"H" resp. Hac-Hal "H" resp. Ham-Hau "H" resp. Hee-Hod "H" resp. Hod-Hoh "H" resp. Hokky "H" resp. Hol-Hop "H" resp. Hrub-Hruš "H" resp. Hru-Hyn

HODINA Franz, dr.

XII. voleb. kraj

LW

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 2.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 9.

Byl členem výb. bran. - im. - kult. - rozp. - soc.-pol. - Stál. (náhr.) - úsp. kom. (náhr.) - úst.-práv. - vyšetř. - zdrav. a zeměd.

Vzdal se posl. mandátu 6. IV. 1935.

371, 9. IV. 1935; 6.

Za náhradníka měl býti povolán Kunz Lothar.

Návrhy iniciativní:

aby byla neprodleně učiněna ochranná opatření, jimiž by se čelilo zemědělské tísni, t. 70.

9, 16. I. 1930; 8.

na podporu postiženým živelní pohromou ve dnech od 26. do 28. října 1930, t. 787.

81, 19. XI. 1930; 57.

na zajištění odbytu domácího lnu, t. 1386.

142, 14. X. 1931; 16.

na poskytnutí rychlé a vydatné pomoci zemědělcům okresu hustopečského na jižní Moravě, postiženým krupobitím a průtrží mračen, t. 1949.

205, 21. VII. 1932; 5.

aby byla poskytnuta podpora zemědělcům, jejichž pšenice byla zachvácena rzí, t. 1991.

207, 20. X. 1932; 8.

na doplnění některých ustanovení živnostenského řádu o obchodu s ovocnými stromy, ovocnými keři a révami, t. 2018.

211, 3. XI. 1932; 4.

na podporu zemědělců, jejichž lesy utrpěly těžkou škodu jinovatkou, t. 2175.

253, 28. II. 1933; 4.

aby se rychle poskytla pomoc pohořelým ze Sklenného, okres Štubnianské Teplice, t. 2212.

263, 25. IV. 1933; 3.

na změnu a doplnění některých ustanovení zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 325 Sb. z., o jednacím řádu posl. sněmovny N. S. R. Č., t. 2266.

272, 19. V. 1933; 36.

na změnu některých ustanovení jednacího řádu posl. sněmovny ze dne 15. dubna 1920, č. 325 Sb. z., t. 2267.

272, 19. V. 1933; 36.

aby byla ihned poskytnuta vydatná podpora obyvatelům osady Bušína těžce poškozeným požárem, t. 2299.

284, 20. VI. 1933; 4.

jímž se vláda vyzývá, aby dala pozůstalosti projednávati bezplatně okresními soudy a aby se ani v celku, ani v jednotlivých částech nesměly přidělovati notářům jako soudním komisařům, t. 2332.

293, 17. X. 1933; 9.

na doplnění některých ustanovení Živnostenského řádu o obchodu ovocnými stromy, ovocnými keři, révami a jinými živými stromy, keři a rostlinami, t. 2606.

330, 7. VI. 1934; 43.

na zahájení pomocné akce pro zemědělce, jejichž existence jest již dnes ohrožena škodami nově způsobenými suchem a jinou nepohodou, t. 2677.

336, 26. VI. 1934; 6.

aby byla ihned poskytnuta vydatná pomoc pohořelým ve Skleném na Slovensku, t. 2714.

340, 3. VII. 1934; 75.

Návrhy pozměňovací:

k t. 790. 82, 20. XI. 1930; 72-4.

k t. 1008. 112, 19. III. 1931; 11.

k t. 2105. 229, 16. XII. 1932; 20.

k t. 2113. 232, 20. XII. 1932; 59.

Návrh resoluční:

k t. 430. 49, 16. V. 1930; 30.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 13. XII. 1929 o programu vlády

5, 19. XII. 1929; 14.

o státním rozpočtu pro rok 1930 (t. 210), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

22, 22. II. 1930; 23.

o státním rozpočtu pro rok 1931 (t. 780), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

87, 27. XI. 1930; 31.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 3. II. 1931 o všeobecné krisi hospodářské.

104, 12. II. 1931; 5.

o zákonu o přechodné přirážce k dani z tantiem (t. 1473) a o zákonu o úsporných opatřeních platových ve veřejné správě (t. 1474); dotýká se též krveprolití u Dolní Lipové v okrese frývaldovském 25. XI. 1931.

148, 26. XI. 1931; 61.

o státním rozpočtu pro rok 1932 (t. 1460), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

152, 1. XII. 1931; 59.

o bankovním zákonu (t. 1647).

172, 8. III. 1932; 65.

o zákonu, kterým se mění a rozšiřuje platnost zákona ze dne 28. listopadu 1931, č. 177 Sb. z., o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiem (t. 1900) a o zákonu o spotřební dani z droždí (t. 1886); mluví též o událostech v Duchcově 25. a 26. VI. 1932.

200, 1. VII. 1932; 35.

o programovém prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 3. XI. 1932.

214, 8. XI. 1932; 17.

o zákonu, kterým se dočasně upravuje výkon exekuce proti zemědělcům (t. 2232).

267, 28. IV. 1933; 22.

o státním rozpočtu pro r. 1934 (t. 2385) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

302, 30. XI. 1933; 10.

o zákonu, kterým se mění nebo doplňují některá ustanovení jednak opatření Stálého výboru ze dne 7. XI. 1929, č. 166 Sb. z., o konečné úpravě československé měny, jednak zákona ze dne 14. IV. 1920, č. 347 Sb. z., o akciové bance cedulové (t. 2485) a o programovém prohlášení předs. vlády J. Malypetra z 15. února 1934.

316, 16. II. 1934; 29.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760); jménem parlamentního klubu Svazu zemědělců činí prohlášení o provedení universitního zákona z r. 1920 (vrácení insignií).

349, 28. XI. 1934; 41.

 

HODINOVÁ Anežka

I.B voleb. kraj

K

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 4.

Slib vykonala 3, 17. XII. 1929; 4.

Byla členem výb. im. - kult. - rozp. - soc.-pol. - zahr. - zásob. a zdrav.

Návrhy iniciativní:

aby kolonistům, těžce poškozeným bouráním jejich domků na pokrajích Velké Prahy, byla poskytnuta okamžitá podpora z prostředků státních, t. 324.

38, 4. IV. 1930; 28.

na novou úpravu ochrany nájemníků, t. 1505.

156, 14. XII. 1931; 3.

na vydání zákona o ochraně žen v mateřství a novorozenců, t. 2166.

250, 21. II. 1933; 30.

na vydání zákona o zlevnění chleba, mouky, cukru, tuku, uhlí a na bezplatný příděl topiva a cukru nezaměstnaným, t. 2849.

364, 21. III. 1935; 6.

Návrhy pozměňovací:

k t. 790. 82, 20. XI. 1930; 71-4.

k t. 764. 92, 11. XII. 1930; 20.

k t. 1875. 196, 21. VI. 1932; 29.

k t. 2451. 310, 19. XII. 1933; 24.

k t. 2493. 318, 21. II. 1934; 29.

Řeč v rozpravě:

o osnově zákona, kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (t. 16) a zákona, kterým se prodlužuje platnost zákona o dani z obratu a dani přepychové (t. 17); připojuje protest proti vyloučení komunistických poslanců a odebrání lístků na galerii komunistickému klubu.

3, 17. XII. 1929; 37.

o dohodě k prozatímní úpravě obchodních styků mezi republikou Československou a Dánskem ze dne 18. IV. 1925, sjednané výměnou not dne 26. a 27. VIII. 1929 v Kodani o rozšíření platnosti doložky o nejvyšších výhodách, stipulované v československo-dánské prozatímní úpravě obchodních styků ze dne 18. IV. 1925, na Gronsko (t. 234); mluví o pronásledování komunistického dělnictva.

28, 11. III. 1930; 25.

o zákonu, jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 19. VII. 1921, č. 267 Sb. z., o státním příspěvku k podpoře v nezaměstnání (t. 391)

45, 2. V. 1930; 27.

o zákonu, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 790).

81, 19. XI. 1930; 20.

o zákonu k ochraně osob oprávněných požadovati výživu, výchovu a zaopatření (t. 764).

92, 11. XII. 1930; 6.

o zákonu o trestním soudnictví nad mládeží (t. 823).

94, 12. XII. 1930; 39.

o imunitní věci E. Kuhnové (t. 636).

94, 12. XII. 1930; 54.

o imunitní věci K. Haiblicka (t. 936, 514 a 729).

104, 12. II. 1931; 73.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 3. II. 1931 o všeobecné krisi hospodářské; mluví též o srážce četnictva s nezaměstnanými dělníky v Duchcově 4. II. 1931.

105, 13. II. 1931; 4

o vlastní imunitní věci (t. 1110).

120, 19. V. 1931; 29.

o zákonech o nabytí místních drah: v údolí Gelnice (t. 1124), Litovel-Senice (t. 1125) a Liberec-Jablonec-Tanvald (t. 1109) státem; mluví o sjezdu pracujících žen 10. V. 1931.

121, 20. V. 1931; 3.

o imunitní věci I. Majora t. 1188 (krveprolití v Košutech).

124, 2. VI. 1931; 38.

o zákonu, kterým se znovu prodlužuje platnost zákon ze dne 16. března 1920, č. 165 Sb. z., jímž byla vláda zmocněna zřizovati státní policejní úřady (t. 1510); mluví o krveprolití u Dolní Lipové v okrese frývaldovském 24. XI. 1931.

158, 16. XII. 1931; 17.

o zákonu, kterým se prodlužují zákony týkající se bytové péče (t. 1875).

196, 21. VI. 1932; 4.

o zákonu, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 2001).

209, 24. X. 1932; 29.

o imunitní věci dr Sterna (t. 2093); mluví o usmrcení dělníka Jana Ruso-Vargy četníky v Gemerské Horce na Slovensku.

250, 21. II. 1933; 11.

o zákonu, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 2208).

262, 28. III. 1933; 21.

o zákonu, kterým se prodlužuje mimořádná moc nařizovací podle zákona ze dne 9. června 1933, č. 95 Sb. z., a blíže upravuje její použití (t. 2377).

299, 9. XI. 1933; 22.

o zákonu, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 2451); připojuje též protest proti persekuci komunistů v Německu.

310, 19. XII. 1933; 19.

o zákonu, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 2493).

318, 21. II. 1934; 7.

o zákonu o zřízení Československého reeskontního a lombard. ústavu (t. 2509); mluví o právu asylu v RČS pro emigranty rakouské a německé.

321, 8. III. 1934; 38.

zákonu, kterým se mění některá zákonná ustanovení o trestu smrti a o doživotních trestech na svobodě (t. 2528).

324, 26. IV. 1934; 21.

o zákonu, kterým se živnost masérství a pěstění lidského těla prohlašuje za koncesovanou (t. 2539).

325, 3. V. 1934; 9.

o zákonu o vyrovnávacích fondech mléčných (t. 2557); mluví o poměrech německých a rakouských emigrantů v ČSR.

326, 4. V. 1934; 26.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760); mluví o persekuci dělnické třídy (též při demonstracích při provádění universitního zákona z r. 1920; vydání insignií).

349, 28. XI. 1934; 79.

o zákonu, jímž se mění ustanovení § 23, odst. 2 zákona ze dne 25. října 1933, č. 201 Sb. z., o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran (t. 2786).

356, 13. XII. 1934; 22.

o úmluvě s královstvím Maďarským (t. 2794); mluví o bídě nezaměstnaných a o mezinárodním dnu žen.

360, 5. III. 1935; 20.

Věcná poznámka:

v níž referuje o akci nezaměstnaných 10. II. 1932 a odsuzuje přípravy učiněné veřejnou správou na tento den.

169, 11. II. 1932; 7.

Interpelace:

naléhavá, o hrubém a surovém jednání policie proti dělníkům a jejich ženám při bourání kolonie Zahrádek u Edenu ve Vršovicích dne 25. a 26. III. t. r.,

t. 318. 48, 15. V. 1930; 67.

odpov. t. 438. 49, 16. V. 1930; 40.

o konfiskaci článku: Jak se vyvarovat nežádoucímu početí, v časopise "Rozsévačka" ze dne 6. III. 1930,

t. 295/II. 36, 2. IV. 1930; 6.

odpov. t. 659/II. 72, 21. X. 1930; 7.

o tom, jak četníci v Kublově konfiskovali draky,

t. 675/XI. 72, 21. X. 1930; 9.

odpov. t. 1010/VII. 114, 26. III. 1931; 5.

o poměrech v továrně firmy Štěpánek, obuvnický závod v Hostivaři,

t. 917/XII. 104, 12. II. 1931; 88.

odpov. t. 1382/XIII. 142, 14. X. 1931; 12.

o ztýrání žen po veřejné schůzi dne 8. III. 1932 a o nezákonném postupu policie proti posl. Hodinové,

t. 1646/XIV. 173, 30. III. 1932; 6.

odpov. t. 2350/VI. 296, 20. X. 1933; 3.

že okresní hejtman z Poděbrad nedovolí mluvit o ministerské osnově změny § 144,

t. 2132/V. 239, 31. I. 1933; 5.

odpov. t. 2227/XVI. 266, 27. IV. 1933; 84.

o nebezpečném ohrožování zdraví, životů a sociální nosnosti žen a o vydírání na nich,

t. 2211/IX. 263, 25. IV. 1933; 3.

odpov. t. 2670/X. 337, 27. VI. 1934; 3.

o neslýchané konfiskační praksi státního zástupce v Uh. Hradišti,

t. 2249/V. 271, 18. V. 1933; 4.

odpov. t. 2306/VIII. 289, 3. VII. 1933; 4.

o strašlivém činu pražského policejního ředitelství, které vydalo 3 rumunské proletáře na smrt do rukou Siguranzy,

t. 2547/V. 327, 15. V. 1934; 5.

odpov. t. 2728/VI. 343, 25. X. 1934; 22.

o týrání zatčených četníky na severu a ve vězení krajského soudu v Mostě,

t. 2576/X. 329, 5. VI. 1934; 6.

odpov. t. 2738/XIV. 343, 25. X. 1934; 22.

ve věci zatčení chaberských protifašistů,

t. 2818/IV. 360, 5. III. 1935; 9.

o chystaném procesu s účastníky májové demonstrace 1934 v Olomouci,

t. 2818/V. 360, 5. III. 1935; 9.

odpov. t. 2827/XIX. 360, 5. III. 1935; 9.

Dotaz podle § 70 jedn. řádu:

jak předseda odůvodňuje vyloučení řeči posl. Hodinové ve 299. schůzi sněmovny, na němž se předsednictvo usneslo

podle § 9, odst. 1, lit. m) jedn. řádu

Odpov. předs. dr Staňka

300, 28. XI. 1933; 7.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. tr. s. v Praze (přečiny podle §§ 279, 283, 284 tr. z., přestupky podle § 312 tr. z. a §§ 3, 19 zákona shromažďovacího)

86, 26. XI. 1930; 3.

zpr. t. 1110; zprav. dr Suchý; vydána

120, 19. V. 1931; 29-31.

kraj. s. v Chrudimi (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

86, 26. XI. 1930; 3.

zpr. t. 1089; zprav. dr Suchý; nevydána

120, 19. V. 1931; 29.

kraj. tr. s. v Brně (zločin podle § 81 tr. z., přestupky podle § 312 tr. z. a §§ 3, 14, 15 a 19 zákona o právu shromažďovacím)

94, 12. XII. 1930; 4.

zpr. t. 1147; zprav. dr Stránský; vydána

129, 19. VI. 1931; 35-7.

kraj. s. v Olomouci (přečin podle § 283 tr. z. a přestupky podle § 312 tr. z. a §§ 3, 19 zákona o právu shromažďovacím)

94, 12. XII. 1930; 4.

zpr. t. 1742; zprav. V. Košek; nevydána

202, 12. VII. 1932; 30.

kraj. s. tr. v Praze (zločin podle § 81 tr. z., přečiny podle § 279 tr. z., § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky a přestupky podle §§ 312, 491 tr. z. a čl. V zákona č. 8 ř. z. z r. 1863)

124, 2. VI. 1931; 8.

zpr. t. 1801; zprav. Jan Tůma; nevydána

222, 29. XI. 1932; 18.

kraj. s. tr. v Praze (zločin podle § 87 tr. z. a přečin podle §§ 279 a 283 tr. z.)

140, 10. VII. 1931; 3.

zpr. t. 1734; zprav. dr Moudrý; vydána pouze pro přečin podle §§ 279 a 283 tr. z.

184, 12. V. 1932; 27.

Volána k pořádku:

45, 2. V. 1930; 27.

96, 16. XII. 1930; 40.

158, 16. XII. 1931; 18.

163, 21. I. 1932; 11.

320, 6. III. 1934; 10.

326, 4. V. 1934; 26, 27.

Slovo odňato:

326, 4. V. 1934; 27.

 

HODŽA Milan, dr.

XXI. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 41, 10. IV. 1930; 4.

Jmenován ministrem zemědělství 29. X. 1932.

211, 3. XI. 1932; 2.

Jmenován opětně ministrem zemědělství 14. II. 1934.

315, 15. II. 1934; 3.

Návrhy iniciativní:

na urychlené poskytnutí pomoci povodněmi postiženým zemědělcům v okresech Král. Chlumec, Veľké Kapušany, Trebišov a Michalovce,

t. 1703. 176, 14. IV. 1932; 5.

na zavedení skladních listů (varrantů) na obilí za účelem usnadnění úvěru pro zemědělce, t. 2002.

209, 24. X. 1932; 4.

Interpelace:

o přepočítání místních drah,

t. 1628/IV. 170, 16. III. 1932; 8.

odpov. t. 2210/X. 263, 25. IV. 1933; 3.

povodňové katastrofě na východním Slovensku a Podkarpatské Rusi,

t. 1724/VII. 181, 3. V. 1932; 4.

odpov. t. 1931/XXIII. 207, 20. X. 1932; 8.

 

HÖHNEL Eduard

IV. voleb. kraj

K

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 9.

Byl členem výb. inic. - inkompatib. (náhr.) - živn.-obch.

Návrh iniciativní:

na poskytnutí pomoci nezaměstnaným a jejich rodinám, drobným zemědělcům, drobným živnostníkům a drobným obchodníkům v okrese Německé Jablonné, t. 2038.

216, 17. XI. 1932; 4.

Řeč v rozpravě:

o dodatečné dohodě k obchodní úmluvě mezí republikou Československou a Francií ze dne 2. VII. 1928, sjednané výměnou not dne 10. I. 1930 a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 10. I. 1930, č. 10 Sb. z. (t. 233); mluví o persekuci komunistického dělnictva v ČSR.

28, 11. III. 1930; 17.

o imunitní věci Č. Hrušky (t. 478); mluví o persekuci komunistického dělnictva (zatčení senátora Pilze)

66, 24. VI. 1930; 13.

o státním rozpočtu na rok 1931 (t. 780), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

87, 27. XI. 1930; 55.

o vlastní imunitní věci (t. 852)

111, 17. III. 1931; 24.

o zákonu o přechodné přirážce k dani z tantiem (t. 1473) a o zákonu o úsporných opatřeních platových ve veřejné správě (t. 1474); mluví o krveprolití u Dolní Lipové v okrese frývaldovském 25. XI. 1931.

148, 26. XI. 1931; 62.

o dodatkové dohodě k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Nizozemím ze dne 20. I. 1923, sjednané dne 1. XII. 1931 a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 5. XII. 1931, č. 188 Sb. z. (t. 1582); mluví o persekuci pracující třídy.

184, 12. V. 1932; 19.

Interpelace:

že okresní úřad v Něm. Jablonném vypověděl tajemníka Rudolfa Webera z německo-jabloneckého okresu,

t. 675/VI. 72, 21. X. 1930; 9.

odpov. t. 894/XIX. 102, 6. II. 1931; 77.

že vrchní četnický strážmistr Wanka ve Varnsdorfu ztýral dělníka a že tento dělník jest ve vazbě v Č. Lípě,

t. 1035/I. 116, 23. IV. 1931; 8.

o surovém postupu četnictva proti nezaměstnanému Vilibaldovi Siegmundovi z Frýdlantu,

t. 1676/XIII. 176, 14. IV. 1932; 5.

odpov. t. 1879/V. 199, 30. VI. 1932; 56.

o záškrtové epidemii v Georgswalde,

t. 2084/XI. 232, 20. XII. 1932; 63.

odpov. t. 2250/XIII. 271, 18. V. 1933; 14.

že se používá § 88 družstevního zákona k pronásledování družstevníků,

t. 2142/IX. 239, 31. I. 1933; 5.

odpov. t. 2221/IX. 263, 25. IV. 1933; 3.

o neoprávněném a nezákonitém postupu vrchního komisaře Vyskočila a jiných úředníků okresního úřadu v Německém Jablonném,

t. 2170/IX. 253, 28. II. 1933; 4.

odpov. t. 2341/V. 293, 17. X. 1933; 9.

o surovém postupu vyživovacího referenta dr Koženého v Poličce,

t. 2182/IX. 254, 14. III. 1933; 5.

odpov. t. 2341/XIX. 293, 17. X. 1933; 9.

o neslýchaném a surovém jednání četnictva v Rumburku,

t. 2209/VIII. 263, 25. IV. 1933; 3.

odpov. t. 2344/IV. 293, 17. X. 1933; 9.

o surovém nakládání vrchního komisaře Vyskočila od okresního úřadu v Německém Jablonném a četníků, jimž velel,

t. 2209/IX. 263, 25. IV. 1933; 3.

odpov. t. 2341/XI. 293, 17. X. 1933; 9.

o neslýchaném jednání četnického praporčíka Nováka v Krompachu, v okrese německo-jablonském,

t. 2316/V. 293, 17. X. 1933; 9.

odpov. t. 2347/XII. 293, 17. X. 1933; 9.

o přehmatech a nekorektním jednání praporčíka Nováka, nyní velitele četnické stanice ve Cvikově,

t. 2601/VII. 330, 7. VI. 1934; 43.

odpov. t. 2738/XI. 343, 25. X. 1934; 22.

o protizákonné vyšetřovací vazbě dělníků Liebsche a Hübnera,

t. 2822/XV. 360, 5. III. 1935; 9.

odpov. t. 2861/I. 367, 29. III. 1935; 5.

že pohraniční úředník u Wölmsdorfu v okrese šluknovském užil zbraně a překročil hranice,

t. 2826/XI. 360, 5. III. 1935; 9.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. ve Varnsdorfu (zločin veřejného násilí, přečin shluknutí a přestupek urážky stráže)

26, 5. III. 1930; 6.

zpr. t. 2893; zprav. dr Mareš; vydán

371, 9. IV. 1935; 31.

okr. s. v Liberci (přestupek urážky na cti podle § 496 tr. z.)

46, 8. V. 1930; 7.

zpr. t. 852; zprav. Fr. Ježek; vydán

111, 17. III. 1931; 23-5.

kraj. s. v Liberci (přečin podle § 17, č. 1 zákona na ochranu republiky).

48, 15. V. 1930; 6.

zpr. t. 1739; zprav. dr Daněk; nevydán

187, 20. V. 1932; 25.

kraj. s. v Č. Lípě (zločin podle § 81 tr. z., přečin podle § 284 tr. z. a přestupek podle § 312 tr. z.)

66, 24. VI. 1930; 7.

zpr. t. 854; zprav. Jan Tůma; vydán

111, 17. III. 1931; 26.

kraj. s. v Liberci (trestné činy podle §§ 81, 82/2, 279 tr. z. a §§ 3 a 19 zákona o právu shromažďovacím)

66, 24. VI. 1930; 7.

zpr. t. 855; zprav. Jan Tůma; vydán

116, 23. IV. 1931; 37-8.

kraj. s. v Liberci (zločin podle § 81 tr. z.)

67, 16. IX. 1930; 18.

zpr. t. 916; zprav. Fr. Ježek; nevydán

117, 24. IV. 1931; 27.

kraj. s. v Liberci (zločin podle § 83 tr. z.)

67, 16. IX. 1930; 19.

zpr. t. 1198; zprav. dr Moudrý; vydán:

131, 25. VI. 1931; 20-21.

kraj. s. v Č. Lípě (přečin podle § 16, č. 1 zákona na ochranu republiky, §§ 81, 279, 283 tr. z. a přestupek podle 312 tr. z.)

116, 23. IV. 1931; 12.

zpr. t. 1226; zprav. dr Markovič; nevydán

132, 26. VI. 1931; 71.

kraj. s. v Liberci (trestné činy podle §§ 279, 283 tr. z.)

126, 11. VI. 1931; 6.

zpr. t. 1609; zprav. J. Pekárek; nevydán

182, 4. V. 1932; 27-8.

kraj. s. v Č. Lípě (přečiny podle § 14, č. 1 a § 16, č. 3 zákona na ochranu republiky)

133, 1. VII. 1931; 6.

zpr. t. 1598; zprav. Jan Tůma; nevydán

181, 3. V. 1932; 41.

kraj. s. v Č. Lípě (přečin podle § 14, č. 1 a zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

179, 28. IV. 1932; 4.

zpr. t. 1830; zprav. dr Suchý; nevydán

222, 29. XI. 1932; 18-19.

Volán k pořádku:

2, 13. XII. 1929; 7.

Vyloučen ze sněmovního jednání:

na 10 schůzí a zbaven posl. platu na měsíc leden.

2, 13. XII. 1929; 8-9.

"H" resp. Hac-Hal "H" resp. Ham-Hau "H" resp. Hee-Hod "H" resp. Hod-Hoh "H" resp. Hokky "H" resp. Hol-Hop "H" resp. Hrub-Hruš "H" resp. Hru-HynPřihlásit/registrovat se do ISP