22. III. 1929, č. 46 Sb. z. a n. (tisk 1749).

182, 4. V. 1932; 17.

Interpelace:

o reversech, požadovaných od zaměstnanců stát. drah při překládání ze Slovenska a Podkarpatské Rusi,

t. 274/X. 36, 2. IV. 1930; 6.

odpov. t. 621/XVI. 67, 16. IX. 1930; 15.

o odstranění nesrovnalostí při propočítání služební doby úředníků III. a IV. služeb. třídy, bývalých déle sloužících poddůstojníků,

t. 274/XI. 36, 2. IV. 1930; 6.

odpov. t. 659/I. 72, 21. X. 1930; 7.

o zařazení kancelářských výpravčích podúředníků stát. drah do nově zřízených kategorií kancelistů provozních a vrch. provoz. oficiálů,

t. 274/XII. 36, 2. IV. 1930; 6.

odpov. t. 653/II. 71, 2. X. 1930; 5.

o neuspokojivé odpovědi ministra železnic na interp. o reversech vyžadovaných od zaměstnanců stát. drah při přeložení do území mimoslovenského,

t. 844/VIII. 97, 27. I. 1931; 9.

odpov. t. 2306/XI. 289, 3. VII. 1933; 4.

o vydání prováděcích nařízení k služebnímu řádu pro zaměstnance čs. drah,

t. 844/IX. 97, 27. I. 1931; 9.

odpov. t. 1450/XVI. 145, 24. XI. 1931; 15.

o posledních náslužních přídavcích úředníků stát. drah na Slovensku a Podkarpatské Rusi,

t. 844/X. 97, 27. I. 1931; 9.

odpov. t. 1158/XII. 124, 2. VI. 1931; 7.

o revisi propočítání služebních roků některých úředníků stát. drah III. služební třídy,

t. 1035/XV. 116, 23. IV. 1931; 8.

odpov. t. 1931/XVIII. 207, 20. X. 1932; 8.

o pracovních poměrech v dílnách čsl. stát. drah,

t. 1240/V. 131, 25. VI. 1931; 22.

o nezákonném propouštění zaměstnanců místní dráhy Slaný-Kačice,

t. 1668/XVI. 173, 30. III. 1932; 6.

odpov. t. 2199/IV. 262, 28. III. 1933; 3.

 

PROCHÁZKA Karel

VI. voleb. kraj

K

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 14.

Byl členem výb. bran. - rozp. - soc.-pol. a úst.-práv.

Návrhy iniciativní:

na podporu dělníků v případech omezené nezaměstnanosti, t. 219.

25, 26. II. 1930; 3.

na vyplácení ušlé mzdy všem obmezeně pracujícím a nezaměstnaným horníkům ze státních prostředků, t. 395.

43, 24. IV. 1930; 6.

na vydání zákona o jednorázové výpomoci nezaměstnaným, t. 910.

100, 3. II. 1931; 5.

na poskytnutí náhrady škod pozůstalým po duchcovských obětech, t. 1011.

111, 17. III. 1931; 8.

na plné odškodnění obětí důlních katastrof v Lomu a ve Svadavě a na přísné potrestání vinníků, t. 1670.

173, 30. III. 1932; 6.

na odvolání četnických posil z hornických revírů a povolování dělnických schůzí, na zřízení báňské inspekce, prováděné volenými zástupci hornictva a placené státem, na mimořádné zdanění zisků těžařů až na 50 % ve prospěch nezaměstnaných a polozaměstnaných horníků a na sanaci hornického pojištění a na zákaz propouštění hornictva v roce 1932, t. 1677.

174, 7. IV. 1932; 5.

na vydání zákona o mimořádné dani ze zisků majitelů uhelných dolů, t. 1685.

174, 7. IV. 1932; 29.

na vydání zákona, kterým se zakazuje propouštění hornictva v roce 1932 ze zaměstnání, t. 1686.

174, 7. IV. 1932; 29.

na vydání zákona o sanaci pojištění u báňských bratrských pokladen a zachování jeho samostatnosti, t. 2202.

259, 23. III. 1933; 15.

na vydání zákona na podporu, ochranu a zabezpečení horníků a jejich rodin, t. 2464.

315, 15. II. 1934; 6.

Návrhy pozměňovací:

k t. 2125. 235, 22. XII. 1932; 22.

k t. 2268. 277, 1. VI. 1933; 13-14.

k t. 2465. 314, 18. I. 1934; 44.

k t. 2693. 339, 2. VII. 1934; 25.

Návrhy resoluční:

k t. 2465. 314, 18. I. 1934; 46.

k t. 2578. 328, 17. V. 1934; 11.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 19. VII. 1921, č. 267 Sb. z., o státním příspěvku k podpoře nezaměstnaných (t. 391).

45, 2. V. 1930; 38.

o dohodách a ujednáních podepsaných 20. I. 1930 v Haagu (t. 466), o dohodách o závazcích vyplývajících z mírové smlouvy Trianonské, podepsaných 28. IV. 1930 v Paříži a ujednáních je doplňujících (t. 467) a o prohlášení min. zahr. dr Beneše z 20. V. 1930.

55, 28. V. 1930; 3.

o zákonu o státní půjčce investiční (t. 966); mluví o poměrech v "Čedoku" a ve "Společnosti pro zahraniční obchod".

106, 19. II. 1931; 46.

o zdravotně-veterinární úmluvě mezi Československem a Francií, podepsané v Paříži dne 3. října 1930 (t. 1020); mluví o censurní praksi v Československu.

117, 24. IV. 1931; 17.

o imunitní věci J. Hrubého (t. 940).

118, 7. V. 1931; 30.

o zprávě vyšetřovacího výboru o obviněních vznesených dr Stránským proti J. Stříbrnému (t. 1278).

132, 26. VI. 1931; 51.

o dodatkové úmluvě k obchodní a plavební smlouvě ze dne 14. listopadu 1928, sjednané mezi republikou Československou a královstvím Jihoslávií dne 30. března 1931 a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 1. června 1931, č. 79 Sb. z. (t. 1277); mluví o Hooverově plánu (jednoroční moratorium Německu).

138, 8. VII. 1931; 8.

o státním rozpočtu na rok 1932 (t. 1460), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

152, 1. XII. 1931; 65.

o zákonu, kterým se prodlužuje lhůta k označení elektrických podniků, jež mají býti přeměněny na podniky všeužitečné (t. 1539), o zákonu, kterým se mění zákon ze dne 3. července 1923, č. 143 Sb. z., o finančních a právních výhodách na podporu soustavné elektrisace, ve znění zákona ze dne 16. prosince 1926, č. 238 Sb. z., a kterým se poskytují další právní výhody na podporu soustavné elektrisace (t. 1511) a o zákonu, kterým se zmocňuje vláda republiky Československé, aby převzala státní záruku za zápůjčky všeužitečných elektrických podniků v zemi Slovenské, a kterým se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů na tyto zápůjčky vydaných k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů (t. 1527); mluví o odsouzení posl. Majora za vinu na krveprolití v Košutech a o persekuci komunistických funkcionářů vůbec.

159, 17. XII. 1931; 28.

o prohlášení min. veř. prací inž. Dostálka z 30. III. 1932 o stávce horníků; mluví o pořádání tábora lidu v Kopistech na Mostecku.

176, 14. IV. 1932; 53.

o zákonu o dalším poskytování poplatkových úlev při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru podniků (t. 2073); mluví o stávce horníků v revíru rosicko-oslavanském.

222, 29. XI. 1932; 15.

o zákonu, kterým se pozměňuje zákon ze dne 28. dubna 1932, č. 56 Sb. z., o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové, o změně zákona o těchto daních a prodloužení jeho účinnosti (t. 2125).

235, 22. XII. 1932; 17.

o zákonu na ochranu cti (t. 2268).

275, 30. V. 1933; 10.

o státním rozpočtu na rok 1934 (t. 2385), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. fin. dr Trapla z 6. XI. 1933.

306, 5. XII. 1933; 19.

o zákonu, jímž se mění a doplňují některá ustanovení obecného horního zákona (t. 2465); mluví o katastrofě na dole "Nelson" v Oseku 3. I. 1934.

314, 18. I. 1934; 30.

o dodatkovém ujednání ke smlouvě s Rumunskem (t. 2541); jménem klubu komunistických poslanců činí prohlášení o cestě dr Beneše na Podkarpatskou Rus.

327, 15. V. 1934; 8.

o zákonu, jímž se doplňuje zákon ze dne 3. července 1924, č. 170 Sb. z., o hornických soudech rozhodčích (t. 2578).

328, 17. V. 1934; 5.

o zákonu, jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách (t. 2597); činí jménem klubu komunistických poslanců prohlášení o provedení policejní prohlídky v klubu komun. posl. a sen., k níž dala podnět brožura "Ne Masaryk, ale Lenin".

329, 5. VI. 1934; 15.

o zákonu o báňské inspekci (t. 2693).

339, 2. VII. 1934; 21.

o zákonu o branném příspěvku (t. 2781)

a o zákonu o započítání vojenské služby v některých služebních poměrech (t. 2784); činí jménem komunistických poslanců prohlášení o bojovném souručenství dělníků v protifašistické frontě.

355, 11. XII. 1934; 14.

o zákonu o volbách do zemských a okresních zastupitelstev a o jejich funkčním období (t. 2814).

359, 20. XII. 1934; 9.

Věcná poznámka:

v níž jménem klubu poslanců komunistické strany RČS protestuje proti opatřením, učiněným veřejnou správou proti akci komunistů určené na den 10. února 1932.

169, 11. II. 1932; 6.

Interpelace:

o fašistických násilnostech proti horníkům,

t. 400/IV. 44, 25. IV. 1930; 74.

odpov. t. 627/II. 67, 16. IX. 1930; 15.

o případu dělníka Gustava Essera z Bohosudova,

t. 1394/V. 142, 14. X. 1931; 10.

odpov. t. 1572/XVI. 167, 4. II. 1932; 47.

o trestání dělníků pro peněžitou podporu stávkujícím horníkům,

t. 1907/V. 205, 21. VII. 1932; 9.

odpov. t. 1990/VIII. 210, 25. X. 1932; 3.

o strašlivé důlní katastrofě na šachtě Nelson III ve středu 3. ledna 1934,

t. 2459/VI. 313, 17. I. 1934; 7.

odpov. t. 2533/I. 325, 3. V. 1934; 5.

Dotaz podle § 70 jedn. řádu:

zda předseda soc.-pol. výb. dr Winter míní dáti na pořad jednání soc.-pol. výboru návrh t. 1011 na poskytnutí náhrady škod pozůstalým po duchcovských obětech.

Odpov. dr Wintra, předs. soc.-pol. výb.

133, 1. VII. 1931; 29.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. tr. s. v Praze (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

46, 8. V. 1930; 7.

zpr. t. 607; zprav. J. Tůma; nevydán

91, 5. XII. 1930; 59.

kraj. tr. s. v Praze (zločin podle § 81 tr. z.)

67, 16. IX. 1930; 18.

zpr. t. 730; zprav. dr Stránský; vydán:

110, 6. III. 1931; 33.

okr. s. v Kralupech n. Vlt. (přestupek podle § 14 zákona o právu shromažďovacím)

67, 16. IX. 1930; 18.

zpr. t. 727; zprav. dr Stránský; nevydán

104, 12. II. 1931; 86.

kraj. tr. s. v Praze (zločin podle § 81 tr. z.)

120, 19. V. 1931; 9.

zpr. t. 1233; zprav. J. Pekárek; nevydán

134, 1. VII. 1931; 7.

kraj. tr. s. v Praze (přečin proti cti spáchaný tiskem)

133, 1. VII. 1931; 6.

zpr. t. 1518; zprav. dr Suchý; nevydán

166, 28. I. 1932; 36-7.

kraj. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti)

176, 14. IV. 1932; 5.

zpr. t. 1831; zprav. dr Mareš; vydán:

222, 29. XI. 1932; 19.

okr. s. v Kladně (přestupek urážky na cti podle §§ 2 a 3 zákona č. 108/1933 Sb. z.)

329, 5. VI. 1934; 7.

zpr. t. 2804; zprav. dr Daněk; vydán:

371, 9. IV. 1935; 29.

Volán k pořádku:

2, 13. XII. 1929; 7.

106, 19. II. 1931; 48.

118, 7. V. 1931; 31.

176, 14. IV. 1932; 6.

232, 20. XII. 1932; 43.

234, 21. XII. 1932; 67.

266, 27. IV. 1933; 40.

313, 17. I. 1934; 11 a 12.

314, 18. I. 1934; 30.

332, 14. VI. 1934; 18.

340, 3. VII. 1934; 22.

356, 13. XII. 1934; 33.

364, 21. III. 1935; 12.

Vyloučen ze sněmovního jednání:

na 10 schůzí a zbaven posl. platu na měsíc leden.

2, 13. XII. 1929; 8-9.

na 2 schůze a zbaven posl. platu na měsíc srpen.

200, 1. VII. 1932; 45.

 

PROKEŠ Jan

XIV. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 14.

Byl členem výb. zahr.

Návrh iniciativní:

aby město Mor. Ostrava zařaděno bylo do skupiny. míst A činovného, t. 1478.

150, 28. XI. 1931; 3.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 2467 (protokol o interpretaci čl. XX obchodní úmluvy ze dne 23. dubna 1925 mezi republikou Československou a republikou Polskou, podepsaný ve Varšavě dne 26. října 1933 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 24. listopadu 1933, č. 212 Sb. z.)

317, 20. II. 1934; 17.

zahr. výb. zpr. t. 2468 (noty, jimiž se prodlužuje dohoda o úpravě obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 6. října 1933, vyměněné v Praze dne 30. listopadu 1933 a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 1. prosince 1933, č. 216 Sb. z.)

336, 26. VI. 1934; 7.

zahr. výb. zpr. t. 2527 (obchodní a plavební úmluva mezi republikou Československou a republikou Polskou, podepsaná v Praze dne 10. února 1934 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 27. února 1934, č. 40 Sb. z.)

336, 26. VI. 1934; 7.

zahr. výb. zpr. t. 2534-2538 (ujednání, jimiž se dále prodlužuje dohoda o úpravě obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 6. října 1933, sjednaná v Praze)

336, 26. VI. 1934; 7.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1933 (t. 2150), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

245, 6. II. 1933; 6.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760).

350, 29. XI. 1934; 28.

Interpelace:

o obrovských vodních zátopách na území města Mor. Ostravy a v celém povodí řeky Odry, Opavice a Moravice, čímž způsobeny byly obrovské škody na majetku i na nesklizených dosud plodinách polních, sta chudých rodin bylo přímo uvedeno v záhubu a povodeň ta zaviněna byla jen tím, že řeky Opavice a Odra nejsou ani v nejmenším, přes jejich časté ohromné rozvodnění, jež zaplavuje celé poříčí, regulovány,

t. 754/X. 79, 17. XI. 1930; 6.

o zadání dodávky uhlí pro československé dráhy na rok 1932,

t. 1483/V. 155, 14. XII. 1931; 6.

odpov. t. 1781/XIII. 194, 17. VI. 1932; 6.

Volán k pořádku:

233, 20. XII. 1932; 4.

 

PROKOP Kiril

XXII. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 14.

Byl členem výb. inkompatib. (náhr.).

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Užhorodě (přečin podle §§ 1, 2 zák. čl. XLI z r. 1914)

71, 2. X. 1930; 6.

zpr. t. 1120; zprav. dr Daněk; nevydán

123, 21. V. 1931; 32-3.

kraj. s. v Užhorodě (přečin podle §§ 1, 2 zák. čl. XLI z r. 1914)

71, 2. X. 1930; 6.

zpr. t. 1371; zprav. dr Daněk;

71, 2. X. 1930; 6.

vydán: 181, 3. V. 1932; 40.

okr. s. v Chustu (přečin utrhání na cti podle § 1 zák. čl. XLI z r. 1914)

zpr. t. 2217; zprav. dr Daněk;

207, 20. X. 1932; 9.

vydán: 317, 20. II. 1934; 18.

okr. s. v Chustu (přečin lehkého poškození na těle podle § 301 tr. z.)

360, 5. III. 1935; 9.

 

PROKŮPEK Adolf

I.B voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 5, 19. XII. 1929; 3.

Zemřel 16. X. 1934.

343, 25. X. 1934; 6.

Po něm nastoupila inž. dr Marie Tumlířová.

 

PRUŽINSKÝ Mikuláš, dr.

XIX. voleb. kraj

HL

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 6.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 14.

Byl členem výb. rozp. - zeměd. a živn.-obch.

Návrh iniciativní:

aby živelní pohromou postiženému obyvatelstvu okresu starolubenovského byla udělena státní podpora, t. 1321.

138, 8. VII. 1931; 5.

Návrh pozměňovací:

k t. 17. 3, 17. XII. 1929; 52.

Řeč v rozpravě:

o osnově zákona, kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (t. 16) a zákona, kterým se prodlužuje platnost zákona o dani z obratu a dani přepychové (t. 17).

3, 17. XII. 1929; 30.

o zákonu, jímž se mění celní sazebník pro československé celní území (t. 495).

58, 5. VI. 1930; 38.

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 77 Sb. z., o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 781), o zákonu o dani z piva (t. 782), o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z., o přímých daních (t. 783) a o zákonu, kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (t. 789).

82, 20. XI. 1930; 48.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 14. července 1927, č. 116 Sb. z., o silničním fondu (t. 1050) a o zákonu o spotřební dani z minerálních olejů (t. 1049).

115, 27. III. 1931; 27.

o zákonu, kterým se ministr financí zmocňuje k úvěrním operacím až do výše 1 miliardy Kč (t. 1578).

165, 22. I. 1932; 19.

o zákonu o nové soustavě drobných peněz (t. 1807).

191, 2. VI. 1932; 36.

o zákonu, kterým se vydávají zvláštní předpisy o soutěži ve věcech peněžnictví a o úpravě úrokové úrovně (t. 2172).

253, 28. II. 1933; 12.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1931 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 2230).

270, 11. V. 1933; 4.

o zákonu, kterým se mění nebo doplňují některá ustanovení jednak opatření Stálého výboru ze dne 7. XI. 1929, č. 166 Sb. z., o konečné úpravě československé měny, jednak zákona ze dne 14. IV. 1920, č. 347 Sb. z., o akciové bance cedulové (t. 2485) a o programovém prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 15. II. 1934.

316, 16. II. 1934; 26.

o zákonu o zřízení Československého reeskontního a lombardního ústavu (t. 2509).

321, 8. III. 1934; 10.

Interpelace:

o výstavbě cesty Osturňa-Velká-Franková-Hanušovce,

t. 138/II. 20, 20. II. 1930; 88.

odpov. t. 477/II. 64, 17. VI. 1930; 5.

v záležitosti užívání státní pastvy obcí Švošov,

t. 488/VI. 64, 17. VI. 1930; 4.

odpov. t. 674/XIII. 72, 21. X. 1930; 8.

ve věci veřejných komunikačních prostředků v okrese starolubovenském,

t. 2030/I. 216, 17. XI. 1932; 4.

odpov. t. 2210/VIII. 263, 25. IV. 1933; 3.

o stranickém postupu úřadů práce na Slovensku při zprostředkování práce sezonním zemědělským dělníkům,

t. 2712/VI. 343, 25. X. 1934; 21.

odpov. t. 2753/I. 348, 27. XI. 1934; 5.

v záležitosti nakládání dříví na železniční stanici Lubochňa,

t. 2826/XIII. 360, 5. III. 1935; 9.

"P" resp. Pat-Pel "P" resp. Per-Pet "P" resp. Pik-Poz "P" resp. Pra-PruPřihlásit/registrovat se do ISP