"P" resp. Paj-Pat "P" resp. Pat "P" resp. Pech-Pet "P" resp. Pet-Pik "P" resp. Pit-Poc "P" resp. Poh-Pše

POHL Adolf

VII. voleb. kraj

NSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. doprav. - imunit. inic. - práv. - rozp. - socialisač. - soc. pol. a úsp. kom.

Návrhy:

na změnu zák. ze dne 9. IV. 1920, č. 260 Sb. z. a n., o dávce z uhlí, t. 933.

31, 4. XII. 1920; 1227. II.

na vydání zákona o hospodaření uhlím t. 1512.

54, 14. II. 1921; 2214. II.

o řízení při vyvlastňování hospodářských podniků, t. 1513.

54, 14. II. 1921; 2214. II.

na socialisování hospodářských podniků, t. 1514.

54, 14. II. 1921; 2214. II.

aby byl vydán zákon, jímž se zachovávají práva členů bratrských pokladen vystouplých ze zaměstnání v báňských podnicích, t. 3250.

107, 15. XII. 1921; 1514. IV.

na vydání zákona o zastavení a omezení výroby v závodech v nynější hospodářské krisi, t. 3859.

170, 21. XI. 1922; 734. VI.

aby byl vydán zákon o placených dělnických dovolených, t. 4788.

281, 4. IX. 1924; 1183. IX.

aby byl zrušen zákon o dani z uhlí, t. 5223.

351, 1. VII. 1925; 359. XI.

2 pozměňov. návrhy k osnově zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 1572).

57, 18. II. 1921; 2341. II.

pozměňov. návrh k osnově zák. o změně ustanovení o dani důchodové a dani z příjmu (zpr. t. 2741), týkající se § 177.

81, 4. VIII. 1921; 1007. III.

2 pozměňov. a 1 doplňov. návrh k osnově zákona o závodních radách (zpr. t. 2836), týkající se §§ 3 a 6 a změn slovních.

85, 6. VIII. 1921; 1264, 1265. III.

pozměňov. a doplňov. návrh k stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168) ke kapit. XX. oddílu Státní vydání.

100, 26. XI. 1921; 1276. IV.

2 pozměňov. návrhy k témuž rozpočtu ke kapit. XIV, XX a XX A oddílu Státní příjmy.

100, 26, XI. 1921; 1277. IV.

2 pozměňov. návrhy k osnově zákona o určení obnosu 130,000.000 Kč k účelům sociál. pojištění (zpr. t. 3305), týkající se §§ 1 a 2.

115, 20. XII. 1921; 1824. IV.

2 pozměňov. návrhy k osnově zákona o změně některých ustanovení zákona o požitcích válečných poškozenců (zpr. t. 3291) k §§ 3 a 11.

115, 20. XII. 1921; 1871, 1872. IV.

1 pozměňov. a 1 doplňov. návrh k osnově zák. o prodloužení působnosti zákona o nemocenském pojištění dělníků (zpr. t. 3312) k §§ 13 a 25.

117, 21. XII. 1921; 1949. IV.

2 pozměňov. a 1 doplňov. návrh k osnově zákona o ochraně nájemníků (zpr. t. 3518).

138, 6. IV. 1922; 356, 357. V.

pozměňov. návrh k osnově zák. o změně a doplnění zákonů o školách obecných a občanských (zpr. t. 3768) k § 2.

158, 27. a 28. VI. 1922; 1549. V.

2 pozměňov. návrhy k stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856) ke kapit. XX.

173, 24. XI. 1922; 1030, 1031. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o úpravě požitků veškerých státních zaměstnanců (zpr. t. 3944) k § 14.

181, 15. a 16. XII. 1922; 1676. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o prodloužení a změně zák. o podpoře v nezaměstnanosti (zpr. t. 3945) k § 3.

183, 18. XII. 1922; 1847. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o stavebním ruchu (zpr. t. 3949) na škrtnutí §§ 12-17.

184, 19. a 20. XII. 1922; 2016. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o ochraně nájemníků (zpr. t. 4077) k § 12.

202, 19. IV. 1923; 159. VII.

pozměňov. návrh k osnově zák. o povolení dodatečného úvěru k podpoře nezaměstnaných (zpr. t. 4201) k čl. 1.

217, 28. VI. 1923; 587. VII.

7 pozměňov. návrhů k osnově zákona o dani z uhlí (zpr. t. 4349) k §§ 2, 3, 7, 8 a 24.

240, 11. XII. 1923; 1308, 1309. VIII.

pozměňov. návrh k osnově zák. o ochraně nájemníků (zpr. t. 4542) k § 23.

257, 7. IV. 1924; 322. IX.

11 pozměňov. a 1 event. návrh k stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329) ke kapit. IX-XIII, XIII A a XIV.

370, 5. X. 1925; 1206-7. XI.

doplňov. návrh k osnově zákona o změně některých ustanovení zák. o požitcích váleč. poškozenců (zpr. t. 3291)

117, 21. XII. 1921; 1916. IV.

doplňov. návrh k stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300) ke kapit. XX. (stát. výdaje).

236, 30. XI. 1923; 1169. VIII.

5 doplňov. návrhů k osnově zák. o inkompatibilitě (zpr. t. 4567) k §§ 2, 3, 5 a 8.

264, 16. IV. 1924; 680-1. IX.

2 event. návrhy k osnově zák. proti útisku a na ochranu svobody ve shromážděních (zpr. t. 2832), týkající se §§ 2 a 6.

84, 6. VIII. 1921; 1197. III.

na vrácení zpr. t. 2832 výb. práv. (zákon proti útisku a na ochranu svobody ve shromážděních).

84, 6. VIII. 1921; 1197. III.

na zahájení rozpravy o odpovědi vlády t. 5062 na interp. posl. Witticha o pastýřském listu sloven. biskupů (t. 5045).

324, 5. III. 1925; 1253. X.

Resoluce:

2 resol. k stát. rozpočtu pro rok 1921 (zpr. t. 830), týkající se organisace pluků podle národnosti a zřízení III. roč. báňské vysoké školy v Praze.

28, 1. XII. 1920; 806, 809. II.

4 resol. k témuž předmětu, týkající se socialisace dolů, zmírnění bytové nouze a zmírnění hospodářské krise, jež ničí dělnictvo.

31, 4. XII. 1920; 1237-8. II.

k stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168) ke kapit. XIV. oddílu Státní vydání.

100, 26. XI. 1921; 1290. IV.

k osnově zákona o ochraně nájemníků (zpr. t. 3518), týkající se návrhů v záležitosti bytové péče.

138, 6. IV. 1922; 358. V.

k stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856), týkající se zrušení báňských hejtmanství.

175, 29. XI. 1922; 1389. VI.

2 resol. k osnově zák. o nabytí Buštěhradské železnice státem (zpr. t. 4147), týkající se propočítání tarifů od postátnění B. D. a zachování přednostního práva dodávky uhlí pro B. D. nynějším dodavatelům.

213, 14. V. 1923; 457-8. VII.

k osnově zákona o povolení dodatečného úvěru k podpoře nezaměstnaných (zpr. t. 4201), týkající se odvolání všech opatření, jimiž podpora v nezaměstnanosti se zkracuje neb obmezuje.

217, 28. VI. 1923; 587. VII.

k stát. rozpočtu pro rok 1924, kapit. XI. (zpr. t. 4300), týkající se vyšetření sebevražd vojínů a případů smrti při manévrech v tomto roce.

235, 29. XI. 1923; 1073. VIII.

22 resol. k stát. rozpočtu pro rok 1926 (zpr. t. 5329), týkajících se fin. hospodářství samospráv. sborů, výkazu stát. dluhů, úpravy pensí dle návrhu Grünznerova, nových voleb do správ. výb. Pozemk. úřadu, uznání Ruska de jure, zavedení miliční soustavy, úpravy školství na podkladě národ. samosprávy, daňové reformy, předložení smlouvy, již uzavřela vláda se společností pro zpracování lihu, snížení ceny cukru a poštovních sazeb, seznamu osob propuštěných podle restrikč. zák., snížení želez. sazeb, předložení smlouvy o dodávání uhlí stát. drahám, předložení vyhovujícího zákona o drobných zeměd. pachtech, dohledu na provádění zákona o přeměně obec. statku v obec. kmenové jmění, amnestie pro politické vězně, výkazu zadaných dodávek a předložení zákona o zadávání stát. dodávek, pojištění osob "přestárlých", rozšíření úrazového pojištění na zeměd. dělníky, zákona o staveb. ruchu a úpravy nároků válečných poškozenců.

371, 6. X. 1925; 1307-9. XI.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předsedy Vl. Tusara z 1. VI. 1920.

6, 11. VI. 1920; 291. I. (něm. 321)

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. hospod.).

30, 3. XII. 1920; 1049. II. (něm. 1171)

o změně ustanovení § 1154 b) obč. zákona (zpr. t. 1827).

65, 16. III. 1921; 2792. II. (něm. 2855)

o zadávání státních dodávek a prací (zpr. t. 1843).

67, 19. V. 121; 63. III. (něm. 115)

o vydání zákona proti útisku a na ochranu svobody ve shromážděních (zpr. t. 2832).

84, 6. VIII. 1921; 1189. III. (něm. 1217)

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. hosp. a soc. pol.).

98, 24. XI. 1921; 1035. IV. (něm. 1109)

o naléh. interp. A. Pohla t. 3144 (podíl horníků na čistém zisku) a dr. Šmerala t. 3210 (hornický spor na Ostravsku).

103, 2. XII. 1921; 1363. IV. (něm. 1381)

o obnosu 130,000.000 Kč určeném k účelům sociálního pojištění (zpr. t. 3305).

115, 20. XII. 1921; 1811. IV. (něm. 1877)

o vládních prohlášeních, učiněných ve 159. schůzi 24. X. 1922 při nastoupení vlády Švehlovy a o naléhavých interp. t. 3809 a 3811 o hospodářské krisi.

161, 26. X. 1922; 230. VI. (něm. 267)

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300).

229, 22. XI. 1923; 392. VIII. (něm. 446)

o dani z uhlí (zpr. t. 4349).

240, 11. XII. 1923; 1300. VIII. (něm. 1327)

o prohlášení min. J. Stříbrného ve věci drahoty (interp. t. 5041 a 5043) a o srážce demonstrantů s policií v Praze 10. února 1925.

323, 12. II. 1925; 1159. X. (něm. 1218)

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329).

368, 1. X. 1925; 904. XI. (něm. 967)

Interpelace:

naléhavá, o mzdových požadavcích pro severočeskou uhelnou oblast,

t. 921. 30, 3. XII. 1920; 1042. II.

zodpověděna prohlášením min. veř. prací dr. Kovaříka.

34, 16. XII. 1920; 1414. II.

naléhavá, aby se ihned provedla opatření k odstranění nezaměstnanosti,

t. 2211. 68, 31. V. 1921; 139. III.

odpov. t. 3159/XLI. 91, 16. XI. 1921; 256. IV.

naléhavá, aby nabyl účinnosti zákon ze dne 25. II. 1920, č. 143 Sb. z. a n., o účasti hornických zaměstnanců na správě dolů a o jejich podílu na čistém zisku,

t. 3144. 92, 17. XI. 1921; 339. IV.

zodpověděna prohlášením min. veř. prací A. Tučného.

104, 6. XII. 1921; 1411. IV.

naléhavá, o chování vlády při sklářské výluce,

t. 3457. 132, 30. III. 1922; 127. V.

odpov. t. 3790/I. 159, 24. X. 1922; 43. VI.

naléhavá, o nedostatku železničních vozů,

t. 4264. 222, 5. XI. 1923; 129. VIII.

odpov. t. 4395/I. 247, 6. III. 1924; 220. IX.

naléhavá, o stále častějších nehodách a pohromách důlních,

t. 4585. 263, 15. IV. 1924; 627. IX.

odpov. t. 4587. 263, 15. IV. 1924; 629. IX.

o postupu při posledním ustanovení cen uhlí,

t. 4009/IV. 194, 6. III. 1923; 2359. VI.

odpov. t. 4179/IX. 219, 30. X. 1923; 13. VIII.

o vládním nařízení ze dne 22. XII. 1922, č. 376 Sb. z. a n., o úpravě uhelného hospodářství,

t. 4009/V. 194, 6. III. 1923; 2359. VI.

o snížení dopravních sazeb pro dopravu mléka,

t. 4443/XV. 51, 28. III. 1924; 190. IX.

odpov. t. 4607/XX. 265, 27. V. 1924; 740. IX.

o chování vojenských lékařů,

t. 5066/I. 331, 18. III. 1925; 1333. X.

odpov. t. 5168/XVIII. 348, 23. VI. 1925; 298. XI.

aby byly zdemokratisovány četnické a policejní předpisy,

t. 5133/XII. 342, 22. V. 1925; 116. XI.

o zabavení praporů říšsko-německých dělnických tělocvič. spolků,

t. 5201/VI. 348, 23. VI. 1925; 297. XI.

Dotazy:

naléhavý, o nutných opatřeních ke zmírnění nouze pohraničního obyvatelstva, kterou zavinilo klesnutí marky.

93, 18. XI. 1921; 463. IV.

o zabavení časopisu "Gewerkschaftliche Rundschau" v Liberci.

195, 8. III. 1923; 2457. VI.

odpov. 202, 19. IV. 1923; 104. VII.

 

PRÁŠEK Ferdinand

I. voleb. kraj

ČS

Nastoupil za Hrizbyla Jana, jenž se vzdal mandátu.

125, 25. I. 1922; 2459. IV.

Volba verifikována 139, 23. V. 1922; 410. V.

Slib vykonal 125, 25. I. 1922; 2459. IV.

Byl členem výb. inic. - rozp. - soc. pol. - ústav. práv. - zeměd. - zdrav. a živnost.

Resoluce:

k osnově zákona o úpravě placení náhrady při trvalém ubytování vojska v r. 1921 a 1922 (zpr. t. 3602).

144, 9. VI. 1922; 746. V.

k státnímu rozpočtu pro rok 1923 (zpr. t. 3856), týkající se poskytnutí podpory krajům postiženým živelními pohromami.

175, 29. XI. 1922; 1388. VI.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 3733 (výkup ústecko-teplické dráhy státem).

153, 23. VI. 1922; 1269, 1290. V.

ústav. práv. výb. zpr. t. 3767 (zákon, jímž se ruší a mění některá ustanovení řádu volení v obcích z 31. I. 1919, č. 75 Sb. z. a n.)

158, 27. a 28. VI. 1922; 1570, 1596. V.

rozp. výb. zpr. t. 4201 (povolení dodatečného úvěru k podpoře nezaměstnaných).

217, 28. VI. 1923; 575, 589. VII.

rozp. výb. zpr. t. 4349 (daň z uhlí).

240, 11. XII. 1923; 1297, 1309. VIII.

rozp. výb. zpr. t. 4371 (daň z obratu a daň přepychová).

244, 19. XII. 1923; 1588. VIII.

doslov 245, 19. XII. 1923; 1635. VIII.

korektury 246, 20. XII. 1923; 1726. VIII.

živnost. výb. zpr. t. 4773 (živnost. zákon pro Slovensko a Podkarp. Rus).

292, 24. IX. 1924; 2095. IX.

doslov 293, 25. IX. 1924; 2143. IX.

rozp. výb. zpr. t. 4832 (převzetí záruky za úvěr poskytnutý Čsl. plavební akciové společnosti Labské vládou R. Č.).

293, 25. IX. 1924; 2154, 2159. IX.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. polit.).

171, 22. XI. 1922; 816. VI.

o stát. rozpočtu na r. 1924 (zpr. t. 4300).

228, 21. XI. 1923; 331. VIII.

o konečné úpravě rakousko-uherských váleč. půjček (zpr. t. 4825).

284, 11. IX. 1924; 1335. IX.

o změně zákona o slučování a rozlučování obcí (zpr. t. 4993).

313, 15. XII. 1924; 891. X.

o vzájemném poměru náboženských vyznání (zpr. t. 5136).

341, 2. IV. 1925; 84. XI.

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329; skup. fin. a kult.).

369, 2. X. 1925; 1069. XI.

Interpelace:

o právním postavení církve československé a jejím pronásledování se strany státních úřadů,

t. 3700/VIII. 159, 24. X. 1922; 38. VI.

odpov. t. 3953/VI. 185, 6. II. 1923; 2112. VI.

Dotazy:

ve věci zřizování míst katechetských církve československé.

159, 24. X. 1922; 31. VI.

odpov. 159, 24. X. 1922; 35. VI.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. pro přestupky v Praze (přestupek proti bezpečnosti cti ca dr. Bartošek, Draxl, Landová-Štychová a dr. Vrbenský)

202, 19. IV. 1923; 105. VII.

řízení zast. 248, 18. III. 1924; 101. IX.

zemsk. tr. s. v Brně (přečin podle § 303 tr. z., jehož se dopustil řečí pronesenou na schůzi dne 27. IV. 1924 v Brně).

281, 4. IX. 1924; 1184. IX.

zpr. t. 4865; zprav. Fr. Modráček;

nevydán 314, 15. XII. 1924; 911. X.

 

PROKEŠ Jan

XIV. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. inic. - kult. - Stál. - úsp. kom. - zahran. a živnost.

Návrhy:

na stavbu nouzové silnice od Oderského mostu k nádraží v Jistebníku, t. 888.

27, 30. XI. 1920; 603. II.

na zařadění města Frenštátu p. R. do II. tř. míst. přídavků, t. 1401.

51, 4. II. 1921; 2103. II.

na zřízení české obchodní akademie ve Frenštátě pod Radhoštěm nákladem státním, t. 1845.

65, 16. III. 1921; 2764. II.

na zřízení českého reformního reálného gymnasia typu B v Bohumíně-nádraží (Šunychlu), t. 1850.

66, 31. III. 1921; 8. III.

na sestátnění české zemské vyšší reálky v Moravské Ostravě, t. 2645.

75, 22. VII. 1921; 708. III.

na udělení podpory ze státních prostředků pohořelým v obci Horní Lhotě na Opavsku, t. 5077.

330, 16. III. 1925; 1324. X.

Zpravodajem:

živnost. výb. zpr. t. 3447 (hospodářská ujednání mezi R. Č. a říší Německou uzavřená v Praze 29. VI. 1920).

136, 5. IV. 1922; 263. V.

živnost. výb. zpr. t. 4504 (obchod. smlouva mezi R. Č. a republikou Litevskou z 27. IV. 1923).

265, 27. V. 1924; 741. IX.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830)

26, 25. XI. 1920; 579. II.

o naléh. interp. A. Pohla t. 3144 (podíl horníků na čistém zisku) a dr. Šmerala t. 3210 (hornický spor na Ostravsku).

103, 2. XII. 1921; 1367. IV.

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. hosp. a soc. pol.).

174, 28. XI. 1922; 1173. VI.

o změně zákona o slučování o rozlučování obcí (zpr. t. 3927).

184, 19. a 20. XII. 1922; 1928. VI.

Interpelace:

v příčině zákona o ochraně majitelů pozemků proti škodám vzniklým dolováním,

t. 886. 27, 30. XI. 1920; 604. II.

odpov. t. 1117. 40, 11. I. 1921; 1574. II.

o neslýchaném postupu Alpinské montanní společnosti v Heřmanicích ve Slezsku,

t. 1584. 58, 1. III. 1921; 2386. II.

odpov. t. 2326. 69, 24. VI. 1921; 189. III.

Dotazy:

ohledně nepředpisování daní velikým průmyslovým závodům ve Štramberku.

30, 3. XII. 1920; 1041. II.

odpov. 50, 3. II. 1921; 2053. II.

ve věci hospodářství na statcích Vintíře Stollberga v Paskově u Místku.

45, 20. I. 1921; 100. III.

odpov. 67, 19. V. 1921; 100. III.

o pronásledování pokrokového učitelstva na Hlučínsku.

322, 11. II. 1925; 1094. X.

odpov. 351, 1. VII. 1925; 358. XI.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. ve Slezské Ostravě (urážka na cti ca Josef Žalský).

225, 13. XI. 1923; 231. VIII.

zpr. t. 4434; zprav. J. Konečný;

nevydán 249, 20. III. 1924; 139. IX.

Volán k pořádku:

181, 15. a 16. XII. 1922; 1668. VI.

 

PROKŮPEK Adolf

I. voleb. kraj

A

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. zeměd.

Návrhy:

aby vládě bylo uloženo mimořádné tlumení slintavky a kulhavky a opatření z toho vyplývající, t. 57.

7, 15. VI. 1920; 343. I.

v záležitosti přidělení subvence v obnosu 2,000.000 Kč Čsl. Červenému kříži, t. 584.

16, 4. XI. 1920; 48. II.

Zpravodajem:

zeměd. výb. při druhém čtení osnovy zákona o plemenitbě hospodářských zvířat (zpr. t. 4691); korektury

277, 24. VI. 1924; 1019. IX.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. hosp. a soc. pol.).

98, 24. XI. 1921; 1042. IV.

o naléh. interp. t. 3553, 3562, 3567, 3580, 3581, 3582 a 3560 (stávka kovodělníků, hospodářská krise a zdražování).

142, 30. V. 1922; 672. V.

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329; skup. polit.).

368, 1. X. 1925; 922. XI.

Dotazy:

o nepřístojnostech při přijímání dělnictva pro kampaň v cukrovaru v Radboři.

40, 11. I. 1921; 1571. II.

odpov. 67, 19. V. 1921; 102. III.

 

PŠENIČKA Josef

I. voleb. kraj

ČS

Nastoupil za Drobného Vladimíra, jenž pozbyl mandátu nálezem volebního soudu ze 17. XII. 1921.

Vyd. osvědč. posl. 112, 19. XII. 1921; 1717. IV.

Volba verifikována 139, 23. V. 1922; 409. V.

Slib vykonal 112, 19. XII. 1921; 1717. IV.

Byl členem výb. bran. - inic. a zeměd.

Zemřel 8. VII. 1922. 159, 24. X. 1922; 4. VI.

Za něho nastoupil Hlaváček František ČSD; volební soud volby neověřil; nastoupil Bergmann Hugo ČS.

Návrhy:

aby se učňům. a mladistvým dělníkům (pomocníkům) poskytovala placená dovolená, t. 3674.

148, 20. VI. 1922; 1018. V.

Řeč v rozpravě:

o dodatku ke státnímu rozpočtu pro rok 1921 (zpr. t. 3373).

125, 25. I. 1922; 2486. IV.

 

PURKYŇOVÁ Eliška

I. voleb. kraj

ND

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonala 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byla členem výb. inic. - kult. - rozp. - soc. pol. - zdrav. a živnost.

Návrhy:

na odstranění ustanovení, která brání ženám ve veřejné službě uzavříti sňatek a zůstati ve službě (zrušení ženského celibátu), t. 225.

11, 8. VII. 1920; 374. I.

na změnu §§ 32 a 33 zákona o zamezování a potlačování nemocí sdělných ze dne 14. IV. 1913, č. 67 ř. z., t. 418.

14, 26. X. 1920; 13. II.

na změnu zákona ze dne 5. VI. 1912, č. 130 ř. z., o vojenském trestním řádu soudním, t. 451.

22, 17. XI. 1920; 352. II.

na změnu zákona z 1. VIII. 1895, č. 113 ř. z. (civilního soudn. řádu), t. 754.

22, 17. XI. 1920; 352. II.

na doplnění zákona ze dne 22. května 1919, č. 320 Sb. z. a n., o obřadnostech manželské smlouvy a rozluce manželství, t. 2555.

74, 19. VII. 1921; 576. III.

obnoven t. 4028/I.

195, 8. III. 1923; 2459. VI.

na vydání zákona, jímž se upravují nároky rozloučených manželek na zaopatřovací požitky, t. 2632.

75, 22. VII. 1921; 708. III.

obnoven t. 4028/II.

195, 8. III. 1923; 2459. VI.

na rozšíření povinnosti návštěvy školní o tři roky a na zřízení pokračovacích škol, jako integrující součásti škol obecných a občanských, t. 3371.

122, 19. I. 1922; 2182. IV.

Zpravodajem:

zdrav. výb. zpr. t. 3748 (úprava pensí lékařů obvodních a obecních a jich pozůstalých).

156, 26. VI. 1922; 1449. V.

zdrav. výb. zpr. t. 5278 (zřízení, působnost a organisace Státního zdravotního ústavu R. Č.

360, 15. VII. 1925; 536, 547. XI.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. polit.).

27, 30. XI. 1920; 658. II.

o ratifikaci mezinárodní smlouvy ujednané na konferenci práce ve Washingtoně r. 1919 (zpr. t. 1292).

50, 3. II. 1921; 2060. II.

o ochraně dětí v cizí péči a dětí nemanželských (zpr. t. 2097).

69, 24. VI. 1921; 207. III.

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. hosp. a soc. pol.).

99, 25. XI. 1921; 1203. IV.

o úpravě péče o invalidy ze světové války ze stavu mužstva a o pozůstalé po vojínech ze stavu mužstva (zpr. t. 3297).

117, 21. XII. 1921; 1913. IV.

o dodatku ke státnímu rozpočtu pro rok 1921 (zpr. t. 3373).

125, 25. I. 1922; 2468. IV.

o zákonu o potírání pohlavních nemocí (zpr. t. 3726).

154, 24. VI. 1922; 1330. V.

o dalším vybírání zdravotní přirážky a o fondu pro podporu veřejných nemocnic v R. Č. (zpr. t. 4321).

242, 13. XII. 1923; 1445. VIII.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930; skup. hospod.).

307, 27. XI. 1924; 704. X.

o prohlášení správce min. škol. dr. Markoviče ve věcech školských (naléh. interp. t. 5323, 5325 a 5327).

365, 29. IX. 1925; 708. XI.

Dotazy:

o členství žen v politických spolcích.

17, 5. XI. 1920; 133. II.

odpov. 30, 3. XII. 1920; 1042. II.

o přípravách k vydání zákona o ochraně přírodních památek.

48, 27. I. 1921; 1833. II.

64, 15. III. 1921; 2665. II.

ve příčině zaměstnanců ženských ve státní administrativě.

88, 20. X. 1921; 125. IV.

"P" resp. Paj-Pat "P" resp. Pat "P" resp. Pech-Pet "P" resp. Pet-Pik "P" resp. Pit-Poc "P" resp. Poh-PšePřihlásit/registrovat se do ISP