Úterý 29. září 1903

richt des Landesausschusses über die Aktion des Landes zur Hebung des Kleingewerbes im Jahre 1902.

Ldtg. -B. 944. Druck CCCLXVIII. Bericht des Landesausschusses über die Tätigkeit der technischen Abteilung für Wasserbauten im Jahre 1902.

Ldtg. -Z. 960. Druck CCCLXX. Bericht des Landesausschusses über den Fortschritt der Restaurierungsarbeiten in der Burg Karlstein im Jahre 1902.

Ldtg. -Z. 961. Druck CCCLXXI. Bericht des Landesausschusses über das Ansuchen der Landesbank des Königreiches Böhmen um Änderung der Statuten.

Ldtg. -Z. 962. Druck CCCLXXII. Bericht

des Landesausschusses über den Voranschlag des Landeskulturrates für das Königreich Böhmen für das Jahr 1903, sowie den Rechnungsabschluß desselben für das Jahr 1901.

Ldtg. Z. 974. Druck CCCLXXIII. Bericht des Landesausschusses über die Tätigkeit des kgl. böhm. Landesarchivs für das Jahr 1902.

Ldtg. Z. 981. Druck CCCLXXIV. Bericht des Landesausschusses, betreffend die Gewährung von Unterstützungen zur Wiederherstellung der durch Elementarereignisse im Jahre 1903 zerstörten Kommunikationen.

Ldtg. -G. 982. Druck CCCLXXV. Bericht des Landesausschusses betreffs Durchführung der Hilfsaktion anläßlich der im Jahre 1903 eingetretenen Elementarkatastrophen.

Ferner die Geschäftsprotokolle über die XXVI. und XXVII. Sitzung

Der Generalsachregister zu den stenographischen Berichten des Landtages für die Jahre 1883-1901.

Der Jahresbericht des k. k. Landesschulrates über den Zustand des Volksschulwesens im Königreiche Böhmen für das Schuljahr 1901-1902.

Tiskem bylo rozesláno dne 31. ledna 1903 poštou:

č. sn. 870, tisk CCCXXVI. Návrh poslance Jindřicha Doležala a soudruhů na udělení podpory z prostředků zemských a státních obcím okresu novobydžovského krupobitím stížených,

č. sn. 871, tisk CCCXXVII. Návrh poslance Miloše Vojty a soudruhů na udělení podpory zemské a státní živelní pohromou postiženým rolníkům okresu Bechyňského,

č. sn. 872, tisk CCCXXVIII. Návrh poslance Holanského a soudruhů v příčině náhrady škod poskytnutím státní a zemské podpory továrníku Františku Schullerbauerovi a mlynáři Josefu Kantorovi v Zlaté Koruně pol. okres Č. Krumlov, povodní postiženým

č. sn. 873, tisk CCCXXIX. Návrh poslance Feierfeila a soudruhů v příčině změny zákona ze dne 9. července 1863 o fondech kontribučenských,

č. sn. 874, tisk CCCXXX. Návrh poslance Holanského a soudr. v příčině náhrady škod poskytnutím státní a zemské peněžité podpory občanům města Týna nad Vltavou povodní postiženým,

č. sn. 875, tisk CCCXXXI. Návrh poslance Stáhla a soudruhů v příčině poskytování výhod rolnictvu dodáváním obilí c. k. vojsku,

č. sn. 876, tisk CCCXXXII. Návrh poslance J. R. Sobitschky a soudruhů v příčině poskytnutí státní a zemské podpory obcím Stolzenhan a Čes. Wiesenthal (okres Jáchymov),

č. sn. 877, tisk CCCXXXIII Návrh poslance J. R. Sobitschky. a soudruhů v příčině poskytnutí státní a zemské podpory obcím vysokého Rudohoří neúrodou postiženým,

č. sn. 878, tisk CCCXXXIV. Návrh zemského poslance Ignáce Sandnera a soudruhů ohledně zřízení četnického stanoviště v obci Kirchbergu a katastrálních obcích ve svazku obecním stojících Steinu, Ursprungu, Litrbachu a Waltersgrünu,

č. sn. 879, tisk CCCXXXV. Návrh poslanců Pachra, Schreitera a soudruhů ve příčině zákona o úpravě platů učitelů na školách obecných a měšťanských,

č. sn. 880, tisk CCCXXXVI. Návrh poslance Kliemanna a soudruhů ohledně poskytnutí zemské subvence rolníkům okresů Karlových Varii a Lokte, postiženým krupobitím ze dne 19. srpna 1902,

č. sn. 881, tisk CCCXXXVII. Návrh poslance Vil. Müllera a soudruhů v záležitosti zrušení zemských mýt,

č. sn. 882, tisk CCCXXXVIII. Návrh poslanců. Wüsta, Kliemanna, Zulegra a soudruhů ohledně povolení subvence z nouze panu Antonínu Wahrlichovi v Dolanech (okres Kadaň),

č. sn. 883, tisk CCCXXXIX Návrh posl. Dra Josefa Malého a soudr. ohledně změny § 76. zák. z 25. července 1864 čís. 27, z. z. o zastupitelstvech okresních,

č. sn. 884, tisk CCCXL. Návrh poslance Václava Stahla a soudruhů ohledně podpory obcím Velkému Malahovu a Ostromeči v okresu Horšovotýnském, poškozeným těžce krupobitím,

č. sn. 885, tisk CCCXLI. Návrh posl. Václava Stahla a soudruhů ohledně zavedení zvěrolékařské prohlídky při c. k. poboční celnici ve Švarzachu (okres Ronšperk),

č. sn. 886, tisk CCCXLII. Návrh poslance Josefa Heinzla a soudruhů v příčině změny, pokud se týče doplnění říšského zákona o potření plicní nákazy,

č. sn. 887, tisk CCCXLIII. Návrh zemského poslance Ign. Sandnera a soudruhů v příčině poskytnutí přiměřené podpory z peněz zemských ku zmírnění nouze ve venkovských obcích okresu Kraslického, jež byly poškozeny dne 19. srpna 1902 krupobitím,

č. sn. 888, tisk CCCXLIV. Návrh posl. Weisse, Peschky a soudruhů v příčině změny § 13. zákona o okresních hospodářských záložnách,

č. sn. 889, tisk CCCXLV. Návrh poslance Josefa Borjana a soudruhů na poskytnutí vydatné státní a zemské podpory rolníkům obcí Habartic, Streckenwaldu, Nakléřova, Schönwaldu, Petrovic a Knínic politického okresu Ústí nad Labem, kteří ocitli se následkem neúrody roku 1902 v nouzi,

č. sn. 890, tisk CCCXLVI. Návrh posl. Vinc. Hofmanna a soudruhů v záležitosti nouze v obci Lhotě, soudní okres Dobřany,

č. sn. 891, tisk CCCXLVII. Návrh posl. Stanislava Mayera a soudruhů ve příčině poskytnutí podpory zemské a státní majitelům pozemků v obci Horním Poříčí okresu Horažďovického následkem utrpěných škod povodní spůsobených,

č. sn. 892, tisk CCCXLVIII. Návrh posl. Holanského a soudruhů v příčině náhrady škod poskytnutím státní a zemské peněžité podpory rolníkům obce Rájova, pol. okres Český Krumlov, povodní postiženým,

č. sn. 893, tisk CCCXLIX. Návrh posl. Kaspra a soudruhů ohledně zrušení okružního vynesení zemského výboru ze dne 27. září 1899 čís. 68. 132,

č. sn. 894, tisk CCCL. Návrh poslanců Wüsta, Kliemanna a soudruhů v příčině poskytnutí podpor z nouze obcím Petlerům, Christofovým Hamrům, Dörnsdorfu, Köstwaldu, Runovu, Měděnci, Nové Vesce, Oberhalsu, Pleilu, Podmýlesům, Přísečnici, Reischdorfu, Schmiedeberku, Steingrünu, Tribischlu, Weigensdorfu, Vejprtům, Volyni, Ziberli a Soběticům v okresech Přísečnickém a Vejprtském v Rudohoří,

č. sn. 895, tisk CCCLI Návrh poslance JUDra. Rudolfa Knolla a soudruhů na poskytnutí podpory obcím Staré Roli, Otovicím, Sitmesgrünu, Děpoltovicím, Spiltengrünu, Ruppelsgrünu, Edersgrünu, Hroznětínu, Langgrünu, Gfelu a Ostrovu v zastupitelském okresu Karlovarském,

č. sn. 896, tisk CCCLII. Návrh poslance Josefa Heinzla a soudruhů na poskytnutí podpory z peněz státních a zemských oněm obcím okresu Falknovského, jež byly poškozeny krupobitím,

č. sn. 897, tisk CCCLIII. Návrh posl. Pachra a soudruhů v příčině poskytnutí podpor z nouze rolníkům ve městech a soudních okresech Přísečnici a Vejprtech, kteří byli poškozeni neúrodou,

č. sn. 898, tisk CCCLIV. Návrh poslanců Besemüllera, Glöcknera a soudruhů na poskytnutí podpory z nouze několika obcím okresu Libereckého a Jabloneckého,

č. sn. 899, tisk CCCLV. Návrh poslance Josefa Heinzla a soudruhů v příčině vydání zákona zemského o úrazovém pojišťování pro polní hospodářství,

č. sn. 900, tisk CCCLVI. Návrh poslanců Ungermanna a soudruhů v příčině udělení podpory státní a zemské rolníkům okresu Dubé, kteří byli poškozeni krupobitím,

č. sn. 901, tisk CCCLVII. Návrh posl. Cyrila Papouška a soudruhů ve příčině poskytnutí státní a zemské pomoci rolnictvu v okresu Mladoboleslavském, Bělském a Mníchovohradištském, krupobitím dne 31. července a 7. srpna 1902 postiženému,

č. sn. 902, tisk CCCLVIII. Návrh posl. Františka Staňka a soudruhů na udělení vydatné státní a zemské podpory držitelům pozemků v obcích: Strmilov, Kumžák, Bořetín, Leština, Suchdol, Mosty, Zahrádky, Něm. Olešná, Střížovice, Budkov-Vlčice, vesměs v okresu Jindřichohradeckém, poškozeným krupobitím a průtrží mračen,

č. sn. 869, tisk CCCLIX. Návrh posl. Zulegra a soudruhů v příčině udělení subvencí z nouze a poskytnutí osevu zemědělským spolkům a obcím v soudních okresích Chomutovském a Bastianbergském vzhledem k neúrodě roku 1902.

Stenografická zpráva o XXVII. sezení ze dne 29. prosince 1902.

Dnes bylo rozdáno tiskem:

č. sn. 909, tisk CCCXXV. Zpráva zemského výboru o stavu pokračovacích škol průmyslových, kupeckých a. j. v království Českém ve školním roce 1901-1902 a o rozdělení dotací povolených na rok 1902 k podporování jich,

č. sn. 905, tisk CCCLX. Zpráva zemského výboru o činnosti technického oddělení pro stavby pozemní, silniční a mostní v době od 1. ledna do 31. prosince 1902,

č. sn. 906, tisk CCCLXI. Zpráva zemského výboru s rozpočtem zemským na rok 1903,

č. sn. 907, tisk CCCLXII. Zpráva zemského výboru o činnosti okresních hospodářských záložen za rok 1901,

č. sn. 908, tisk CCCLXIII. Zpráva zemského výboru o podporování evangelických škol soukromých nadaných právem veřejnosti v r. 1902,

č. sn. 910, tisk CCCLXIV. Zpráva zemského výboru o podporování soukromých škol s právem veřejnosti (vyjma školy evangelické) v roce 1902,

č. sn. 911, tisk CCCLXV. Zpráva zemského výboru s výtahy účetních závěrek samostatně účtovaných fondů za rok 1902,

č. sn. 940, tisk CCCLXVII. Zpráva zemského výboru o zemské akci k povznesení malých živností za rok 1902,

č. sn. 941, tisk CCCLXVIII. Zpráva zemského výboru o činnosti technického oddělení pro stavby vodní v r. 1902,

č. sn. 960, tisk CCCLXX. Zpráva zemského výboru o postupu opravných prací na hradě Karlově Týně v roce 1902,

č. sn. 961, tisk CCCLXXI. Zpráva zemského výboru o žádosti zemské banky království Českého za změnu stanov,

č. sn. 962, tisk CCCLXXII. Zpráva zemského výboru o rozpočtu zemědělské rady pro království České za rok 1903 a o účetní závěrce téže za rok 1901.

č. sn. 974, tisk CCCLXXIII. Zpráva zemského výboru o činnosti zemského archivu za rok 1902,

č. sn. 981, tisk CCCLXXIV. Zpráva zemského výboru stran udělení podpor na znovuzřízení komunikací, poškozených živelními pohromami v r. 1903,

č. sn. 982, tisk CCCLXXV. Zpráva zemského výboru o provedení pomocné akce za příčinou živelních pohrom, jež udály se r. 1903.

Jednací protokoly o XXVI. a XXVII. schůzi.

Generální rejstřík k stenografickým zprávám sněmu za léta 1883-1901.

Výroční zpráva c. k. zemské školní rady o stavu národního školství v království Českém ve škol. roce 1901-1902.

Výroční zpráva král. čes. hospodářské akademie Děčín-Liebwerda za studijní rok 1901-1902.

Statistický přehled zemské akce, směřující k podporování železnic nižšího řádu v království českém v r. 1901.

VI. výroční zpráva král. čes. zemského porodince a nalezince v Praze za rok 1898.

Závěrka účtů zemské banky království Českého za rok 1902.

Na stole vyloženo:

Almanach České akademie císaře Frant. Josefa pro vědy, slovesnost a umění, ročník XIII.

Jedenáctá zpráva o činnosti českého odboru zemědělské rady za rok 1902.

Výroční zpráva c. k. hydrografické ústřední kanceláře - VITI. rok 1900.

Nejvyšší maršálek zemský: Žádám, by slavnému sněmu bylo sděleno, které petice došly.

Ich ersuche dem hohen Haufe mitzuteilen, welche Petitionen eingelaufen sind.

Sněmovní aktuar Dr. Haasz čte petice od čís. 1101 až 1211.

Landtagsaktuar Dr. Haasz verliest den Einlauf an Petitionen von Nr. 1101 bis 1211.

Oberstlandmarschall: Ich konstatiere die Beschlußfähigkeit des hohen Hauses.

Konstatuji, že je slavný sněm způsobilý usnášeti se. (Zvoní. )

Od předposledního odročení slavného sněmu, které se stalo dne 31. července minulého roku, došly se strany několika úřadů soudních žádosti za svolení slavného sněmu k soudnímu stíhání některých pánů poslanců.

Týká se to pp. poslanců Borjana, Chaloupky, Dra. Baxy, Anýže, Dr. Knolla, Steina a Holanského,

Pakli proti tomu nebude činěna námitka, mám v úmyslu přikázati tyto žádosti legitimačnímu výboru, jak se to děje v podobných případech po vždy.

Seit der vorletzten am 31. Juli 1902 erfolgten Vertagung des hohen Landtages sind noch mehrere Gerichtsansuchen um Zustimmung zur gerichtlichen Verfolgung einiger Herren Abgeordneten eingelangt.

Es betrifft dies die Abg. Herren Borjan, Chaloupka, Dr. Baxa, Anýž, Dr. Knoll und Holanský

Wenn dagegen keine Einwendung ererhoben wird, habe ich die Absicht diese Ansuchen dem Legitimationsausschusse zuzuweisen.

Jelikož nebyla činěna námitka, učiním, jak jsem prohlásil.

Nachdem keine Einwendung erhoben worden ist, werde ich in dieser Weise vorgehen.

Folgende Gerichte und Behörden haben angezeigt, daß sie ihr bereits früher eingetroffenes Ansudjen um Zustimmung zur gerichtlichen. Verfolgung zurückziehen, welche Ansuchen auch schon dem Legitimationsausschusse zugewiesen worden waren, und Zwar: das k. k. Bezirksgericht in Postelberg bezüglich des H. Abg. Trantzl, das k. k.

Bezirksgericht Trautenau bezüglich des H. Abg. Kaspar, das k. r. Kreisgericht Reichenberg bezüglich des H. Abg. Legier.

Následující soudy oznámili, že upouštějí od svých již dříve sněmu podaných a již také výboru legitimačnímu přikázaných žádostí za svolení ku soudnímu stíhání dotyčných pánů poslanců a to: c. k. okresní soud v Postoloprtech ohledně p. poslance Trautzla, c. k. okresní soud v Trutnově ohledně p. poslance Kaspera, c. k. krajský soud v Liberci ohledně p. poslance Leglera.

Pan poslanec Dr. Pražák předložil vysvědčení lékařské, dle něhož pro onemocnění nucen jest v zimních měsících dlíti mimo Prahu v krajině teplejší, tudíž nemůže se účastniti nynějšího zasedání sněmovního.

Der H. Abg. Dr. Pražák hat ein ärztliches Zeugnis vorgelegt, demgemäß er in Folge Erkrankung genötig ist, in den Wintermonaten außerhalb Prag in einer wärmeren Gegend zu verweilen und sich deshalb in der gegenwärtigen Session an den Landtagsverhandlungen nicht beteiligen wird.

Der H. Abg. Weinrich hat unter Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses angezeigt, daß er krankheitshalber den Sitzungen des hohen Landtages dermalen noch nicht beiwohnen könne.

Pan poslanec Weinrich předloživ vysvědčení lékařské oznámil, že pro churavost nemůže se ještě súčastniti sněmovních schůzí.

Pan poslanec Dr. Tschan omluvil se pro dnešní sezení neodkladnými záležitostmi povoláni svého.

Der Herr Abg. Dr. Tschan hat sich für die heutige Sitzung wegen Berufsgeschäfte entschuldigt.

H. Abg. Dr. Bareuther hat an mich ein Telegramm gerichtet, in welchem er anzeigt, er müsse wegen Erkrankung um einen vierwöchentlichen Urlaub ansuchen.

(Zvoní: ) Pan posl. Dr. Bareuther poslal mně telegram, ve kterém žádá následkem svého ochuravění za čtyřnedělní dovolenou.

Otázku, zda tato dovolená se povoluje, jsem nucen předložili slavnému sněmu a dám o tom hlasovati, zda slavný sněm žádanou dovolenou povoluje.

Über die Frage, ob dem Herrn Abg. Dr. Bareuther der vierwöchentliche Urlaub bewilligt wird, hat der hohe Landtag zu entscheiden; ich werde daher dein hohen Hanse die Frage vorlegen, ob dasselbe den vierwöchentlichen Urlaub dem H. Abg. Dr. Bareuther bewilligt.

Ich ersuche die Herren, welche diesen Urlaub bewilligen, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kteří povolují dovolenou, by vyzdvihli ruku.

Der Urlaub ist bewilligt.

Dovolená jest povolena.

Upozorňuji na to, že jsou na dnešní schůzi přítomni pan Královéhradecký biskup Dr. Doubrava a pan rektor Magnificus české university, jimž oběma náleží hlas virilní.

Předsevezmu nyní skládání slibu těchto dvou pánů.

Ich erlaube mir aufmerksam zu machen, daß Seine Gnaden der Herr Bischof von Königgrätz Dr. Doubrava im Hause anwesend ist, und ebenso der Herr Rector Magnifikus der böhmischen Universität, welchen beiden Herren die Virilstimme zusteht Ich werde mir erlauben die Angelobung dieser beiden Herren jetzt vorzunehmen. (Läutet. )

Pan sněmovní tajemník přečte přísežnou formuli a vyzve pány dle jména.

Žádám, by každý z předvolaných pánů ráčil předstoupiti, mně podati ruku a vysloviti slovo: "Slibuji. "

Der Herr Landtagssekretär wird die Angelobungsformel verlesen und die Herren namentlich aufrufen.

Ich ersuche die aufgerufenen Herren vorzutreten, mir die Hand zu reichen und die Worte: "Ich gelobe" zu sprechen.

Sněmovní tajemník Höhm (čte): Učiníte co členové sněmu slib na místě přísahy v ruce Nejvyššího maršálka, že chcete Jeho Veličenstvu císaři věrni a Jeho poslušní býti, zákony zachovávati a své povinnosti plniti.

Sie werden als Landtagsabgeordnete in die Hände Seiner Durchlaucht des Herrn Oberstlandmarschalls an Eidesstatt geloben Seiner Majestät dem Kaiser Treue und Gehorsam und gewissenhafte Erfüllung Ihrer Pflichten.

Biskup královéhradecký Dr. Doubrava:

Slibuji.

Rektor Magnifikus české university prof. dr. Strouhal: Slibuji.

Nejvyšší maršálek zemský: Přejdeme k dennímu pořádku.

Wir übergehen zur Tagesordnung.

Prvním předmětem denního pořádku jsou zprávy o volbách.

Erster Gegenstand der Tagesordnung sind Wahlberichte.

Dávám slovo panu zpravodaji posl. dru. Škardovi.

Zpravodaj přísedící zemského výboru posl. Dr. Škarda: Slavný sněme! K volbě poslance pro volební okres venkovských obcí soudních okresů Černý KostelecČeský Brod, odbývané dne 15. července 1903 dostavilo se 1595 voličů, z nichž hlasovalo pro pana Bohumila Nováka 1095, pro p. Václava Klofáče 461, pro p. Ladislava Zápotockého 24; ostatní hlasy byly roztříštěny. Nadpoloviční většina hlasů, čítajíc v to lístky prázdné, činí 798.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel v obou případech pan Bohumil Novák, rolník v Přistoupím i, který tudiž za poslance zvolen. Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy a navrhuje;

Slavný sněme, račiž volbu pana Bohumila Nováka, rolníka v Přistoupími za poslance venkovských obcí okresů soudních Černý Kostelec-Český Brod za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Ich stelle im Namen des Landesausschusses den Antrag:

Hoher Landtag wolle die Wahl des Herrn Bohumil Novák, Landwirt in Přistoupim, als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Schwarz Kosteletz und Böhmisch Brod als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Zemský výbor navrhuje, aby volba pana Bohumila Nováka byla uznána za platnou a aby byl připuštěn ku sněmu.

Der Landesausschuß beantragt, daß die Wahl des Herrn Bohumil Novák für giltig anerkannt und der Gewählte zum Landtage zugelassen werde.

Žádá někdo za slovo?

Verlangt Jemand das Wort?

Žádám pány, kteří s návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Zpravodaj přísedící zemského výboru posl. Dr. Škarda: K doplňovací volbě poslance do sněmu konané dne 29. záři 1903 za obchodní a živnostenskou komoru v Praze dostavilo se 29 voličů k volení oprávněných, z nichž pro pana Petra F. Krejčího, kupce na Smíchově, 28 hlasovalo.

Jeden hlasovací lístek byl prázdný. Nadpoloviční většina činí 15 hlasů.

Ježto dle toho výsledku pan Petr F. Krejčí nadpoloviční většinu hlasů obdržel a volba řádně se konala, dovoluje sobě výbor zemský navrhnouti:

Slavný sněme, račiž volbu pana Petra F. Krejčího, kupce na Smíchově, za poslance obchodní a živnostenské komory

v Praze za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Ich stelle im Namen des Landesausschusses den Antrag: Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Peter Krejčí, Kaufmannes in Smichow, zum Abgeordneten der Handels- und Gewerbekammer in Prag agnoszieren und den Gewählten zum Landtage zulassen.

Žádá někdo za slovo?

Verlangt Jemand das Wort?

Der Landesausschuß beantragt die Wahl des Herrn Peter Krejčí zu agnoszieren und den Gewählten zum Landtage zuzulaßen.                         .....

Zemský výbor navrhuje, aby volba pana Petra Krejčího uznána byla za platnou a aby připuštěn byl ku sněmu.

Žádám pány, kteří s tímto návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist a n g e n o m m e n.

Příštím předmětem denního pořádku jest 3. seznam zpráv komisí o peticích. (Zvoní).

Nächster Gegenstand der Tagesordnung ist das 3. Verzeichnis von Kommissionsberichten über Petitionen.

Bevor wir zur Beratung des 3. Verzeichnisses der Petitionen übergehen, erlaube ich mir dem hohen Hause mitzuteilen, daß durch einen unliebsamen Druckfehler es sich hrausstellte, daß im 4. Verzeichnisse, welches aus der Tagesordnung steht, in verschiedenen Exemplaren verschiedene Berichte abgedruckt sind.

Infolgedessen halte ich es für zweckmäßig, die Verhandlung über die Petitionen, welche im 4. Verzeichnisse enthalten sind, von der heutigen Tagesordnung abzufetzen. Bis die betreffend in Differenzen klargestellt werden, wurde ich die Petitionen zur Verhandlung bringen.

Dovoluji si na to upozorniti, že se ukázalo, že následkem nemilých chyb tiskových ve 4. seznamu zpráv komise o peticích, který se taktéž dnešního dne nachází na denním pořádku, pozůstávají mezi jednotlivými exempláry rozdanými jakési nesrovnalosti, takže v některých exemplárech jsou jiné petice vytištěny, nežli v jiných. Následkem toho mám za to, že jest nejlépe, by tento 4. seznam byl dnešního dne z denního pořádku sejmut a vyhražuji si dáti tento seznam na denní pořádek k projednání v některé z příštích schůzí, až bude možno upraviti nesrovnalosti, na které jsem byl poukázal.

Přejdeme nyní k projednání 3. seznamu.

Wir übergehen zur Verhandlung des 3. Verzeichnisses.

Žádám pana poslance Mayera, aby zaujal místo zpravodaje.

Ich ersuche den Herrn Abg. Mayer, den Platz des Berichterstatters zu übernehmen.

Zpravodaj poslanec Mayer: Slavný sněme! "Verband der deutschen Fischereivereine in Kaaden" podal žádost, která byla přidělena komisi pro zemědělství a v této žádosti žádá, aby byla zemskému výboru podána petice, aby byl vydán zákon rybářský pro království České. Komise ve své schůzi se usnesla, aby této žádosti bylo vyhověno a činím tedy jménem komise následující návrh:

Slavný sněme, račiž se usnésti:

Zemskému výboru se ukládá, aby vyslechna zemědělskou radu, obchodní a živnostenské komory, jakož i okresní zastupitelstva, předložil s všemožným urychlením v příštím zasedání slavného sněmu novou osnovu zákona zemského o rybářství pro království České.

Landtagssekretär Höhm (liest): Die Kommission stellt den Antrag:

Der hohe Landtag wolle beschließen:

Dem Landesausschusse wird aufgetragen, nach Hörung des Landeskulturrates, der Handels- und Gewerbekammern, wie der Bezirksvertretungen, mit möglichster Beschleunigung in der künftigen Session des hohen Landtages einen neuen Gesetzentwurf eines Landesfischereigesetzes für das Königreich Böhmen vorzulegen.

Oberstlandmarschall: Verlangt jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo?

Ich ersuche die Herren, welche dem gedruckten Kommissionsantrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kteří přijímají tištěný návrh komise, by vyzdvihli ruku.

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Žádám pana poslance dra Jana Dvořáka, by zaujal místo zpravodaje.

Posl. dr. Dvořák: Slavný sněme! Mám čest podávati zprávu komise pro záležitosti okresní a obecní o petici lékařské komory pro král. České, jakož i české i německé sekce téže komory a českých lékařů za udělení výslužného obvodním a obecním lékařům a opatřovacích požitků jich rodinám.

Slavný sněme! Již po třetí podala rozhodnutí komise pro okresní a obecní záležitosti v otázce této a sice po prvé již r. 1898 a zprávu podala 19. února téhož roku. Zpráva ovšem tehdy nebyla předložena slav. sněmu proto, poněvadž bylo zasedání příliš krátké, následkem toho, zůstala zpráva tato nevyřízena.

Nato podala komise pro okresní záležitosti o témže předmětu druhou zprávu a sice roku 1899. Zpráva tato byla vyřízena sl. sněmem a sice zásadně bylo přiznáno právo obvodním a obec. lékařům na požitky zaopatřovací.

Třetí zprávu podala komise pro okresní a obecní záležitosti dne 26. dubna 1900, při příležitosti zprávy o návrhu poslance Adámka a Dr. Brzoráda, jakož i Ústřední jednoty čes. i něm. lékařů a různých spolků lékařských. I v této zprávě postavila se komise tehdy zásadně na příznivé stanovisko, aby bylo vyhověno oprávněným požadavkům lékařů obou kategorii a aby jim bylo přiznáno právo na pensi jakož i požitky zaopatřovací pro jejich vdovy a rodiny. Požadavek tento byl již tehdy uznán komisi úplně spravedlivým a oprávněným a i zem. sněm v zásadě nepostavil se proti tomuto oprávněnému stanovisku.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP