"M" resp. Mac-Mal "M" resp. Mal- Mat "M" resp. Mat-Mič "M" resp. Mik-Mlč "M" resp. Mol-Mys

MOLÍK František

X. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 13, I.

Byl členem výb. doprav. - rozp. - zahr. zásob. a zdrav.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 952 (1. úmluva o závazcích vzešlých z hospodaření poštovní správy uherské a císařské a královské poštovní správy vojenské a správy polních pošt, jakož i z hospodaření poštovních správ států, jimž připadla bývalá území uherská, sjednaná mezi Maďarskem se strany jedné, Rakouskem, Rumunskem, královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem se strany druhé, 2. závěrečný protokol k této úmluvě, podepsané v Budapešti dne 15. XII. 1922).

75, 26. IV. 1927; 683, IV.

zahr. výb. zpr. t. 953 (1. úmluva o závazcích vzešlých z hospodaření bývalé poštovní správy rakouské a poštovních správ států nástupnických, 2. závěrečný protokol k této úmluvě, podepsané v Římě dne 6. IV. 1922).

75, 26. IV. 1927; 684, IV.

zahr. výb. zpr. t. 1088 (prozatímní úprava obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Tureckou, sjednaná výměnou not v Angoře dne 24. III. 1927).

89, 24. VI. 1927; 1784, IV.

doprav. výb. zpr. t. 1123 (zákon o železniční přepravě).

98, 12. VII. 1927; 2504, doslov 2509, IV.

zahr. výb. zpr. t. 1160 (obchodní smlouva mezi Československou republikou a Estonskou republikou ze dne 20. VI. 1927 s přílohou a protokolem z téhož dne).

99, 12. VII. 1927; 2527, IV.

oprava tisk. chyb 101, 14. VII. 1927; 2719, IV.

zahr. výb. zpr. t. 1250 (dodatková úmluva mezi Československou republikou a Rakouskem ze dne 21. VII. 1927).

114, 6. XII. 1927; 9, doslov 19, V.

doprav. výb. zpr. t. 1622 (zákon, kterým se mění některá ustanovení zákona ze dne 1. VII. 1926, č. 139 Sb. z., o finanční podpoře elektrisace venkova).

148, 26. VI. 1928; 8, doslov 34, VI.

doprav. výb. zpr. t. 1698 (zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 7. III. 1924, č. 64 Sb. z., jímž se upravuje poměr československé státní správy k Československé plavební akciové společnosti Oderské).

152, 11. VII. 1928; 12, doslov 19, VI.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1927 (t. 670), skup. hospod.

54, 26. XI. 1926; 936, III.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

111, 1. XII. 1927; 33, V.

o státním rozpočtu na r. 1929 (t. 1813), skup. hospod. a doprav., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

170, 25. X. 1928; 70, VII.

Dotazy:

o hrozném neštěstí v obci Němčičkách, okres Znojmo.

86, 14. VI. 1927; 1618, IV.

odpov. 102, 25. X. 1927; 9, V.

odpov. 128, 7. II. 1928; 6, V.

 

MONDOK Ivan

XXII. voleb. kraj

K

Volba verifikována 61, 15. II. 1927; 1584, III.

Slib vykonal 7, 16. II. 1926; 257, I.

Byl členem výb. soc.-pol.

Návrhy:

na poskytnutí okamžité dostatečné pomoci obyvatelstvu Podkarpatské Rusi postiženému živelní pohromou, t. 1211.

102, 25. X. 1927; 17, V.

doplň. návrh k osnově zákona o úpravě platů duchovenstva (t. 429).

36, 19. VI. 1926; 2360, II.

Řeč v rozpravě:

o úpravě poměrů družstev na Podkarpatské Rusi (t. 510).

41, 25. VI. 1926; 2565, II.

o vládních prohlášeních min. předsedy dr Švehly a min. fin. dr Engliše ze 14. X. 1927 a o naléhavých interpelacích v otázkách hospodářských t. 585, 586, 587, 588, 591, 592 a 594.

45, 20. X. 1926; 212, III.

o prozatímní úpravě obchodních styků mezi RČ. a republikou Tureckou z 30. IX. 1926 a o dodatkovém protokolu k obchodní smlouvě mezi RČ. a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou z 28. XII. 1925 (t. 768 a 769); protestuje proti rozdanému návrhu na reformu veřejné správy.

61, 15. II. 1927; 1634, III.

o zákonu o organisaci politické správy a o zákonu o volbách zemských a okresních zastupitelstev (t. 1101 a 1102); rozprava podrobná.

92, 30. VI. 1927; 2110, IV.

o zákonu o potulných cikánech a podobných tulácích (t. 1167).

101, 14. VII. 1927; 2665, IV.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

110, 30. XI. 1927; 50, V.

o zákonu o reorganisaci vysoké školy obchodní v Praze (t. 524); mluví o dělnictvu na Podkarpatské Rusi.

195, 26. IV. 1929; 13, VIII.

o zákonu o prodeji vína vlastní výroby držiteli vinohradů a ovocných sadů na Slovensku a Podkarpat. Rusi (t. 2208); mluví o historii připojení Podkarpatské Rusi k čsl. státu a o stávajících tam poměrech.

199, 24. V. 1929; 29, VIII.

Interpelace:

naléhavá, o zrušení státního občanství dr Alexandra Badana, advokátního koncipienta a redaktora "Karpatské Pravdy" v Užhorodě, t. 332.

33, 16. VI. 1926; 1856, II.

odpov. t. 451/I.

34, 17. VI. 1926; 2182, II.

naléhavá, že censura zabavujíc č. 41 ze dne 17. X. 1926 "Karpatské Pravdy", ukrajinského orgánu komunistické strany československé, dopustila se přestupku a jednala nezákonně, t. 655.

58, 15. XII. 1926; 1436, III.

odpov. t. 725/XV. 1465, III.

naléhavá, o rychlé pomoci pohořelým v Jasině, t. 976.

89, 24. VI. 1927; 1772, IV.

odpov. t. 1009. 1772, IV.

naléhavá, o neustálé a neoprávněné konfiskační praksi vládní censury v Užhorodě, t. 981.

89, 24. VI. 1927; 1772, IV.

odpov. t. 998. 1772, IV.

naléhavá, o neustálém a ničím neodůvodněném zabavení č. 42 ze dne 24. X. a č. 44 ze dne 7. XI. "Karpatské Pravdy", orgánu komunistické strany Československa na Zakarpatské Ukrajině, t. 1004.

89, 24. VI. 1927; 1772, IV.

odpov. t. 1031. 1773, IV.

naléhavá, o skandálním jednání rumunských pohraničních úřadů a o škodách, které tím utrpěli občané z tiačevského okresu, t. 1406.

124, 25. I. 1928; 55, V.

odpov. t. 1436.

125, 26. I. 1928; 50, V.

naléhavá, že chustský policejní komisař terorisuje dělníky a vyhrožuje, že bude organisovati stávkokazy, t. 1563.

149, 27. VI. 1928; 88, VI.

odpov. t. 1639.

150, 28. VI. 1928; 65, VI.

o zabavení týdeníku "Karpatská Pravda", orgánu komunistické strany v Československu, vycházejícího v Užhorodě, t. 354/II.

33, 16. VI. 1926; 1856, II.

odpov. t. 564/I.

43, 15. X. 1926; 35, III.

že užhorodské policejní ředitelství zakázalo kolportovati č. 5 časopisu "Karpatská Pravda" ze dne 1. IV. 1926, t. 354/IV.

33, 16. VI. 1926; 1856, II.

odpov. t. 1221/II.

104, 23. XI. 1927; 11, V.

o zabavení č. 13 "Karpatské Pravdy", orgánu XXIV. kraje KSČ ze dne 4. IV. 1026, t. 354/VI.

33, 16. VI. 1926; 1856, II.

odpov. t. 564/II.

43, 15. X. 1926; 35, III.

o zabavení č. 14 "Karpatské Pravdy", orgánu XXIV. kraje KSČ ze dne 11. IV. 1926, t. 1017/XIII.

86, 14. VI. 1927; 1618, IV.

odpov. t. 1197/II.

102, 25. X. 1927; 13, V.

o zabavení č. 20 "Karpatské Pravdy", orgánu XXIV. kraje KSČ ze dne 23. V. 1926, t. 1017/XIV.

86, 14. VI. 1927; 1618, IV.

odpov. t. 1197/I.

102, 25. X. 1927; 13, V.

o neslýchané provokaci policejních orgánů v Užhorodě dne 15. XII. 1926, t. 1198/V.

102, 25. X. 1927; 13, V.

odpov. t. 1408/II.

125, 26. I. 1928; 3, V.

že komunističtí sedláci v obci Dusině ve svaljavském okrese jsou terorisováni správními úřady, t. 1433/I.

128, 7. II. 1928; 6, V.

odpov. t. 1587/I.

152, 11. VII. 1928; 25, VI.

o věznění a odsuzování dětí a žen, t. 1569/I.

140, 12. VI. 1928; 14, VI.

o bezprávném zabavení 20. čísla "Karpatské Pravdy", t. 1580/IX.

146, 22. VI. 1928; 3, VI.

odpov. t. 1732/XVII.

158, 7. IX. 1928; 4, VI.

o neustálém a soustavném zabavování užhorodského týdeníku "Karpatská Pravda", t. 1956/II.

182, 14. II. 1929; 7, VII.

odpov. t. 2178/XXIX.

194, 25. IV. 1929; 14, VIII.

o obecných školách ve 3 obcích svaljavského okresu, t. 2206/XXII.

198, 23. V. 1929; 9, VIII.

o teroru chustské policie vůči dělnické mládeži, t. 2206/XXIII.

198, 23. V. 1929; 9, VIII.

Žádost ve věcech imunity:

pres. sbor. s. v Užhorodě (přečin podle § 24, č. 4 zák. čl. XIV z r. 1914).

19, 6. V. 1926; 1103, II.

zpr. t. 431; zprav. dr Ravasz;

nevydán 65, 17. III. 1927; 174, IV.

soud. stol. v Užhorodě (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5 a podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky, jichž se dopustil dne 21. III. 1926 na schůzi v Rozvigově).

43, 15. X. 1926; 42, III.

zpr. t. 814; zprav. V. Votruba;

nevydán 104, 23. XI. 1927; 35, V.

zemsk. tr. s. v Praze (zločin podle § 15, č. 3 a § 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky).

120, 17. I. 1928; 11, V.

zpr. t. 1852; zprav. dr Ravasz;

vydán: 188, 7. III. 1929; 34, VII.

soud. stol. v Užhorodě (přečin utrhání na cti podle § 2, § 3, odst. II, č. 1 a § 4, odst. II zák. čl. XLI z r. 1914).

140, 12. VI. 1928; 19, VI.

soud. stol. v Berehově (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky a přestupek podle čl. C, č. 2 výnosu uherského ministerstva vnitra z 30. IX. 1913, č. 7430 B. M.).

146, 22. VI. 1928; 4, VI.

soud. stol. v Chustu (přečiny podle § 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky).

172, 6. XI. 1928; 7, VII.

soud. stol. v Užhorodě (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky).

172, 6. XI. 1928; 7, VII.

okres. s. v Karlíně (přestupek podle §§ 3 a 19 zákona shromažďovacího).

179, 19. XII. 1928; 2, VII.

zpr. t. 2151; zprav. V. Košek;

nevydán 196, 2. V. 1929; 46, VIII.

Volán k pořádku:

12, 4. III. 1926; 540, I.

13, 11. III. 1926; 650, 651, 684, I.

90, 27. VI. 1927; 1852, IV.

 

MOUDRÝ Karel

VIII. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 13, I.

Byl členem výb. im. a kult.

Návrhy:

na změnu vládního nařízení ze dne 25. XI. 1926, kterým se provádí zákon o podomním obchodě, t. 1410.

120, 17. I. 1928; 11, V.

aby město Klatovy zařazeno bylo do skupiny B pro vyměření činovného, t. 2050.

186, 1. III. 1929; 41, VII.

na přeřazení města Dobřan do vyšší stupnice činovného, t. 2363.

207, 18. VI. 1929; 5, VIII.

2 pozměň. návrh k osnově zákona o pomocných školách (třídách), (t. 2105).

197, 3. V. 1929; 19-20, VIII.

Resoluce:

k osnově zákona, kterým se stanoví doba nové organisace pro krajské soudy v Písku a v Plzni (t. 1416), stran zařadění města Klatov do vyšší skupiny činovného.

127, 1. II. 1928; 21, V.

Zpravodajem:

im. výb. zpráva ústní (návrh na udělení důtky A. Šoltysovi).

6, 21. XII. 1925; 237-8, I.

im. výb. zpráva ústní (návrh na udělení důtky J. Dubickému).

10, 19. II. 1926; 447, I.

Řeč v rozpravě:

o úpravě platů duchovenstva náboženských společností státem uznaných (t. 429).

36, 19. VI. 1926; 2346, II.

o státním rozpočtu pro r. 1927 (t. 670); skup. polit.

51, 23. XI. 1926; 556, III.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

109, 29. XI. 1927; 13, V.

o zákonu, kterým se stanoví doba nové organisace pro krajské soudy v Písku a v Plzni (t. 1416).

127, 1. II. 1928; 19, V.

o zákonu o pomocných školách (třídách) (t. 2105).

196, 2. V. 1929; 18, VIII.

Interpelace:

naléhavá, o sporu Cyrila Koburka a trestních opatřeních s věcí tou souvisících, t. 696.

63, 15. III. 1927; 13, IV.

odpov. t. 866.

63, 15. III. 1927; 51, IV.

Interpelace:

o přídělu lesů z velkostatku Zelená Hora družstvům starousedlíků, t. 1122/IV.

101, 14. VII. 1927; 2620, IV.

odpov. t. 1221/XI.

104, 23. XI. 1927; 12, V.

o konfiskacích deníku "Český Směr" v Plzni, t. 1337/XI.

120, 17. I. 1928; 9, V.

odpov. t. 1481/VI.

133, 13. III. 1928; 9, VI.

o projevu sekčního šéfa Mlčocha k deputaci učitelské, t. 1407/V.

125, 26. I. 1928; 4, V.

o přípravách ku převzetí agendy, jmění, zařízení a spisů zrušených korporací samosprávných, t. 1554/XIV.

140, 12. VI. 1928; 14, VI.

odpov. t. 1892/XXI.

176, 13. XII. 1928; 14, VII.

o adaptaci starého okresního soudu v Klatovech, t. 1615/VIII.

151, 10. VII. 1928; 7, VI.

odpov. t. 1957/XX.

182, 14. II. 1929; 9, VII.

o revisi "Spořitelny" města Olomouce, t. 2048/XII.

192, 20. III. 1929; 7, VIII.

o konfiskaci "Lidových Novin" z 15. a 16. II. 1929, t. 2161/XIX.

194, 25. IV. 1929; 12, VIII.

ve věci ředitele Břetislava Slavíka v Plzni, jakožto examinátora pro vyučování dětí slabomyslných a zanedbaných, t. 2278/VII.

203, 11. VI. 1929; 5, VIII.

Dotazy:

o stavbě budovy pro státní úřady v Rokycanech,

21, 18. V. 1926; 1221, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 30, III.

 

MŮŇA Alois

VI. voleb. kraj

K, KL

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 13, I.

Byl členem výb. im. - in. - inkompatib. (náhr.) - rozp. - soc.-pol. - ústav.-práv. - vyšetř. a živn.

Přestal býti členem klubu poslanců komunistické strany v Československu a stal se členem klubu poslanců komunistické strany Československa (Leninovců) 3. VI. 1929.

201, 6. VI. 1929; 3, VIII.

Návrhy:

na úpravu dosavadních předpisů o předčasném zrušení pracovního poměru zaměstnanců všeho druhu, t. 267.

21, 18. V. 1926; 1221, II.

na poskytnutí okamžité dostatečné pomoci obyvatelstvu obcí na Křivoklátsku, postižených živelní pohromou, t. 1602.

143, 15. VI. 1928; 4, VI.

na vyslovení díků a uznání vládě Svazu sovětských republik za záchranné práce podniknuté pro československého příslušníka dr Běhounka a ostatní trosečníky, t. 1731.

157, 6. IX. 1928; 9, VI.

4 pozměňov. a 1 doplňov. návrh k osnově zákona proti nekalé soutěži (t. 1078) k §§ 1, 10, 15, 45, 46.

89, 24. VI. 1927; 1815-17, IV.

4 pozměňov. návrhy k osnově zákona, kterým se zavádí průkaz způsobilosti pro živnost hostinskou a výčepní (t. 1110) k §§ 1-4.

97, 8. VII. 1927; 2449-50, IV.

16 pozměňov., 6 doplňov. a 5 event. návrhů k osnově zákona o ochraně nájemníků. (t. 1485)

136, 16. III. 1928; 71-79, VI.

14 pozměňov. návrhů k osnově zákona o mimořádných opatřeních bytové péče (t. 1617) k §§ 1, 2, 5, 6, 8, 17-21, 23-25.

145, 21. VI. 1928; 40-43, VI.

aby se přes osnovu zákona, jímž se stanoví mírový počet československého vojska od 1. X. 1927 (t. 890) přešlo k dennímu pořadu.

71, 30. III. 1927; 443, IV.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. zahran. dr Beneše o maďarské aféře penězokazecké (naléh. interp. t. 98); mluví o fašistickém režimu v Italii.

9, 18. II. 1926; 347, I.

o zákonu o podomním obchodu (t. 148).

13, 11. III. 1926; 613, I.

o státním rozpočtu pro r. 1927 (t. 670), skup. polit.

52, 24. XI. 1926; 633, III.

o vojenských předlohách (t. 752, 893, 868, 890 a 894)

71, 30. III. 1927; 431, IV.

o zákonech o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), o stabilisačních bilancích (t. 1002) a o přímých daních (t. 1000); rozprava podrobná, část třetí.

81, 6. V. 1927; 1229, IV.

o zákonu proti nekalé soutěži (t. 1078)

89, 24. VI. 1927; 1811, IV.

o zákonu o ochraně domácího trhu práce (t. 1439), v níž obírá se stávkou horníků v severočeském revíru.

128, 7. II. 1928; 25, V.

o zákonu o stavebním ruchu (t. 1484),

o ochraně nájemníků (t. 1485) a o odkladu exekučního vyklizení místností (t. 1486)

133, 13. III. 1928; 19, VI.

o zákonu o mimořádných opatřeních bytové péče (t. 1617)

145, 21. VI. 1928; 35, VI.

o zákonu o nabytí místní dráhy Votice-Sedlčany státem (t. 1694); mluví o Nobilově výpravě k severní točně a zachránění trosečníků ledoborcem "Krasinem".

155, 14. VII. 1928; 19, VI.

Interpelace:

naléhavá, o týrání vojáků u 9. pěšího pluku v Mostě a o případu vojína Boleslava Langa, t. 571.

56, 9. XII. 1926; 1274, III.

odpov. t. 697/X.

56, 9. XII. 1926; 1275, III.

naléhavá, o poměrech u 9. pěšího pluku a v pevnostním vězení v Terezíně, t. 633.

56, 9. XII. 1926; 1274, III.

odpov. t. 697/XI.

56, 9. XII. 1926; 1275, III.

naléhavá, o nezákonném srážení ze mzdy dělnictvu na daně, t. 806.

63, 15. III. 1927; 13, IV.

odpov. t. 841.

63, 15. III. 1927; 51, IV.

naléhavá, o konfiskaci časopisu "Rudé Právo" v listopadu 1927, t. 1435.

129, 8. II. 1928; 59, V.

odpov. t. 1447.

130, 9. II. 1928; 65, V.

o poměrech na policejním komisařství v Kladně, t. 144/IX.

14, 12. III. 1926; 825, I.

odpov. t. 562/VII.

43, 15. X. 1926; 35, III.

o zasahování pražské policie do mzdových bojů dělnictva, t. 181/XXI.

17, 24. III. 1926; 1065, II.

odpov. t. 562/IV.

43, 15. X. 1926; 35, III.

o konfiskaci sbírky básní Františka Heřmánka "Za zdí", t. 354/X.

33, 16. VI. 1926; 1857, II.

odpov. t. 442/XXV.

43, 15. X. 1926; 35, III.

o konfiskaci časopisu "Emigrant", t. 746/VI.

58, 15. XII. 1926; 1436, III.

odpov. t. 808/XVII.

61, 15. II. 1927; 1595, III.

o konfiskaci čís. 3 časopisu "Voják", t. 1017/IV.

86, 14. VI. 1927; 1618, IV.

odpov. t. 1197/VII.

102, 25. X. 1927; 14, V.

o nepřípustném postupu báňského revírního úřadu v Praze, t. 1032/II.

91, 28. VI. 1927; 1991, IV.

odpov. t. 1404/I.

120, 17. I. 1928; 10, V.

o nesprávném postupu finančních úřadů, t. 1122/XI.

101, 14. VII. 1927; 2620, IV.

odpov. t. 2123/VI.

194, 25. IV. 1929; 9, VIII.

v záležitosti používání četníků při stávce krejčovského a stavebního dělnictva v Prostějově, t. 1163/XI.

102, 25. X. 1927; 12, V.

odpov. t. 1408/XII.

125, 26. I. 1928; 4, V.

o odsouzení Antonína Pinty, dělníka v Libušíně, pro účast na demonstraci, t. 1767/VIII.

163, 20. IX. 1928; 94, VI.

odpov. t. 1999/XX.

185, 28. II. 1929; 76, VII.

Dotazy:

o nedodržování 8hodinné doby pracovní.

102, 25. X. 1927; 8, V.

Žádost ve věcech imunity:

zem. tr. s. v Praze (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky ze dne 19. III. 1923, č. 50 Sb. z., spáchaný výroky na veřejné schůzi dne 29. XI. 1923 na Kladně)

7, 16. II. 1926; 268, I.

zpr. t. 141; zprav. A. Kříž;

nevydán 27, 8. VI. 1926; 1373, II.

zem. tr. s. v Brně (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky a přestupek podle § 488 tr. z. a čl. V zákona ze dne 17. XII. 1862, č. 8 ř. z. z r. 1863, jichž se dopustil výroky na schůzi dne 1. XII. 1925 v Břeclavě)

7, 16. II. 1926; 271, I.

zpr. t. 171; zprav. J. David;

nevydán 48, 18. XI. 1926; 332, III.

okr. s. na Kladně (přestupek urážky úřadů podle § 491 tr. z. a čl. V zákona ze dne 17. XII. 1862, č. 8 ř. z. z r. 1863, jichž se dopustil výroky na schůzi na Kladně)

11, 25. II. 1926; 475, I.

zpr. t. 160; zprav. A. Kříž;

nevydán 27, 8. VI. 1926; 1375, II.

okres. s. v Rakovníku (přestupek § 2 a § 19 zákona shromažďovacího ze dne 15. XI. 1867, č. 135 ř. z., jehož se dopustil uspořádáním schůze dne 10. III. 1926 v Rakovníku).

23, 26. V. 1926; 1257, II.

zpr. t. 687; zprav. V. Košek;

nevydán 57, 10. XII. 1926; 1378, III.

zem. trest. s. v Praze (zločiny, pokud se týče přestupky podle § 10, č. 1 a § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky a zločiny podle § 85 a), b) a § 87 tr. z.).

38, 23. VI. 1926; 2519, II.

zpr. t. 520 a 523; zprav. dr Halla;

nevydán 41, 25. VI. 1926; 2659, II.

okres. s. v Křivoklátě (přestupek podle § 3 a § 19 zákona shromažďovacího uspořádáním schůze dne 8. III. 1926 v Roztokách).

43, 15. X. 1926; 41, III.

zpr. t. 883; zprav. V. Košek;

nevydán 99, 12. VII. 1927; 2584, IV.

okres. s. v N. Strašecí (přestupek § 3 a § 19 zákona shromažďovacího, jehož se dopustil 27. VI. 1926 na schůzi v Lánech).

43, 15. X. 1926; 43, III.

zpr. t. 877; zprav. V. Košek;

nevydán 104, 23. XI. 1927; 36, V.

okres. s. v Kladně (přestupek podle § 4 zákona ze dne 12. VIII. 1921, č. 309 Sb. n., jehož se dopustil na schůzi dne 5. XI. 1925 na Kladně).

43, 15. X. 1926; 45, III.

žádost odvolána 88, 23. VI. 1927; 1706, IV.

žádost obnovena 102, 25. X. 1927; 22, V.

zpr. t. 1320; zprav. V. Votruba;

vydán: 138, 22. III. 1928; 65, VI.

zemsk. tr. s. v Praze (zločin podle § 15, č. 3 event. přečin podle § 15, č. 1 zákona na ochranu republiky).

61, 15. II. 1927; 1598, III.

zpr. t. 1259; zprav. J. Tůma;

nevydán 128, 7. II. 1928; 36-7, V.

zemsk. tr. s. v Praze (zločin podle § 15, č. 3 a přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky).

128, 7. II. 1928; 8, V.

zpr. t. 1633; zprav. dr Ravasz;

vydán pro zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky.

160, 17. IX. 1928; 4-5, VI.

okres. s. na Kladně (přestupek podle §§ 3 a 19 zákona ze dne 15. XI. 1867, č. 135 ř. z.).

140, 12. VI. 1928; 18, VI.

zpr. t. 1908; zprav. dr Ravasz;

nevydán 192, 20. III. 1929; 58, VIII.

zemsk. tr. s. v Praze (přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky).

140, 12. VI. 1928; 19, VI.

zpr. t. 1915; zprav. dr Ravasz;

nevydán 191, 13. III. 1929; 8-9, VII.

zemsk. tr. s. v Praze (přečin podle § 18, č. 2 a 3 zákona na ochranu republiky a přestupky podle § 312 tr. z. a §§ 3 a 19 zákona č. 135 ř. z. z r. 1867).

176, 13. XII. 1928; 15, VII.

okres. s. ve Slaném (přestupky podle §§ 3 a 19 zákona shromažďovacího a podle §§ 488 a 491 tr. z. a čl. V zákona ze dne 17. XII. 1862, č. 8 ř. z. z r. 1863).

182, 14. II. 1929; 10, VII.

Volán k pořádku:

17, 24. III. 1926; 1074, II.

20, 7. V. 1926; 1178, II.

62, 15. II. 1927; 1665, III.

65, 17. III. 1927; 169, IV.

71, 30. III. 1927; 439, IV.

91, 28. VI. 1927; 1967, IV.

 

MYSLIVEC Václav

I A. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 13, I.

Byl členem výb. br. - soc.-pol. a zahr.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 149 (prozatímní obchod. úmluva mezi RČS a Španělskem ze dne 29. VII. 1925).

16, 17. III. 1926; 1009, 1013, I.

zahr. výb. zpr. t. 151 (obchodní smlouva mezi RČS a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou ze dne 28. XII. 1925)

17, 24. III. 1926; 1067, II.

br. výb. zpr. t. 752 (zákon, kterým se doplňuje a částečně mění zákon o vojenském kázeňském a kárném právu, jakož i o odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním)

66, 22. III. 1927; 189, IV.

doslov 71, 30. III. 1927; 448, IV.

br. výb. zpr. t. 890 (zákon, jímž se stanoví mírový počet československého vojska od 1. X. 1927)

66, 22. III. 1927; 207, IV.

doslov 71, 30. III. 1927; 454, IV.

zahr. výb. zpr. t. 1161 (obchodní úmluva sjednaná mezi Československou republikou a republikou Tureckou dne 31. V. 1927)

99, 12. VII. 1927; 2528, IV.

br. výb. zpr. t. 1452 (zákon, kterým se mění §§ 2 a 5 zákona ze dne 19. III. 1920, č. 194 Sb. z., o zaopatřovacích nárocích býv. vojenských gážistů a §§ 3 a 16 zákona ze dne 22. XII. 1924, č. 288 Sb. z., o změně některých předpisů o zaopatřovacích požitcích vojenských osob a pozůstalých po nich)

129, 8. II. 1928; 44, V.

doslov 131, 10. II. 1928; 36, V.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení ministra zahraničí dr Beneše o maďarské aféře penězokazecké (naléh. interp. t. 98)

10, 19. II. 1926; 436, I.

o státním rozpočtu pro rok 1927 (t. 670), skup. polit.

52, 24. XI. 1926; 615, III.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), skup. polit., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

168, 23. X. 1928; 35, VII.

o osnově zákona o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách (t. 1955); mluví o politických důsledcích voleb do zemských zastupitelstev.

179, 19. XII. 1928; 27, VII.

"M" resp. Mac-Mal "M" resp. Mal- Mat "M" resp. Mat-Mič "M" resp. Mik-Mlč "M" resp. Mol-MysPřihlásit/registrovat se do ISP