Úterý 17. prosince 1918

Schůze zahájena ve 2 hod. 24 min. odpol.

Přítomni:

Předseda: posl. Tomášek.

Místopředsedové: posl. dr. Hajn, Konečný, Udržal.

Zapisovatelé: posl. dr. Němec, dr. Stojan a větší počet poslanců.

Zástupcové vlády: Předseda vlády: dr. Kramář a členové vlády: Haberman, Prášek, dr. Rašín, Staněk, dr. Stránský, dr. Winter, dr. Zahradník.

Z kanceláře sněmovní: JUDr. Haasz, tajemník sněmovní, zástupce jeho JUDr. Bartoušek.


Denní pořad

10. schůze Národního shromáždění československého v úterý, dne

17. prosince 1918 o 2. hodině odpolední.

Dr. B. Němec: 1. Zpráva zemědělského výboru o návrhu Dra Engliše a soudr. na vydání zákona o prozatímní ochraně lesů, tisk 201.

Dr. Engliš: 2. Zpráva sociálně-politického výboru o vládní osnově zákona o zřízení všeob. pensijního ústavu v Praze, tisk 206.

3. S výhradou souhlasu Národního shromáždění:

Doplňovací volby do výborů:

a) sociálně-politického,

b) poštovního,

c) státně-zřízeneckého,

d) pro potrestání válečných vinníků,

e) mírového.

Předseda (zvoní): Národní shromáždění jest schopno se usnášeti. Zahajuji schůzi.

Zapisovateli dnešní schůze jsou: dr. Stojan a Boh. Němec; příští schůze: dr. Herben a kolega Vacula.

Pro dnešní schůzi omluveni nemocí: dr. Masaryková a kolega Malypetr; pro dnešní a příští schůzi úředními záležitostmi jsou omluveni: dr. Vratislav Černý a Klindera.

Pozdravy došly a to: od okresní školní rady v Jičíně a od obchodního gremia na Král. Vinohradech s holdem Československé republice.

Do dnešní schůze dostavili se členové Nár. shromáždění Janoška, Čobrda, Maršálko a dr. Pavel Blaho. Vykonají poslanecký slib. (Potlesk.)

Žádám pana zapisovatele, aby přečetl slibovací formuli.

Zapisovatel dr. Slávik (čte):

Slubujete ako člen Národného shromaždenia Československého, že budete zachovávať zákony štátu Československého a že svoj úrad budete zastávať podža svojho najlepšieho vedomia a svedomia.

Předseda: Kolega Janoška!

Posl. Janoška: Slubujem.

Předseda: Kolega Čobrda!

Posl. Čobrda: Slubujem.

Předseda: Kolega Maršálko!

Posl. Maršálko: Slubujem.

Předseda: Kolega dr. Blaho.

Posl. dr. Blaho: Slubujem.

Předseda: Jednací zápisy o 8. a 9. schůzi Národního shromáždění československého byly vyloženy, a ježto nebyly proti nim podány ve sněmovní kanceláři námitky, jsou schváleny podle § 77. jedn. řádu a budou uveřejněny (vytištěny) podle § 79. jedn. řádu.

Jednací zápisy budou, pokud nebude jinak oznámeno, vždy vyloženy o 11. hod. dopol. dne příštího k nahlédnutí ve výpravně sněmovní.

Z řad členů Národního shromáždění československého vysloveno bylo přání, aby volných jízdních lístků mohlo býti užíváno též k jízdě nákladními vlaky.

Ministerstvo železnic zrazuje z toho z příčin osobní bezpečnosti.

Pokud by však toho bylo v jednotlivých případech nevyhnutelně zapotřebí, mohlo by ministerstvo železnic povoliti užívání nákladních vlaků jen tehdy, bude-li správě dráhy předložen předem revers, podepsaný osobou třetí, státu dostatečné jistoty skýtající, že přejímá záruku za náhradu, kterou by byla správa železnic podle zákonných ustanovení při úrazu povinna.

Na soukromých drahách by se mohlo nákladních vlakův užívati teprve po zvláštní dohodě s těmito drahami.

Ježto ministerstvo železnic zamýšlí vydati pro členy Národního shromáždění československého zvláštní jízdenky s podobenkami, žádají se členové Národního shromáždění československého, aby sněmovní výpravně odevzdali neprodleně svoje podobenky k tomu účelu.

Z předsednictva přikázány byly jednotlivým výborům vládní předlohy a návrhy. Žádám o přečtení jejich.

Náměstek sněm. tajemníka dr. Bartoušek (čte):

Výborům přikázáno z předsednictva:

Výboru finančnímu:

Tisk 232. Vládní návrh zákona na úvěr k přípravným pracím mírovým.

Tisk 233. Vládní návrh zákona, kterým se mění ustanovení § 17. cís. nařízení ze dne 16. dubna 1916 č. 103 ř. z. a § 22. zákona ze dne 16. února 1918 čís. 66 ř. z., týkající se splatnosti daně z válečných zisků nebo daně válečné.

Tisk 235. Vládní návrh: Exposé k rozpočtovému provisoriu pro první pololetí 1919.

Tisk 236. Vládní návrh zákona o změnách a doplnění některých ustanovení o zdanění lihu.

Tisk 167. Návrh prof. dra Horáčka a soudr. na zřízení československé národní banky (zároveň přikazuje se též výboru národohospodářskému).

Tisk 211. Návrh Udržala, Zíky, Sonntága a soudr., aby všem vodním družstvům v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, kterým byla již část veřejných podpor podle platných zákonů vyplácena, dostalo se od vlády státu československého neprodleně dalších podpor ve smyslu říšského melioračního zákona ze dne 4. ledna 1909 č. 4 ř. z.

Výboru technickému:

Tisk 202. Návrh Ševčíka, Pospíšila, Šamalíka, Zbořila, Navrátila a soudruhů stran realisování železničních projektův a vybudování potřebných sítí drah, jakož i stran zamezení nezaměstnanosti dělnictva. (Zároveň přikazuje se též výboru železničnímu.)

Výboru železničnímu:

Tisk 200. Návrh Sáblíka, Marchy a soudruhů na postátnění místní dráhy Německý Brod-Tišnov.

Tisk 205. Návrh Zbořila, Pospíšila, Ševčíka, Navrátila a soudruhů na bezodkladné započetí stavby dráhy ze stanice Skalice-Boskovice přes Prostějov-Přerov-Bystřici pod Hostýnem s připojením na Slovensko jako stavby z nouze.

Výboru ústavnímu:

Tisk 237. Vládní návrh zákona o zřízení a působnosti nejvyššího účetního kontrolního úřadu.

Tisk 222. Návrh Vaňka, Konečného, Buriana a soudruhů, jímž se mění zemské zřízení pro Moravu a zřizuje zemský správní výbor.

Tisk 165. Návrh Pika, Biňovce, Hroudy a soudruhů na změnu ustanovení obecního zřízení, pokud se týkají užívání obecního statku.

Tisk 212. Návrh Pelikána, Konečného, Kopečka a soudruhů na zrušení židovských obcí politických v městech moravských.

Tisk 209. Návrh Šrámka a soudr., aby zásadně vymezena byla činnost nynějšího Národního shromáždění.

Tisk 207. Návrh dra Budínského a soudruhů na zrušení zákona ze dne 27. listopadu 1905 čís. 3 z. z. z r. 1906, kterýmž upraveno jest užívání obou zemských jazyků při samosprávných úřadech na Moravě a v moravských obvodech ve Slezsku. (Lex Parma.)

Výboru sociálně-politickému:

Tisk 226. Návrh Landové-Štychové, dr. Masarykové a soudr. na okamžité vyvlastnění císařských a šlechtických zámků, letohrádků, klášterův a pod. luxusních budov i těch paláců, kterých nebude použito k účelům státní administrativy, nebo jako sanatorií pro legionáře, pro zařízení "domovin", pro děti matek, jimž povolání brání v náležité péči o dítě.

Tisk 221. Návrh Vikové-Kunětické a soudr., aby v ministerstvu vnitra zřízen byl úřad pro péči o ženy.

Výboru pro vodní hospodářství:

Tisk 225. Návrh Udržala, Zíky, Sonntága, Prokůpka a soudr. na bezodkladné další systematické provádění úprav vodstva v Českém státě a speciálně jednotného vodstva bývalého Českého království.

Tisk 224. Návrh Udržala, Sonntága, Zíky, Prokůpka a soudr. na změnu zemského zákona ze dne 28. srpna 1870 částka IV. § 54. až 56. o tvoření vodních společenstev.

Tisk 220. Návrh Udržala, Sonntága, Zíky, Prokůpka a spol. na změnu zákona o financování prací melioračních.

Výboru školskému:

Tisk 168. Návrh dra Mareše, dra Srdínka a soudr. na vydání zákona o jménu české university a o majetku obou universit pražských.

Tisk 169. Návrh Boh. Fischera a soudr. na zřízení samostatného oddělení v ministerstvu pro školství a pro národní osvětu, kterému by příslušela péče o odbornou hospodářskou a mravní výchovu dorostu živnostenského.

Tisk 208. Návrh dra Krejčího, dra Uhlíře, F. Krejčího a soudr. na upravení poměrů české a německé university v Praze.

Tisk 218. Návrh Boh. Fischera, Votruby, Rebše a Jandy na zavedení politické a občanské výchovy mládeže ve škole.

Tisk 219. Návrh Boh. Fischera, B. Rebše na zavedení poraden pro volbu povolání. (Zároveň přikazuje se výboru sociálně politickému.)

Výboru brannému: Tisk 210. Návrh Biňovce, Austa, Hroudy a soudr. na zrušení nájemních a pachtovních smluv, týkajících se pozemků, jejichž vlastníkem byl c. k. a c. a k. rakouský vojenský erár. (Zároveň přikazuje se výboru zemědělskému.)

Výboru státně-zřízeneckému:

Tisk 216. Návrh Tučného, Buřívala a soudr. na úpravu služebních poměrů výpomocných sluhů při místodržitelství.

Tisk 217. Návrh Buřívala, Tučného a soudr. na vypracování nové služební pragmatiky pro státní zaměstnance, která by byla vybudována na zásadách demokratických.

Tisk 170. Návrh dra Matouška a soudr. na vydání zákona o zařadění oficiantů do úřednických tříd hodnostních a platových.

Tisk 203. Návrh dra Lukavského a soudr. na úpravu poměrův asistentů na vysokých školách.

Tisk 223. Návrh dra Lukavského a soudr. na poskytnutí okamžité výpomoci státním zřízencům.

Výboru pro ochranu historických památek a přírodních krás:

Tisk 130. Návrh Aloise Jiráska a soudr. na organisaci úřední ochrany památek v republice československé.

Výboru poštovnímu:

Tisk 199. Návrh Vojty a soudr. na zatímní úpravu hmotných poměrů úředníkův obého pohlaví při třídních poštovních úřadech.

Výboru národohospodářskému:

Tisk 166. Návrh dra Viškovského a soudr., aby byla provedena revise veškerých ústředen pro válečné hospodářství a jejich poboček, působících v území československého státu.

Předseda: Návrh dra Kyjovského, Vaculy, Marchy a soudr., aby smlouvy cukrovarské o rayonování odběru řepy cukrovky prohlášeny byly za neplatné. Návrh tento (čís. tisku 198) přikazuji výboru právnímu. V návrhu se žádá, aby uvedený výbor podal zprávu do 14 dnů.

Podle § 33. jedn. řádu může býti výboru lhůta k podání zprávy uložena usnesením Národního shromáždění.

Jsou proti tomuto stanovení řečené lhůty námitky?

Není tomu tak.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP