Pátek 18. září 1908

Nejvyšší maršálek zemský: Přijato.

Angenommen.

Zpravodaj náhr. přís. zem. výb. dr. Pinkas: Slavný sněme! K volbě poslance do sněmu pro volební okres venkovských okresů soudních Jindřichohradeckého, Lomnického, Třeboňského a Novobyslřického, odbývané dne 20. února 1908 dostavilo se z 5636 voličů 3522 z nichž hlasovalo pro pana Františka Fenzla, rolníka v Jarošově 1641, p. Martina Soukupa, rolníka v Kačlehách 833, p. Alexandra Korba, okres. tajemníka v Třeboni 520, Aloise Černého, redaktora v Praze 289, p. Františka Šafránka, rolníka v Dolním Městě 151 a pro různé kandidáty 65. Neplatnými prohlášeny 23 hlasy.

Nadpoloviční většina hlasů činí 1750.

Poněvadž této nadpoloviční většiny hlasů nikdo z jmenovaných neobdržel, konána byla dne 25 února 1908 volba druhá.

K této volbě dostavilo se 2635 voličů, z nichž hlasovalo pro pana Františka Fenzla, rolníka v Jarošově 1938, p. Alexandra Korba 256, p. Martina Soukupa 173, p. Aloise Černého 116, Františka Šafránka 65 a pro různé kandidáty 26. Neplatnými prohlášen 61 hlas. Nadpoloviční většina hlasů činí 1288.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel pan František Fenzl, rolník v Jarošově, který tudíž byl za poslance zvolen.

Jelikož proti této volbě není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy, navrhuje: Slavný sněme, račiž volbu pana Františka Fenzla, rolníka v Jarošově za poslance venkovských okresů soudních Jindřichohradeckého, Lomnického, Třeboňského a Novobystřického za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Landtagssekretär Dr. Haasz (liest): Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn

Franz Fenzl, Landwirtes in Jareschau, als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke: Neuhaus, Lomnitz, Wittingau und Neubistritz, als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Přijato.

Angenommen.

Zpravodaj náhradník přísed. zemského výboru Dr. Pinkas: Slavný sněme! K volbě poslance do sněmu pro volící okres venkovských obcí soudních okresů Chrudimského a Nasavrckého, konané dne 20. února 1908 dostavilo se z 3790 voličů 2906, z nichž hlasovalo 1616 pro p. Dra. Fr. Hnídka, professora gymnasia v Chrudimi, 760 pro p. Fr. Šabochu, říšského poslance a rolníka v Libici, 417 pro p. Fr. Borovce v Chrudimi, 70 pro p. Fr. Brauna v Chrudimi, ostatní hlasy (20) byly roztříštěny, 23 hlasů uznáno neplatnými.

Nadpoloviční většina hlasů činí 1442.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel v obou případech pan Dr. František Hnídek, který tudíž za poslance zvolen.

Jelikož proti této volbě není žádné závady předkládá zemský výbor volební spisy, navrhuje: Slavný sněme, račiž volba pana Dra. Františka Hnídka, professora gymnasia v Chrudimi, za poslance venkovských okresů soudních Chrudimského a Nasavrckého za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Landtagssekretär Dr. Haasz (liest): Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Dr. Franz Hnídek, Gymnasialprofessor in Chrudim als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Chrudim Nassaberg als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Přijato.

Angenommen.

Zpravodaj náhradník přís. zem. výboru p. posl. Dr. Pinkas: Slavný sněme! K volbě poslance do sněmu pro volící okres venkovských obcí soudních okresů Plzeň, Královice, konané dne 20. února 1908 dostavilo se z 5755 voličů 4371, z nichž hlasovalo pro p. Jos. Hucla, rolníka a mlynáře v Koterově 2556, 1500 pro p. Vojtěcha Čipero, domkáře a hostinského v Kyšicích, 247 pro p. Celestýna Turka, učitele v Kozojedech, 22 hlasů bylo roztříštěno,. 46 prohlášeno za neplatné.

Nadpoloviční většina hlasů činí 2163.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel v obou případech pan Josef Hucl, rolník a mlynář v Koterově, který tudíž za poslance zvolen.

Jelikož proti této volbě není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy, navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana Josefa Hucla, rolníka a mlynáře v Koterově za poslance venkovských okresů soudních Plzeň, Královice za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Landtagssekretär Dr. Haasz (liest): Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Josef Hucl, Landwirtes und Mühlenbesitzers in Koterov, als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Pilsen und Kralowicz als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Přijato.

Angenommen.

Zpravodaj náhradník přísedícího zemského výboru Dr. Pinkas: Slavný sněme! K volbě poslance do sněmu pro volební okres venkovských obcí soudních okresů Nymburského a Benátského odbývané dne 20. února 1908 dostavilo se z 4255 voličů 2835, z nichž hlasovalo pro pana Frant. Hybše, tajemníka české strany agrární v Praze 1766 hlasů, p. Josefa Zajíčka 762 hlasů, p. Vlad. Berana 167 hlasů, p. Frant. Šafránka 68 hlasů. Roztříštěny byly 22 hlasy a za neplatné prohlášeno 50 hlasů.

Nadpoloviční většina hlasů činí 1393.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel pan Frant. Hybš, který tudíž byl za poslance zvolen.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy, navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana Frant. Hybše, tajemníka české strany agrární v Praze za poslance venkovských obcí soudních okresů Nymburského a Benátského za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Landtagssekretär Dr. Haasz (liest): Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Franz Hybš, Sekretär der böhmischen Agrarpartei in Prag als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Nymburg und Benatek als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Konigreiches Böhmen zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Přijato

Angenommen.

Zpravodaj náhradník přís. zemského výboru Dr. Pinkas: Slavný sněme! K volbě poslance do sněmu pro volební okres venkovských obcí soudních okresů Hořického a Novopackého odbývané dne 20. února 1908 dostavilo se z 5172 voličů 3555, z nichž hlasovalo: pro pana Jana Janáka 2681, pro pana Th. Dra Františka Šulce 644, pro pana Josefa Jarolíma 168, roztříštěno 15 hlasů, za neplatné prohlášeno 47 hlasů.

Nadpoloviční většina činí 1754.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel pan Jan Janák, který tudíž zvolen byl za poslance.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy, navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana Jana Janáka, rolníka v Bříšťanech za poslance venkovských obcí soudních okresů Hořického a Novopackého za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Landtagssekretär Dr. Haasz (liest): Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Johann Janák, Landwirtes in Břischsan, als Abgeorbneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Hořitz| und Neupaka als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen anlassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Přijato.

Angenommen.

Zpravodaj náhradník přís. zemského výboru dr. Pinkas: Slavný sněme! K volbě poslance do sněmu pro volební okres venkovských obcí soudních okresů Domažlického a Kdyňského, odbývané dne 20. února 1908 dostavilo se z 3621 voličů 2630, z nichž hlasovalo pro pana Tomáše Janovce v Malonicích 1844, Dra. Ant. Steidla v Praze 380, Vladimíra Halíka v Plzni 369 a pro různé kandidáty 24.

Neplatnými prohlášeno 13 hlasů. Nadpoloviční většina hlasů činí 1309.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel pan Tomáš Janovec v Malonicích, který byl tudíž zvolen za poslance.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy, navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana Tomáše Janovce v Malonicích za poslance venkovských obcí okresů Domažlického a Kdyňského za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Landtagssekretär Dr. Haasz (liest): Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Thomas Janovec in Malonitz als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Taus und Neugedein als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Přijato.

Angenommen.

Zpravodaj náhr. přís. zem. výboru dr. Pinkas: Slavný sněme! K volbě poslance do sněmu pro volební okres venkovských obcí soudních okresů Pardubického, Holického a Přeloučského odbývané dne 20. února 1908 dostavilo se z 6575 voličů 4159, z nichž hlasovalo pro pana Josefa Komárka, rolníka ve Svinčanech 3599, Matěje Černíka, učitele ve Litětinách 138, Jana Markalouse, rolníka v Třebosicích 55, Františka Syručka, úředníka v Hradci Králové 199, Františka Šafránka, rolníka v Dolním Městě 95 a pro různé kandidáty 33. Neplatnými prohlášeno 40 hlasů.

Nadpoloviční většina hlasů činí 2060.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel pan Josef Komárek, rolník ve Svinčanech, který tudíž byl zvolen za poslance.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy, navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana Josefa Komárka, rolníka ve Svinčanech, za poslance venkovských obcí soudních okresů Pardubického, Holického a Přeloučského za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Landtagssekretär Dr. Haasz (liest): Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Josef Komárek, Landwirten in Svinčan, als Abgeordneten für die Landgemeinden der

Gerichtsbezirke Pardubitz, Holítz und Přelauč als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Přijato.

Angenommen.

Zpravodaj náhradník přísedícího zemského výboru dr. Pinkas: Slavný sněme! K volbě poslance do sněmu pro volební okres venkovských obcí soudních okresů Králové Dvůr a Jaroměř konané dne 20. února 1908 dostavilo se z 4520 voličů 3392, z nichž hlasovalo pro pana Jana Kotlanta, statkáře v Holohlavech 1504, Josefa Gola 1170 a Vojtěcha hrab. Sternberka 668. Roztříštěno bylo 22 a za neplatné prohlášeno 28 hlasů.

Nadpoloviční většina hlasů činí 1682. Poněvadž této nadpoloviční většiny nikdo z jmenovaných neobdržel, konána byla dne 25. února 1908 volba druhá.

K této volbě dostavilo se 3544 voličů, z nichž hlasovalo pro pana Jana Kotlanta 1939, Jos. Gola 1311, Vojtěcha hr. Šternberga 260. Roztříštěno bylo 6, za neplatné prohlášeno 28 hlasů. Nadpoloviční většina hlasů činí 1758.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel pan Jan Kotlant, který tudíž byl za poslance zvolen.

Proti této volbě podali Jan Tomek a další 4 voliči z obce Hustičan námitky, že komise volební při provádění skrutinia se v místnosti volební zavřela, takže voličové při sčítání hlasů nemohli býti přítomni.

Poněvadž požadavek tento volebním řádem do sněmu království Českého (Nejvyšším patentem ze dne 20. února 1861 č. 20 ř. z., vyhlášením c. k. místodržitelství ze dne 1. prosince 1863 č. 56 z. z., zákony ze dne 17. ledna 1870 č. 8 z. z., ze dne 9. ledna 1873, č. 1 z. z. a ze dne 20. srpna 1901 č. 63 z. z. ) nijak není odůvodněn, předkládá zemský výbor volební spisy a navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana Jana Kotlanta, rolníka v Holohlavech, za poslance venkovských obcí okresů soudních Králové Dvůr a Jaroměř za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Landtagssekretär Dr. Haasz (liest): Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Johann Kotlant, Landwirten in Holohlav, als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichsbezirke Kömiginhof und Jaroměř als giltig anerkennen und denselben zum Landtages des Königreiches Böhmen zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Přijato.

Angenommen.

Zpravodaj náhradník přísedícího zemského výboru dr. Pinkas: Slavný sněme! K volbě poslance do sněmu pro volební okres venkovských obcí soudních okresů Semilského a Železnobrodského, odbývané dne 20. února 1908, dostavilo se z 3052 voličů 2296, z nichž hlasovalo pro pana JUDra. Karla Kramáře 961, pro pana Josefa Č. Lisého 895, pro pana Bohumila Křižka 298, pro pana Františka Hanzla 117 a pro různé kandidáty 20.

5 hlasů prohlášeno za neplatné. Nadpoloviční většina hlasů činí 1146.

Poněvadž této nadpoloviční většiny nikdo z jmenovaných neobdržel, konána byla dne 25. února 1908 volba druhá.

K této volbě dostavilo se 2467 voličů, z nichž hlasovalo pro pana JUDra. Karla Kramáře 1375, pro pana Josefa Č. Lisého 1080 a pro jiné kandidáty 4.

Za neplatné prohlášeno hlasů 8. Nadpoloviční většina hlasů činí 1230.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel pan JUDr. Karel Kramář, který tudíž byl za poslance zvolen.

Jelikož proti této volbě není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy, navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana JUDr. Karla Kramáře za poslance venkovských obcí okresů soudních Semilského a Železnobrodského za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Landtagssekretär Dr. Haasz (liest): Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn JUDr. Karl Kramář als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirfe Semil und Eisenbrod als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Přijato.

Angenommen.

Zpravodaj náhradník přísedícího zemského výboru dr. Pinkas: Slavný sněme ! K volbě poslance do sněmu pro volicí okres venkovských obcí soudních okresů Přeštického a Nepomuckého odbývané dne 20. února 1908 dostavilo se z 4057 voličů 3328, z nichž 1754 hlasovalo pro pana Václava Kropáčka, rolníka v Soběkurech, 852 pro pana Antonína Remeše, říšského poslance v Plzni, 681 pro pana Václava Fresla, říšského poslance v Plzni, 8 pro pana Františka Šafránka, rolníka v Dolním Městě; ostatní hlasy byly roztříštěny, 28 hlasů prohlášeno neplatnými.

Nadpoloviční většina hlasů činí 1650.

Tato nadpoloviční většinu hlasů obdržel pan Václav Kropáček, který byl tudíž za poslance zvolen.

Jelikož proti této volbě není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy, navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana Václava Kropáčka za poslance venkovských obcí soudních okresů Přeštického a Nepomuckého za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Landtagssekretär Dr. Haasz (liest): Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Wenzel Kropáček, Landwirten in Soběkur, als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Přestitz und Nepomuk als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Přijato.

Angenommen.

Zpravodaj náhradník přísedícího zemského výboru Br. Pinkas: Slavný sněme! K volbě poslance do sněmu pro volební okres venkovských obcích soudních okresů Č. Budějovice, Lišov, Trhové Sviny, Hluboká a Týn n. Vlt., odbývané dne 20. února 1908, dostavilo se z 7391 voličů 4994, z nichž hlasovalo pro pana Vojtěcha Krže, rolníka v Hlíncové Hoře, 2652, pana Vojtěcha Ho-

lanského, rolníka v Českých Budějovicích, 1853, pana Augustina Tonningera, rolníka v Zahrádce sv. Jan 412 a pro různé pány kandidáty 27. 50 hlasů prohlášeno bylo za neplatné.

Nadpoloviční většina hlasů činí 2473.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel pan Vojtěch Krž, rolník v Hlíncové Hoře, který tudíž byl zvolen za poslance.

Jelikož proti této volbě není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy, navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana Vojtěcha Krže, rolníka v Hlíncové Hoře, za poslance venkovských obcí okresů soudních Č. Budějovického, Lišovského, Svinenského, Hlubockého a Týnského n. Vlt. za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Landtagssekretär Dr. Haasz (liest): Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Adalbert Krž, Landwirtes in Pfaffendorf, als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Budweis, Lischau, Schweinitz, Frauenberg und Moldautein als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Přijato.

Angenommen.

Zpravodaj náhradník přísedícího zemského výboru Dr. Pinkas: Slavný sněme! K volbě poslance do sněmu pro volební okres venkovských obcí soudních okresů Kutnohorského a Čáslavského, odbývané dne 20. února 1908, dostavilo se 3771 voličů, z nichž hlasovalo pro pana Stanislava Kubra, rolníka v Kněževsi, 2945, Františka Šafránka 452, Jana Sájala 237 a pro různé kandidáty 22.

Neplatnými prohlášeno 115 hlasů. Nadpoloviční většina hlasů činí 1829.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel pan Stanislav Kubr, rolník v Kněževsi, který tudíž byl za poslance zvolen.

Jelikož proti této volbě není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy, navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana Stanislava Kubra, rolníka v Kněževsi, za poslance venkovských obcí okresů soudních Kutnohorského a Čáslavského za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Landtagsaktuar Dr. Šafařovič (liest): Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Stanislaus Kubr, Landwirtes in Großherrndorf, als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Kuttenberg und Časlau als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Přijato.

Angenommen.

Zpravodaj náhradník přísedícího zemského výboru dr. Pinkas: Slavný sněme! K volbě poslance do sněmu pro volební okres venkovských obcí soudních okresů Píseckého a Vodňanského, odbývané dne 20. února 1908 dostavilo se z 3473 voličů 2543, z nichž hlasovalo pro pana Jana Malkusa 1705, p. Václava Trubla 591, p. Josefa Káru 194. Roztříštěno bylo hlasů 24. Za neplatné prohlášeno 29 hlasů. Nadpoloviční většina hlasů činí 1258.

Tuto nadpoloviční většinu obdržel pan Jan Malkus, rolník v Pasekách, který byl tudíž zvolen za poslance.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy a navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana Jana Malkusa, rolníka v Pasekách, za poslance venkovských obcí soudních okresů Píseckého a Vodňanského za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Landtagssekretär Dr. Haasz (liest): Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herr Johann Malkus, Landwirtes in Pasek, als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Pisek und Wodňan als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Přijato.

Angenommen.

Zprav. náhradník přísedícího zem. výboru dr. Pinkas: Slavný sněme! K volbě poslance do sněmu pro volební okres venkovských obcí soudních okresů Benešovského, Neveklovského a Vlašimského odbývané dne 20. února 1908 dostavilo se z 5965 voličů 4410, z nichž hlasovalo pro p. Františka Mášu, rolníka v Ouročnici 2894, pana Václava Myslivce, redaktora v Praze 1192, pana Leopolda Brodila, jirchaře v Jirnech 269 a pro různé kandidáty 21.

Neplatnými prohlášeno 34 hlasů.

Nadpoloviční většina, hlasů činí 2189 hlasů.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel pan František Máša, rolník v Ouročnici, který tudíž byl za poslance zvolen.

Proti této volbě podal námitky Antonín Havel, domkář a obuvník v osadě Nemíži, politická obec Ctiboř, žádaje za zrušení volby z toho důvodu, poněvadž jemu bylo volební komisí zabráněno odevzdati hlasovací lístek, poněvadž dne 2. ledna 1908 svůj domek prodal, kdežto Jan Novotný, volič z téže obce, byl k výkonu volby připuštěn, ačkoliv prodal svůj majetek dne 18. ledna 1908 svému synu Františku Novotnému a podrobně že byl k výkonu volby připuštěn Jan Šanda, starosta obce Nemíže, který již jeden a půl roku jakožto výminkář žádného majetku nemá.

K námitkám těmto dlužno podotknouti, že při docílené většině (705 hlasů více než nadpoloviční většina), jsou dotyčné dva hlasy komisí přijaté úplně nerozhodný, nehledě ani k tomu, že by o odmítnutí dotyčných dvou hlasů mohla komise volební rozhodovati jenom tehdy, když by skutečnosti, volební právo rušící, nastaly prokázané teprve po ukončení řízení reklamačního a i v tom případě není proti výroku komise volební další stížnosti (§ 23. řádu volebního do sněmu).

Co se týče zamezení výkonu volebního práva stěžovateli Antonínu Havlovi samému, dlužno zamezení to pokládati za zcela odůvodněné (§ 23. řádu volebního do sněmu).

Mimo to byl by i tento jediný hlas pro výsledek volby zcela nerozhodným.

Zemský výbor království Českého předkládá volební spisy, navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana Františka Máši, rolníka v Ouročnici za poslance venkovských obcí okresů soudních Benešovského, Neveklovského a Vlašimského za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Landtagssaktuar Dr. Šafařovič (liest): Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Franz Máša, Landwirtes in Ouročnitz, als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Beneschau, Neweklau und Wlašim als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Přijato.

Angenommen.

Zpravodaj náhradník přísedícího zemského výboru posl. Dr. Pinkas: Slavný sněme! K volbě poslance pro volební okres venkovských obcí soudních okresů Sušického a Horažďovického odbývané dne 20. února 1908 dostavilo se z 3553 voličů 2668, z nichž hlasovalo 1431 pro pana Stanislava Majera, rolníka v Horažďovicích, 1046 pro pana Josefa Brože, faráře v Buděticích, 162 pro pana Josefa Tesku, úředníka v Praze, 7 pro pana Frant. Červeného, rolníka v Řesanicích; 5 hlasů bylo roztříštěno, 17 hlasů uznáno neplatnými.

Nadpoloviční většina hlasů činí 1326.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel pan Stanislav Majer, který tudíž zvolen byl za poslance.

Jelikož proti této volbě není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy, navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana Stanislava Majera za poslance venkovských obcí soudních okresů Sušického a Horažďovického za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Landtagsaktuar Dr. Šafařovič (liest): Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Stanislaus Majer als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Schüttenhosen-Horaždiowitz als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Přijato.

Angenommen.

Zpravodaj náhradník přísedícího zemského výboru Dr. Pinkas: Slavný sněme! K volbě poslance pro volební okres venkovských obcí soudních okresů Příbramského a Dobříšského odbývané dne 20. února 1908 dostavilo se z 3500 voličů 2755, z nichž hlasovalo pro pana MUDra Ladislava Melhubu lékaře a statkáře v Moříně 1699, pro p. Hynka Kličku, říšského poslance na Březových Horách 538, pro p. Josefa Novotného, rolníka v Obořišti 474; 17 hlasů bylo roztříštěno, 27 hlasů prohlášeno neplatnými.

Nadpoloviční většina hlasů činí 1364.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel pan MUDr. Ladislav Melhuba, který byl tudíž za poslance zvolen.

Jelikož proti této volbě není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy, navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana MUDra Ladislava Melhuby za poslance venkovských obcí soudních okresů Příbramského a Dobříšského za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Landtagsaktuar Dr. Šafařovič (liest): Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn MUDr. Ladislaus Melhuba als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Přibram und Dobřiš als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen anlassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Přijato

Angenommen.

Zpravodaj náhradník přísedícího zemského výboru Dr. Pinkas: Slavný sněme ! K volbě poslance pro volební okres venkovských obcí soudních okresů Rakovnického, Křivoklátského, Novostrašeckého a Lounského odbývané dne 20. února 1908 dostavilo se z 7813 voličů 5572, z nichž hlasovalo pro pana Antonína Mohla, ředitele hospodářské škol., v Rakovníku 3882, pana Ludvíka Austa, říšského poslance na Kladně 1053, pana Antonína Holého, hostinského v Lounech 314, pana Karla Brože, důchodního v Nuslích 209, a pro různé kandidáty 42; 72 hlasů prohlášeno bylo za neplatné.

Nadpoloviční většina hlasů činí 2751.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel pan Antonín Mohl, řiditel hospodářské školy v Rakovníku, který tudíž byl za poslance zvolen.

Jelikož proti této volbě není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy, navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana Ant. Mohla, ředitele hospodářské školy v Rakovníku za poslance venkovských obcí soudních okresu Rakovnického, Křivoklátského, Novostrašeckého a Lounského za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Landtagsaktuar Dr. Šafařovič: Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Anton Mohl, Direktors der landwirtschaftlichen Schule in Rakowitz als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Rakonitz, Pürglitz, Neustraschitz und Laun als giltig anerkennen und diesen zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Přijato.

Angenommen.

Zpravodaj náhradník přísedícího zemského výboru posl. dr. Pinkas: Slavný sněme! K volbě poslance pro volební okres venkovských obcí soudních okresů Černokosteleckého a Českobrodského, odbývané dne 20. února 1908, dostavilo se z 3798 voličů 2651, z nichž hlasovalo pro pana Bohumila Nováka 2228, Františka Poláka 221, Václava Šturce 161. Roztříštěno bylo 21 hlasů, za neplatné prohlášeno 20.

Nadpoloviční většina hlasů činí 1326.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel pan Bohumil Novák, který tudíž byl za poslance zvolen.

Jelikož proti této volbě není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy, a navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana Bohumila Nováka, statkáře v Přistoupimi za poslance venkovských obcí soudních okresů Černokosteleckého a Českobrodského za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Landtagsaktuar Dr. Šafařovič: Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Gottlieb Novák, Gutsbesitzer in Přistoupim als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Schwartz-Kosteletz und Böhmisch-Brod als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Přijato.

Angenommen.

Zpravodaj náhradník přísedícího zemského výboru poslanec dr. Pinkas: Slavný sněme! K volbě poslance pro volební okres venkovských obcí soudních okresů Březnického, Blatenského a Mirovického odbývané dne 20. února 1908 dostavilo se z 6174 voličů 4591, z nichž hlasovalo pro pana Josefa Novotného 2426, pana Emila Kasíka 892, pana MUDr. Josefa Klímu 672, p. Karla Kohlmünzera 543. Roztříštěno bylo 20 hlasů, za neplatné prohlášeno 38 hlasů. Nadpoloviční většina hlasů činí 2277.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel pan Josef Novotný, který byl tudíž zvolen za poslance.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy, navrhuje:

Slavný sněme račiž volbu pana Josefa Novotného, rolníka v Hlubini za poslance venkovských obcí soudních okresů Březnického, Blatenského a Mirovického za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Landtagsaktuar Dr. Šafařovič: Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Josef Novotný Landwirtes in Hlubin als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Březnitz, Blatna und Mirowitz als giltig anerkennen und zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Přijato.

Angenommen.

Zpravodaj náhradník přísedícího zemského výboru dr. Pinkas: Slavný sněme! K volbě poslance pro volební okres venkovských obcí okresů soudních Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Bělá pod Bezdězem, konané dne 20. února 1908 dostavilo se z 5107 voličů 3484, z nichž hlasovalo pro pana Cyrila Papouška, okr. starostu a statkáře ve Všelisech 2936, p. Šebastiana Trägra, obchodníka v Praze 262, p. Antonína Zellera, úředníka v Ml. Boleslavi 173, pana Františka Hence, rolníka v Březince 49; roztříštěno bylo 22, neplatnými prohlášeno 42.

Nadpoloviční většina hlasů činí 1721.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel pan Cyrill Papoušek, okresní starosta a majitel hospodářství ve Všelisech, který tudíž byl za poslance zvolen.

Jelikož proti této volbě není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy, navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana Cyrila Papouška, okr. starosty a statkáře ve Všelisech za poslance venkovských obcí soudních okresů Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Bělá pod Bezdězem za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Landtagsaktuar Dr. Šafařovič: Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Cyrill Papoušek, Bezirksobmannes und Wirtschaftsbesitzers in Všelis als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Jungbunzlau, Münchengrätz und Weißwasser als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Přijato.

Angenommen.

Zpravodaj náhradník přísedícího zemského výboru dr. Pinkas: Slavný sněme ! K volbě poslance pro volební okres venkovských obcí soudních okresů Mělnického a Roudnického konané dne 20. února 1908 dostavilo se z 4495 voličů 3160, z nichž hlasovalo pro pana Václava Pavlíčka, rolníka v Korycanech 2030 hlasů, pro pana Václava Špačka, řídícího učitele v Košátkách 656 hlasů, pro pana Františka Biňovce, říšského poslance v Miškovicích 390 hlasů; 28 hlasů bylo roztříštěno, 56 hlasů bylo prohlášeno neplatnými.

Nadpoloviční většina hlasů činí 1552.


Souvisejici odkazy



Přihlásit/registrovat se do ISP