"S" resp. Sn - Sti: ("S" resp. Sa - Sm, "S" resp. Sto - Sz, "S" resp. Ša - Št, "S" resp. Šu - Šz)

SOKOL Karel Stanislav, redaktor a spisovatel, D.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru branného 3, 34;

do zemského správního výboru pro Čechy 3, 36;

návrhy tištěné:

zřízení výboru vyšetřovacího tisk 139;

vydání zákona školského tisk 669, zpráva tisk 718;

dotazy tištěné na:

min. předsedu a min. vnitra o provokaci Němců v Praze tisk 138, odpověď tisk 369;

minist. předsedu ohl. neporušitelnosti jižních hranic Čech tisk 213;

mluvil:

o zlepšení hmotných poměrů národního učitelstva 41, 1086.

 

SONNTÁG Kuneš, ministr financí, rolník, Agr.

Vykonal slib 1, 8;

jmenován rozhodnutím presidenta republiky ze dne 9. října 1919 ministrem financí a vykonal slib 82, 2488, 2489;

zvolen:

do výboru ústavního 2, 17;

do výboru zásobovacího 3, 35;

do výboru pro vodní hospodářství 7, 148;

do výboru národohospodářského 9, 192;

místopředsedou výboru pro vodní hospodářství 12, 327;

do výboru zahraničního 22, 646;

předsedou výboru pro vodní hospodářství 38, 1021;

do výboru rozpočtového 50, 1404;

vystoupil:

z výboru ústavního 8, 156;

z výboru rozpočtového 56, 1638;

z výboru zásobovacího 58, 1717;

návrhy tištěné:

zřízení samostatné vysoké školy zemědělské v Brně tisk 143, zpráva tisk 1425;

reorganisace a vybudování zemědělského výzkumnictví tisk 144;

přičlenění pravého břehu řeky Moravy od hranic moravských až k ústí Moravy do Dunaje k Čsl. republice a racionelní úprava dolního toku Moravy tisk 260;

řešení otázky dusíkové a zvýšení produkce zemědělské tisk 675;

přidělení potravin vodním družstvům pro dělnictvo, zaměstnané při melioračním podnikání tisk 753;

stavba hlavní dráhy z Rožnova pod Radhoštěm jako část dráhy z Prahy do Žiliny tisk 862;

převzetí pomocných techniků z úřadu pro agrární operace v Brně do svazku státních úředníků tisk 863;

dotazy tištěné na:

min. spravedlnosti o postupu moravských soudů proti venkovskému obyvatelstvu při vymáhání t. zv. přeplatků za potraviny tisk 949, odpověď tisk 1298;

odpovědi tištěné na dotazy:

Tučného o podloudné dopravě koží do Krakova tisk 1734;

Zeminové o zabavení válečných zisků a o náležitém zdanění velkého majetku tisk 1776;

Sládka o státních nákupech petroleje a benzinu v Rumunsku pro ministerstvo národní obrany tisk 1867;

Buřívala o zrušení nádražních vojenských velitelství a vyprázdnění ubikací, zabraných vojenskými a jinými úřady tisk 1983;

Petrovického o pravidelném odmítání žádostí živnostníků o úředně povolené vrácení zadržených peněz při okolkování berní správou v Chrudimi tisk 2080;

dra Matouška o neoprávněném zadržování zabavených peněz při akci kolkovací tisk 2171;

dra Lukavského ve věci naftových dolů ve Gbelech na Slovensku tisk 2285;

Mlčocha Rud. o zabavování bankovek s domněle falešnými kolky tisk 2301;

Rýpara o postupu berní správy při uvolňování okolkovaných bankovek a tajném nařízení v této věci tisk 2302;

dra Novotného Karla o uvolnění 50% kvoty, která byla zadržena při okolkování peněz Českému srdci a Matici ve Znojmě tisk 2318;

Buřívala o potrestání setníka, který se dopustil důchodkového přestupku v Bratislavě tisk 2328;

Pelikána o bankovkové kalamitě na pohraničním území republiky tisk 2329;

Špačka Jar. stran odnětí skladů a prodejen tabáku bohatým německým lidem v českých krajích a propůjčení jich invalidům a legionářům, jmenovitě hlav. skladu tabáku ve Valašském Meziříčí tisk 2335;

Johanise o nedostatečném přídělu kuřiva tisk 2447;

Dyka stran reorganisace státního zástavního úřadu tisk 2484;

Dyka o náhradních platidlech v Šumperku tisk 2513;

Nováka A. o sumě 40.000 K, nalezené v úředních místnostech ministerstva financí tisk 2514;

dra Stojana stran zásilek amerických tisk 2578;

Navrátila Frant. o přídělu čistého lihu různým obchodníkům-spekulantům, kteří z něho vyrábějí kořalky studenou cestou tisk 2629;

dra Budínského o hospodaření na panství Salmově v Rájci na Moravě tisk 2641;

Lukeše v příčině používání úředního razítka výhradně německého, jakož i dopisování s českými stranami v jazyku německém berním úřadem v Opavě tisk 2663;

Hrizbyla o potravní dani na čáře tisk 2769;

Bradáče ve příčině nedostatečného zásobování zemědělského obyvatelstva nejnutnějšími životními potřebami tisk 2848;

Vahaly stran předpisování vysokých daní v okresu Val. Meziříčí tisk 2852;

Petrovického o vaření piva v domácnostech tisk 2853;

dra Matouška o nedostatečném přídělu potravin pro města a okolí Semil, Železného Brodu, Tannwaldu, Vel. Hamru, Planu a celého Podkrkonoší tisk 2856;

Zeminové o přednostním přijímání vdov, matek nezaopatřených dětí po legionářích padlých vojínech, zemřelých dělnících, státních zaměstnancích atd. do tabákových továren jako dělnice tisk 2863;

mluvil:

k pilnému dotazu Ferd. Jiráska o zásobování. bytové nouzi a drahotě 4, 49;

o dodatečném rozpočtu na rok 1919 a o rozpočtovém provisoriu na dobu od 1. ledna do 29. února 1920, 101, 3020;

k státnímu rozpočtu na rok 1920, 111, 3313;

prohlášení:

k naléhavému dotazu Duchaje ve věci alkoholisování Slovenska 112, 3412; prohlášení schváleno 3417.

 

SOPKO Juraj, rolník, Sl.

Zvolen členem Nár. shromáždění 39, 1030;

vzdal se členství v Nár. shromáždění 77, 2310;

zvolen:

do výboru živnostenského 58, 1717;

vystoupil:

z výboru živnostenského 83, 2504.

 

SOUKUP František, dr., ministr spravedlnosti, advokát, Čsl. S. D.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

členem vlády a vykonal slib 1, 10, 11;

do výborů: imunitního a právního 73, 2267;

místopředsedou právního výboru 83, 2493;

dotazy tištěné na:

min. zemědělství stran parcelace a rozprodeje Lichtenštejnských lesů panství Ouřiněvského v Klanovicích tisk 2140;

dotazy bez tisku na:

min. s plnou mocí pro Slovensko o usmrcení dvou důvěrníků dělnictva v Rumanové 139, 4063;

odpovědi tištěné na dotazy:

Nádvorníka o ochraně nájemníků tisk 295;

Čuříka o zaručení svobody shromažďovací a spolčovací tisk 297;

Bradáče o zprávě časopisů "Bohemia", "Prager Tagblattu" a "Neue Freie Presse" tisk 566;

Kouši o prodloužení stěhovacího termínu tisk 729;

dra Schieszla o porušení neodvislosti soudcovské tisk 783;

Dyka ohledně projevu ministra spravedlnosti na Kladně tisk 853;

Machara o projevu na táboru lidu na Staroměstském náměstí dne 22. května 1919 tisk 1104;

Votruby Vil. o nedodržování zákona o osmihodinové době pracovní ve státních věznicích tisk 1201;

dra Matouška o zařadění kancelářských úředníků ze skupiny E do skupiny C služební pragmatiky tisk 1286;

Jiráska Ferd. o praxi rejstříkového soudu v Praze tisk 1290;

Sonntága o postupu moravských soudů proti venkovskému obyvatelstvu při vymáhání t. zv. přeplatků za potraviny tisk 1298;

Mattuše o nádražních krádežích a násilnostech v Kolíně n. Lab. tisk 1313;

mluvil:

k programovému prohlášení minist. předsedy 16, 424;

o reformě manželského práva 52, 1454;

o trestání válečné lichvy a o lidových soudech pro ně 84, 2530;

zpravodajem:

v imunitní věci člena N. S. Merty 95, 2828;

v imunitní věci člena N. S. Roučka Jaroslava 98, 2902;

v imunitní věci člena N. S. Pavlána 106, 3158;

v imunitní věci člena N. S. Tusara 136, 4016;

v imunitní věci člena N. S. Šády 136, 4017.

 

SRBA Antonín, redaktor, Čsl. S. D.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru zemědělského 3, 35;

do výboru zásobovacího 3, 35;

vystoupil:

z výborů: zásobovacího a zemědělského 9, 193.

 

SRDÍNKO Otakar, dr., universitní profesor, Agr.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru školského 3, 34;

do výboru zdravotního 3, 36;

do výboru rozpočtového 50, 1404;

do výboru kulturního 57, 1678;

předsedou výboru kulturního 62, 1924;

do výboru pro Velkou Prahu 63, 1986;

do výboru branného 81, 2467;

vystoupil:

z výboru pro Velkou Prahu 81, 2467;

z výboru branného 106, 3160;

návrhy tištěné:

o zásadě při ustanovování úředníků tisk 9, zpráva tisk 503;

o zřízení stipendií pro české studující zvěrolékařství na cizích školách zvěrolékařských tisk 10, zpráva tisk 159;

na zřízení české státní "Vysoké školy zvěrolékařské v Praze " tisk 11, zpráva tisk 159;

o zřízení fondu ke vzdělání učitelských sil pro vysoké školy tisk 12, zpráva tisk 159;

postátnění Československé akademie obchodní v Praze tisk 435;

podporování a vybavení z dluhů učitelů a úředníků nižších tříd platových, kteří válkou nezaviněně byli ochuzeni neb nuceni se zadlužiti tisk 470, zpráva tisk 628;

řízení zvěrolékařských komor tisk 1322, zpráva tisk 2441;

vydání zákona o pamětních knihách obecních tisk 1514, zpráva tisk 2259;

zřízení fondu k vybudování a udržování "Akademického domu" v Praze tisk 1515, zpráva tisk 1654;

návrhy bez tisku:

převzetí lékařů nemocenských pokladen a lékařů panských 50, 1350, 1380;

vybudování české vysoké školy technické 109, 3193; 112, 3390;

změna § 118 ústavní listiny 126, 3823 (viz návrh dra Viškovského na změnu § 118);

změna § 1 jazykového zákona 126, 3841, 3863, 3865;

dotazy tištěné na:

min. školství o blanketech na veřejná vysvědčení tisk 796, odpověď tisk 1276;

zástupce min. předsedy o útocích na poslance české národnosti na zemském sněmu dolnorakouském tisk 1057;

mluvil:

o zřízení české university v Brně 22, 629;

ku změně zákona o universitě Karlo-Ferdinandově v Praze 34, 943;

k rozpočtu ministerstva školství pro rok 1919 60, 1778;

k ústavním předlohám 126, 3820;

o udělení subvence Hlávkovým studentským kolejím 135, 4002;

zpravodajem:

o úpravě platů učitelů vysokých škol 29, 829;

o vřadění učení o zhoubných účincích alkoholismu a nikotinismu do učebných osnov škol obecných, měšťanských i středních 36, 1003;

o uzákonění fakultativního pohřbívání ohněm v Českosl. republice 41, 1091, 1099;

o zákonu školském 42, 1105;

o platech suplentů státních středních škol 54, 1564;

o změně platnosti ustanovení o středních školách na Slovensku 55, 1604;

o zřízení československé university v Bratislavě 61, 1904;

o zavedení občanské nauky do škol všech kategorií a zavedení politické a občanské výchovy mládeže ve škole 64, 1997, 2004;

o petici adjunktů vysokých škol za úpravu hmotných poměrů 65, 2029;

o peticích (č. pet. 326, 327, 100, 99, 380, 209) 73, 2265;

o zřízení dvoutřídní odborné školy pro drogisty v Praze 73, 2266;

o zřízení fondu k vybudování a udržování "Akademického domu" v Praze 82, 2484;

ohl. odevzdání budovy Akademie Strakovy k účelům pražského vysokoškolského studentstva 82, 2485;

o řešení sociálních poměrů vysokoškolského studentstva 82, 2487;

výboru kulturního o úpravě starobních požitků státních a ústavních zaměstnanců, jejich vdov a sirotků 100, 2986 (vzdal se slova);

dto staropensistů 100, 2987 (vzdal se slova);

o dodatku ke státnímu rozpočtu republiky Československé na rok 1919 a o rozpočtovém provisoriu na dobu od 1. ledna do 29. února 1920 101, 3006, 3053;

o státním rozpočtu a finančním zákonu pro rok 1920, 109, 3182; 112, 3385;

o pamětních knihách obecních 113, 2425.

 

SRNEC Jan, pekař, Č. S.

Vykonal slib 90, 2693;

zvolen:

do výboru zemědělského 94, 2816;

dotazy tištěné na:

min. vnitra o povolování kácení dříví staro usedlíkům v obecních lesích na rok 1919 tisk 2073, odpověď tisk 2628;

min. zemědělství ohledně zvýšení cen palivového dříví správou statků arcibiskupských tisk 2464.

 

STANĚK František, ministr veřejných prací a od 8. VII. 1919 ministr pošt a telegrafů, statkář, Agr.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen členem vlády a vykonal slib 1, 10, 11;

jmenován rozhodnutím presidenta republiky ze dne 8. července 1919 ministrem pošt a telegr. 62, 1912, 1913;

Vykonal slib jako ministr pošt a telegrafů 63, 1988;

odpovědi tištěné na dotazy:

Svozila o zlidovění velikých jmění tisk 379;

Slavíčka o zadržené provisi bývalého nad důlního Ant. Šimka ve Zbečníku tisk 688;

F. V. Krejčího o poměrech cejchovního úřednictva tisk 698;

Šamalíka o dostatečném a přímém přídělu uhlí pro kováře tisk 732;

Freimana ohl. uhelné těžby v Podkrušnohorské pánvi tisk 733;

Špatného o zlatých dolech v Jílovém tisk 933;

Tučného o prodávání surovin a polotovarů ze Škodových závodů v Plzni cizím překupníkům tisk 1168;

Freimana o zcizení wolframových a cínových dolů v Cinvaldě tisk 1175;

Buřívala o zrušení nařízení býv. ministerstva obchodu č. 38 ex 1914 (systém telegrafních poslíčků) tisk 1386;

Rýpara, aby občanstvo Českosl. republiky neztratilo peněz ve vídenské poštovní spořitelně tisk 1489;

Marchy o nedostatečném zařízení poštovního a telefonního spojení v četných obcích republiky tisk 1506 a dodatečná odpověď tisk 1829;

Hatláka o vyřizování reklamací za náhradu škod ztrátou poštovních zásilek tisk 1510;

Oklešťka o přímém telefonickém spojení Olomouce s Prahou tisk 1768;

Hatláka o zadávání dodávek ministerstvem pošt a telegrafů tisk 1769;

dra Mazance o nedostatcích poštovní dopravy vlakové tisk 1792;

Marchy o nedostatečném zařízení pošt. a telef. spojení v četných obcích republiky tisk 1829;

Landové-Štychové o bezdůvodném ignorování žádostí ženských maturantův o místa při poštovním ředitelství tisk 1838;

Konečného o nejasnostech při provádění zákona o osmihodinné době pracovní v poštovní službě na Moravě tisk 1862;

Drobného o soustavném poškozování poštovních zásilek tisk 2098;

Ševčíka o porušování listovního tajemství na Slovensku a nemístného censurování katolických časopisů tisk 2207;

Marchy v záležitosti vybudování telefonního a telegrafního spojení na venkově tisk 2527;

dra Lukavského stran rozšiřování stranickopolitických letáků výkupním komisařem Jos. Jandou z Lomnice nad Popelkou tisk 2858;

Jílka o placení malého paušálu na venkovské pošty povozní tisk 2861;

mluvil:

při rozpravě o řádu volení do obcí podal vysvětlení na poznámky člena N. S. Šrámka o svých sděleních Národnímu výboru brněnskému před převratem 20, 567;

o prodloužení zákona o podpoře nezaměstnaných 28, 819;

o nouzových stavbách silničních 36, 999;

o povolení 9,080.000 K na provádění nouzových prací v Praze 45, 1213;

prohlášení:

k pilnému dotazu Ferd. Jiráska o neutěšených poměrech hospodářských a vyživovacích (o zásobování uhlím a naftou) 5, 92; schváleno 6, 141;

o důlní katastrofě v Lazech 52, 1451;

další písemné informace k prohlášení o výbuchu třaskavých plynů v Nové jámě v Lazech 55, 1606.

 

STIVÍN Josef, redaktor, Čsl. S. D.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru finančního 2, 18;

do výboru pro ochranu historických památek a přírodních krás 9, 193;

do výboru pro zodpovědění poselství presidenta republiky 16, 434;

místopředsedou výboru finančního 34, 935;

do kontrolní komise finanční (volby však nepřijal) 36, 1005;

do výboru rozpočtového 50, 1404;

do výboru finančního 57, 1678;

místopředsedou výboru finančního 62, 1924; 65, 2011;

do kontrolní komise finanční 66, 2070;

zapisovatelem kontrolní komise finanční 71, 2186;

zapisovatelem rozpočtového výboru 96, 2834;

návrhy bez tisku:

změna § 20. osnovy zákona o změně obecních zřízení 25, 739; 27, 787;

mluvil:

k rozpočtovému provisoriu pro první pololetí r. 1919, 12, 302;

k ústavním předlohám 126, 3754;

zpravodajem:

o závodních a revírních radách při hornictví a o hornických rozhodčích soudech 98, 2935;

o zajišťování dávky z majetku 120, 3587;

dotazy tištěné na:

vládu o předložení státního rozpočtu na rok 1919 tisk 556, odpověď tisk 884;

min. národní obrany o umístění redakce ruského listu "Russkoje Dělo" v budově akademického gymnasia u Rudolfina tisk 839, odpověď tisk 1150;

min. vnitra o zrušení zákazu některých německých politických listů a o zrušení nařízení Stürgkhových o výjimečném stavu tisk 1067, odpověď tisk 1295;

vládu o našem poměru k Rusku tisk 1417; min. spravedlnosti o zrušení čís. nařízení ze dne 20. dubna 1854, č. ř. z. 96, tak zv. "Prügelpatentu" tisk 2056, odpověď tisk 2572;

min. vnitra o zabavení periodického časopisu "Sociální Demokrat", vycházejícího v Praze tisk 2077, odpověď tisk 2233;

ministra národní obrany o trestním vyšetřování vojenského nadlékaře MUDra Maxe Poppera divisijním soudem v Praze tisk 2293, odpověď tisk 2528;

imunitní záležitosti:

zemský trestní soud v Praze za vydání 14, 342; 34, 962 (usneseno nevydati);

zemský trestní soud v Praze za vydání pro urážku na cti k žalobě Rudolfa Halláka 32, 909; 41, 1100 (usneseno nevydati);

zemský trestní soud v Praze za vydání pro přečin urážky na cti k žalobě Jos. Pouby 37, 1011; 44, 1188 (usneseno nevydati);

zemský trestní soud v Praze pro urážku na cti tiskem k žalobě Rudolfa Bergmana 77, 2337 (usneseno nevydati);

okresní soud pro přestupky v Praze za vydání pro přestupek § 21. tisk. zák. k žalobě Antonína Petrboka 79, 2374; 95, 2828 (usneseno vydati);

zemský trestní soud v Praze za vydání pro přečin dle §§ 487, 488 a 491 tr. z. k žalobě Marie Slabé v Bubenči 88, 2628; 127, 3887 (usneseno nevydati);

okresní soud pro přestupky v Praze za vydání pro přestupek podle § 21. tisk. zák. k žalobě Ad. Kohna a Růž. Adlerové 88, 2628;

okresní soud pro přestupky v Praze za vydán pro přestupek § 19. tisk. zákona k žalobě "Svazu pěstitelů zemáků v Německém Brodě" 92, 2746;

zemský trestní soud v Praze za vydání pro přečiny § 300 tr. z. a čl. VIII. zák. ze 17. prosince 1862 č. 8 ř. z. z r. 1863, 96, 2834;

zemský trestní soud v Praze za vydání pro přečin proti bezpečnosti cti k žalobě inž. Karneta 104, 3111;

zemský trestní soud v Praze za vydání pro tiskový přečin 105, 3126; 117, 3512 (usneseno vydati);

zemský trestní soud v Praze za vydání pro přečin proti bezpečnosti cti, k návrhu Františka Ládmanna v Rychmburku 112, 3377;

zemský trestní soud v Praze za vydání pro přečin urážky na cti tiskem k žalobě Ant. Pika 120, 3587; 137, 4039 (usneseno vydati);

zemský trestní soud v Praze za vydání pro tiskový přečin k žalobě Viléma Bayera v Kojeticích 127, 3882.

"S" resp. Sa - Sm

"S" resp. Sto - Sz

"S" resp. Ša - Št

"S" resp. Šu - ŠzPřihlásit/registrovat se do ISP