"S" resp. Ša - Št: "S" resp. Sa - Sm, "S" resp. Sn - Sti, "S" resp. Sto - Sz, "S" resp. Šu - Šz

ŠABATA František, rolník a starosta, L.

Vykonal slib 15, 352;

zvolen:

do výboru imunitního 17, 474;

do výboru rozpočtového 137, 4044;

návrhy tištěné:

státní podpora krupobitím postiženým obcím v okresu lanškrounském tisk 1323;

dotazy tištěné na:

min. vnitra, spravedlnosti a národní osvěty o násilnických výtržnostech v chrámu Týnském a na Karlově mostě tisk 1051, odpověď tisk 1363;

mluvil:

o dodatečném rozpočtu na rok 1919 a o rozpočtovém provisoriu na dobu od 1. ledna do 29. února 1920, 101, 3052;

zpravodajem:

v imunitní věci člena N. S. dra Novotného 41, 1100;

v imunitní věci člena N. S. Šolleho 65, 2029, 2030.

 

ŠÁDA Josef, úředník, Čsl. S. D.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru kulturního 3, 36;

do výboru mírového 22, 646;

vystoupil:

z výboru kulturního 46, 1226;

imunitní záležitosti:

krajský soud v Táboře za vydání pro přečin § 305 tr. z. k žalobě St. Kubíčka 92, 2746; 136, 4017 (usneseno nevydati).

 

ŠAMALÍK Josef, rolník, L.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru imunitního 3, 35;

do výboru zásobovacího 5, 101;

předsedou výboru zásobovacího 9, 197;

vystoupil:

z výboru imunitního 5, 10;

návrhy tištěné:

zavedení jednotné kvoty chlebovin tisk 14, zpráva tisk 252;

rychlé provedení nouzových staveb silničních v Moravském Krasu tisk 185, zpráva tisk 520;

rychlé provedení stavby dráhy Vyškov-Blansko na Moravě tisk 190, zpráva tisk 1208;

vydání jednotných předpisů pro odevzdání dobytka ve všech zemích státu československého tisk 339, zpráva tisk 429;

zabezpečení zastoupení malorolníků a domkářů v rekvisičních komisích, aprov. radách atd. tisk 340, zpráva tisk 821;

stavba železnic Velké Meziříčí-Nové Město-Jimramov -Polička a Jihlava-Měšín-Velké Meziříčí-Křižanov-Velká Byteš-Tišnov tisk 343, zpráva tisk 1208;

úplné uvolnění krmiva a ovsa tisk 439, zpráva tisk 654;

uvolnění zemědělské výroby a sklizně tisk 1004, zpráva tisk 1384;

zřizování zemědělských usedlostí ze zabraných velkostatků českým vystěhovalcům z něm. Rakouska tisk 1192;

úplné uvolnění sklizně bramborů tisk 1606, zpráva tisk 1683;

zařadění města Blanska do vyšší třídy platů úřednických a zřízeneckých tisk 1709, zpráva tisk 2825;

úplné zrušení rekvisic hovězího dobytka tisk 1852, zpráva tisk 2036;

úprava kontribučenských fondů na Moravě tisk 1866;

vydání jednotného a moderního honebního zákona pro celou Čsl. republiku tisk 1895;

vyvlastnění půdy velkostatků, která jest drobným zemědělcům nebo nájemním družstvům pronajata, během roku 1920 za náhradu tisk 2059, viz též tisk 2238;

zabezpečení výživy obyvatelstva Čsl. republiky, zrušení ústředen a uvolnění obchodu životními potřebami tisk 2453;

návrhy bez tisku:

resoluce o opatření bramborové sadby z ciziny 144, 4217;

dotazy tištěné na:

min. orby a zásobování ohledně rekvisic hovězího dobytka tisk 186, odpověď tisk 412;

min. národní obrany o zrušení zproštění vojínů po 31. prosinci 1918 tisk 438, odpověď tisk 656;

min. veřejných prací o dostatečném a přímém přídělu uhlí pro kováře tisk 486, odpověď tisk 732;

min. zásobování o zrušení mlecích povolení a zavedení volného semílání obilí po ukončených rekvisicích tisk 607, odpověď tisk 854;

min. zásobování o zrušení všech ústředen, odstranění rekvisic a uvolnění zemědělské výroby a obchodu tisk 608, odpověď tisk 787;

min. veř. prací o zřízení elektrické dráhy z Blanska do Sloupu v Mor. Krasu tisk 817;

min. financí o vyplacení zadržených vkladů při okolkování tisk 947;

min. vnitra o pumových útocích na katolické chrámy v Brně tisk 1123, odpověď tisk 1293;

min. předsedu o zabezpečení výživy československého obyvatelstva v německém Rakousku, zejména ve Vídni tisk 1461, odpověď 2092;

min. předsedu o ochraně příslušníků Československé republiky v Rakousku tisk 1580, odpověď tisk 1810;

min. národní obrany a veřejných prací o přídělu benzinu na výmlat obilí tisk 1582, odpověď tisk 1815;

min. národní obrany stran přidělování koní z Francie dodaných tisk 1583, odpověď tisk 1758;

min. zásobování o rekvisicích polních plodin, provedených u rolníků a domkářů v Břestě na Moravě tisk 1855, odpověď tisk 2170;

min. školství o týrání dětí učitelkami ve Fryšavě na Moravě tisk 2069, odpověď tisk 2573;

min. zemědělství, veř. prací, zásobování a financí o pomocných opatřeních pro obyvatelstvo v krajích, postižených povodněmi tisk 2298;

min. zásobování, zemědělství, vnitra a národní obrany v příčině zlovolné rekvisice v Záboří tisk 2761;

mluvil:

k pilnému dotazu Ferd. Jiráska o neutěšených poměrech hospodářských a vyživovacích 6, 118;

k vládnímu prohlášení 63, 1979;

zpravodajem:

o vydání jednotných nařízení pro odevzdání dobytka ve všech zemích státu československého 29, 835.

 

ŠÁMAL Přemysl, advokát, D.

Vykonal slib 1, 8;

vzdal se členství v Nár. shromáždění 72, 2230;

zvolen:

do výboru zahraničního 3, 34; 57, 1678;

místopředsedou výboru zahraničního 9, 197;

do výboru pro Velkou Prahu 17, 474;

vystoupil:

z výborů: pro Velkou Prahu a zahraničního 70, 2181;

návrhy tištěné:

doplňky a změny stavebních řádů pro Prahu a předměstí a pro Čechy tisk 1441, zpráva tisk 2306.

 

ŠEVČÍK Vincenc, děkan, L.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru zemědělského 3, 35; 57, 1678;

místopředsedou výboru zemědělského 9, 197;

do výboru technického 57, 1678;

předsedou výboru zemědělského 64, 2007;

návrhy tištěné:

realisování železničních projektů a zamezení nezaměstnanosti dělnictva tisk 202, viz tisk 1208;

zavedení poštovního autobusového spojení z Brna přes Jedovnice do Sloupu a Blanska, a Rájce přes Sloup na Protivanov do Prostějova tisk 488, viz zprávu tisk 1309;

výkup a pronájem majetku pozemkového na velkostatcích tisk 529;

pěstění tabáku pro vlastní domácí potřebu tisk 1321;

rozšíření stavebního ruchu a odstranění bytové nouze tisk 2339;

návrhy bez tisku:

resoluční návrh na vypracování jednotného zákona vodního a zákona rybářského 48, 1309, 1310;

na přerušení schůze 102, 3096;

doplnění některých ustanovení novely k zákonu o zajištění půdy drobným pachtýřům 145, 4251, 4253;

dotazy tištěné na:

min. předsedu stran nařízení ministerstva školství o náboženských úkonech na školách tisk 187, odpověď tisk 632;

min. financí o nevyplacení úroků z vinkulovaných rent tisk 569, odpověď tisk 898;

min. školství o zákazu modlitby na školách, vydaném okresní školní radou v Jihlavě-venkově tisk 659, odpověď tisk 1153;

min. pošt o porušování listovního tajemství na Slovensku a censurování katolických časopisů tisk 1659, odpověď tisk 2207;

zpravodajem:

o zvelebení zemědělství stavbami vodními 102, 3077, 3097.

 

ŠOLLE Josef, úředník Hypoteční banky, L.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru zásobovacího 3, 35;

do výboru k prozkoumání tajného policejního archivu 7, 147;

do výboru národohospodářského 36, 1005;

do výboru pro pozemkovou reformu 39, 1035; 57, 1678;

zapisovatelem výboru pro pozemkovou reformu 40, 1038;

do výborů: vyšetřovacího a finančního 57, 1678;

do výboru státně zřízeneckého 58, 1717;

zapisovatelem výboru pro pozemkovou reformu 62, 1924;

do výboru rozpočtového 95, 2828;

zapisovatelem rozpočtového výboru 96, 2834;

do výboru pro jednací řád 128, 3913;

vystoupil:

z výboru zásobovacího 5, 101;

z výboru státně zřízeneckého 98, 2935;

návrhy tištěné:

doplnění zákona ze dne 27. května 1919, č. 318, o zajištění půdy drobným pachtýřům tisk 1258 (viz též tisky 2381 a 2774);

1. zřízení pojišťovací rady při ministerstvu vnitra, 2. utvoření svazu pojišťoven domácích, 3. přísný postup při udělování nových koncesí cizozemským pojišťovnám tisk 2048;

provedení novelisace zákona ze dne 27. května 1919, č. 318 Sb. z. a n., o zajištění půdy drobným pachtýřům tisk 2381, zpráva tisk 2774;

návrhy bez tisku:

změna §§ 15., 16., 19., 20., 28. a 29. osnovy zákona o dani z masa 144, 4194, 4199, 4200;

změna některých ustanovení k novele zákona o zajištění půdy drobným pachtýřům 145, 4251-4253;

dotazy tištěné na:

min. školství, proč se nezachovává nařízení minist. výnosu č. 5125 ze dne 9. května 1919 na obecné škole v Licibořicích tisk 1658, odpověď tisk 2510;

min. zásobování a vnitra ve věci změny komisionáře stát. obil. ústavu v polit. okrese milevském tisk 1808, odpověď tisk 2475;

mluvil:

o pozemkové reformě 46, 1266;

k petici č. 326 o působení řádových učitelek na veřejné dívčí škole obecné v Hradci Králové 73, 2265;

o úpravě daní a přirážek 90, 2709;

k doplnění zákona o zajištění půdy drobným pachtýřům 145, 4248;

imunitní záležitosti:

okresní soud pro přestupky v Praze za vydání pro přestupek § 312. trestního zákona 57, 1655; 65, 2029, 2030 (usneseno nevydati).

 

ŠPAČEK Jaromír, praporník, D.

Zvolen členem Nár. shromáždění a vykonal slib 47, 1280;

zvolen:

do výboru pro úpravu hospodářských a sociálních poměrů legionářů 49, 1344;

do výboru železničního a branného 53, 1533;

do výboru rozpočtového 57, 1677;

místopředsedou branného výboru 57, 1678;

místopředsedou výboru pro úpravu hospodářských a sociálních poměrů legionářů 62, 1924;

vystoupil:

z výborů: rozpočtového, branného a legionářského 113, 3457;

návrhy tištěné:

vyslání poselstva k sibiřské armádě československé, opatřeného plnou mocí k navrácení této armády domů tisk 1100, zpráva tisk 1172;

zřízení velké státní veřejné nemocnice pro Velkou Ostravu a okolí tisk 1266;

postátnění a vybavení gobelinové školy ve Val. Meziříčí tisk 700;

postátnění dráhy Ostravsko-Frýdlandské tisk 1970;

zařadění města Příboru do III. třídy místních přídavků tisk 2249, zpráva tisk 2825;

dotazy tištěné na:

vládu o vojenské situaci na bojišti na Slovensku tisk 1125;

min. předsedu o vydávání oficiosního listu v jazyku francouzském neb anglickém tisk 1972, odpověď tisk 2326;

min. financí o propůjčení hlavních skladů a prodejen tabáku invalidům a legionářům a odnětí jich bohatým německým lidem v českých krajích tisk 1974, odpověď tisk 2335;

dotazy bez tisku:

na min. předsedu o vraždách, páchaných Poláky na Češích z národnostního záští v plebiscitovém území na Těšínsku 97, 2896; odpověď 2898;

mluvil:

o úpravě hospodářských a sociálních poměrů legionářů a jich rodin 54, 1543;

k státnímu rozpočtu na rok 1920, 110, 3241;

zpravodajem:

o vyslání poselstva k sibiřské armádě československé 57, 1673;

o přejímání vojenských gážistů bývalé rakousko-uherské, rakouské a uherské branné moci a zaopatření těch z nich, kteří se na československém národě provinili 113, 3449.

 

ŠPAČEK Josef, rolník, Agr.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru sociálně-politického 2, 18; 12, 323; 36, 1005; 76, 2307;

do výboru petičního 3, 36;

do výboru pro pozemkovou reformu 81, 2467; 99, 2972;

do výboru rozpočtového 111, 3371;

vystoupil:

z výboru sociálně-politického 8, 156; 16, 434; 94, 2816;

z výboru pro pozemkovou reformu 94, 2816; 110, 3306;

návrhy tištěné:

obsazování zdravotních obvodů venkovských lékaři, vracejícími se ze služby vojenské tisk 67, zpráva tisk 231;

dosazování lékařů na venkově tisk 68;

udržování silnic tisk 141;

stavba železnice z Říčan do Kostelce nad Černými lesy, případně až do Českého Brodu nebo Kouřimě tisk 434, viz tisk 1208;

zakládání trvalých luk a pastvin tisk 611;

vydání zákazu vývozu obchodních krmiv tisk 1953, zpráva tisk 2177;

zvláštní opatření na prospěch zájemníků z Blatenska, poškozených hřebčí nákazou v tomto kraji tisk 2583;

dotazy tištěné na:

min. financí o zdanění částek, stržených nuceným prodejem dobytka v zemědělství tisk 609, odpověď tisk 844;

min. pošt o nevhodném telefonním spojení z Dobřichovic ku Praze tisk 946, odpověď tisk 1158;

min. spravedlnosti, zásobování a obchodu o přídělu kůží Karlu Friedovi v Berouně tisk 1615, odpověď tisk 1812;

min. zemědělství stran zvýšeného pěstování konopí tisk 2081, odpověď tisk 2319;

mluvil:

k rozpočtovému výkladu ministra financí 49, 1317;

zpravodajem:

o peticích 123, 3649;

o úhradě nákladů, spojených s nákupem a dovozem cizozemské sadby bramborové 144, 4216, 4217.

 

ŠPATNÝ Emil, redaktor, Č. S.

Vykonal slib 1, 8;

zapisovatelem Nár. shromáždění 57, 1677;

zvolen:

do výboru branného 3, 34;

do výboru ku prozkoumání tajného policejního archivu 7, 147;

do výboru pro slovenské věci 8, 155;

do výboru pro Velkou Prahu 17, 474;

předsedou výboru pro Velkou Prahu 18, 506;

do výboru vyšetřovacího 57, 1678;

vystoupil:

z výboru vyšetřovacího 87, 2624;

z výboru ku prozkoumání tajného policejního archivu 124, 3660;

návrhy tištěné:

zvolení zvláštní komise k prozkoumání zabaveného policejního archivu tisk 40, zpráva tisk 2331;

zavedení osobní dopravy na trati Stránčice-Velké Popovice tisk 316, zpráva tisk 2105;

převzetí vězeňských dozorců v Řepích do státní služby a upravení jejich služebních poměrů tisk 325;

zavedení poštovního autobusového spojení z Černého Kostelce do Českého Brodu a z Říčan přes Černý Kostelec do Kouřimě tisk 474, viz zprávu tisk 1309;

zavedení poštovního autobusového spojení z Prahy přes Jesenici do Kamenice u Jílového tisk 475, viz zprávu tisk 1309;

zřízení železnice z Prahy přes Jesenici, Jílové, Netvořice, Neveklov, Selčany do Milevska tisk 592, viz zprávu tisk 1208;

zřízení okresního soudu v Třebenicích tisk 673;

nová úprava financí příští obce Pražské tisk 1462;

zavedení denního a zákaz večerního a nedělního vyučování na učňovských pokračovacích školách průmyslových tisk 1681;

zřízení střední školy v Nuslích tisk 1843;

zřízení druhé koleje na trati Lysá-Praha a rozšíření nádraží v Čelakovicích tisk 2119;

zřízení dráhy z Říčan přes Kostelec nad Černými lesy do Kouřimi tisk 2122;

částečná úprava základny finanční obce Pražské tisk 2182, zpráva tisk 2345;

sloučení, po případě zrušení přebytečných německých středních škol a odborných škol a rozšíření českého středního a odborného školství tisk 2407;

vymezení působnosti okresních správních komisí tisk 2557;

rozšíření platnosti § 10. zákona ze dne 29. února 1920, č. 126 Sb. z. a n. o zřízení župních a okresních úřadů na všechny zaměstnance zastupitelských okresů, jež mají býti zrušeny úplně nebo částečně podle zákona ze dne 6. února 1920, č. 114 Sb. z. a n. tisk 2560;

dotazy tištěné na:

min. spravedlnosti v zál. propuštění politického vězně Boh. Arona, tisk 49;

min. vnitra v zál. správních komisí, v tak zv. spolkových spořitelnách tisk 329, odpověď tisk 724;

min. veřejných prací o zlatých dolech v Jílovém tisk 736, odpověď tisk 993;

min. vnitra o nezákonných vyhláškách obecních starostů o soupisu voličů tisk 737, odpověď tisk 1011;

min. zdravotnictví o ohrožení lázeňských podniků v Praze tisk 2295, odpověď tisk 2636;

min. národní obrany o hospodaření s erárními koňmi tisk 2439, odpověď tisk 2576;

mluvil:

k řádu volení do obcí 20, 555;

o úpravě denního vyučování v živnostenském školství pokračovacím 42, 1114;

k státnímu rozpočtu pro rok 1919, 59, 1748;

k státnímu rozpočtu na rok 1920, 110, 3261;

imunitní záležitosti:

zemský trestní soud v Praze za vydání pro přečin proti bezpečnosti cti k žalobě Jaroslava Bičiště 134, 3987; 137, 4040 (usneseno nevydati).

 

ŠRÁMEK Jan, profesor, L.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru ústavního 2, 17;

do výboru mírového 9, 193;

delegátem do mezinárodní parlamentní obchodní konference v Bruselu 44, 1205; 121, 3622;

do výboru zahraničního 57, 1678;

do výboru pro jednací řád 58, 1717;

vystoupil:

z výboru ústavního 8, 156;

z výboru pro jednací řád 128, 3913;

návrhy tištěné:

změna § 5. jednacího řádu Nár. shromáždění tisk 8, zpráva tisk 2219;

zásadní vymezení činnosti nynějšího Národního shromáždění tisk 209, zpráva tisk 484;

poskytnutí podpory státní obyvatelstvu krajů na Moravě, postižených katastrofální povodní a krupobitím tisk 1303, zpráva tisk 1446;

doplnění ustanovení § 6. zákona z 3. dubna 1919 č. 189 Sb. z. a n. o školách národních a soukromých ústavech vyučovacích a vychovávacích tisk 1374;

vydání zákona o zvláštní parlamentární kontrole finanční tisk 1910;

návrhy bez tisku:

stanovení lhůty 8 dnů pro jednání o vládních návrzích ve výborech 144, 4161;

k dennímu pořádku 144, 4162;

změna §§ 11., 12., 15. a 17. osnovy zákona o akciové bance cedulové 144, 4203, 4208;

dotazy tištěné na:

min. sociální péče o ochraně proti bezpředmětným útokům na zemský výbor na Moravě tisk 517, odpověď tisk 584;

zástupce min. předsedy a ministra vnitra v zálež. porušování občanské svobody od sociálně-demokratických důvěrníků a sekretářů odborových organisací tisk 944, odpověď tisk 1148;

min. národní obrany o nešetrném jednání velitelství čsl. pěšího pluku č. 99 vůči členu Nár. shrom. Josefu Šamalíkovi tisk 1191, odpověď tisk 1478;

min. školství o poměrech na školách v Jihlavě tisk 1566, odpověď tisk 1835;

min. předsedu a na min. zemědělství ve věci zprávy o změně zákona stran zajištění půdy dlouholetým pachtýřům tisk 2193;

dotazy bez tisku:

naléhavý dotaz o neutěšených hospodářských a sociálních poměrech 70, 2169-2181; 71, 2186-2226; 72, 2232-2257;

mluvil:

k řádu volení do obcí 20, 547;

k programovému prohlášení vládnímu 62, 1941;

věcná poznámka k jednání o zavedení občanské nauky do škol 64, 2005;

k jednacímu řádu 99, 2963;

k ústavním předlohám 126, 3744;

k dennímu pořádku 139, 4065; 141, 4112; 144, 4162;

zpravodajem:

o změně zákona o jednacím řádu Národního shromáždění (rozmnožení počtu místopředsedů) 109, 3233.

 

ŠROBÁR Vavro, dr., ministr veř. zdravotnictví, lékař, Sl.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen členem vlády (ministrem zdravotnictví) a vykonal slib 1, 11;

ustanoven zmocněncem vlády pro Slovensko 8, 170;

jmenován rozhodnutím presidenta republiky ze dne 8. července 1919 opětně ministrem veřejného zdravotnictví a vykonal slib 62, 1912, 1913;

odpovědi tištěné na dotazy:

dra Schieszla o hřbitově v klášteře sv. Gabriela na Smíchově tisk 696;

Votruby Vil. stran péče o bývalé vojíny postižené malarií tisk 1575;

Petrovického o neoprávněném provozování různých řemesel zřízenci v zemských ústavech humanitních tisk 1740;

dra L. Syllaby o zřízení komisí k dozoru nad lázeňskými místy v Československé republice tisk 2104;

Johanise o poměrech ve všeobecné nemocnici v Praze a na oddělení pro nemoce kožní a pohlavní zvláště tisk 2106;

Nováka Ant. o poměrech, v jakých jsou v přítomné době veřejné nemocnice v Čechách tisk 2234;

Pelikána o vyměnění nájemce restaurace v lázních na Štrbském Plese na Slovensku tisk 2320;

dra Witta stran potírání epidemie neštovic na Těšínsku tisk 2395;

dra Mareše stran opatření proti zavlečení epidemických nemocí do Čsl. republiky tisk 2434;

Špatného o ohrožení lázeňských podniků v Praze tisk 2636;

odpovědi bez tisku na dotazy:

Stodoly o školských poměrech na Slovensku 73, 2268;

dra Dérera o t. zv. pittsburské deklaraci o autonomii Slovenska 73, 2271.

 

ŠTEFÁNEK Antonín, redaktor, Sů.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru školského 3, 34;

do výboru ku prozkoumání tajného policejního archivu 7, 147;

do výboru kulturního 57, 1678;

vystoupil:

z výborů: školského a pro prozkoumání policejního archivu 41, 1101;

mluvil:

k státnímu rozpočtu pro r. 1919, 59, 1723;

k rozpočtu ministerstva školství pro r. 1919, 60, 1797.

 

ŠTEFÁNIK Milan, dr., ministr vojenství, Sl.

Zvolen členem vlády (ministrem vojenství) 1, 10;

pozdrav Národnímu shromáždění za čsl. armádu na Sibiři 23, 650;

zemřel; smuteční projev předsedy N. S. Tomáška o tragické smrti jeho 47, 1280.

 

ŠTĚPÁNEK M. O., administrátor, Čsl. S. D.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru zdravotního 3, 36;

do výboru menšinového a rozhraničovacího 7, 148;

do výboru pro vnitřní kolonisaci 9, 193;

do výboru kulturního 57, 1678;

do výboru sociálně-politického 140, 4095;

vystoupil:

z výboru zdravotního 17, 474;

z výboru kulturního 138, 4053;

dotazy tištěné na:

min. vnitra o poměrech v Českosl. tiskové kanceláři tisk 1239, odpověď tisk 1509.

 

ŠTYCHOVÁ viz Landová-Štychová.

"S" resp. Sa - Sm

"S" resp. Sn - Sti

"S" resp. Sto - Sz

"S" resp. Šu - ŠzPřihlásit/registrovat se do ISP