"S" resp. Sto - Sz : "S" resp. Sa - Sm, "S" resp. Sn - Sti, "S" resp. Ša - Št, "S" resp. Šu - Šz

STODOLA Kornel, soukromník, Sl.

Vykonal slib 6, 104;

zvolen:

do výboru branného 3, 34;

do výboru železničního 3, 35;

do výboru poštovního 4, 42;

delegátem pro 6. zasedání mezinárodní parlamentní konference pro obchod v Bruselu 121, 3622;

vystoupil:

z výborů: branného a železničního 35, 992;

z výboru poštovního 41, 1101;

dotazy bez tisku:

na min. s plnou mocí pro správu Slovenska o školských poměrech na Slovensku 73; 2267, odpověď tamtéž 2268.

 

STOJAN Antonín, dr., kanovník, L.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

zapisovatelem 1, 9;

do výboru pro změnu jednacího řádu 2, 26;

do výboru školského 3, 34;

do výboru živnostenského 18, 506;

do výboru kulturního 57, 1678;

do výboru státně-zřízeneckého 98, 2935;

vystoupil:

z výboru živnostenského 36, 1005;

z výboru pro změnu jednacího řádu 52, 1493;

návrhy tištěné:

stavba dráhy z Val. Klobouk do Vsetína tisk 267, zpráva tisk 1208;

zřízení stolic sociologie na bohoslovecké fakultě olomoucké a na biskupských seminářích tisk 395, zpráva tisk 522;

úprava platů profesorů theologických ústavů tisk 579, zpráva tisk 1851;

úprava platů představených kněžských seminářů tisk 1041, zpráva tisk 1435;

poskytnutí výhod státním učitelským osobám, jež po 1. září 1913 vstoupily do pense tisk 1128, zpráva tisk 1436;

včítání let učitelům náboženství na školách středních tisk 1135, zpráva tisk 1437;

zřízení samostatné katol. bohoslovecké fakulty v Brně tisk 1262;

úprava práv pronajímatelů pozemků, o kterých byly uzavřeny smlouvy před 31. prosincem 1915, pokud smlouvy tyto ještě trvají tisk 1263;

zvýšení pense starým pensistům - kněžím tisk 1264, zpráva tisk 2304 (viz též tisk 1749);

omezení účinnosti zákona ze dne 27. května 1919 č. 316 Sb. z. a n. o zajištění půdy dlouhodobým pachtýřům, pokud jde o součást statku církevního neb nadačního tisk 1687;

stran kněží - staropensistů tisk 1749, zpráva tisk 2304;

drahotní přídavek pro duchovenstvo tisk 1761, zpráva tisk 2546;

zvýšení kongruy duchovenstva tisk 1899, zpráva tisk 2546;

počítání času ve válce ztráveného jak do postupu, tak i do pensionování duchovních, z duchovní správy ve válce na vojnu povolaných tisk 2321, zpráva tisk 2759;

návrhy bez tisku:

změna §§ 1. a 2. osnovy zákona o zřízení české university v Brně 22, 633, 645, 646;

opravné návrhy k osnově zákona o reformě manželského práva 52, 1492; 53, 1510, 1520;

resoluční návrh o úpravě platů úředníků a zřízenců kanceláří konsistorních 111, 3321; 112, 3389, 3391;

pozměňovací návrh k § 21., 4. a 18. osnovy zákona o upravení správy školské 142, 4135, 4138;

dotazy tištěné na:

min. národní obrany o náboženských zařízeních při vojsku tisk 370, odpověď tisk 507;

min. vnitra o americké podpoře tisk 1265, odpověď tisk 1474;

min. zásobování o rekvisicích v krajích povodni zachvácených tisk 1371, odpověď tisk 1493;

min. financí ohledně zásilek amerických tisk 2401, odpověď tisk 2578;

mluvil:

k zřízení české university v Brně 22, 633;

k dennímu pořádku 69, 2155;

o zubním lékařství a zubní technice 144, 4192;

zpravodajem:

o pojmenování bohoslovecké fakulty v Olomouci Cyrilo-methodějskou fakultou a zřízení nových stolic na ní 35, 982, 990;

o zřízení katolické fakulty bohoslovecké v Bratislavě 68, 2134;

o úpravě platů představených kněžských seminářů 69, 2155;

o poskytnutí výhod státním učitelským osobám, jež po 1. září 1913 vstoupily do pense 69, 2156;

o včítání let učitelům náboženství na středních školách 69, 2156;

kulturního výboru o peticích čís. 1519, 1403 a 1508, 98, 2931;

o zrušení § 5. ř. z. ze dne 28. března 1918 č. 115, týkající se kněží pensistů 114, 3468;

o peticích 123, 3649;

o zavedení poraden pro volbu povolání 134, 3988;

o včítání času ve válce ztráveného kněží z duchovní správy ve válce na vojnu povolaných 140, 4078;

o zvýšení kongruy a o drahotním přídavku pro duchovenstvo 141, 4112, 4113;

o úpravě činnostních přídavků pro odborové přednosty a přednosty oddělení ústředních úřadů státní správy 144, 4221;

o petici Jana Zborka 144, 4225.

 

STOUPAL Viktor, tajemník, Agr.

Vykonal slib 1, 8;

vzdal se členství v Nár. shromáždění 91, 2716;

zvolen:

do výboru železničního 3, 35;

do výboru státně zřízeneckého 7, 148;

do výboru kolonisačního 19, 533;

do výboru menšinového 28, 824;

do výboru pro pozemkovou reformu 39, 1035; 57, 1678;

do výboru technického 81, 2467;

vystoupil:

z výboru železničního 28, 824;

z výboru státně zřízeneckého 81, 2467;

z výboru pro pozemkovou reformu 88, 2634;

z výboru technického 101, 3066;

imunitní záležitosti:

okr. soud pro přestupky v Praze za vydání k žalobě setníka Brodského 70, 2167;

návrhy tištěné:

zřízení ústavu pro zušlechťování rostlin hospodářských na dvorech Stará Ves a Přestavlky u Přerova tisk 739;

postoupení půdy ze zabraných velkostatků obcím povodní zničeným tisk 1381;

povolení 40 mil. korun na zřízení nouzového fondu na úhradu škod, způsobených povodněmi tisk 1416, zpráva tisk 1446;

ochrana drobných zemědělských pachtýřů tisk 1518, zpráva tisk 1745;

zrušení pachtovních smluv o obecních pozemcích přes 10 ha výměry tisk 1585;

dotazy tištěné na:

min. vnitra o vyplácení vyživovacího příspěvku rodinám, jejichž živitelé vstoupili do amerického vojska tisk 1270, odpověď tisk 1488.

 

STRÁNSKÝ Adolf, dr., ministr obchodu, advokát, D.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

členem vlády (ministrem obchodu) a vykonal slib 1, 10, 11;

do výboru ústavního 66, 2070;

do výboru imunitního 70, 2181;

do výboru pro jednací řád 106, 3160;

vystoupil:

z výboru ústavního 115, 3482;

návrhy bez tisku:

změna § 2. osnovy zákona o zřízení ministerstva pro sjednocení zákonodárství a organisace správní 66, 2037, 2041;

odpovědi tištěné na dotazy:

Neumanna ve věci celní kontroly, zejména na hranicích Rakous a Uher tisk 378;

Slavíka Ant. o lidových pojišťovnách tisk 391;

Svěceného o dovozu bavlny tisk 504;

Sládka o vývozních a dovozních syndikátech tisk 888;

Mlčocha Rud. o skupování veškerých zásob koží velkými továrnami na obuv tisk 1161;

Chroustovského o povolení přemrštěných cen za surovou krycí lepenku tisk 1199;

Slavíčka o podloudném obchodování kožemi tisk 1207;

dra Mazance o ochraně domácí výroby slaměných klobouků pánských a slaměných i plstěných klobouků dámských a dětských tisk 1251;

mluvil:

o zřízení ministerstva pro sjednocení zákonodárství a organisace správní 66, 2034;

k imunitní záležitosti člena N. S. Merty 67, 2095.

 

STRÁNSKÝ Jaroslav, dr., redaktor, D.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru branného 3, 34;

do výboru právního 4, 42;

do výboru pro potrestání válečných vinníků 9, 193;

do výboru ústavního 55, 1593;

do výboru vyšetřovacího 57, 1678;

vystoupil:

z výboru branného 53, 1533;

z výboru ústavního 56, 1638;

návrhy tištěné:

uzákonění pravidel o sňatku občanském tisk 146;

návrhy bez tisku:

změna stylisace odstavce c) § 16. osnovy zákona o reformě manželského práva 53, 1521;

změna § 3. odst. 2. zákona, jímž zařizují se lidové soudy cenové 56, 1617, 1622;

resoluční návrh o ochraně zahrad a stromů ve městech před kácením jich k účelům získávání plochy stavební 100, 2979;

dotazy tištěné na:

min. vnitra, školství a národní obrany ve věci strůjců persekuce českého občanstva v okrese tišnovském na Moravě v době válečné tisk 2409;

mluvil:

k programovému prohlášení minist. předsedy 16, 415;

o reformě manželského práva 51, 1426;

k výkladu ministra zahraničních věcí o výsledcích mírové konference 78, 2340;

zpravodajem:

o doplnění § 303 trestního zák. 29, 840; 31, 894;

ku změně zákona o nejvyšším soudu 46, 1224;

o změně některých ustanovení trestního řádu a zák. čl. XXXIII. z r. 1896, 101, 3064.

 

STŘÍBRNÝ Jiří, ministr pošt a od 8. července 1919 ministr železnic, redaktor, Č. S.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

členem vlády (ministrem pošt a telegrafů) 1, 11;

jmenován rozhodnutím presidenta republiky ze dne 8. července 1919 ministrem železnic a vykonal slib 62, 1912, 1913;

podal demisi jako ministr železnic 70, 2164;

návrhy tištěné:

úprava lesního hospodářství tisk 2541;

úprava existenčních poměrů zaměstnanců na zabraných velkostatcích tisk 2542;

odpovědi tištěné na dotazy:

Pelikána o opožděném a nepravidelném docházení časopisů socialistických stran na Moravu tisk 425;

Hucla o postupu poštovní spořitelny tisk 731;

inž. Pospíšila o vracení zásilek časopisu "Lid" poštovními úřady tisk 814;

Špačka Jos. o nevhodném telefonním spojení z Dobřichovic ku Praze tisk 1158;

dra Schieszla o zadání stavebních prací v budovách, určených pro poštovní spořitelnu na Smíchově tisk 1279;

dra Dolanského v zájmu závodů knihtiskařských na Moravě tisk 1426;

Čuříka o náhradě občanům, požárem poškozeným v Blažovicích u Brna tisk 1483;

Votruby Vil. o poměrech v celních úřadech na Moravě tisk 1502;

Svoboda Charváta o zastavení rychlíku na stanici Července u Litovle tisk 1503;

imunitní záležitosti:

zemský trestní soud v Praze za vydání pro přestupek podle § 522 trest. zák. 86, 2566; 95, 2827 (přikázáno imunitnímu výboru k novému jednání); 116, 3500 (usneseno nevydati).

 

SVĚCENÝ Antonín, ředitel, Čsl. S. D.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru železničního 3, 35;

do výboru pro vyživovací příspěvky 4, 43;

do výboru ku prozkoumání tajného policejního archivu 7, 147;

do výboru pro zodpovědění poselství presidenta republiky 16, 434;

předsedou výboru pro zodpovědění poselství presidenta republiky 18, 506;

do výboru zahraničního 22, 646; 57, 1678;

do výboru pro jednací řád 56, 1638;

do výboru vyšetřovacího 57, 1678;

místopředsedou výboru pro jednací řád 133, 3969;

do výboru rozpočtového 134, 3992;

vystoupil:

z výboru pro jednací řád 106, 3160;

z výboru rozpočtového 135, 4006;

dotazy tištěné na:

min. obchodu o dovozu bavlny tisk 399, odpověď tisk 504;

min. vnitra o pronásledování kolportérů dělnického tisku tisk 785, odpověď tisk 1012;

imunitní záležitosti:

žádost zemského trestního soudu v Praze za vydání pro přečin proti bezpečnosti cti k žalobě Václ. Schuha 90, 2696; 97, 2895 (usneseno nevydati).

 

SVOBODA František, redaktor, Čsl. S. D.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru finančního 2, 18; 57, 1678;

do výboru pro vodní hospodářství 7, 148;

do výboru pro vnitřní kolonisaci 9, 193;

zapisovatelem výboru pro vodní hospodářství 12, 327;

do výboru pro pozemkovou reformu 39, 1035;

do výboru rozpočtového 95, 2828;

vystoupil:

z výboru pro pozemkovou reformu 40, 1050;

z výboru rozpočtového 134, 3992;

návrhy tištěné:

zřízení celního skladiště ve Znojmě tisk 864;

dotazy tištěné na:

min. národní obrany o průtazích úpravy mzdy ve vojenském skladišti v Brně tisk 816, odpověď tisk 1146;

min. vnitra a národní obrany o nekorektním jednání vojenské policie a četnictva proti členům soc. dem. organisací tisk 1455, odpověď tisk 2088;

min. školství o umístění českých škol obecných a občanských v Brně tisk 2392, odpověď tisk 2431.

 

SVOBODA Karel, vrchní ředitel Agrární banky, Agr.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru mírového 12, 323;

do kontrolní komise finanční 36, 1005;

do výboru finančního 57, 1678; 94, 2816;

do výboru rozpočtového 95, 2828;

vystoupil:

z výboru finančního 93, 2778;

z výboru rozpočtového 111, 3371;

návrhy tištěné:

zřízení okresních hospodářských záložen na Moravě a ve Slezsku tisk 2382;

zpravodajem:

o zajištění pohledávek a jiných majetkových práv, uložených mimo hranice republiky 26, 756;

o loterní zápůjčce 20 mil. Kč Čsl. červenému kříži 99, 2965;

o dodatečném schválení dosavadních úvěrů, opatřených vládou v cizině, a povolení dalšího úvěru 102, 3082.

 

SVOZIL Josef, redaktor, Č. S.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru zásobovacího 3, 35;

do výboru pojišťovacího a pro potrestání válečných vinníků 9, 193;

předsedou výboru pro potrestání válečných vinníků 17, 474;

do výboru pro pozemkovou reformu 39, 1035; 57, 1678;

předsedou výboru pro pozemkovou reformu 40, 1038;

do výboru rozpočtového 119, 3582;

do výboru ku prozkoumání tajného policejního archivu 124, 3660;

vystoupil:

z výboru zásobovacího 8, 156;

návrhy tištěné:

upravení výkonnosti státní služby stavební tisk 2006;

dotazy tištěné na:

vládu o znárodnění a zlidovění velkých statků, dolů, velikých domovních majetků a jmění tisk 101, odpověď tisk 379 a 383;

min. vnitra a financí o úřednictvu jejich oborů, činném při zásobování lidu tisk 183 odpověď tisk 413;

min. zemědělství ve věci šikanování úředníků bývalých císařských statků ředitelem fondovních statků J. Arhem pro politickou a stavovskou činnost tisk 880, odpověď tisk 1151;

min. zahraničních věcí o činnosti přednosty obchodního oddělení ministerstva zahraničních věcí, plukovníka Fierlingera tisk 2440, odpověď tisk 2854;

dotazy bez tisku:

pilný dotaz na min. předsedu o pronájmu tiskové kanceláře 97, 2898, odpověď 2899;

na min. obchodu, soc. péče, veř. prací a zásobování o poměrech pracujícího lidu v severovýchodní a východní české oblasti textilní 116, 3501, odpověď 3502-3507; debata 117, 3513-3550; 118, 3555-3571;

mluvil:

k pilnému dotazu F. Jiráska o zásobování, bytové nouzi a drahotě 4, 52;

k rozpočtovému provisoriu pro první pololetí r. 1919, 12, 307;

k řádu volení do obcí 24, 702;

o doplnění § 303 trest. zák. 30, 874;

o pozemkové reformě 46, 1258;

k rozpočtovému výkladu ministra financí 49, 1328;

k státnímu rozpočtu pro r. 1919, 58, 1712;

k naléhavému dotazu dra Lukavského o zvýšení cen obilních a stoupání cen denních potřeb životních 66, 2060;

k výkladu ministra zahraničních věcí o mírovém jednání 81, 2449;

k ratifikaci mírových smluv 89, 2655;

k státnímu rozpočtu na rok 1920, 110, 3245;

o poměrech textilního dělnictva 117, 3527;

zpravodajem:

o úvěrové pomoci nabyvatelům půdy (zákon úvěrový) 128, 3895, 3901;

o akciové bance cedulové 144, 4202, 4206;

imunitní záležitosti:

okresní soud pro přestupky v Praze za vydání pro přestupek § 488 tr. z. k žalobě B. Kunstáta 48, 1288; 57, 1671, 1672 (usneseno nevydati).

 

SYLLABA Ladislav, dr., universitní profesor, D.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru zdravotního 3, 36;

do výboru sociálně-politického 57, 1678; 135, 4006;

vystoupil:

z výboru sociálně-politického 115, 3482;

návrhy tištěné:

zřízení stanice pro léčbu vztekliny tisk 421;

dotazy tištěné na:

min. veř. zdravotnictví o zřízení komisí se státním dozorem nad lázeňskými místy v Československé republice tisk 1849, odpověď tisk 2104;

mluvil:

ku změně zákona o universitě Karlo-Ferdinandově v Praze 34, 949;

zpravodajem:

o prozatímní úpravě právních poměrů ústavů léčebných a humanitních 141, 4114;

o povinném očkování proti neštovicím 64, 1994.

"S" resp. Sa - Sm

"S" resp. Sn - Sti

"S" resp. Ša - Št

"S" resp. Šu - ŠzPřihlásit/registrovat se do ISP