"P" resp. Paj-Pat "P" resp. Pat "P" resp. Pech-Pet "P" resp. Pet-Pik "P" resp. Pit-Poc "P" resp. Poh-Pše

PECHMANOVÁ Ludmila

IV. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonala 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byla členem výb. doprav. - inic. - soc. pol. - stát. zříz. a zdrav.

Návrhy:

na vydání zákona o přejímání a zařaďování býv. uher. stát. zaměstnanců do hodnost. tříd a platových stupňů stát. zřízenců čsl., t. 282.

12, 9. VII. 1920; 625. I.

aby horní město Příbram bylo zařaděno do vyšší třídy činnostních přídavků pro státní úředníky a zřízence, t. 1603.

58, 1. III. 1921; 2388. II.

na přiznání průkazek na zlevněnou jízdu pro státní zaměstnance a vojenské gážisty úředníkům poštovního a telegrafního ústavu, pensionovaným před 1. dubnem 1919, t. 1674.

61, 8. III. 1921; 2478. II.

na vydání zákona, jímž se mění ustanovení článku II. zákona ze dne 7. října 1919, č. 541 Sb. z. a n., o úpravě poměrů státních zaměstnanců, t. 1699.

61, 8. III. 1921; 2478. II.

na přeskupení poštovního úřednictva dopravního skupiny D do skupiny C státních úředníků, t. 1980.

67, 19. V. 1921; 53. III.

na úpravu poměrů žen ve státních úřadech a ústavech, v podnicích a fondech státem spravovaných, t. 3474.

136, 5. IV. 1922; 260. V.

na vydání zákona o sociální a zdravotní pomoci stát. zaměstnancům, t. 3777.

159, 24. X. 1922; 47. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o nouzové výpomoci státním zaměstnancům (t. 640).

18, 9. XI. 1920; 240. II.

Resoluce:

k osnově zákona o nouzové výpomoci státním zaměstnancům (t. 640).

18, 9. XI. 1920; 240. II.

22 resol. k osnově zák. o nemoc. pojištění veřej. zaměstnanců (zpr. t. 5364), týkající se podpory instituce "Sociální ochrana stát. zaměst." a pojištění duchovních stát. uznaných nábož. společností.

378, 15. X. 1925; 1562. XI.

Zpravodajem:

stát. zříz. výb. zpr. ústní (zrušení titulu "sluha" a nahražení jeho titulem "zřízenec") t. 1467.

70, 30. VI. 1921; 279. III.

stát. zříz. výb. zpr. t. 2648 (zařadění oficiantů do úřednických tříd hodnostních a platových).

83, 5. VIII. 1921; 1120. III.

soc. pol. výb. zpr. t. 3752 (zákon o sborech stráže bezpečnosti).

156, 26. VI. 1922; 1458, 1461. V.

Řeč v rozpravě:

o nouzové výpomoci státním zaměstnancům (t. 640).

18, 9. XI. 1920; 237. II.

o nouzové výpomoci státním zaměstnancům (t. 854).

26, 25. XI. 1920; 541. II.

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. fin.).

96, 22. XI. 1921; 773. IV.

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. hosp. a soc. pol.).

174, 28. XI. 1922; 1211. VI.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. polit.).

230, 23. XI. 1923; 502. VIII.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930; skup. hospod.).

307, 27. XI. 1924; 713. X.

o nemocenském pojištění veřejných zaměstnanců (zpr. t. 5364).

378, 15. X. 1925; 1571. XI.

Interpelace:

v příčině jmenování ad personam poštovního úřednictva dopravní skupiny D do VII. a VIII. hodn. tř.,

t. 94. 8, 16, VI. 1920; 354. I.

odpov. t. 526. 14, 26. X. 1920; 3. II.

v příčině zařadění měst do vyšší třídy místních přídavků stát. úředníků,

t. 95. 6, 10. VI. 1920; 270. I.

odpov. t. 298. 13, 10. VII. 1920; 710. I.

Dotazy:

o úpravě pensí býv. úředníků poštovního a telegrafního ústavu (vrchních poštmistrů, poštmistrů, pošt. adjunktů a oficiantů) na základě zákona ze dne 3. března 1921, č. 99 Sb. z. a n.

136, 5. IV. 1922; 259. V.

odpov. 140, 26. V. 1922; 437. V.

ve věci 35leté služební doby poštovních úředníků dopravních skupiny D.

175, 29. XI. 1922; 1301. VI.

odpov. 215, 27. VI. 1923; 522. VII.

co hodlá min. vnitra podniknouti k vyřešení vzmáhajících se obtíží, plynoucích z bezzásadnosti a nejednotnosti postupu státní správy oproti provdaným státním zaměstnankyním.

247, 6. III. 1924; 11. IX.

odpov. 265, 27. V. 1924; 733. IX.

o vypovězení úřednice M. Pospíšilové v Brně.

334, 20. III. 1925; 1427. I.

odpov. 342, 22. V. 1925; 114. XI.

 

PELIKÁN Jan

XII. voleb kraj

ČS

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem býv. doprav. - inic. - soc. pol. - stát. zříz. - vyšetřov. a zdrav.

Vzdal se mandátu 249, 20. III. 1924; 118. IX.

Za něho nastoupil Knejzlík Josef.

Návrhy:

na změnu ustanovení o používání pseudoisochromatických tabulek ke zkoušení zrakové způsobilosti železnič. zaměstnanců, t. 223.

11, 8. VII. 1920; 574. I.

na vydání zák. o stát. výpomoci na zařízení domácnosti pro stát. zaměstnance, učitele, jakož i zaměstnance v podnicích a fondech státem spravovaných v případě uzavření sňatku, t. 1224.

43, 18. I. 1921; 1722. II.

v zálež. zavedení lhůt pro vyřízení podání, žádostí, stížností a jiné agendy řízené stranami na stát. úřady a úřady podniků a fondů státem spravovaných, t. 1405.

50, 3. II. 1921; 2055. II.

na revisi všech učebnic veřejných škol v Československé republice a vyměnění učebnic nevyhovujících, pokud se v nich nepřihlíží ku politickým a státním změnám světovou válkou přivoděným, t. 2473.

71, 12. VII. 1921; 342. III.

aby výroční den upálení Mistra Jana Husa, 6. červenec, prohlášen byl za svátek státní, t. 2673.

76, 27. VII. 1921; 729. III.

obnoven t. 3910/XXVI.

182, 16. XII. 1922; 1784. VI.

na zajištění bytů zaměstnancům státním a státních podniků, t. 2840.

86, 18. X. 1921; 21. IV.

obnoven t. 3910/XXIV.

182, 16. XII. 1922; 1783. VI.

na vyšetření činnosti odhadních komisí pro ocenění koní, povozů a postrojů v době mobilisace, a na způsob, jak na hraditi škody nesprávnostmi státu přivoděné, t. 3176.

95, 21. XI. 1921; 642. IV.

o nucené podpoře stavebního ruchu peněžními ústavy, t. 3280.

111, 17. XII. 1921; 1708. IV.

na pomocnou akci pro pohořelé v Labudicích na Moravě, t. 3647.

145, 13. VI. 1922; 775. V.

Resoluce:

k osnově zák. o poskytnutí úvěru státní železniční správě na opatření vozidel pro r. 1921, týkající se služby vozové a konstrukce vozů osobních i nákladních (zpr. t. 2529).

75, 22. VII. 1921; 698. III.

k osnově zákona o přihlížení k potřebám válečných poškozenců při zadávání trafik, kantin atd., týkající se revise počtu trafik, restaurací a jiných sem spadajících provozoven (zpr. t. 2481),

84, 6. VIII. 1921; 1175. III.

Zpravodajem:

dopr. výb. ke zpr. t. 1396 (změna ustanovení o používání pseudoisochromatických tabulek).

52, 8. II. 1921; 2160. II.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předs. Vl. Tusara z 9. VII. 1920.

12, 9. VII. 1920; 672. I.

o pilné interp. L. Surányiho (t. 607) o porušení práva asylu na území R. Č.

33, 15. XII. 1920; 1346. II.

o prohlášení min. předs. J. Černého o událostech v Krompaších na Slovensku.

58, 1. III. 1921; 2412. II.

o poskytnutí úvěru státní správě železniční na opatření vozidel pro r. 1921 (zpr. t. 2529).

75, 22. VII. 1921; 696. III.

o přihlížení k potřebám válečných poškozenců při zadávání trafik, kantin a pod. (zpr. t. 2481).

84, 6. VIII. 1921; 1174. III.

o finančním zák. pro r. 1922 (zpr. t. 3168, skup. hosp. a soc. pol.).

99, 25. XI. 1921; 1208. IV.

o nal. interp. dr. Šmerala t. 3343 (stranický výklad zákona o závodních výborech zaměstnavateli v neprospěch dělníků).

122, 19. I. 1922; 2218. IV.

o výkupu ústecko-teplické dráhy státem (zpr. t. 3733).

153, 23. VI. 1922; 1288. V.

Věcná poznámka:

v níž odpovídá na vývody věcné poznámky posl. Junga.

77, 29. VII. 1921; 831. III.

při rozpravě o nal. intrep. dr. Šmerala (t. 3343).

122, 19. I. 1922; 2234. IV.

Interpelace:

naléhavá, o pohromě, kterou hrozí úrodě listnatých plodin housenky "zavíječe pelyňkového",

t. 2551. 72, 14. VII. 1921; 485. III.

odpov. t. 3120. 89, 21. X. 1921; 214. IV.

v záležitosti postupu úřadů při stíhání vinníků na podloudnických aférách, a ohledně právních důsledků, vyplývajících z těchto okolností pro zaměstnance železniční,

t. 42. 6, 11. VI. 1920; 306. I.

odpov. t. 547. 14, 26. X. 1920; 12. II.

o postupu pomocné akce hospodářské podniknuté ve prospěch státních zaměstnanců v důsledcích přijatého návrhu Fr. Buřívala v býv. Nár. shrom.,

t. 40. 6, 11. VI. 1920; 306. I.

odpov. t. 448. 14, 26. X. 1920; 27. II.

v záležitosti lezeckých kursů vojenských na Tatrách, projektovaných za účelem ochrany hranic a zemským velitelstvím na Slovensku zakázaných,

t. 198. 11, 8. VII. 1920; 571. I.

odpov. t. 491. 14, 26. X. 1920; 29. II.

pro poskytnutí ochrany elektroinstalatérským živnostem proti útlaku se strany elektráren a elektrotechn. velkopodniků,

t. 1421. 52, 8. II. 1921; 212. II.

odpov. t. 2247. 69, 24. VI. 1921; 187. III.

v záležitosti odpírání podpor v nezaměstnání švýcarskými úřady tamějším nezaměstnaným dělníkům - československým státním příslušníkům,

t. 1657. 59, 3. III. 1921; 2453. II.

odpov. t. 2969. 86, 18. X. 1921; 19. IV.

o zadržování a týrání čsl. zajatců v Rusku,

t. 1776. 65, 16. III. 1921; dle spisů.

odpov. t. 2096. 67, 19. V. 1921; 111. III.

ohledně vylučování československého personálu a jazyka v pohraničních lázních R. Č.,

t. 2348. 75, 22. VII. 1921; 707. III.

o násilnostech, kterých se dopustili maďarští železniční zřízenci a vojínové v Szobu na strojvůdci čsl. státních drah Klierovi, a o jeho odvlečení do Budapešti,

t. 2654. 76, 27. VII. 1921; 775. III.

jak jsou poškozováni železniční zaměstnanci, kteří jsou členy obecních samospráv, a jak se jim znemožňuje pracovati v nich,

t. 2757. 79, 2. VIII. 1921; 938. III.

o zabezpečení příslušníků československého národa před následky protistátních štvanic, organisovaných v Československé republice nacionálně-výbojně a iredentisticky orientovanými živly německé menšiny,

t. 2870. 86, 18. X. 1921; 14. IV.

ve věci odškodnění obětí politické persekuce za světové války a okamžitého vyplácení přiznaných náhrad,

t. 3181/XV. 103, 2. XII. 1921; 1360. IV.

o překročení zákonité doby pracovní v továrně F. A. Baťa ve Zlíně, o výjimečném postavení jmenované firmy oproti úřadům a o vlivu, který poměry tyto mají na právní postavení dělníků, jakož i na existenci malovýroby,

t. 3190/XI. 104, 6. XII. 1921; 1392. IV.

odpov. t. 3430/XII. 130, 28. III. 1922; 10. V.

že se oddaluje vyřízení sporných otázek sociálně-hospodářské a existenční povahy mezi ministerstvem železnic a zastupitelstvem železničních zaměstnanců, ústředním důvěrnickým sborem a odborovými organisacemi,

t. 3321/III. 119, 12. I. 1922; 2013. IV.

zodpověděna prohlášením min.

spravedl. dr. Dolanského.

117, 21. XII. 1921; 1928. IV.

o účasti přednostů státních úřadů olomouckých při oslavě Božího těla církve řím.-kat. v Olomouci,

t. 3780/V. 159, 24, X. 1922; 39. VI.

odpov. t. 3966/VII. 187, 13. II. 1923; 2149. VI.

o účasti a jednání vojska při oslavování Božího těla církví řím.-kat. v Olomouci a Benešově u Prahy,

t. 3780/VI. 159, 24. X. 1922; 39. VI.

odpov. t. 3883/V. 185, 6. II. 1923; 2109. VI.

Dotazy:

ve věci nesprávného postupu úřadů při zjišťování nepoctivých manipulací restauratéra na Štrbském Plese s úředními příděly potravin a nekolkovanými bankovkami.

10, 19. VI. 1920; 524. I.

o propouštění zásilek želez. a celními úřady ve Cmuntu přes hranice, které byly vlakovým personálem označeny za podezřelé.

49, 28. I. 1921; 2016. II.

odpov. 67, 19. V. 1921; 101. III.

v záležitosti zlepšení informační služby našich zahraničních úřadů v zájmu cizinců, cestujících na území republiky Českoslov.

63, 11. III. 1921; 2623. II.

odpov. 67, 19. V. 1921; 101. III.

o bytových nepřístojnostech spáchaných obecními správami na státních zaměstnancích.

63, 11. III. 1921; 2623, II.

odpov. 118, 10. I. 1922; 1981. IV.

o pravomoci řed. čsl. stát. drah odprodávati nádražní pozemky.

68, 31. V. 1921; 135. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 9. IV.

o objednávání hasících přístrojů "Minimax", cizozemských výrobků, pro M. N. O.

68, 31. V. 1921; 135. III.

odpov. 69, 24. VI. 1921; 183. III.

v záležitosti nedostatečného řešení otázky nezaměstnanosti zadáváním státních dodávek v Prostějově.

68, 31. V. 1921; 161. III.

odpov. 118, 10. I. 1922; 1981. IV.

o nesprávném jmenování členů do okresního školního výboru v Přerově.

69, 24. VI. 1921; 240. III.

o poskytnutí tarifních slev pro dopravu materiálu potřebného k stavbám nouzových silnic.

72, 14. VII. 1921; 429. III.

k předs. posl. sněm. NSRČ. stran bezodkladného projednávání návrhu zákona o prodloužení zákona o zabírání bytů obcemi (t. 2368).

76, 27. VII. 1921; 775. III.

o odstrkování drobných uchazečů o příděl půdy na Rosicku u Brna.

81, 4. VIII. 1921; 1003. III.

odpov. 118, 10. I. 1922; 1981. IV.

 

PĚNKAVA Jan

I. voleb. kraj

L

Nastoupil za zemřelého Zárubu Milo.

Osvědč. posl. vydáno 159, 24. X. 1922; 5. VI.

Volba verifikována 162, 27. X. 1922; 279. VI.

Slib vykonal 159, 24. X. 1922; 5. VI.

Byl členem výb. doprav. - inic. a ústav. práv.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. hospod.).

234, 29. XI. 1923; 978. VIII.

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329; skup. hospod.).

370, 5. X. 1925; 1180. XI.

Dotazy:

o nedbalém vykonávání úředních povinností úředníka expositury okresní správy politické ve Vlašimi.

170, 21. XI. 1922; 653. VI.

odpov. 219, 30. X. 1923; 7. VIII.

o šikanování dělníků správcem provozu místní dráhy Heřmanův Městec-Borohrádek u Chrudimi.

218, 28. VI. 1923; 641. VII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 7. VIII.

o protináboženské agitaci učitele Eduarda Vaněčka na obecné škole ve Velíši.

299, 17. XI. 1924; 239. X.

odpov. 342, 22. V. 1925; 112. XI.

 

PETERSILKA Karl, dr.

IX. voleb. kraj

NL

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. inic. - kult. - rozp. - soc. pol. - k prozkoum. čin. Stál. výb. - ústav. práv. a zdrav.

Návrhy:

na vystavění místní dráhy Nové Hrady-Německý Benešov, t. 380.

14, 26. X. 1920; 13. II.

na přeložení sídla pražské německé university, t. 3335.

120, 13. I. 1922; 2100. IV.

obnoven t. 3910/V.

182, 16. XII. 1922; 1783. VI.

aby se zřídila báňská fakulta na pražské německé vysoké škole technické, t. 3344.

121, 17. I. 1922; 2123. IV.

obnoven t. 3910/IV.

182, 16. XII. 1922; 1783. VI.

aby byl vydán zákon o zřízení německé vysoké školy lesnické, t. 3345.

121, 17. I. 1922; 2123. IV.

obnoven t. 3910/III.

182, 16. XII. 1922; 1783. VI.

aby německé vysoké školy technické byly přeloženy do německého území, t. 3346.

122, 19. I. 1922; 2182. IV.

obnoven t. 3910/I.

182, 16. XII. 1922; 1782. VI.

na zřízení německé vysoké školy výtvarného a užitého umění v Liberci, t. 3375.

123, 20. I. 1922; 2317. IV.

obnoven t. 3910/II.

182, 16. XII. 1922; 1782. VI.

aby pěstounky mateřských škol byly na roveň postaveny učitel. ručních prací na obecných a občan. školách, t. 3990.

187, 13. II. 1923; 2150. VI.

3 pozměňov. návrhy k státnímu rozpočtu pro rok 1923 (zpr. t. 3856) ke kapit. XIII.

173, 24. XI. 1922; 1029. VI.

1 doplňov. a 1 pozměňov. návrh k státnímu rozpočtu pro rok 1924 (zpr. t. 4300) ke kapit. XIII. (státní výdaje).

236, 30. XI. 1923; 1165, 1166. VIII.

Resoluce:

2 resol. k státnímu rozpočtu pro r. 1924, kapit. XIII. (zpr. t. 4300), týkající se úpravy poměrů pěstounek mateřských škol a předložení zákona o školách pomocných.

236, 30. XI. 1923; 1150, 1151. VIII.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. škol.)

29, 2. XII. 1920; 989. II. (něm. 1024)

o činnosti Stálého výboru (zpr. t. 560, příl. B, E, F, G, H).

35, 17. XII. 1920; 1450. II. (něm. 1505)

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. kult.).

97, 23. XI. 1921; 929. IV. (něm. 1000)

o zákonu, jímž se mění a doplňují zákony o školách obecných a občanských (zpr. t. 3768).

158, 27. a 28. VI. 1922; 1532. V. (něm. 1659)

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. kult.).

173, 24. XI. 1922; 1053. VI. (něm. 1129)

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. kult.).

232, 27. XI. 1923; 726. VIII. (něm. 776)

Věcná poznámka:

u příležitosti rozpravy o upravení požitků státních zaměstnanců (zpr. t. 3944), jíž vysvětluje jednání v rozpočt. výb., když se projednával § 17.

181, 15. a 16. XII. 1922; 1697. VI.

jíž se hájí proti výrokům posl. Simma, učiněným o něm ve 232. schůzi.

233, 28. XI. 1923; 820. VIII. (něm. 899)

Interpelace:

o zabrání dalších školních místností pro české školy v Mostě,

t. 3410/V. 130, 28. III. 1922; 8. V.

obnovena t. 3781/XXXVIII. 159, 24. X. 1922; 41. VI.

že ze státní tkalcovské školy v Kežmarku byl propuštěn dílovedoucí Vilém Palumbiny,

t. 3410/XI. 130, 28. III. 1922; 9. V.

obnovena t. 3781/XXXIX. 159, 24. X. 1922; 41. VI.

o zrušení německé obecné školy v Želívsku, v okrese moravsko-třebovském,

t. 3410/XVII. 130, 28. III. 1922; 9. V.

obnovena t. 3781/XL. 159, 24. X. 1922; 41. VI.

Dotazy:

o odnětí mlecích výkazů obci Klení v okrese Kaplickém.

odpov. 58, 1. III. 1921; 2383. II.

o odvádění obilí a moučných výkazech v okrese kaplickém.

odpov. 64, 15. III. 1921; 2666. II.

o požární katastrofě v Kunžvartu.

155, 26. VI. 1922; 1413. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 36. VI.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Čes. Budějovicích (přečin §§ 300 a 302 trest. zák. a přestupek § 491 tr. zák.)

23, 23. XI. 1920; 367. II.

žád. odvolána 107, 15. XII. 1921; 1515. IV.

"P" resp. Paj-Pat "P" resp. Pat "P" resp. Pech-Pet "P" resp. Pet-Pik "P" resp. Pit-Poc "P" resp. Poh-PšePřihlásit/registrovat se do ISP