"P" resp. Pat-Pel "P" resp. Per-Pet "P" resp. Pik-Poz "P" resp. Pra-Pru

PATEJDL Josef, dr.

I.B voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 13.

Byl členem výb. bran. - im. - rozp. - soc.-pol. - Stál. (náhr.) - úsp. kom. - úst.-práv. - vyšetř. - zahr. - zásob. a zeměd.

Návrhy iniciativní:

na úpravu bankovnictví, t. 1424.

145, 24. XI. 1931; 15.

na doplnění zákona ze dne 28. prosince 1932, č. 204 Sb. z., o úsporných opatřeních personálních, t. 2235.

266, 27. IV. 1933; 84.

na změnu a doplnění ustanovení zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 325 Sb. z., o jednacím řádu posl. sněmovny (t. 2266).

272, 19. V. 1933; 36.

na změnu některých ustanovení jednacího řádu posl. sněmovny ze dne 15. dubna 1920, č. 325 Sb. z. (t. 2267).

272, 19. V. 1933; 36.

Návrhy pozměňovací:

k t. 429. 59, 6. VI. 1930; 45.

k t. 1807. 192, 3. VI. 1932; 22.

k t. 1886. 200, 1. VII. 1932; 52.

k t. 2271. 274, 24. V. 1933; 50.

k t. 2268. 277, 1. VI. 1933; 14.

k t. 2325. 292, 8. VII. 1933; 24.

k t. 2377. 299, 9. XI. 1933;.

Návrhy resoluční:

podány při projednávání osnov t. 184, 185 a 186.

15, 4. II. 1930; 10.

k t. 2127. 237, 23. XII. 1932; 26.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 232 (zákon o věnování na oslavu 80. narozenin prvního presidenta republiky Československé T. G. Masaryka)

25, 26. II. 1930; 63, doslov 71.

rozp. výb. zpr. t. 436 (zákon, jímž se mění §§ 1, 3 a 5 zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 323 Sb. z., kterým se blíže upravuje dávka z majetku a z přírůstku na majetku u majetku zabraného)

60, 11. VI. 1930; 5, doslov 19.

rozp. výb. zpr. t. 471 (zákon, kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne 9. června 1927, č. 88 Sb. z., o poplatkových úlevách při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru některých podniků, a doplňují jeho ustanovení)

62, 13. VI. 1930; 7.

oprava tisk. chyb 65, 17. VI. 1930; 4.

zahr. výb. zpr. t. 662 (smlouva mezi republikou Československou a republikou Polskou o užívání městských objektů bývalé obce Těšína, podepsaná v Olomouci dne 21. prosince 1929, se Závěrečným protokolem z téhož dne)

79, 17. XI. 1930; 8.

vyjádření o resol. 83, 21. XI. 1930; 85.

rozp. výb. zpr. t. 783 (zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z., o přímých daních)

82, 20. XI. 1930; 10, doslov 83, 21. XI. 1930; 76, vyjádření o resol. 84.

rozp. výb. zpr. t. 966 (zákon o státní zápůjčce investiční)

106, 19. II. 1931; 17, doslov 53,

vyjádření o resol. 107, 20. II. 1931; 20.

rozp. výb. zpr. t. 1025 (zákon o státním fondu pro vodohospodářské meliorace)

112, 19. III. 1931; 17.

doslov 113, 20. III. 1931; 78.

rozp. výb. zpr. t. 1578 (zákon, kterým se ministr financí zmocňuje k úvěrním operacím až do výše 1.000,000.000 Kč)

165, 22. I. 1932; 3, doslov 48.

rozp. výb. zpr. t. 1720 (zákon o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové, o změně zákona o těchto daních a prodloužení jeho účinnosti)

177, 21. IV. 1932; 5,

doslov 178, 22. IV. 1932; 37, vyjádření o resol. a oprava chyb 84.

rozp. výb. zpr. t. 1920 (zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 14. prosince 1923, č. 7 Sb. z. z r. 1924, o ochraně československé měny a oběhu zákonných platidel)

202, 12. VII. 1932; 6, doslov 28.

rozp. výb. zpr. t. 2073 (zákon o dalším poskytování poplatkových úlev při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru podniků)

222, 29. XI. 1932; 7, doslov 16.

rozp. výb. zpr. t. 2148 (zákon, jímž se určuje pro další léta výše státních záruk za vývozní úvěry, které smějí poskytnuty býti podle II. hlavy zákona ze dne 16. července 1931, č. 121 Sb. z., o podpoře zahraničního obchodu)

247, 10. II. 1933; 7, doslov 41.

úst.-práv. výb. zpr. t. 2328 (zákon, kterým se ruší úřad (ministerstvo) pro zásobování lidu a činí opatření s tím souvislá)

292, 8. VII. 1933; 7, doslov 21.

úst.-práv. výb. zpr. t. 2358 (zákon o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran)

296, 20. X. 1933; 3, doslov 59, oprava chyb 60.

rozp. výb. zpr. t. 2485 (zákon, kterým se mění nebo doplňují některá ustanovení jednak opatření Stálého výboru ze dne 7. listopadu 1929, č. 166 Sb. z., o konečné úpravě československé měny, jednak zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 347 Sb. z., o akciové bance cedulové)

316, 16. II. 1934; 3, doslov 45, oprava chyb 47.

rozp. výb. zpr. t. 2627 (zákon o povinném očkování příslušníků vojska a četnictva a některých jiných osob proti nakažlivým nemocem)

333, 15. VI. 1934; 8.

rozp. výb. zpr. t. 2644 (zákon, kterým se prodlužuje s některými změnami a doplňky zákon ze dne 15. července 1932, č. 21 Sb. z., kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 14. prosince 1923, č. 7 Sb. z. z r. 1924, o ochraně československé měny a oběhu zákonných platidel)

333, 15. VI. 1934; 11.

rozp. výb. zpr. t. 2693 (zákon o báňské inspekci)

339, 2. VII. 1934; 21, 26.

úst.-práv. výb. zpr. t. 2786 (zákon, jímž se mění ustanovení § 23, odst. 2 zákona ze dne 25. října 1933, č. 201 Sb. z., o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran)

356, 13. XII. 1934; 7, doslov 34.

rozp. výb. zpr. t. 2843 (zákon, kterým se osvobozují věnování k založení a k rozmnožení základního jmění, nadání "Ústav T. G. Masaryka", jakož i jiná věnování na oslavu 85. narozenin prvního presidenta republiky od daní, kolků a poplatků)

362, 12. III. 1935; 6.

úst.-práv. výb. zpr. t. 2847 (zákon o hlášení pobytu)

363, 14. III. 1935; 21, 31.

úst.-práv. výb. zpr. t. 2848 (zákon o pobytu cizinců)

363, 14. III. 1935; 22, 31, vyjádření o resol. 33.

rozp. výb. zpr. t. 2975 (zákon, kterým se mění a doplňují zákony o zřizování a vydržování veřejných měšťanských škol, o docházce do nich a o jejich správě)

372, 11. IV. 1935; 16, 51.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 14. července 1927, č. 116 Sb. z., o silničním fondu (t. 1050) a o zákonu o spotřební dani z minerálních olejů (t. 1049).

115, 27. III. 1931; 75.

o státním rozpočtu na rok 1932 (t. 1460) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

147, 25. XI. 1931; 10.

o zákonu o dani kuponové a o snížení úroků z některých cenných papírů pevně zúročitelných (t. 2190), o zákonu o půjčce práce (t. 2191) a o prohlášení min. fin. dr Trapla z 14. III. 1933.

257, 16. III. 1933; 41.

o prohlášení min. financí dr Trapla z 26. X. 1934 a o prohlášení předsedy vlády J. Malypetra a min. zahr. věcí dr Beneše z 6. XI. 1934.

347, 8. XI. 1934; 95.

Interpelace:

o nesprávných srážkách daně důchodové u státních zaměstnanců a zadržování vrácených přeplatků,

t. 14/II. 6, 20. XII. 1929; 88.

odpov. t. 342/III. 43, 24. IV. 1930; 5.

o nepovolávání četnických strážmistrů z řad legionářů do kursů pro výchovu velitelů stanic

t. 14/VI. 6, 20. XII. 1929; 88.

odpov. t. 392/III. 43, 24. IV. 1930; 5.

o poškození legionářů neprováděním § 25 platového zákona,

t. 14/VII. 6, 20. XII. 1929; 88.

odpov. t. 206/XIV. 36, 2. IV. 1930; 8.

o zjišťování politické příslušnosti dělnictva policejním ředitelstvím v Praze,

t. 14/XXII. 6, 20. XII. 1929; 89.

odpov. t. 392/IV. 43, 24. IV. 1930; 5.

o nezodpovědění interpelace tisk 2048/XII ze dne 28. února 1929 posl. Moudrého, Riedla a druhů o revisi "Spořitelny" města Olomouce,

t. 174/XXI. 26, 5. III. 1930; 5.

odpov. t. 477/XI. 64, 17. VI. 1930; 5.

o právním stavu lázeňských objektů v Mariánských Lázních, spadajících pod platnost zákonů o pozemkové reformě,

t. 204/XX. 28, 11. III. 1930; 5.

o nutnosti regulace řek Terebly a Riky v Podkarpatské Rusi,

t. 1082/IV. 118, 7. V. 1931; 7.

odpov. t. 1393/X. 142, 14. X. 1931; 13.

o porušení práva akademické půdy orgány státní bezpečnostní služby,

t. 1447/II. 145, 24. XI. 1931; 12.

odpov. t. 1572/III. 167, 4. II. 1932; 47.

o inženýru Karlu Richterovi, náměstku přednosty odboru pro udržování tratě v Kyjově na Moravě,

t. 1668/VI. 173, 30. III. 1932; 6.

odpov. t. 2389/VI. 303, 1. XII. 1933; 87.

o pití denaturovaného lihu v Podkarpatské Rusi,

t. 2011/X. 215, 9. XI. 1932; 49.

odpov. t. 2163/IV. 251, 23. II. 1933; 3.

 

PATZAK Johann

IX. voleb. kraj

DSD

Nastoupil po Antonínu Dietlovi, jenž se vzdal mandátu.

Volba verifikována 357, 18. XII. 1934; 6.

Slib vykonal 348, 27. XI. 1934; 3.

Byl členem výb. kult.

 

PECHÁČEK František

XIV. voleb. kraj

K

Nastoupil po Č. Hruškovi, jenž byl zbaven mandátu.

Volba verifikována 298, 8. XI. 1933; 3.

Slib vykonal 302, 30. XI. 1933; 4.

Vzdal se posl. mandátu 16. I. 1934.

313, 17. I. 1934; 5.

Po něm nastoupil Bílek František.

Návrh pozměňovací:

k t. 2421. 307, 6. XII. 1933; 25.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o opatřeních pro zaměstnance zastavených periodických tiskopisů (t. 2421).

307, 6. XII. 1933; 24.

 

PECHMAN František

VIII. voleb. kraj

Ž

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 13.

Byl členem výb. dáv. z maj. a živn.-obch.

Návrhy iniciativní:

na doplnění zákona ze dne 15. července 1927, č. 112 Sb. z., kterým se zavádí průkaz způsobilosti pro živnost hostinskou a výčepnickou, t. 88.

9, 16. I. 1930; 8.

na vydání zákona o koncesní listině železniční společnosti pro výstavbu a provoz českomoravské dráhy Plzeň-Brno s přípojkami, zastoupené inž. Frant. Hofmeistrem, inž. B. Svobodou, inž. Vošickým, Jos. Dvořákem, JUC B. Myslivečkem a vrch. radou Mášou, t. 117.

9, 16. I. 1930; 33.

aby vydán byl nový volební řád pro obchodní a živnostenské komory, t. 60.

10, 23. I. 1930; 6.

na změnu zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 303 Sb. z., o zubním lékařství a zubní technice a zákonité úpravě rozsahu působnosti a oprávnění živnosti zubotechnické a dentistické, t. 69.

10, 23. I. 1930; 6.

na urychlené vystavení sportovního stadionu na pozemcích strahovských lomů, t. 1040.

114, 26. III. 1931; 5.

Návrhy resoluční:

podaný při projednávání osnov t. 184, 185 a 186.

15, 4. II. 1930; 10.

k t. 430. 49, 16. V. 1930; 30.

k t. 1050. 115, 27. III. 1931; 84.

k t. 2150. 246, 7. II. 1933; 106-118.

k t. 2385. 306, 5. XII. 1933; 64-68.

k t. 2760. 352, 1. XII. 1934; 29-33.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 13. XII. 1929 o programu vlády.

5, 19. XII. 1929; 31.

o prohlášení min. zahr. věc dr Beneše z 30. I. 1930 o otázkách reparačních (haagská konference).

14, 4. II. 1930; 48.

o zákonu, kterým se pozměňuje zákon o dani z obratu a dani přepychové a prodlužuje jeho platnost (t. 820).

91, 5. XII. 1930; 23.

o zákonu o podpoře zahraničního obchodu (t. 1346); mluví též o poměrech v živnostenském referátu hlav. města Prahy.

141, 11. VII. 1931; 25.

o zákonu o délce presenční služby a o některých změnách branného zákona a zákona ze dne 8. dubna 1927, č. 53 Sb. z. (t. 1722); tlumočí nespokojenost klubu poslanců strany živnostenské nad tím, že mpř. dr Lukavský znemožnil posl. Líškovi, Jiráčkovi a A. Benešovi zasáhnouti do rozpravy o zvýšení daně obratové.

178, 22. IV. 1932; 76.

o zákonu, kterým se mění a rozšiřuje platnost zákona ze dne 28. listopadu 1931, č. 177 Sb. z., o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiem (t. 1900) a o zákonu o spotřební dani z droždí (t. 1886).

199, 30. VI. 1932; 41.

o zákonu o dani z elektrických zdrojů záření (t. 2155); osvětluje události, jež vedly k tomu, že byl zbaven předsednictví v živn.-obch. výboru.

248, 10. II. 1933; 18.

o imunitní věci H. Krebse, O. Schuberta, inž. Junga a R. Kaspera (t. 2160)

251, 23. II. 1933; 54.

Interpelace:

o zabavení časopisu "Národní Střed" čís. 299 ze dne 20. prosince 1932,

t. 2116/XIII. 238, 17. I. 1933; 8.

odpov. t. 2183/XIV. 258, 21. III. 1933; 5.

 

PECHMANOVÁ-KLOSOVÁ Ludmila

IV. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonala 1, 12. XII. 1929; 13.

Byla členem výb. inic. - kult. - soc.-pol. a úst.-práv.

Návrhy iniciativní:

o ochraně osob oprávněných požadovati výživu a o právních poměrech dětí nemanželských, t. 239.

28, 11. III. 1930; 7.

na změnu zákona o úpravě pracovních a mzdových poměrů domácké práce, t. 1898.

199, 30. VI. 1932; 56.

na zákaz vývozu a omezení výroby mačkaných nebroušených imitací drahokamů ze skla a komposice, t. 2428.

309, 14. XII. 1933; 3.

na vydání zákona, kterým se dočasně upravuje výkon exekuce proti majitelům malých rodinných domků, t. 2503.

320, 6. III. 1934; 6.

na vydání zákona o úpravě domácké práce sklářské (domáckého průmyslu), t. 2551.

325, 3. V. 1934; 5.

Návrh pozměňovací:

k t. 2113. 232, 20. XII. 1932; 59.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 19. VII. 1921, č. 267 Sb. z., o státním příspěvku k podpoře nezaměstnaných (t. 391).

44, 25. IV. 1930; 63.

o zákonu k ochraně osob oprávněných požadovati výživu, výchovu a zaopatření (t. 764).

92, 11. XII. 1930; 13.

o zákonu o mimořádném úvěru 150,000.000 Kč na zmírňování následků hospodářské krise (t. 846).

96, 16. XII. 1930; 58.

o zákonu, jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách (t. 2597).

329, 5. VI. 1934; 27.

o zákonu o hospodářském vyzvědačství (t. 2815).

364, 21. III. 1935; 16.

o zákonu, kterým se mění a doplňují zákony o zřizování a vydržování veřejných měšťanských škol, o docházce do nich a o jejich správě (t. 2975).

372, 11. IV. 1935; 36.

Interpelace:

o přiznání režie domáckému dělnictvu sklářskému pro případnou daň důchodovou,

t. 796/X. 90, 4. XII. 1930; 34.

odpov. t. 1010/III. 114, 26. III. 1931; 5.

o vnucování živnostenských listů domáckému dělnictvu sklářskému,

t. 769/XI. 90, 4. XII. 1930; 34.

odpov. t. 1241/I. 133, 1. VII. 1931; 4.

o provádění zákona ze dne 12. prosince 1919, č. 29 Sb. z., o úpravě pracovních a mzdových poměrů v domácké práci,

t. 769/XII. 90, 4. XII. 1930; 34.

odpov. t. 1158/XX. 124, 2. VI. 1931; 7.

o průmyslové špionáži ve sklářském průmyslu pojizerském,

t. 2393/VIII. 306, 5. XII. 1933; 69.

odpov. t. 2507/IV. 321, 8. III. 1934; 43.

o zoufalé hospodářské situaci majitelů rodinných domků, postavených bez státní záruky na Železnobrodsku, Jablonecku, Semilsku a Jilemnicku,

t. 2459/IV. 313, 17. I. 1934; 7.

odpov. t. 2521/XII. 323, 24. IV. 1934; 8.

v záležitosti vyměření zemské dávky z přírůstku hodnoty na nemovitosti fy Alvín Gerl ve Víchové n. Jiz.,

t. 2610/IX. 332, 14. VI. 1934; 42.

odpov. t. 2728/XIX. 343, 25. X. 1934; 22.

 

PEKÁREK Jan

II. voleb. kraj

Ž

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 13.

Byl členem výb. bran. - im. - kult. - rozp. - úst.-práv. a vyšetř.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o zajištění stavebních pohledávek, t. 61.

9, 16. I. 1930; 7.

na urychlené vydání zákona, jímž se nově upravují koncesované živnosti stavební, t. 63.

9, 16. I. 1930; 7.

na urychlené předložení vládní osnovy zákona o zajištění stavebních pohledávek, t. 740.

76, 4. XI. 1930; 6.

na změnu § 16 zákona ze dne 26. prosince 1893, č. 193 ř. z., jímž upravují se koncesované živnosti stavební, t. 827.

92, 11. XII. 1930; 4.

na vydání nouzového zákona o podpoře soukromého stavebního ruchu, t. 1502.

155, 14. XII. 1931; 7.

jímž se upravuje poměr Československé státní správy k plavební společnosti "Čsl. Lloyd", t. 2193.

263, 25. IV. 1933; 3.

o pojištění osob samostatně hospodařících pro případ nemoci, úrazu, invalidity a stáří, t. 2323.

293, 17. X. 1933; 9.

na změnu §§ 16, 17 a 18 zákona ze dne 26. prosince 1893, č. 193 ř. z., jímž se upravují koncesované živnosti stavební, t. 2352.

295, 19. X. 1933; 3.

na zřízení Nejvyššího vědeckého výzkumného ústavu ČSR a současně na úpravu jeho poměru ke státní správě a veřejnosti, t. 2710. 339, 2. VII. 1934; 4.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1720. 178, 22. IV. 1932; 36.

k t. 1749. 182, 4. V. 1932; 23.

Návrhy resoluční:

k t. 2150. 246, 7. II. 1933; 106-117.

k t. 2385. 306, 5. XII. 1933; 64-68.

k t. 2760. 352, 1. XII. 1934; 27-30.

Zpravodajem:

im. výb. zpr. t. 312 (im. A. Zápotockého).

40, 8. IV. 1930; 3.

im. výb. zpr. t. 457 (im. Št. Suroviaka).

59, 6. VI. 1930; 46.

im. výb. zpr. t. 458 (im. W. Zierhuta).

61, 11. VI. 1930; 2.

im. výb. zpr. t. 460 (im. J. Hudce).

61, 11. VI. 1930; 3.

im. výb. zpr. t. 631 (im. J. Šamalíka).

94, 12. XII. 1930; 52.

im. výb. zpr. t. 870 (im. I. Grebáče-Orlova)

114, 26. III. 1931; 14.

im. výb. zpr. t. 965 (im. J. Davida).

119, 8. V. 1931; 27.

im. výb. zpr. t. 1135 (im. V. Jaši).

129, 19. VI. 1931; 35.

im. výb. zpr. t. 1193 (im. J. Barši).

130, 23. VI. 1931; 27.

im. výb. zpr. t. 1224 (im. H. Kremsera).

132, 26. VI. 1931; 71.

im. výb. zpr. t. 1233 (im. K. Procházky).

134, 1. VII. 1931; 7.

im. výb. zpr. t. 1164 a t. 1192 (im. J. Stříbrného).

138, 8. VII. 1931; 34.

im. výb. zpr. t. 1234 (im. Č. Hrušky).

138, 8. VII. 1931; 35, doslov 40.

im. výb. zpr. t. 1136 (im. J. Stříbrného).

166, 28. I. 1932; 35.

im. výb. zpr. t. 1607 (im. A. Tylla).

182, 4. V. 1932; 27.

im. výb. zpr. t. 1608 (im. J. Dvořáka).

182, 4. V. 1932; 27.

im. výb. zpr. t. 1609 (im. E. Höhnela).

182, 4. V. 1932; 27.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o stavebním ruchu (t. 304).

37, 3. IV. 1930; 33.

o státním rozpočtu na rok 1931 (t. 780), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

88, 28. XI. 1930; 39.

o zákonu o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové, o změně zákona o těchto daních a prodloužení jeho účinnosti (t. 1720).

177, 21. IV. 1932; 32.

o zákonu o délce presenční služby a o některých změnách branného zákona a zákona ze dne 8. dubna 1927, č. 53 Sb. z. (t. 1722).

178, 22. IV. 1932; 80.

o zákonu o úsporných opatřeních personálních (t. 2113).

232, 20. XII. 1932; 16.

o zákonu o zřízení pomníků dr Aloisu Rašínovi a dr Milánu Rostislavu Štefánikovi (t. 2156).

247, 10. II. 1933; 47.

o zákonu, kterým se mění a doplňují tiskové zákony (t. 2282).

283, 9. VI. 1933; 16.

o zákonu o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové (t. 2419).

307, 6. XII. 1933; 9.

o zákonu, kterým se mění a doplňují zákon na ochranu republiky a zákony tiskové (t. 2686).

337, 27. VI. 1934; 28.

Interpelace:

naléhavá, o provádění nouzové stravovací akce,

t. 1756. 199, 30. VI. 1932; 56.

odpov. t. 1874. 200, 1. VII. 1932; 60.

ve věci bezodkladného odvolání výnosů a nařízení, která ohrožují zaměstnanost na poště a v podnicích zabývajících se výrobou a prodejem knih a časopisů,

t. 2576/VI. 329, 5. VI. 1934; 6.

odpov. t. 2728/XIII. 343, 25. X. 1934; 22.

o použití půjčky práce k zaplacení daňových nedoplatků,

t. 2772/I. 356, 13. XII. 1934; 4.

odpov. t. 2819/II. 360, 5. III. 1935; 9.

 

PELÍŠEK Jan

XI. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 13.

Byl členem výb. inic. - kult. - rozp. - soc.-pol. - zdrav. a živn.-obch.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 1899 (návrhy na poskytnutí veřejné podpory zemědělcům poškozeným živelními pohromami).

203, 13. VII. 1932; 5, doslov 16.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

23, 24. II. 1930; 60.

o státním rozpočtu na rok 1931 (t. 780), skup. fin., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

88, 28. XI. 1930; 97.

o zákonu o povinném mísení lihu s pohonnými látkami (t. 1783) a o zákonu, jímž se mění některá ustanovení o dani z lihu a upravuje hospodaření s lihem (t. 1782).

186, 19. V. 1932; 15.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760).

351, 30. XI. 1934; 50.

 

PELNÁŘ Jan

I. A voleb. kraj

Ž

Nastoupil po zemřelém Františku Horákovi.

Volba verifikována 327, 15. V. 1934; 5.

Slib vykonal 314, 18. I. 1934; 47.

Byl členem výb. zdrav. a zeměd.

Návrh resoluční:

k t. 2760. 352, 1. XII. 1934; 30-33.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o finančních opatřeních v oboru územní samosprávy (t. 2873).

367, 29. III. 1935; 12.

"P" resp. Pat-Pel "P" resp. Per-Pet "P" resp. Pik-Poz "P" resp. Pra-PruPřihlásit/registrovat se do ISP