"H" resp. Hac-Hal "H" resp. Ham-Hau "H" resp. Hee-Hod "H" resp. Hod-Hoh "H" resp. Hokky "H" resp. Hol-Hop "H" resp. Hrub-Hruš "H" resp. Hru-Hyn

HRUBÝ Josef

IA voleb. kraj

K

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 9.

Byl členem výb. bran. - rozp. - úst.-práv. - zahr. a zásob.

Návrhy iniciativní:

aby byl vydán zákon o podporování nezaměstnaných z prostředků státních, t. 111.

8, 8. I. 1930; 21.

na udělení podpor v nezaměstnanosti vojínům propuštěným z činné vojenské služby v březnu 1930 a v dobách propouštění dalších, t. 245.

28, 11. III. 1930; 7.

na nekonání vojenských cvičení a věnování úspor ve prospěch nezaměstnaných, t. 1391.

142, 14. X. 1931; 16.

na vydání zákona o zkrácení presenční služby bez zvýšení ročního počtu vojska, t. 1567.

163, 21. I. 1932; 9.

na vydání zákona o stanovení komisí stravovacích a stížnostních, o zvýšení žoldu a stravného vojákům, t. 1580.

166, 28. I. 1932; 4.

na zaopatření vojínů propuštěných v r. 1932 z vojenské služby, t. 1671.

173, 30. III. 1932; 6.

na zaopatření vojínů propuštěných v roce 1933 z vojenské služby, t. 2134.

238, 17. I. 1933; 8.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1722. 178, 22. IV. 1932; 81.

k t. 1748. 181, 3. V. 1932; 36.

Návrhy resoluční:

v níž vláda se vyzývá, aby okamžitě zrušila vyhlášku zemského presidenta v Čechách ze dne 9. dubna č. 180, 236 a 1931, kterou byl zakázán volný tramping v přírodě.

125, 2. VI. 1931; 4.

k t. 1748. 183, 10. V. 1932; 17.

Řeč v rozpravě:

o dohodách a ujednáních podepsaných 20. I. 1930 v Haagu (t. 466), o dohodách o závazcích vyplývajících z mírové smlouvy Trianonské, podepsaných dne 28. IV. 1930 v Paříži a ujednáních je doplňujících (t. 467) a o prohlášeních min. zahr. dr Beneše z 20. V. 1930.

54, 27. V. 1930; 21.

o zákonu o trestním soudnictví nad mládeží (t. 823); dotýká se též konfiskace naléhavé interpelace K. Gottwalda o válečných dodávkách pro rumunskou vládu.

94, 12. XII. 1930; 6.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala. z 3. II. 1931 o všeobecné krisi hospodářské; jménem komunistické strany Československa vzdává čest padlým dělníkům ve srážce s četnictvem 4. II. 1931 v Duchcově.

103, 10. II. 1931; 25.

o témž předmětu; mluví o programu komunistické mládeže.

105, 13. II. 1931; 21.

o zdravotně-veterinární úmluvě mezi Československem a Francií, podepsané v Paříži dne 3. října 1930 (t. 1020); mluví o persekuci komunistické mládeže

117, 24. IV. 1931; 12.

o zákonu, kterým se vydávají další předpisy o právním poměru k přidělené půdě (Malý zákon přídělový) (t. 1105) a o zákonu, kterým se mění zákon ze dne 27. května 1919, č. 318 Sb. z., o zajištění půdy drobným pachtýřům (Novela IV) (t. 1107); mluví o vyhlášce zemského presidenta Kubáta o zákazu trampingu.

118, 7. V. 1931; 28.

o zákonu, kterým se zmocňuje ministr financí, aby sjednal státní půjčku (t. 1177); mluví o protestní schůzi trampů, konané 19. V. 1931.

123, 21. V. 1931; 25.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 14. X. 1931 o nynější hospodářské krisi a jejím řešení.

144, 16. X. 1931; 36.

o zákonu o zkoušení a označování ručních střelných zbraní a o označování nábojů (t. 1481); mluví o týrání vojáků v čsl. armádě.

158, 16. XII. 1931; 12.

o bankovním zákonu (t. 1647); mluví o posledních událostech vnitropolitických i o situaci v zahraniční.

171, 17. III. 1932; 69.

o dodatk. protokolu k obch. smlouvě se Švýcarskem (t. 1485), s Francií (t. 1486) a o 2 dodatk. dohodách k obch. úmluvě s Francií (t. 1581 a 1592); mluví o stávce horníků, o střelbě v Dolní Suché a rozpuštění Dělnické a Rudé pomoci.

173, 30. III. 1932; 34.

o zákonu o délce presenční služby a o některých změnách branného zákona a zákona ze dne 8. dubna 1927, č. 53 Sb. z. (t. 1722).

178, 22. IV. 1932; 45.

o zákonu, kterým se prodlužují zákony týkající se bytové péče (t. 1875); protestuje proti rozpuštění Komunistického svazu mládeže.

196, 21. VI. 1932; 27.

o programovém prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 3. XI. 1932; mluví o poměrech dělnické mládeže.

215, 9. XI. 1932; 42.

o zákonu o úsporných opatřeních personálních (t. 2113).

232, 20. XII. 1932; 53.

o imunitní věci H. Krebse, O. Schuberta, inž. Junga a R. Kaspera (t. 2160); mluví o persekuci revolučního hnutí mládeže.

251, 23. II. 1933; 41.

o zákonu o dani kuponové a o snížení úroků z některých cenných papírů pevně zúročitelných (t. 2190), o zákonu o půjčce práce (t. 2191) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. III. 1933; mluví o případu ve Volovci a o persekuci příslušníků komunistické strany.

257, 16. III. 1933; 35.

o zákonu, kterým se dočasně upravuje výkon exekuce proti zemědělcům (t. 2232); podává též program komunistické mládeže.

267, 28. IV. 1933; 15.

Interpelace:

o bílém teroru na Slovensku proti dětem a dělnické mládeži,

t. 274/XIII. 36, 2. IV. 1930; 6.

odpov. t. 621/IV. 67, 16. IX. 1930; 14.

o postupu policie proti demonstrujícím nezaměstnaným, proti dělnickým projevům a proti dělníkům a poslancům i senátorům komunistické strany,

t. 400/III. 44, 25. IV. 1930; 74.

o důsledcích zlevňovací akce,

t. 937/I. 106, 19. II. 1931; 5.

odpov. odepřena t. 1272. 130, 23. VI. 1931; 4.

o neslýchaném zákazu mluvit na schůzích o případě Harusově,

t. 937/II. 106, 19. II. 1931; 5.

odpov. t. 1158/VII. 124, 2. VI. 1931; 6.

o soudní praxi v Písku,

t. 1422/XVI. 145, 24. XI. 1931; 10.

odpov. t. 1629/V. 170, 16. III. 1932; 8.

o soustavném týrání vojína Františka Krauta od dělostřeleckého pluku čís. 9. v Žilině,

t. 1562/I. 163, 21. I. 1932; 7.

odpov. t. 1700/XIII. 179, 28. IV. 1932; 4.

o šikanování a trestání vojínů 7. dělostřeleckého pluku v Olomouci,

t. 1715/XVI. 179, 28. IV. 1932; 4.

odpov. t. 1957/XI. 207, 20. X. 1932; 8.

o bídném postavení učňů v N. Městě n. V. na Slovensku,

t. 1724/II. 181, 3. V. 1932; 4.

odpov. t. 2484/X. 317, 20. II. 1934; 6.

o konfiskaci "Rudého Práva" ze dne 14. května t. r.,

t. 1844/II. 194, 17. VI. 1932; 6.

odpov. t. 1957/IV. 207, 20. X. 1932; 8.

o zneužívání školních dětí k čištění záchodové žumpy,

t. 2116/XVII. 238, 17. I. 1933; 8.

odpov. t. 2227/XV. 266, 27. IV. 1933; 84.

Dotaz podle § 70 jedn. řádu:

o postupu četnictva dne 8. března 1933 vůči posl. J. Hrubému v Hodoníně.

Odpov. mpř. J. Stivína.

264, 25. IV. 1933; 2.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. tr. s. v Praze (zločin podle § 81 tr. z., přečin podle § 283 tr. z. a § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky)

28, 11. III. 1930; 7.

zpr. t. 594; zprav. dr Daněk; vydán pouze pro zločin podle § 81 tr. z.

91, 5. XII. 1930; 52-7.

kraj. s. v Mor. Ostravě (přečin podle § 18, č. 2 a 3 a zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

59, 6. VI. 1930; 4.

zpr. t. 985; zprav. J. Koudelka; nevydán

119, 8. V. 1931; 27.

kraj. s. v Mor. Ostravě (zločin podle § 15, č. 3 a přečin podle § 18, č. 1 až 3 zákona na ochranu republiky a přestupek podle §§ 14 a 19 zákona o právu shromažďovacím)

67, 16. IX. 1930; 19.

zpr. t. 1013; zprav. Fr. Ježek; nevydán

120, 19. V. 1931; 28.

kraj. s. v Mor. Ostravě (zločiny podle §§ 83, 87, 98 a), b) tr. z.)

90, 4. XII. 1930; 5.

zpr. t. 940; zprav. dr Daněk; vydán

118, 7. V 1931; 30-32.

okr. s. v Místku (přestupky podle §§ 487, 488, 491 a 496 tr. z.)

97, 27. I. 1931; 13.

zpr. t. 1194; zprav. dr Suchý; vydán

131, 25. VI. 1931; 19.

kraj. s. v Olomouci (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

138, 8. VII. 1931; 5.

zpr. t. 1519; zprav. L. Marek; nevydán

175, 7. IV. 1932; 3-4.

kraj. tr. s. v Praze (zločin podle § 87 tr. z. a přestupek podle § 312 tr. z.)

142, 14. X. 1931; 17.

zpr. t. 1775; zprav. L. Marek; nevydán

202, 12. VII. 1932; 31.

okr. s. ve Frýdku (přestupek podle § 312 tr. z.)

142, 14. X. 1931; 17.

zpr. t. 1620; zprav. dr Moudrý; vydán

183, 10. V. 1932; 18.

kraj. s. v Mor. Ostravě (zločin podle § 15, č. 3, přečiny podle § 14, č. 5, § 15, č. 2, § 18, č. 1 a 3 zákona na ochranu republiky a přestupek podle §§ 3, 19 zákona shromažďovacího)

145, 24. XI. 1931; 16.

zpr. t. 1705; zprav. dr Stránský; nevydán

183, 10. V. 1932; 19.

okr. úřad v Turč. Sv. Martině (přestupek nařízení o právu shromažďovacím)

163, 21. I. 1932; 10.

zpr. t. 1733; zprav. dr Moudrý; nevydán

184, 12. V. 1932; 27.

kraj. tr. s. v Praze (zločin podle § 132 tr. z. a přestupek podle §§ 320 e), 506 tr. z. a § 20, č. 2 zákona z 11. července 1922, č. 241 Sb. z. a n.)

190, 1. VI. 1932; 4.

zpr. t. 2053; zprav. Fr. Ježek; zpráva vrácena na návrh A. Hatiny im. výb. k novému projednání.

288, 28. VI. 1933; 35.

kraj. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti)

207, 20. X. 1932; 8.

žádost odvolána

329, 5. VI. 1934; 7.

okr. úřad v Hlohovci (přestupek podle odst. II, čl. IV, zák. č. 125/1927)

207, 20. X. 1932; 9.

zpr. t. 2094; zprav. F. Richter; nevydán

250, 21. II. 1933; 12.

kraj. s. v Košicích (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

275, 30. V. 1933; 4.

zpr. t. 2878; zprav. dr Suchý; nevydán

367, 29. III. 1935; 28.

kraj. tr. s. v Praze (zločin podle § 81 tr. z. a přestupek podle §§ 14 a 19 shromažďovacího zákona)

293, 17. X. 1933; 10.

zpr. t. 2697; zprav. Jan Tůma; vydán

369, 4. IV. 1935; 33.

kraj. s. v Rim. Sobotě (přečin podle § 17, č. 1, odst. I zákona na ochranu republiky)

293, 17. X. 1933; 10.

zpr. t. 2619; zprav. dr Markovič; vydán

335, 21. VI. 1934; 21.

kraj. s. v Mor. Ostravě (přečin shluknutí podle § 279 tr. z.)

343, 25. X. 1934; 22.

zpr. t. 2881; zprav. dr Suchý; nevydán

367, 29. III. 1935; 31.

Volán k pořádku:

2, 13. XII. 1929; 7.

54, 27. V. 1930; 26.

103, 10. II. 1931; 25.

123, 21. V. 1931; 26.

132, 26. VI. 1931; 32.

171, 17. III. 1932; 71, 72.

173, 30. III. 1932; 19.

257, 16. III. 1933; 37.

353, 5. XII. 1934; 12.

Vyloučen ze sněmovního jednání:

na 10 schůzí a zbaven posl. platu na měsíc leden

2, 13. XII. 1929; 8-9.

 

HRUŠKA Čeněk

XIV. voleb. kraj

K

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 2.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 9.

Byl členem výb. imunit. - rozp. - úst.-práv. a zdrav.

Zbaven mandátu nálezem volebního soudu z 3. XI. 1933.

298, 8. XI. 1933; 3.

Po něm nastoupil Pecháček František.

Návrh iniciativní:

na propuštění posl. Kopeckého z vazby, t. 1100.

118, 7. V. 1931; 9.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o stavebním ruchu (t. 304).

37, 3. IV. 1930; 27.

o státním rozpočtu pro rok 1931 (t. 780), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

88, 28. XI. 1930; 71.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 3. II. 1931 o všeobecné krisi hospodářské; mluví o srážce četnictva s nezaměstnanými dělníky v Duchcově 4. II. 1931.

102, 6. II. 1931; 70.

o imunitní věci A. Hadka (t. 975).

108, 21. II. 1931; 17.

o Úmluvě mezi republikou Čsl. a republikou Rakouskou o rozdělení odpočivných a zaopatřovacích požitků bývalých pragmatických zaměstnanců (pozůstalých) správy jmění druhdy vázaného pro rod Habsbursko-Lotrinský nebo pro některou jeho pobočnou větev, podepsané dne 30. XI. 1923, a Protokol z téhož dne (t. 791); mluví o průběhu demonstrací v den 25. II. 1931.

109, 5. III. 1931; 17.

zákonu, kterým se provádí Mezinárodní úmluva o jízdě motorovými vozidly ze dne 24. IV. 1926 a vydávají se některé zatímné předpisy o jízdě motorovými vozidly (t. 1243); mluví o přípravách k válce s SSSR a o volbách do závodního výboru v Daňkově továrně v Karlíně.

133, 1. VII. 1931; 25.

vlastní imunitní věci (t. 1234).

138, 8. VII. 1931; 35.

zákonu o povinném mísení lihu s pohonnými látkami (t. 1783) a o zákonu, jímž se mění některá ustanovení o dani z lihu a upravuje hospodaření s lihem (t. 1782); mluví též o teroru při volbách závodních výborů.

186, 19. V. 1932; 49.

zákonu, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 14. prosince 1923, č. 7 Sb. z. a n. z r. 1924, o ochraně československé měny a oběhu zákonných platidel (t. 1920); mluví též o IX. všesokolském sletu v Praze.

202, 12. VII. 1932; 22.

zákonu o zřízení pomníků dr Aloisu Rašínovi a dr Milánu Rostislavu Štefánikovi (t. 2156).

247, 10. II. 1933; 42.

Interpelace:

naléhavá, o závodním teroru, prováděném z příkazu ministra národní obrany na dělnících a falšování volebních listin v Daňkovce v Karlíně,

t. 1316. 162, 19. XII. 1931; 3.

odpov. t. 1448. 162, 19. XII. 1931; 7.

persekuční, bezpodstatné a trestuhodné konfiskaci "Dělnické Rovnosti",

t. 320/X. 41, 10. IV. 1930; 5.

odpov. t. 491/XV. 62, 13. VI. 1930; 5.

policejních násilnostech proti dělnictvu v Praze,

t. 408/VIII. 48, 15. V. 1930; 5.

odpov. t. 653/IV. 71, 2. X. 1930; 5.

o neslýchaném ztýrání 17letého Josefa Hály, 11 let chorého spavou chřipkou a epileptického, na policejním komisařství v Nuslích a drženého bez lékařského ošetření po 14 dnů ve věznici na Pankráci,

t. 488/IX. 64, 17. VI. 1930; 5.

odpov. t. 2827/I. 360, 5. III. 1935; 9.

o konfiskaci "Rudého Večerníku",

t. 488/X. 64, 17. VI. 1930; 5.

odpov. t. 659/XIV. 72, 21. X. 1930; 7.

o provokativním postupu státního aparátu proti dělnictvu zaměstnanému na regulaci Labe v Brandýse nad Labem a neslýchanému vykořisťování dělníků na této stavbě firmou inž. Bukovský,

t. 532/XV. 66, 24. VI. 1930; 22.

odpov. t. 1421/VII. 145, 24. XI. 1931; 13.

o případu dělníka Častulíka,

t. 1108/XII. 123, 21. V. 1931; 35.

odpov. t. 1395/II. 142, 14. X. 1931; 13.

o případu rozpuštění veřejné schůze v Hořovicích dne 16. března 1932 a o insultování poslance Hrušky policejními orgány,

t. 1646/XIII. 173, 30. III. 1932; 6.

o nezákonném a svévolném postupu četnictva v Čisté,

t. 1797/VI. 192, 3. VI. 1932; 3.

odpov. t. 1957/V. 207, 20. X. 1932; 8.

o svévolném postupu okresního hejtmana dr Plavce v Hořovicích proti ústřednímu dělnickému, konsumnímu a stavebnímu spolku "Včela" z. s. s r. o. v Praze,

t. 1930/IV. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2130/X. 239, 31. I. 1933; 5.

o zavraždění dělníka Václava Skuhrovce majitelem cihelny Janem Křížem v Horních Černošicích,

t. 1956/III. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2177/I. 254, 14. III. 1933; 5.

o zpronevěření sirotčích peněz státními úřady,

t. 2042/XI. 220, 24. XI. 1932; 4.

odpov. t. 2163/XII. 251, 23. II. 1933; 3.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. ve Frýdku (přestupek podle §§ 3, 19 zákona o právu shromažďovacím)

3, 17. XII. 1929; 8.

zpr. t. 309; zprav. V. Košek; nevydán

38, 4. IV. 1930; 26.

kraj. s. v Mor. Ostravě (přečin podle §u 18, č. 1, 2 a 3 zákona na ochranu republiky)

4, 18. XII. 1929; 4.

zpr. t. 478; zprav. F. Richter; nevydán

66, 24. VI. 1930; 10-20.

kraj. s. v Mor. Ostravě (přečiny podle §§ 283, 284 tr. z. a §u 14, č. 5 zákona na ochranu republiky a přestupek podle §§ 3, 19 zákona o právu shromažďovacím)

4, 18. XII. 1929; 4.

zpr. t. 314; zprav. J. Tůma; nevydán

40, 8. IV. 1930; 4.

kraj. s. v Mor. Ostravě (zločin podle §u 15, č. 3 a přečin podle §u 14, č. 5 zákona na ochranu republiky)

5, 19. XII. 1929; 3.

zpr. t. 270; zprav. J. Koudelka; nevydán

33, 21. III. 1930; 49-50.

okr. s. v Benešově u Prahy (přestupek podle §u 19 zákona o právu shromažďovacím)

6, 20. XII. 1929; 89.

zpr. t. 374; zprav. Fr. Ježek; nevydán

57, 3. VI. 1930; 12.

kraj. s. v Mor. Ostravě (přečiny podle §u 14, č. 5 a §u 18, č. 1 až 3 a, zločiny podle §u 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

8, 8. I. 1930; 5.

zpr. t. 483; zprav. dr Mareš; nevydán

67, 16. IX. 1930; 52-53.

okr. s. ve Frýdku (přestupek podle §§ 3 a 19 zákona o právu shromažďovacím)

8, 8. I. 1930; 5.

zpr. t. 484; zprav. dr Mareš; nevydán

67, 16. IX. 1930; 53.

okr. s. ve Frýdku (přestupek podle §§ 488, 491 tr. z. a čl. V zákona ze dne 17. prosince 1862, č. 8 ř. z. z r. 1863)

8, 8. I. 1930; 5.

zpr. t. 639; zprav. dr Markovič; nevydán

94, 12. XII. 1930; 55-6.

okr. s. v Něm. Brodě (přestupek podle §§ 3 a 19 zák. o právu shromažďovacím)

8, 8. I. 1930; 5.

zpr. t. 375; zprav. J. Koudelka; nevydán

57, 3. VI. 1930; 13.

kraj. s. v Mor. Ostravě (zločin podle §§ 81 a 87 tr. z., přestupky podle §u 488 tr. z. a čl. V zákona č. 8 ř. z. z r. 1863, podle §u 312 tr. z. a §u 3 zákona o právu shromažďovacím)

12, 30. I. 1930; 5.

zpr. t. 1258; zprav. Jan Tůma; vydán

140, 10. VII. 1931; 9-12, 14.

kraj. tr. s. v Praze (zločin podle §u 2 zákona na ochranu republiky)

16, 17. II. 1930; 13.

kraj. tr. s. v Praze (zločin podle §§ 81, 82 tr. z., přečin podle §§ 283, 284 tr. z. a přestupek §u 312 tr. z.)

37, 3. IV. 1930; 5.

zpr. t. 1234; zprav. J. Pekárek; vydán s výjimkou odepření vydání pro přestupek § 312 tr. z.

138, 8. VII. 1931; 35-41.

okr. s. ve Zbraslavi (přestupek podle §u 314 tr. z.)

53, 26. V. 1930; 5.

zpr. t. 1231; zprav. dr Markovič; nevydán

132, 26. VI. 1931; 72.

kraj. tr. s. v Praze (zločin podle §u 2, odst. 3 a přečin podle §u 17, č. 1 zákona na ochranu republiky)

119, 8. V. 1931; 5.

zpr. t. 1935; zprav. dr Moudrý; vydán

284, 20. VI. 1933; 15-17.

kraj. tr. s. v Praze (zločin podle § 81 tr. z.)

124, 2. VI. 1931; 8.

zpr. t. 1312; zprav. Jan Tůma; vydán

140, 10. VII. 1931; 12-14.

okr. s. v Hořovicích (přestupek shromažďovacího zákona)

202, 12. VII. 1932; 5.

Volán k pořádku:

2, 13. XII. 1929; 7.

109, 5. III. 1931; 20.

138, 8. VII. 1931; 35.

147, 25. XI. 1931; 74, 76.

200, 1. VII. 1932; 49.

232, 20. XII. 1932; 59, 60.

233, 20. XII. 1932; 3, 4.

234, 21. XII. 1932; 67, 69.

Vyloučen ze sněmovního jednání:

na 10 schůzí a zbaven posl. platu na měsíc leden

2, 13. XII. 1929; 8-9.

"H" resp. Hac-Hal "H" resp. Ham-Hau "H" resp. Hee-Hod "H" resp. Hod-Hoh "H" resp. Hokky "H" resp. Hol-Hop "H" resp. Hrub-Hruš "H" resp. Hru-HynPřihlásit/registrovat se do ISP