"H" resp. Hac-Hal "H" resp. Ham-Hau "H" resp. Hee-Hod "H" resp. Hod-Hoh "H" resp. Hokky "H" resp. Hol-Hop "H" resp. Hrub-Hruš "H" resp. Hru-Hyn

HAMPL Antonín

I.B voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 8.

Byl členem výb. bran. a Stál.

Návrh iniciativní:

na úpravu studentských nadací, t. 2810.

357, 18. XII. 1934; 7.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 13. XII. 1929 o programu vlády.

4, 18. XII. 1929; 23.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 3. II. 1931 o všeobecné krisi hospodářské.

100, 3. II. 1931; 19.

o státním rozpočtu na rok 1932 (t. 1460) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

145, 24. XI. 1931; 53.

o státním rozpočtu na rok 1933 (t. 2150) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

241, 1. II. 1933; 38.

o prohlášení min. financí dr Trapla z 26. X. 1934 a o prohlášeních min. předsedy J. Malypetra a min. zahr. věcí dr Beneše z 6. XI. 1934.

345, 6. XI. 1934; 24.

Interpelace:

o zprostředkování práce a ohlašování volných míst,

t. 174/XX. 26, 5. III. 1930; 5.

odpov. t. 496/II. 66, 24. VI. 1930; 6.

o poměrech u firmy Akc. spol. Walter, továrna na automobily v Jinonicích a u firmy inž. Podhajský v Hostivaři,

t. 2011/VII. 215, 9. XI. 1932; 49.

odpov. t. 2256/I. 275, 30. V. 1933; 3.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. tr. s. v Praze (přečin proti cti tiskem podle §§ 1, 2, 3 zákona č. 108/33 Sb. z. a § 1 a § 24 zákona ze dne 30. května 1924, č. 124 Sb. z., ve znění § 13 vyhl. min. sprav. ze dne 7. července 1933, č. 145 Sb. z., ev. přestupek podle § 4 tisk. nov.)

343, 25. X. 1934; 22.

žádost odvolána

344, 26. X. 1934; 2.

 

HANREICH Georg, dr.

XI. voleb. kraj

DN (LB), mk

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 8.

Byl členem výb. rozp. a zeměd.

Vystoupil z klubu poslanců "Deutsche Nationalpartei" 6. X. 1933.

293, 17. X. 1933; 4.

Návrh iniciativní:

na dodatečné upisování IV. československé státní půjčky podle zákona ze dne 24. června 1920, č. 417 Sb. z., t. 411.

46, 8. V. 1930; 7.

Návrhy pozměňovací:

k t. 384. 45, 2. V. 1930; 47.

k t. 388. 45, 2. V. 1930; 48.

k t. 1025. 113, 20. III. 1931; 75.

Návrhy resoluční:

k t. 384. 45, 2. V. 1930; 47.

k t. 388. 45, 2. V. 1930; 48.

k t. 1025. 113, 20. III. 1931; 85.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 13. XII. 1929 o programu vlády.

6, 20. XII. 1929; 12.

k zákonu o odběru některých druhů zboží veřejnými úřady, podniky, ústavy a zařízeními (t. 277) a o zákonu o výrobě chleba (t. 294).

33, 21. III. 1930; 10.

o zákonu, jímž se vláda zmocňuje, aby zavedla celní přirážky k celním sazbám u některých druhů obilí, mouky a mlýnských výrobků, a jímž se zakazuje chemická úprava mouky (t. 384) a o zákonu o dovozních listech (t. 388)

43, 24. IV. 1930; 42.

o zákonu, jímž se mění celní sazebník pro československé celní území (t. 495).

58, 5. VI. 1930; 60.

o státním rozpočtu na rok 1931 (t. 780), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

88, 28. XI. 1930; 81.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1929 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 900).

107, 20. II. 1931; 46.

o zákonu o státním fondu pro vodohospodářské meliorace (t. 1025) a o zákonu o státním fondu pro splavnění řek, vybudování přístavů, výstavbu údolních přehrad a pro využitkování vodních sil (t. 1026).

112, 19. III. 1931; 25.

dodatkové úmluvě k obchodní a plavební smlouvě ze dne 14. listopadu 1928, sjednané mezi republikou Československou a královstvím Jihoslávií dne 30. března 1931 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 1. června 1931, č. 79 Sb. z. (t. 1277).

138, 8. VII. 1931; 20.

o státním rozpočtu na rok 1932 (t. 1460), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

153, 2. XII. 1931; 29.

o zákonu, kterým se prodlužuje lhůta k označení elektrických podniků, jež mají býti přeměněny na podniky všeužitečné (t. 1539), o zákon, kterým se mění zákon ze dne 3. července 1923, č. 143 Sb. z. (t. 1511) a o zákonu, kterým se zmocňuje vláda republiky Československé, aby převzala státní záruku za zápůjčky všeužitečných elektrických podniků v zemi Slovenské (t. 1527).

159, 17. XII. 1931; 36.

o zákonu o povinném mísení lihu s pohonnými látkami (t. 1783) a zákonu, jímž se mění některá ustanovení o dani z lihu a upravuje hospodaření s lihem (t. 1782).

186, 19. V. 1932; 45.

o zákonu o zřízení parlamentní úsporné a kontrolní komise (t. 2111) a o zákonu o zatímním vedení státního hospodářství od 1. I. do 28. II. 1933 (t. 2120)

234, 21. XII. 1932; 49.

o státním rozpočtu na rok 1934 (t. 2385), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

306, 5. XII. 1933; 25.

o smlouvě s republikou Finskou (t. 2783); mluví o vnitřně politické situaci, hlavně o hnutí sudetskoněmecké vlastenecké fronty.

360, 5. III. 1935; 12.

Interpelace:

naléhavá, o neslýchaném provádění exekucí,

t. 1768. 199, 30. VI. 1932; 56.

odpov. t. 1867. 200, 1. VII. 1932; 60.

o dovozních listech na dovážené hornoslezské uhlí,

t. 115/XIV. 16, 17. II. 1930; 6.

odpov. t. 477/XXV. 64, 17. VI. 1930; 6.

o zrušení daně z vína,

t. 115/XV. 16, 17. II. 1930; 6.

odpov. t. 437/XVI. 54, 27. V. 1930; 77.

o dani z masa při domácích porážkách v důchodkovém okrese miroslavském,

t. 115/XIX. 16, 17. II. 1930; 6.

odpov. t. 491/VIII. 62, 13. VI. 1930; 4.

o protizákonném nařízení moravského zemského presidenta,

t. 174/XXXI. 26, 5. III. 1930; 5.

odpov. t. 620/XI. 68, 17. IX. 1930; 5.

o českých menšinových měšťanských školách v Chornici a Slatině,

t. 204/XI. 28, 11. III. 1930; 5.

odpov. t. 2533/II. 325, 3. V. 1934; 5.

aby byl určen státní příspěvek k výslužnému pro bývalé brněnské městské vrch. okr. lékaře ve výslužbě,

t. 408/XVIII. 48, 15. V. 1930; 5.

odpov. t. 627/XV. 67, 16. IX. 1930; 16.

o opatřeních na zmírnění zemědělské krise,

t. 686/III. 72, 21. X. 1930; 10.

odpov. t. 1452/III. 155, 14. XII. 1931; 5.

že podbořanský okr. úřad (v Čechách) bez důvodu zakázal schůzi sudetsko-německého zemědělského svazu,

t. 210/IX. 128, 18. VI. 1931; 37.

odpov. t. 1412/XII. 144, 16. X. 1931; 5.

že peněžní ústavy jsou zbytečně obtěžovány za to, jak píší zkratku korunové měny,

t. 1210/XI. 128, 18. VI. 1931; 37.

odpov. t. 1406/X. 142, 14. X. 1931; 15.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Mostě (přečin podle § 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky)

309, 14. XII. 1933; 4.

zpr. t. 2920; zprav. F. Richter; nevydán

370, 5. IV. 1935; 35.

Volán k pořádku:

199, 30. VI. 1932; 12.

 

HASSOLD Fritz, dr.

VIII. voleb. kraj

DN, hosp. DV

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 8.

Byl členem výb. im. - inkompatib. (náhr.) - rozp. - ústav.-práv. - živn.-obch.

Po rozpuštění klubu "Deutsche Nationalpartei" stal se hospitantem nově utvořeného klubu "Klub deutsch-völkischer Abgeordneten".

309, 14. XII. 1933; 2.

Návrhy iniciativní:

na změnu zákona ze dne 17. XII. 1919, č. 2 Sb. z., z r. 1920, t. 1211.

126, 11. VI. 1931; 5.

aby byly vydány Goethovy známky a Goethovy poštovní dopisnice, t. 1870.

194, 17. VI. 1932; 6.

na zrušení zákona na ochranu republiky ze dne 19. III. 1923, č. 50 Sb. z., t. 1881.

197, 22. VI. 1932; 4.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše z 30. I. 1930 o otázkách reparačních (haagská konference)

14, 4. II. 1930; 44.

o státním rozpočtu pro rok 1930 (t. 210), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

24, 25. II. 1930; 77.

o zákonu o úpravě státních hranic s Německem, Rakouskem a Maďarskem (t. 389); mluví o dražbě domu "Buen Retiro" v Mariánských Lázních.

46, 8. V. 1930; 13.

o zákonu o úpravě příslušnosti ve věcech cejchovních na Slovensku a Podkarpatské Rusi (t. 407); mluví o umístění německé vysoké školy technické v Praze.

52, 22. V. 1930; 6.

o imunitní věci Č. Hrušky (t. 478); mluví o národnostních poměrech v RČS (sokolský slet v Chebu)

66, 24. VI. 1930; 17.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 3. II. 1931 o všeobecné krisi hospodářské.

103, 10. II. 1931; 4.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 14. července 1927, č. 116 Sb. z., o silničním fondu (t. 1050) a o zákonu o spotřební dani z minerálních olejů (t. 1049); mluví též o zatčení posl. Babela, o způsobu psaní "Prager Presse" a o pozemkové reformě.

115, 27. III. 1931; 37.

o zákonu o státním vězení (t. 1138)

128, 18. VI. 1931; 17.

státním rozpočtu na r. 1932 (t. 1460), skup. fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

153, 2. XII. 1931; 96.

o dodatk. protokolu k obch. smlouvě se Švýcarskem (t. 1485), s Francií (t. 1486) a o 2 dodatk. dohodách k obch. úmluvě Francií (t. 1581 a 1592); mluví o pronásledování občanů německé národnosti v RČS.

173, 30. III. 1932; 25.

o zákonu o nové soustavě drobných peněz (t. 1807); mluví o politických procesech proti občanům německé národnosti v RČS.

191, 2. VI. 1932; 17.

o programovém prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 3. XI. 1932; mluví o politických procesech Němců v Brně a Plzni.

214, 8. XI. 1932; 10.

o imunitní věci H. Krebse, O. Schuberta, inž. Junga a R. Kaspera (t. 2160)

251, 23. II. 1933; 21.

o vlastní imunitní věci (t. 1517)

258, 21. III. 1933; 17.

o zákonu, kterým se dočasně upravuje výkon exekuce proti zemědělcům (t. 2232)

267, 28. IV. 1933; 27.

o zákonu o změnách řádu volení v obcích (t. 2305)

287, 27. VI. 1933; 13.

o vlastní imunitní věci (t. 2216); disciplinární stíhání advokátní komory v Praze.

287, 27. VI. 1933; 36.

o dodatkové dohodě k obchodní úmluvě s Francií (t. 2779); mluví o zákonech o odkladu exekuce, prohlášení za nouzové území, o přeměně dluhů a vyvážení z dluhů u zemědělců.

362, 12. III. 1935; 10.

Věcná poznámka:

za rozpravy o státním rozpočtu na rok 1931 (t. 780), v níž reaguje na vývody J. V. Najmana o německých lázeňských místech v Čechách.

88, 28. XI. 1930; 107.

Interpelace:

naléhavá, o námitkách proti jihlavským obecním volbám,

t. 307. 48, 15. V. 1930; 67.

odpov. t. 416. 49, 16 V. 1930; 40.

naléhavá, o zaměstnáván místních dělníků při státních a investičních stavbách,

t. 976. 116, 23. IV. 1931; 43.

odpov. t. 1074. 117, 24. IV. 1931; 30.

naléhavá, o stavbě dráhy otavským údolím ze Sušice do Kašperských Hor s připojením přes Stachy do Vimperka,

t. 1079. 123, 21. V. 1931; 34.

odpov. t. 1179. 123, 21. V. 1931; 35.

naléhavá, o domu "Buen Retiro" v Marianských Lázních,

t. 1204. 143, 15. X. 1931; 60.

odpov. t. 1399. 144, 16. X. 1931; 4.

naléhavá, o dopravování lázeňských hostů v dobytčích vozech,

t. 1280. 143, 15. X. 1931; 60.

odpov. t. 1404. 144, 16. X. 1931; 4.

naléhavá, o stavbě nového státního hotelu v Mariánských Lázních,

t. 1449. 170, 16. III. 1932; 41.

odpov. t. 1602. 171, 17. III. 1932; 87.

naléhavá, o důchodkové pokutě pro podloudně dodávaný líh,

t. 1526. 170, 16. III. 1932; 41.

odpov. t. 1643. 171, 17. III. 1932; 87.

naléhavá, o udílení subvencí obcím a elektrisačním družstvům,

t. 1635. 186, 19. V. 1932; 64.

odpov. t. 1755. 187, 20. V. 1932; 4.

naléhavá, o zrušení zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z.,

t. 1887. 209, 24. X. 1932; 30.

odpov. t. 1974. 210, 25. X. 1932; 3.

o chytání školních dětí v Pošumaví pro českou školu,

t. 295/IV. 36, 2. IV. 1930; 6.

odpov. t. 699/VIII. 76, 4. XI. 1930; 5.

o neustálém lapání duší školních dětí na Šumavě,

t. 557/VIII. 67, 16. IX. 1930; 11.

odpov. t. 1629/XXI. 170, 16. III. 1932; 8.

že stát zakoupil v Mariánských Lázních lázeňský dům "Buen Retiro",

t. 557/XV. 67, 16. IX. 1930; 11.

odpov. t. 1037/I. 116, 23. IV. 1931; 10.

o nedostatečných místnostech německé vysoké školy technické, zvláště chemického oddělení v Praze,

t. 561/VII. 67, 16. IX. 1930; 14.

odpov. t. 743/XVI. 79, 17. XI. 1930; 6.

o umístění některých oddělení německé vysoké školy technické v Praze,

t. 747/XV. 78, 5. XI. 1930; 4.

odpov. t. 1612/XX. 170, 16. III. 1932; 8.

o přídělech ze zemských vyrovnávacích fondů,

t. 851/VIII. 97, 27. I. 1931; 10.

odpov. t. 1319/I. 142, 14. X. 1931; 11.

o odpovědích na interpelace,

t. 893/VII. 103, 10. II. 1931; 3.

o čistě českém nápisu na poštovním úřadě v Železné Rudě,

t. 1017/I. 112, 19. III. 1931; 94.

odpov. t. 1319/IX. 142, 14. X. 1931; 11.

o vyplácení remunerací,

t. 1017/V. 112, 19. III. 1931; 94.

odpov. t. 1412/XVI. 144, 16. X. 1931; 5.

o občanské škole, která má býti zřízena v Bělé nad Radbuzou v západních Čechách,

t. 1017/XVI. 112, 19. III. 1931; 94.

odpov. t. 1437/IX. 145, 24. XI. 1931; 14.

o zabavení časopisu pro mládež "Jungtum",

t. 1007/XII. 113, 20. III. 1931; 5.

odpov. t. 1158/XIV. 124, 2. VI. 1931; 7.

o peněžní sbírce plzeňského ředitelství stát. drah.

t. 1060/IV. 116, 23. IV. 1931; 9.

odpov. t. 1406/XV. 142, 14. X. 1931; 15.

o nezákonitém jednání obecního notáře v Krompaších (na Slovensku),

t. 1064/VI. 116, 23. IV. 1931; 9.

odpov. t. 1241/XI. 133, 1. VII. 1931; 5.

o divné propagaci cizineckého ruchu čsl. poštovní správou,

t. 1082/VII. 118, 7. V. 1931; 7.

odpov. t. 1382/XX. 142, 14. X. 1931; 12.

o zvláštním jednání prachatického okr. hejtmana k prachatickému městskému zastupitelstvu stran stavby nové budovy okr. úřadu,

t. 1097/III. 120, 19. V. 1931; 7.

odpov. t. 1395/XVIII. 142, 14. X. 1931; 14.

že se trafikantům nemorálně dávají tak zvaní "společníci",

t. 1097/VI. 120, 19. V. 1931; 7.

odpov. t. 1450/V. 145, 24. XI. 1931; 14.

o trýznění knihkupce Hanuše Rossy v Jihlavě,

t. 1210/IV. 128, 18. VI. 1931; 37.

odpov. t. 1393/VIII. 142, 14. X. 1931; 13.

že poslední úřední soupis lidu nebyl úplně proveden,

t. 1547/X. 163, 21. I. 1932; 6.

odpov. t. 1754/XX. 188, 24. V. 1932; 3.

o neudržitelných poměrech u poštovního úřadu v Cebivu u Bezdružic,

t. 1558/IX. 163, 21. I. 1932; 6.

odpov. t. 1645/XIV. 173, 30. III. 1932; 6.

o stavbě nové poštovní budovy v Kraslicích v Rudohoří,

t. 1558/XII. 163, 21. I. 1932; 7.

odpov. t. 1629/XXII. 170, 16. III. 1932; 8.

o nezákonitém postupu notářského adjunkta Mořice Kellera v Krompaších na Slovensku,

t. 1562/IV. 163, 21. I. 1932; 7.

odpov. t. 1669/VI. 174, 7. IV. 1932; 5.

o neobchodnickém postupu plzeňského ředitelství státních drah,

t. 1628/VI. 170, 16. III. 1932; 8.

odpov. t. 2250/XII. 271, 18. V. 1933; 14.

o zabavení časopisu "Deutsche Volkszeitung" v Mostu,

t. 1693/III. 177, 21. IV. 1932; 4.

odpov. t. 1845/XV. 197, 22. VI. 1932; 4.

o neoprávněném obtěžování cestujících četníky nebo železničními úředníky,

t. 1753/XI. 185, 17. V. 1932; 4.

odpov. t. 1979/X. 207, 20. X. 1932; 8.

o postupu "Úředního listu Československé republiky" odporujícím ustanovením jazykového zákona,

t. 1907/XXIII. 205, 21. VII. 1932; 9.

odpov. t. 2130/XIII. 239, 31. I. 1933; 5.

o policejních přehmatech při schůzích v Jablonci nad Nisou,

t. 2170/XII. 253, 28. II. 1933; 4.

odpov. t. 2294/XIII. 286, 23. VI. 1933; 3.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Č. Lípě (přečin proti bezpečnosti cti podle § 1 zákona ze dne 30. května 1924, č. 124 Sb. z.)

72, 21. X. 1930; 11.

zpr. t. 944; zprav. F. Ježek; nevydán

117, 24. IV. 1931; 28.

kraj. s. v Chebu (přečin urážky na cti spáchaný tiskem)

76, 4. XI. 1930; 6.

zpr. t. 946; zprav. F. Richter; nevydán

118, 7. V. 1931; 32-3.

kraj. s. v Plzni (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem)

79, 17. XI. 1930; 7.

zpr. t. 945; zprav. F. Richter; nevydán

118, 7. V. 1931; 32.

kraj. s. v Litoměřicích (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem).

79, 17. XI. 1930; 7.

zpr. t. 943; zprav. F. Ježek; nevydán

117, 24. IV. 1931; 27-8.

kraj. s. v Mostě (přečin urážky na cti podle § 1 zákona ze dne 30. května 1924, č. 124 Sb. z.)

97, 27. I. 1931; 13.

zpr. t. 1148; zprav. F. Ježek; nevydán

129, 19. VI. 1931; 37.

kraj. s. v N. Jičíně (přečin podle § 14, č. 1 a 5 a zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

116, 23. IV. 1931; 12.

zpr. t. 1517; zprav. dr Suchý; vydán pouze pro přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky

258, 21. III. 1933; 17-21.

kraj. s. v Chebu (zločin veřejného násilí podle § 87 tr. z., přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky a přestupek podle § 312 tr. z.)

168, 11. II. 1932; 5.

zpr. t. 2418; zprav. dr Daněk; vydán:

370, 5. IV. 1935; 34.

disciplinární rada adv. komory v Praze (disciplinární stíhání)

207, 20. X. 1932; 9.

zpr. t. 2216; zprav. dr Daněk; vydán:

287, 27. VI. 1933; 35-6.

Volán k pořádku:

153, 2. XII. 1931; 96.

 

HATINA Alois

VI. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 9.

Byl členem výb. inkompatib. (náhr.) - soc.-pol. - techn.-doprav. - zahr. - zásob. - zdrav. a zeměd.

Návrhy iniciativní:

na kontrolu nákladů periodických i neperiodických tiskopisů, obstarávajících inserci a veřejná oznámení za úplatu, t. 417.

46, 8. V. 1930; 7.

na zařazení Motyčína, Hnidous, Dubí, Libušína do skupiny míst B činovného, a Vrapic u Kladna do skupiny C činovného, t. 562.

67, 16. IX. 1930; 16.

aby byl vydán zákon o zrušení cla na kalcinovanou sodu, t. 922.

104, 12. II. 1931; 88.

na změnu zákona č. 76 Sb. z. z r. 1927, o přímých daních. t. 959.

106, 19, II. 1931; 6.

na urychlené poskytnutí pomoci těžce postiženým zemědělcům při posledních krupobitních pohromách, t. 1854.

194, 17. VI. 1932; 6.

na změnu soudnictví ve věcech sociálně-pojišťovacích, t. 2006.

209, 24. X. 1932; 31.

na doplnění a změnu zákona ze dne 18. března 1921, č. 120 Sb. z., kterým se vydávají předpisy o poskytování vyživovacího příspěvku rodinám osob, vykonávajících činnou službu vojenskou, t. 2961.

371, 9. IV. 1935; 7.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 1808 (zákon o vnitrostátní účinnosti mezinárodních smluv o sociálním pojištění)

193, 3. VI. 1932; 2.

zdrav. výb. zpr. t. 2627 (zákon o povinném očkování příslušníků vojska a četnictva a některých jiných osob proti nakažlivým nemocem)

333, 15. VI. 1934; 7.

zdrav. výb. zpr. t. 2501 (návrh posl. Skopala Procházky, Kleina, Tučného, Sedláčka, Kirpalové a Zierhuta na změnu a doplnění zákona o zubním lékařství a zubní technice)

340, 3. VII. 1934; 60.

zdrav. výb. zpr. t. 2446 (zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o lékařských komorách)

340, 3. VII. 1934; 73.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1931 (t. 780), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

86, 26. XI. 1930; 126.

k zákonu o zvýšení dávek. pensijního pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách, odpovídajícím započtení poloviny nepojištěné doby služební (t. 1215).

131, 25. VI. 1931; 6.

o návrhu úmluvy z r. 1925, týkající se odškodnění nemocí z povolání (t. 1786) a o zákonu o odškodnění nemocí z povolání (t. 1785).

189, 25. V. 1932; 15.

o státním rozpočtu na rok 1934 (t. 2385), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

303, 1. XII. 1933; 12.

o zákonu, kterým se propůjčuje vládnímu nařízení ze dne 15. června 1934, č. 112 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří, platnost zákona (t. 2723).

342, 4. VII. 1934; 27.

Interpelace:

o plnění § 172 zákona ze dne 21. II. 1929, č. 26 Sb. z., a prodloužení lhůty k podávání žádostí a dokladů,

t. 1205/VI. 126, 11. VI. 193; 5.

odpov. t. 1450/XVIII. 145, 24. XI. 1931; 15.

o rozhodčích soudech "Nemocenské pojišťovny soukromých úředníků a zřízenců v Praze" a "První pražské nemocenské pojišťovny obchodních a soukromých zřízenců v Praze",

t. 1379/XVI. 142, 14. X. 1931; 9.

odpov. t. 1487/IX. 160, 17. XII. 1931; 3.

o započítání doby presenční vojenské služby neb vojenského cvičení do doby příspěvkové, resp. doby čekací podle § 13 zákona z 21. února 1929, č. 26 Sb. z.,

t. 2069/III. 224, 6. XII. 1932; 4.

odpov. t. 2227/I. 266, 27. IV. 1933; 84.

o nezákonném vymáhání ošetřovného v. v. nemocnicemi za léčení pojištěnců podle zákona č. 221/24 ve znění novely 184/28 za dobu 28 dní přesahující buď na pojištěncích přímo neb na příbuzenstvu,

t. 2084/VII. 232, 20. XII. 1932; 63.

o úředních přehmatech u okresního úřadu v Lounech,

t. 2165/VII. 250, 21. II. 1933; 3.

odpov. t. 2250/II. 271, 18. V. 1933; 14.

o nezachovávání jazykového zákona a jazykových nařízení městským úřadem v Chomutově, který vědomě opomíjí jazykové předpisy,

t. 2289/III. 284, 20. VI. 1933; 4.

odpov. t. 2347/IV. 293, 17. X. 1933; 9.

o zdlouhavém vyřizování sporů u rozhodčích soudů nemocenských pojišťoven,

t. 2289/IV. 284, 20. VI. 1933; 4.

odpov. t. 2344/XII. 293, 17. X. 1933; 9.

o případu pojištěnce Úrazové pojišťovny dělnické v Praze - Karla Čecha,

t. 2289/XIII. 284, 20. VI. 1933; 4.

odpov. t. 2347/XVIII. 293, 17. X. 1933; 9.

o zákaz vstupu do státních lesů,

t. 2343/I. 293, 17. X. 1933; 9.

odpov. t. 2422/IV. 313, 17. I. 1934; 7.

o obcházení a porušování zákonných předpisů o dani důchodové,

t. 2393/III. 306, 5. XII. 1933; 69.

odpov. t. 2518/VI. 322, 15. III. 1934; 4.

o nedodržení zákona čís. 462/1920 Sb. z., o legionářích okresním úřadem v Teplicích-Šanově, resp. obecním zastupitelstvem v obci Sobědruhách,

t. 2393/VII. 306, 5. XII. 1933; 69.

odpov. t. 2507/III. 321, 8. III. 1934; 43.

o stížnostech na hospodaření na státním dvoře "Amalie",

t. 2669/I. 336, 26. VI. 1934; 6.

odpov. t. 2738/XXII. 343, 25. X. 1934; 22.

o jmenování přísedících a jejich náhradníků do rozhodčích soudů úrazových pojišťoven a vrchního pojišťovacího soudu (senátu úrazového soudnictví),

t. 2838/VI. 364, 21. III. 1935; 6.

Žádost ve věcech imunity:

okr. tr. s. v Praze (přestupek podle § 2 zákona č. 108/1933 Sb. z.)

323, 24. IV. 1934; 8.

zpr. t. 2984; zprav. dr Markovič; nevydán

373, 12. IV. 1935; 34.

 

HAUPT Jakub

XII. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929;

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 9.

Byl členem výb. inkompatib. (náhr). - rozp. a zeměd.

Návrh iniciativní:

aby poskytnuta byla podpora z veřejných prostředků pohořelým v obci Břestě, okres Kroměříž, t. 544.

64, 17. VI. 1930; 29.

 

HÄUSLER Wilhelm

XII. voleb. kraj

DSD

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 9.

Byl členem výb. bran.-inic. - inkompatib. (náhr.) - rozp. a techn.-doprav.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1931 (t. 780), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

87, 27. XI. 1930; 27.

o státním rozpočtu na rok 1932 (t. 1460), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

152, 1. XII. 1931; 3.

Interpelace:

o jednání státní policie v Šumperku,

t. 295/VII. 36, 2. IV. 1930; 6.

odpov. t. 555/IV. 67, 16. IX. 1930; 12.

že četník zastřelil Josefa Melchera,

t. 1930/VIII. 207, 20. X. 1932; 8.

"H" resp. Hac-Hal "H" resp. Ham-Hau "H" resp. Hee-Hod "H" resp. Hod-Hoh "H" resp. Hokky "H" resp. Hol-Hop "H" resp. Hrub-Hruš "H" resp. Hru-HynPřihlásit/registrovat se do ISP