Úterý 29. září 1903

Zeichen der Zustimmung, daß in dem Protokolle der heutigen Sitzung das Beileid über das Ableben der beiden von mir genannten Herren zum Ausdruck gelangt.

Ihre Mandate haben niedergelegt und zwar in der Wählergruppe des nicht fideikommissarischen Großgrundbesitzes Herr Abg. Freiherr v. Nadherný, ferner in der Wählergruppe der Städte und Industrialorte, Sowie der Handels- und Gewerbekammern der Herr Abg. Karela und in der Wählergruppe der Landgemeinden die Herren Abg. Holekaund Udržal.

Mandáty své složili, a to ve volební skup ně držitelů velkých statků svazkem svěřenským nezavazených pan poslanec svob. pán Nádherný, ve volební skupině měst a průmyslových míst, jakož i obchodních a živnostenských komor pan poslanec Karela a ve volební skupině obcí venkovských páni poslanci Holeka a Udržal.

Dle sděleni rektorátu c. k. české university Karlo-Ferdinandovy byl za rektora magnifika této university na studijní rok 1903/4 zvolen a potvrzen pan řádný universitní profesor Dr. Čeněk Strouhal. Týž náleží tudíž ke členům sněmu, kteří mají hlas virilní.

Laut Mitteilung des Rektorates der k. k. böhmischen Karl-Ferdinands-Universität ist zum Rektor Magnifikus dieser Universität für das Studienjahr 1903-1904 der k. k. ord. Univ. Prof. Herr Dr. Vinzenz Stronhal gewählt und bestätigt worden.

Derselbe gehört somit zu den virilstimmberechtigten Mitgliedern des hohen Landtages.

Žádám, aby slavnému sněmu bylo sděleno, které z osnov zákonů, na kterých se slavný sněm byl usnesl, a z ostatních usneseni slavným sněmem učiněných, došla Nejvyššího schválení, a kterým se Nejvyššího schválení nedostalo.

Ich ersuche dem hohen Landtage mitzuteilen, welche von den seitens des hohen Landtages beschlossenen Gesetzentwürfen und sonst gefaßten Beschlüssen die Allerhöchste Sanktion erhalten haben, und welchen die Allerhöchste Sanktion nicht zu Teil wurde.

Sněmovní tajemník Höhm (čte):

Z osnov zákonů, na nichž slavný sněm byl se usnesl, a z ostatních usnesení učiněných, došly Nejvyššího schválení:

Usnesení sněmu ze dne 30. prosince 1902, v příčině prozatimného dalšího vybírání zemské přirážky v prvních šesti měsících r. 1903 ve výměře na rok 1902 povolené;

osnova zákona, kterým prodlužuje se lhůta ku zřízení veřejných jatek obecních pro území, označené v 2. odst. § 4. zák. ze dne 9. března 1889 z. z. č. 19;

osnova zákona, kterým se mění zákony dané dne 7. ledna 1875, č. 2. z. z. a dne 12. září 1880, č. 71. z. z. v příčině vybíráni mýta na spojovací silnici Podolsko-Vyšehradské;

osnova zákona, jenž se týká sloučení soudních okresů Kr. Vinohradského, Nuselského a Vršovického v jeden zastupitelský okres se sídlem v Král. Vinohradech;

osnova zákona, jenž se týká vyloučení místní obce Schwarzbachu z obvodu okresního zastupitelstva Loketského a sloučení jejího s obvodem okresního zastupitelstva Neydeckého;

osnova zákona v příčině nového upravení předpisů o právních svazcích učitelstva obecných a měšťanských škol v království Českém;

osnova zákona v příčině zavedení zemské dávky ze spotřeby piva;

osnova zákona, jenž se týká vyloučení obce Vnačské s osadou Vsi Jindřichovou a obce Kienhaidu z obvodu okresního zastupitelstva Jirkovského a jich sloučeni s obvodem okresního zastupitelstva Chomútov-Bastianperského;

osnova zákona, jenž se týká úpravních staveb říčních, jež provésti sluší v království Českém ve smyslu prvního odstavce § 5. zákona ze dne 11. června 1901 čís. 66 ř. z.;

osnovy zákonů v příčině upravení řeky Úpy od Pecru až ke dvoru Riesenburku a v příčině upraveni Malého Labe od Dolního Dvora až k ústí do Labe u Prosečné;

osnovy zákonů, kterým prodlužuje se doba platnosti ustanoveni obsažených

v zákonech ze dne 11. února 1893 z. z. č. 23. a 27., týkajících se osvobození staveb v assanačním obvodu král. hlav. města Prahy od přirážky zemské, pokud se týče od přirážky obecní a školní;

osnova zákona v příčině náhrady útrat cestovních a ze stěhováni vzcházejících osobám učitelským na obecných školách národních a měšťanských při definitivních přeloženích z příčin služebních;

osnova zákona, jímž se upravuje všeobecné sprostředkování práce;

osnova zákona, kterým mění se §§ 2. a 7. a zrušuje § 6. zákona ze dne 14. prosince 1888 č. 69. z. z., jímž na základě zákona ze dne 17. června 1888, č. 99. ř. z. vydávají se ustanovení o tom, jakou odměnu platiti náleží za vyučování náboženství na školách obecných;

osnova zákona, kterým se mění některá ustanoveni zákona ze dne 30. června 1896, z. z. č. 56, v příčině okresních hospodářských záložen, změněného zákonem ze dne 26. dubna 1900, z. z. č. 32.;

osnova zákona, jenž se týče upravení potoka Srbiny vodním družstvem v Židovicích;

osnova zákona, jenž se týče zahrazení roklí v povodí potoka Zlatého a Očihovského v okresu Podbořanském;

osnova zákona, v příčině odvodněni pozemků vodním družstvem v Doudlebech, okres Kostelec n. O.;

osnova zákona, jenž se týče meliorace pozemků pod Vosekem a pod Šleifernským mlýnem přítoku Klenice vodním družstvem ve Voseku;

osnova zákona, jímž se uděluje vodnímu společenstvu pro úpravu řeky Mrliny a přítoků v Nymburce podpora ku readaptaci úpravy Mrliny v obci Vestecké;

osnova zákona, kteráž týká se upravení potoka Záhornického a meliorace vůkolních pozemků vodním družstvem v Záhornici, okres Král. Městec;

osnova zákona, kteráž týká se meliorace pozemků vodním družstvem v Kratonohách, okres Nechanice;

osnova zákona, kteráž týká se upravení potoka Psárského a s tím souvisící meliorace pozemků vodním družstvem v Psárech, okres Jílové;

osnova zákona, kteráž týká se meliorace pozemků vodním družstvem Stará Voda, Chejšť-Písek, okres Chlumec nad Cidlinou;

osnova zákona, kteráž týká se upravení potoka Hřivického vodním družstvem v Hřivicíh, okres Louny;

osnova zákona, kteráž týká se potoka Brodeckého a meliorace sousedních pozemků vodním družstvem v Kostelci nad Orlicí;

osnova zákona, která se týká odvodnění pozemků vodním družstvem v Jabkenicích, okres Mladá Boleslav;

osnova zákona, kteráž se týká odvodnění pozemků vodním družstvem v Koryčanech, okres Mělník;

osnova zákona, kteráž se týká odvodněni pozemků druhým vodním družstvem v Luštěnicích;

osnova zákona, kteráž se týká upravení potoka Pečického a meliorace pozemků vodním družstvem v Pečicích;

osnova zákona, kteráž týká se odvodnění pozemků vodním družstvem v Kosořicích, okres Mladá Boleslav;

osnova zákona, kteráž týká se odvodněni pozemků vodním družstvem pro katastrální obce Březovou a Bykáň, soudní okres Kutná Hora;

osnova zákona, kteráž se týká upravení potoka Břišťanského vodním družstvem v Pšánkách;

osnova zákona, kteráž týká se odvodnění pozemků vodním družstvem v Rejšicích, okres Mladá Boleslav;

osnova zákona, kteráž týká se meliorace pozemků vodním družstvem v Postřelné, okres Něm. Jablonné;

osnova zákona, kteráž týká se meliorace pozemků v obcích: Starý Přerov, Staré Vestce, Velenka, Semice, Selčánky a Hradisko, jakož i úpravy územím tím

protékajících potoků i s jich přítoky vodním družstvem v St. Přerově;

osnova zákona, kteráž týká se upravení řeky Cidliny vodním družstvem pro upravení řeky Cidliny v politickém okresu Poděbradském;

osnova zákona, kteráž týká se upravení potoka Rakovnického uvnitř obvodu obce Rakovnické;

osnova zákona, kteráž týká se odvodnění pozemků v okolí obce Račan a Libňovsi vodním družstvem v Račanech;

osnova zákona kteráž týká se provedení drenáže pozemků vodním družstvem pro odvodnění pozemků katastru Plasského a dvora Zalužany v Plasích.

Nejvyššího schválení nedostalo se osnově zákona, kterým se mění odstavec 4. § 75 a odst. 1. § 107. zákona ze dne 8. ledna 1889 č. 5. z. z.

Dle sdělení presidia c. k. místodržitelství ráčilo Jeho c. a k. Apoštolské Veličenství nejmilostivěji svoliti k tomu, aby přirážky k přímým zeměpanským daním pro zemský fond král. českého ve smyslu usnesení zemského výboru ze dne 17. června t. r. s výhradou ústavního stanovení zemského rozpočtu pro rok 1903 též do 1. října t. r. ve výměře dosud stanovené dále vybírány byly.

Landtagssekretär Höhm (liest): Von den seitens des hohen Landtages beschlossenen Gesetzentwürfen und sonst gefaßten Beschlüßen haben die Allerhöchste Sanktion erlangt:

Der Landtagsbeschluß vom 30. Dezember 1902, betreffend die provisorische Forteinhebung der Landesumlagen in den ersten 6 Monaten des Jahres 1903 in dem für das Jahr 1902 bewilligten Ausmaße;

der Gesetzentwurf, betreffs Verlängerung der Frist zur Errichtung einer öffentlichen Kommnnalschlachtbank für das im Absatze 2 des § 4 des Gesetzes vom 9. März 1889 L. G. B. Nro. 19 bezeichnete Gebiet;

der Gesetzentwurf, womit die Gesetze vom 7. Jänner 1875 L. G. B. Nro. 2 und vom 12. September 1880 L. G. B. Nro. 71, betreffend die Mauteinhebung auf der Podol-

Vyšehrader Verbindungsstraße abgeändert werden;

der Gesetzentwurf, betreffend die Vereinigung der Gerichtsbezirke Kgl. Weinberge, Nusle und Wrschowitz zu einem Vertretungsbezirke mit dem Sitze in den Kgl. Weinbergen;

der Gesetzentwurf, betreffend die Ausscheidung der Ortsgemeinde Schwarzebach aus dem Gebiete der Bezirksvertretung Elbogen und deren Vereinigung mit dem Gebiete der Bezirksvertretung Neudek;

der Gesetzenentwurf, betreffs Neuregelung der Vorschriften über die Nechtsverhältnisse der Lehrerschaft an den Volks- und Bürgerschulen in Königreiche Böhmen;

der Gesetzentwurf, betreffend die Einführung einer Landesauflage auf den Verbrauch von Bier;

der Gesetzentwurf, betreffend die Ausscheidung der Gemeinde Natschung mit der Ortschaft Heinrichsdorf und der Gemeinde Kienhaid aus dem Bezirksvertretungsgebiete Komotau-Sebastiansberg;

der Gesetzentwurf, betreffend die im Sinne des ersten Absatzes des § 5 des Gesetzes vom 11. Juni 1901 L. G. B. Nro. 66 im Königreiche Böhmen auszuführenden Flußregulierungsbauten;

die Gesetzentwürfe, betreffend die Regulierung des Aupaflußes von Petzer bis zum Maierhofe Riesenberg und betreffend die Regulierung der Kleinen Elbe von Niederhof bis zur Einmündung in die Elbe bei Proschwitz;

die Gesetzentwürfe, mit denen die Giltigkeitsdauer der in den Gesetzen vom 11. Feber 1893 L. G- Bl. Nr. 23 und 27, betreffend die Befreiung der Bauten im Assanierungsgebiete der kgl. Hauptstadt Prag von der Landesumlage, resp. von der Gemeinde- und Schulumlage enthaltenen Bestimmungen verlängert wird;

der Gesetzentwurf, betreffend den Ersatz der den Lehrpersonen an den allgemeinen Volks- und Bürgerschulen bei ihrer aus Dienstesrücksichten erfolgenden definitiven Übersetzung erwachsenden Reise- und Übersiedelungsauslagen;

der Gesetzentwurf, betreffend die Regelung der allgemeinen Arbeitsvermittlung;

der Gesetzentwurf, betreffend die Abänderung der §§ 2 und 7 und die Aufhebung des § 6 des Gesetzes vom 14. Dezember 1888 Nr. 69 L. G. Bl, mit welchem auf Grund des Gesetzes vom 17. Juni 1888 R. G. Bl. Nr. 99 Bestimmungen über die Entlohnung des Religionsunterrichtes an den öffentlichen Volksschulen getroffen werden;

der Gesetzentwurf, womit einige Bestimmungen des mit dem Gesetze vom 26. April 1900 L. G. Bl. Nr. 32 abgeänderten Gesetzes vom 39. Juni 1896 L. G. Bl. Nr. 56, betreffend die landwirtschaftlichen Bezirksvorschußkassen abgeändert werden;

der Gesetzentwurf, betreffend die Regulierung des Serpinabaches durch die Wassergenossenschaft in Seidowitz:

der Gesetzentwurf, betreffend die Runfenvereibauungen. im Gebiete des Gold- und Otschehauer-Baches im Bezirke Podersam;

der Gesetzentwurf, betreffend die Ent wässerung von Grundstücken durch die Wassergenossenschaft in Doudleb, Bezirk Adlerkosteletz;

der Gefetzentwurf, betreffend die Meliorierung von Grundstücken unterhalb Wossek und unterhalb der Šlejfern'schen Mühle an dem Klenitze-Bache durch die Wassergenossenschaft in Wossek;

der Gesetzentwurf, mit welchem der Wassergenossenschaft für die Regulirung des Mrlina-Flusses nebst Zuflüssen in Nimburg eine Subvention zur Readaptierung des Mrlina-Flusses in der Gemeinde Wěstec bewilligt wird;

Der Gesetzentwurf, betreffend die Regulierung des Záhorniicer Baches und die Meliorierung der umliegen den Grundstücke durch die Wassergenossenschaft in Záhornic, Bez. Königstadtl;

der Gesetzentwurf betreffs Meliorirung von Grundstücken durch die Wassergenossenschaft in Kratenau, Bez. Nechanic;

der Gesetzentwurf, betreffend die Regulierung des Psárer-Baches und die damit zusammenhängende Meliorierung von Grundstücken durch die Wassergenossenschaft in Psár, Bez. Eule;

der Gesetzentwurf, betreffend die Meliorierung von Grundstücken durch die Wassergenossenschaft Alt-Wasser- Chejšt- Pisek, Bez. Chlumec a. C;

der Gesetzentwurf, betreffend die Regulierung des Hřivcer-Baches durch die Wassergenossenschaft in Hřivic, Bez. Lann;

der Gesetzentwurf, betreffend die Regulirung des Brodecer Baches durch die Wassergenossenschaft in Adlerkosteletz;

der Gesetzentwurf, betreffend die Entwässerung von Grundstücken durch die Wassergenossenschaft in Jabkenitz, Bezirk Jungbunzlau;

der Gesetzentwurf, betreffend die Entwässerung von Grundstücken durch die Wassergenossenschaft in Koritzan, Bez. Melnik;

der Gesetzentwurf, betreffend die Entwässerung von Grundstücken durch die zweite Wassergenossenschaft in Luštěnic

der Gesetzentwurf, betreffend die Regulierung des Pečicer Baches und Meliorierung von Grundstücken durch die Wassergenossenschaft in Pečic;

der Gesetzentwurf, betreffend die Entwässerung von Grundstücken durch die Wassergenossenschaft in Kosořic, Bezirk Jungbunzlau;

der Gesetzentwurf, betreffend die Entwässerung von Grundstücken durch die Wassergenossenschaft für die Katastralgemeinden Březová u. Bykaň, Gerichtsbezirk Kuttenberg;

der Gesetzentwurf, betreffend die Regulierung des Břištaner Baches durch die Wassergenossenschaft in Pschanek;

der Gesetzentwurf, betreffend die Entwässerung von Grundstücken durch die Wassergenossenschaft in Rejschic, Bezirk Jungbunzlau;

der Gesetzentwurf, betreffend die Meliorierung der Grundstücke durch die Wassergenossenschaft Postrum, Bez. Deutsch-Gabel;

der Gesetzentwurf, betreffend die Meliorirung von Grundstücken in den Gemeinden Alt-Přerov, Alt-Westec, Welenka, Semic, Selčanek und Hradiško, sowie die Regulierung der dieses Gebiet durchfließenden Bachläufe samt deren Zuflüssen durch die Wassergenossenschaft Alt-Přerov;

der Gesetzentwurf, betreffend die Regulierung des Flusses Cidlina durch die Wassergenossenschatt für die Regulierung des Flusses Cidlina im politischen Bezirke Poděbrad;

der Gesetzentwurf, betreffend die Regulierung des Rakonitzer Baches innerhalb des Gebietes der Gemeinde Rakonitz;

der Gesetzentwurf, betreffend die Entwässerung von Grundstücken in der Umgebung der Gemeinden Ratschau und Libňowes durch die Wassergenossenschaft in Ratschau;

der Gesetzentwurf, betreffend die Ausführung der Drainage von Grundstücken durch die Wassergenossenschaft zur Entwässerung von Grundstücken des Katastralgebietes von Plaß und des Hofes Zalužan in Plaß.

Die Allerhöchste Sanktion hat nicht erlangt: der Gesetzentwurf, mit welchem der Absatz 4 des § 75 und der Absatz 1, § 107 des Gesetzes vom 8. Jänner 1889, L. -G. -BI. Nr. 5 abgeändert werden.

Laut Mitteilung des k. k. StatthaltereiPräsidiums haben Seine kaiserliche und königliche Apostolische Majestät attergütigst zu bewilligen geruht, daß die Zuschläge zu den direkten landesfürstlichen Steuern für den Landesfond des Königreiches Böhmen im Sinne des Beschlusses des Landesausschusses vom 17. Juni l. J. vorbehaltlich der verfassungsmäßigen Feststellung des Landesvoranschlages für das Jahr 1903 auch bis 1. Oktober l. J. in dem bisher festgesetzten Ausmaße forterhoben werden.

Nejvyšší maršálek zemský: Sněmovní kancelář jest složena takto:

Tajemníkem sněmovním jest rada zemského výboru Antonín Höhm, sněmovními aktuary jsou ustanoveni: rada zemského výboru Dr. Jaroslav Haasz, tajemník zemského výboru Antonín Klášterský a koncipisté zemského výboru Dr. Karel Strejček a Dr. Václav Pokorný. Mimo poslednější dva, vykonali ostatní již v zasedáních dřívějších slib jednacím řádem předepsaný, pročež toliko sněmovním aktuárům pánům Dru. Strejčkovi a Dru. Pokornému bude složiti slib.

Das Landtagsbureau ist in folgender Weise zusammengesetzt worden:

Als Landtagssekretär fungiert der Landesausschußrat Anton Höhm, als Landesaktuare der Landesausschußrat Dr. Jaroslav Haaß der Landesausschußsekretär Anton Klášterský und die Landesausschußkonzipisten Dr. Karl Strejček und Dr. Wenzel Pokorný. Mit Ausnahme der zwai letztgenannten haben die übrigen bereits in früheren Session in die vorgeschriebene Angelobung geleistet, weshalb lediglich die Landtagsaktuare Dr. Strejček und Dr. Pokorný die Angelobung zu leisten haben werden.

Ich ersuche dem hohen Hause mitzuteilen, welche Druckschriften verteilt worden sind.

Landtagssekretär Höhm (liest): Im Drucke wurden mittelst Post am 31. Jänner 1903 versendet:

Ldtg. -Z. 870. Druck CCCXXVI. Antrag des Abgeordneten Heinrich Doležal und Genossen auf Gewährung einer Unterstützung aus Landes- und Staatsmitteln an die von Hagelschlag betroffenen Gemeinden des Bezirkes Neu-Bydžow.

L tg. -Z. 871. Druck CCCXXVII. Antrag des Abgeordneten Miloš Vojta und Genossen auf Gewährung einer Landes- und Staatsunterstützung an die von Elementarschäden betroffenen Landwirte des Bezirkes Bechiň.

Ldtg. -Z. 872. Druck CCCXXVIII. Antrag des Abgeordneten Holanský und Genossen, betreffend Schadenersatz und Gewahrung einer Staats- und Landesunterstützung aus Anlaß von Hochwasserschäden für den Fabrikanten Franz Schullerbauer und den Mütter Josef Kantor in Goldenkron (polit. Bezirk Krumau).

Ldtg. -Z. 873. Druck CCCXXIX. Antrag

des Abgeordneten Feierfeil und Genossen wegen Abänderung des Gesetzes vom 9. Juli 1863, betreffend die Kontributionsfonde.

Ldtg. -Z. 874. Druck CCCXXX. Antrag des Abgeordneten Holanský und Genossen, betreffend die Gewährung einer Geldunterstützung aus Staats- und Landesmitteln an die von Hochwasser betroffenen Einwohner der Stadt Moldautein.

Ldtg. -Z. 875. Druck CCCXXXI. Antrag des Abgeordneten Stahl und Genossen, betreffend die Begünstigung von Landwirten durch Getreidelieferung an das k. k. Militär.

Ldtg. -Z. 876. Druck CCCXXXII. Antrag

des Abgeordneten J. R. Sobitschka und Genossen, betreffend die Gewährung einer Staatsund Landesunterstützung den Gemeinden Stolzenhain und Böhm. Wiesenthal (Bezirk Joachimsthal. )

Ldtg. -Z. 877. Druck CCCXXXIII. Antrag des Abgeordneten J. R. Sobitschka und Genossen, betreffend die Gewährung einer Staats- und Landesunterstützung den durch die Mißernte betroffenen Gemeinden des hohen Erzgebirges.

Ldtg. -Z. 878. Druck CCCXXXIV. Antrag des Landtagsabgeordneten Ignaz Sandner und Genossen betreffend die Errichtung eines Gendarmerie-Postens in der Gemeinde Kirchberg mit den im Gemeindeverbandesstehenden Katastralgemeinden Stein, Ursprung, Lauterbach und Waltersgrün.

Ldtg. -Z. 879. Druck CCCXXXV. Antrag der Abg. Pacher, Schreiter und Genossen, betreffend das Gesetz über die Regulierung der Lehrergehalte an Volks- und Bürgerschulen.

Ldtg. -Z. 880. Druck CCCXXXVI. Antrag

des Abgeordneten Kliemann und Genossen, " betreffend die Gewährung einer Landessubvention an die durch Hagelschlag am 19. August 1902 betroffenen Landwirte der Bezirke Karlsbad und Ellbogen.

Ldtg. -Z. 881. Druck CCCXXXVII. Antrag

des Abgeordneten Wilhelm Müller und Genossen in Angelegenheit der Aufhebung der Landesmauten.

Ldtg. -Z. 882. Druck CCCXXXVIII. Antrag

der Abgeordneten Wüst, Kliemann, Zuleger und Genossen wegen Bewilligung einer Notstandssubvention für Herrn Anton Wahrlich in Deslau, Bezirk Kaaden.

Ldtg. -Z. 883. Druck CCCXXXIX. Antrag des Abgeordneten Dr. Josef Maly und Genossen, betreffend die Abänderung des § 76 des Gesetzes vom 25. Juli 1864 Nr. 27 L. -G. -Bl., betreffend die Bezirksvertretung.

Ldtg. -Z. 884. Druck CCCXL. Antrag des Abgeordneten Wenzel Stahl und Genossen, betreffend die Unterstützung der durch Hagelschlag Schwer geschädigten Gemeinden GroßMallowa und Wassertrompeten im Bezirke Bischofteinitz.

Ldtg. -Z. 885. Druck CCCXLI. Antrag des Abgeordneten Wenzel Stahl und Ge-

nossen, betreffend die Entführung eines tierärztlichen Kontrolltages bei dem k. k. Nebenzollamte in Schwarzach, Bezirk Ronsperg.

Ldtg. -Z. 886. Druck CCCXLII. Antrag

des Abgeordneten Josef Heinzl und Genossen, betreffend die Abänderung beziehungsweise Ergänzung des Reichsgesetzes über Tilgung der Lungenseuche.

Ldtg. -Z. 887. Druck CCCXLIII. Antrag des Landtagsabgeordneten Ignaz Sandner und Genossen um Erwirkung und Zuweisung einer entsprechenden Subvention aus Landesmitteln zur Linderung der Notlage der durch Hagelschlag am 19. August 1902 geschädigten Landgemeinden im Bezirke Graslitz.

Ldtg. -Z. 888. Druck CCCXLIV. Antrag

der Abgeordneten Weiß, Peschka und Genossen, betreffend die Abänderung des § 13 des Gesetzes über die landwirtschaftlichen Bezirksvorschußkassen.

Ldtg. -Z. 889. Druck CCCXLV. Antrag des Abgeordneten Josef Borjan und Genossen auf Gewährung einer ausgiebigen Staats- und Landesunterstützung an die durch die Mitzernte des Jahres 1902 in Not geratenen Landwirte der Gemeinden Ebersdorf, Streckenwald, Nollendorf, Schönwald, Peterswald und Knitz des politischen Bezirkes Aussig.

Ldtg. -Z. 890. Druck CCCXLVI. Antrag des Abgeordneten Vincent Hofmann und Genossen in einer Notstandsangelegenheit der Gemeinde Elhotten, Gerichtsbezirk Dobrzan.

Ldtg. -Z. 891. Druck CCCXLVII. Antrag des Abgeordneten Stanislaus Mayer und Genossen, betreffend die Gewährung einer Staats- und Landessubvention den durch Hochwasser beschädigten Grundbesitzern der Gemeinde Ober-Pořič, Bezirk Horaždowitz.

Ldtg. -Z. 892. Druck CCCXLVIII. Antrag des Abgeordneten Holanský und Genossen, betreffend die Gewährung einer Staats- und Landessubvention den durch Hochwasser beschädigten Landwirten der Gemeinde Rojau, pol. Bez. Krumau.

Ldtg. -Z. 893. Druck CCCXLIX. Antrag des Abgeordneten Kasper und Genossen, betreffend die Aufhebung des Zirkular-Erlasses des Landesausschusses vom 27. September 1899 Nr. 68. 132.

Ldtg. -Z. 894. Druck CCCL. Antrag der

Abgeordneten Wüst, Kliemann und Genossen wegen einer Notstandsunterstützung für einige Gemeinden der Bezirke Preßnitz-Weipert im Erzgebirge.

Ldtg. -Z. 895. Druck CCCLI. Antrag des

Abgeordneten JUDr. Rudolf Knoll und Genossen, betreffend die Gewährung einer Unterftutzung an die Gemeinden Altrohlau, Ottowitz, Sittmesgrün, Tüppelsgrün, Spittengrün, Ruppelsgrün, Edersgrün, Lichtenstadt, Langgrün, Gfell und Schlackenwerth im Bertretungsbezirke Karlsbad.

Ldtg. -Z. 896. Druck CCCLII. Antrag

des Abgeordneten Josef Heinzl und Genossen auf Gewährung einer Unterstützung aus Landes- und Staatsmitteln an die durch Hagelwetter betroffenen Gemeinden des Bezirkes Falken au.

Ldtg. -Z. 897. Druck CCCLIII. Antrag des

Abgeordneten Pacher und Genossen, betreffend die Gewährung von Notstandsunterstützungen an die durch die Mißernte geschädigten Landwirte in den Städten und Gerichtsbezirken Preßnitz und Weipert.

Ldtg. -Z. 898. Druck CCCLIV. Antrag der

Abgeordneten Besemüller, Glöckner und Genossen, betreffend die Gewährung einer Notstandssubvention an mehrere Gemeinden der Bezirke Reichenberg und Gablonz.

Ldtg. -Z. 899. Druck CCCLV. Antrag des Abgeordneten Josef Heinzl und Genossen, betreffend Schaffung eines Landesgesetzes für landwirtschaftl. Unfallversicherungs-Betriebe.

Ldtg. -Z. 900. Druck CCCLVI. Antrag des Abgeordneten Ungermann und Genossen auf Erteilung einer Staats- und Landesunterstützung an die im Bezirke Dauba durch Hagelschäden betroffenen Landwirte.

Ldtg. -Z. 901. Druck CCCLVII. Antrag

des Abgeordneten Cyrill Papoušek und Genossen, betreffend die Gewährung einer Staatsund Landesunterstützung an die durch Hagelwetter am 31. Juli und 7. August 1902 beschädigten Landwirte in den Bezirken Jungbunzlau, Weißwasser und Münchengrätz.

Ldtg. -Z. 902. Druck CCCLVIII. Antrag

des Abgeordneten Franz Staněk und Genossen, betreffend die Gewährung einer ausgiebigen Staats- und Landesunterstutzung den durch Hagelschlag und Wolkenbruch ge schädigten Grundbesitzern in den Gemeinden

Tremles, Königseck, Bořetín, Leschtin, Sukdol, Temmerschlag, Zahrádka, Deutsch-Woleschua, Drösowitz, Budkau-Wlčitz, insgesammt im Bezirke Neuhaus.

Ldtg. -Z. 869. Druck CCCLIX. Antrag des

Abgeordneten Zuleger und Genossen wegen Gewährung von Notstands-Subventionen und Abgabe von Saat-Getreide an die landwirtschaftlichen Vereine und Gemeinden der Gerichtsbezirke Komotau und Sebastiansberg infolge der Mißernte im Jahre 1902.

Der Stenographische Bericht über die

XXVII. Sitzung vom 29. Dezember 1902.

Heute wurden im Drucke verteilt:

Ldtg. -Z. 909. Druck CCCXXV. Bericht des

Landesausschusses über den Stand der gewerblichen, kaufmännischen und verwandten Fortbildungsschulen im Königreiche Böhmen im Schuljahre 1901-1902 und über die denselben aus den Dotationen des Jahres 1902 gewahrten Landessubventionen.

Ldtg. -Z. 905. Druck CCCLX. Bericht des

Landesausschusses über die Tätigkeit der technischen Abteilung für Straßten-, Brücken- und Hochbau für die Zeitperiode vom 1. Jänner bis 31. Dezember 1902.

Ldtg. -Z. 906. Druck CCCLXI. Bericht

des Landesausschusses mit dem Landesvor-auschlage für das Jahr 1903.

Ldtg. -Z. 907. Druck CCCLXII. Bericht

des Landesausschusses über die Tätigkeit der landwirtschaftlichen Bezirksvorschußkassen im Jahre 1901.

Ldtg. -Z. 908. Druck CCCLXIII. Bericht

des Landesausschusses, betreffend die Subventionierung der mit dem Öffentlichkeitsrechte versehenen evangelischen Privatschulen im Jahre 1902.

Ldtg. -Z. 910. Druck CCCLXIV. Bericht

des Landesausschusses, betreffend die Subventionierung der mit dem Deffentlichkeitsrechte versehenen Privatschulen (mit Ausschluß der evangelischen Schulen) im Jahre 1902.

Ldtg. -Z. 911. Druck CCCLXV. Bericht

des Landesausschusses mit den Auszügen aus den Rechnungsabschlüssen der selbstständig verrechneten Fonde für das Jahr 1902.

Ldtg. -Z. 940. Druck CCCLXVII. Be-


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP