Úterý 14. března 1899

se ku zahájení sněmu dostavil do Prahy, a jelikož dle výroku lékařů vyhojení ještě déle trvati bude, prosím, aby mi byla dovolená 14denní povolena.

Josef hrabě Harrach, poslanec zemský.

Nejvyšší maršálek zemský: Pan poslanec hrabě Harrach žádá za dovolenou na 14 dní.

Dám hlasovati o této žádosti.

Der Herr Abg. Graf Harrach hat um einen 14tägigen Urlaub angesucht.

Ich werde dieses Gesuch zur Abstimmung bringen.

Žádám pány, kteří tuto dovolenou povolují, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche den Urlaub bewilligen, die hand zu erheben.

Dovolená jest povolena.

Der Urlaub ist bewilligt.

Panu poslanci Hlávkovi byla udělena 8denní dovolená.

Dem Herrn Abg. Hlávka wurde ein 8tägiger Urlaub bewilligt.

Der Herr Abg. Ferdinand Edl. v. Richter hat unter Beibringung eines ärstlichen Zeugnisses angezeigt, dass er infolge Erkrankung durch einige Zeit verhindert sei, sich an den Landtagsverhandlungen zu betheiligen.

Pan posl. Ferdinad Richter předloživ vysvědčení lékařské oznámil, že pro onemocnění nemůže se po nějakou dobu súčastniti sněmovních schůzí.

Pan poslanec probošt Lenz omluvil svou nepřítomnost churavostí.

Der Herr Abg. Dr. Lenz hat seine Abwesenheit durch Unwohlsein entschuldigt.

Der Herr Abg. Ritter v. Eisenstein hat unter Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses angezeigt, dass es ihm infolge Erkrankung derzeit nicht möglich sei im Landtage zu erscheinen.

Pan poslanec rytíř Eisenstein předloživ vysvědčení lékařské oznámil, že pro onemocnění není mu na ten čas možno súčastniti se jednání sněmovních.

Pan poslanec Tomášů omluvil svou nepřítomnost churavostí.

Der Herr Abg. Tomášů hat seine Abwesenheit durch Erkrankung entschuldigt.

Mimo to došly ještě dnešního dne cestou telegrafickou dvě žádosti za dovolenou.

Es find außerdem im telegrafischen Wege 2 Urlaubsgesuche eingelangt und zwar eins vom H. Abg. Grafen Leopold Sternberg.

Žádám, by byl přečten telegram p. posl. hr. Leopolda Sternberga.

Landtagssekretär Höhm (liest: ) Oberstlandmarschall Fürst Lobkowicz, Prag! Wegen schwerer Erkrankung meines Vaters erlaube ich mir um gütige Erwirkung eines vierzehntägigen Urlaubes zu bitten. Leopold Sternberg.

Oberstlandmarschall. Der Herr Abg. Graf Leopold Sternberg ersucht um Bewilligung eines 14tägigen Urlaubs.

Ich werde dieses Gesuch zur Abstimmung bringen.

Pan poslanec hrabě Leopold Sternberg žádá za 14 denní dovolenou. Dám hlasovati o této žádosti.

Žádám pány, kteří dovolenou povolují, by vyzdvihli ruka.

Ich ersuche die Herren, welche den Urlaub bewilligen, die Hand zu erheben. Der Urlaub ist bewilligt.

Dovolená jest povolena.

Von Seite des Hrn. Abg. Grafen Ledebur ist gleichfalls ein Telegramm eingelangt.

Došel taktéž se strany p. posl. hraběte Ledebura telegram. Žádám, by byl přečten.

Landtagssekretär Höhm (liest: ) Oberstlandmarschall Fürst Lobkowicz. Prag! Aus Gesundheitsrücksichten gezwungen noch längere Zeit in Meran zu verbleiben erbitte ich mir Urlaub für die ganze laufende Landtagssession. Ledebur.

Nejvyšší maršálek zemský: Pan poslanec hrabě Ledebur záda za dovolenou pro trvání nynějšího zasedání sněmovního za příčinou své churavosti.

Der Herr Abg. Graf Ledebur ersucht um einen Urlaub für die Dauer der jetzigen Landtagsession.

Dám hlasovati o této žádosti.

Ich werde dieses Ersuchen zur Abstimmung bringen.

Žádám pány, kteří dovolují dovolenou, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche den Urlaub bewilligen, die Hand zu erheben.

Der Urlaub ist bewilligt.

Dovolena jest povolena. Přejdeme k dennímu pořádku.

Wir gehen zur Tagesordnung über.

Na denním pořádku nacházejí se zprávy o volbách.

Auf der Tagesordnung stehen Wahlberichte.

Žádám p. posl. Dra Pražáka, by jakožto zpravodaj zemského výboru ráčil zaujmouti místo.

Dávám slovo p. zpravodaji.

Přísedící zemského výboru Dr. Pražák (čte: ) Slavný sněme! Doplňovací volby dvou poslanců do sněmu království českého, konané dne 30. prosince 1898 pro volební sbor držitelů velkých statků svazkem svěřenským nezavázaných, súčastnilo se ze 397 oprávněných voličů 71, z nichž 36 osobně a 35 plnomocenstvím voličské právo vykonalo.

Zvoleni byli: Dr. Jan Sedlák, kanovník v Praze a Jan Victor Mayer, velkostatkář v Tožovicích, oba 71 hlasem.

Jelikož proti volbě léto není závady, navrhuje zemský výbor, předkládaje spisy:

Slavný sněme, račiž volbu pánů Dra Jana Sedláka a Jana Viktora Mayera za poslance pro volební sbor velkostatků svazkem svěřenským nezavázaných za platnou uznati a zvolené k sněmu připustiti.

Höher Landtag, wolle die Wahl der Herren Dr. Johann Sedlák und Joh. Victor Mayer zu Abgeordneten für den Wahlkörper des nichtfidercommissarischen Großgrundbesitzes agnoscieren und die Gewählten zum Landtage zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Žádá někdo za slovo!

Verlangt Jemand das Wort?

Zemský výbor navrhuje, by panové Viktor Mayer a Dr. Sedlák byli připuštěni ku sněmu a jich volba uznána za plamnou.

Der Landesausschuß beantragt, dass die Wahl der Herren Johann Viktor Mayer und Dr. Johann Sedlák als giltig anerkannt und die Gewählten zum Landtage zugelassen werden.

Žádám pány, kteří s návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Žádám pana přísedícího zemského výboru dra Škardu, by ráčil zaujmouti místo zpravodaje.

Dávám slovo p. zpravodaji.

Zpravodaj přísedící zemského výboru poslanec Dr Škarda: Slavný sněme! K volbě poslance do sněmu pro volící okres měst a míst průmyslových Vrchlabí, Lanov a Hostinné, konané dne 29. prosince 1898, dostavilo se z 1246 voličů 562; z odevzdaných hlasův obdržel pan Vendelín Böhm, továrník a purkmistr ve Vrchlabí, 555 hlasů, pan Viktor Priesel, mistr zednický a tesařský ve Vrchlabí, 4 hlasy, 3 lístky hlasovací byly prázdny. Nadpoloviční většina činí 281 resp. 280 hlasů. Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel p, Vendelín Böhm, továrník a purkmistr, ve Vrchlabí, který tudíž byl za poslance zvolen.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy a navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana Vendelína Böhma za poslance měst Vrchlabí, Lanov a Hostinné za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Ich stelle im Namen des Landesausschusses? den Antrag:

Hoher Landtag wolle die Wahl des Herrn Wendelin Böhm als Abgeordneten der Städte Hohenelbe, Langenau und Arnau als giltig anerkennen und denselben zum Laudtage zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Žádá někdo za slovo?

Verlangt Jemand das Wort?

Zemský výbor navrhuje, by volba pana Vendelína Böhma byla uznána za platnou a aby byl připuštěn ku sněmu.

Der Landesausschuß beantragt, die Wahl des Herrn Wendelin Böhm für giltig anzuerkennen und den gewählten zum Landtage zuzulassen.

Ich ersuche die Herren, welche dem An-, trage zustimmen, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kteří souhlasí s návrhem, by vyzdvihli ruku.

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Zpravodaj přísedící zemského výboru posl. Dr. Škarda Slavný sněme! K volbě poslance do sněmu pro volicí okres měst a míst průmyslových Kutné Hory konané dne 29. prosince 1898 dostavilo se z 1242 voličů 662.

Z odevzdaných hlasů obdržel pan Jan Macháček, koželuh a starosta královského horního města Kutné Hory 532 hlasy, pan Prokop Slavík lékárník 129 hlasy JUDr Boleslav rytíř Plaček 1 hlas, dohromady 662 hlasů. Nadpoloviční většina činí 331 hlas.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel pan Jan Macháček, který tudíž byl za poslance zvolen.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy a navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana Jana Macháčka, koželuha a starosty král. hor. města Kutné Hory za poslance města Kutné Hory, za platnou uznati a zvole ného k sněmu českému připustiti.

Ich stelle im Namen des Landes ausschusses den Antrag: Hoher Landtag wolle die Wahl des Herrn Johann Macháček, Gerbermeisters und Bürgermeisters der kgl. Bergstadt Kuttenberg als giltig anerkennen und denselben zum Landtage, zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Žádá někdo za slovo?

Verlangt jemand das Wort?

Zemský výbor navrhuje, by volba pana Jana Macháčka byla uznána za platnou a aby byl připuštěn ku sněmu.

Der Landesausschuß beantragt, die Wahl des Herrn Johann Macháček als giltig anzuerkennen und den Gewählten zum Landtage zuzulassen.

Žádám pány, kteří s návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Pan poslanec Dr. Škarda bude dále přednášeti některé volební zprávy jménem zemského výboru za pana poslance Dr. Herolda. Dávám mu slovo.

Zpravodaj, přísedící zemského výboru Dr. Škarda: Slavný sněme! K volbě poslance do sněmu za volební okres venkovských obcí soudních okresů šluknovského a hanšpachského, konané dne 4. ledna 1899, dostavili se všichni po zákonu zvolení 44 voliči.

Z odevzdaných hlasů obdržel pan Gustav Nowak, říšský poslanec v České Kamenici, 37 hlasů; sedm lístků bylo prázdných.

Nadpoloviční většina počítajíc v to prázdné lístky činí 23, bez těchto 19 hlasů.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel pan Gustav Nowak, říšský poslanec v české Kamenici, který tudíž byl za poslance zvolen.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy a navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana Gustava Nowaka, za poslance za volební okres venkovských obcí soudních okresů šluknovského a hanšpašského za platnou uznati a zvoleného ke sněmu připustiti.

Ich stelle im Namen des Landesausschusses Den Antrag: Hoher Landtag wolle die Wahl des Herrn Gustav Nowak als Abgeordneten für den Wahlbezirk der Landgemeinden der Gerichtsbezirke Schluckenau und Hainspach, als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Žádá někdo za slovo?

Verlangt jemand das Wort?

Der Landesausschuss beantragt, die Wahl des H. Abg. Gustav Nowak als giltig zu eikennen und den Gewählten zum Landtage zuzulassen.

Zemský výbor navrhuje, by volba p. Gustava Nowaka byla uznána za platnon a aby byl připuštěn ke sněmu.

Žádám pány, kteří s tímto návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Zpravodaj, přísedící zemského výboru Dr. Škarda: Slavný sněme! K volbě poslance do sněmu za volební okres venkovských obcí soudních okresů dubského a štětského konané dne 4. ledna 1899 dostavilo se z 89 po zákonu zvolených voličů 84.

Z odevzdaných hlasů obdržel pan Václav Nerad, obecní starosta v Střížovicích 52 hlasy a pan Karel Ungermann, majitel hospodářství v Křešově 32 hlasy.

Nadpoloviční většina činí 43 hlasy.

Tuto nadpoloviční většinu obdržel pan Václav Nerad, obecní starosta v Střížovicích, který tudíž byl za poslance zvolen.

Poněvadž proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy s návrhem:

Slavný sněme, račiž volbu pana Václava Nerada za poslance za volební okres venkovských obcí soudní h okresů dub ského a štětského za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Ich stelle im Namen des Landesausschusses den Antrag: Hoher Landtag wolle die Wahl des Herien Wenzel Nerad als Abgeordneten für den Wahlbezirk der Landgemeinden der Gerichtsbezirke Dauba und Wegstädtl als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Žádá někdo za slovo?

Verlangt jemand das Wort?

Zemský výbor navrhuje, by volba pana Václava Nerada byla uznána za platnou a aby byl připuštěn ke sněmu.

Der Landesausschuss beantragt, die Wahl des Herrn Wenzel Nerad als giltig zu erkennen und den Gewählten zum Landtage zuzulassen.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kteří návrh přijímají, by zdvihli ruku.

Návrh je přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Zpravodaj přísedící zem. výboru Dr. Škarda: Slavný sněme! K volbě poslance do aněmu za volební okres venkovských obcí soudních okresů: rakovnického, křivoklátského, novostrašeckého a lounského, konané dne 7. ledna 1899, dostavilo se z 254 po zákonu zvolených voličů 240.

Z odevzdaných hlasů obdržel: pan Frant. Udržal, rolník v Dolní Rovni, 175 a p. František Schneider, řídící učitel v Třebouci 65 hlasů.

Nadpoloviční většina činí 121 hlasů. Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel pan Františe Udržal, rolník v Dolní Rovni, který tudíž byl za poslance zvolen.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá výbor zemský volební spisy a navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu p. Františka Udržala za poslance venkovských okresů: rakovnického, křivoklátskéko, novostrašeckého a lounského, za platnou uznati a zvoleného k němu připustiti.

Ich stelle im Namen des Landesausschußses den Antrag: Hoher Landtag wolle die Wahl des Herren Franz Udržal als Abgeordneten für den Wahlbezirk der Landgemeinden der Gerichtsbezirke Rakonitz, Pürglitz, Neustraschitz und Laun als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Žádá někdo za slovo.

Verlangt jemand das Wort?

Zemský výbor navrhuje, by volba p. Udržala byla uznána za platnou, a aby byl připuštěn ke sněmu.

Der Landesausschuss beantragt, dess die Wahl des H. Franz Udržal als giltig anerkannt und der Gewählte zum Landtage zugelassen werde.

Žádám pány, kteří s tímto návrhem souhlasí by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Zpravodaj; přísedící zemského výboru Dr. Škarda: Slavný sněme! K volbě poslance do sněmu za volební okres venkovských obcí soudních okresů sušického a horažeřovického konané dne 4. ledna 1899, dostavil se ze 122 po zákonu zvolených voličů 121 volič.

Z odevzdaných hlasů obdržel: Pan Karel Prášek, rolník z Řávna 55 hlasů, pan Stanislav Mayer, hostinský z Horažďovic 29 hlasů, pan Petr Novák, rolník z Budětic, 19 hlasů, p. Josef Slabý, ředitel hospodářské školy vc Volyni 12 hlasů, pan Jan Slabý, ředitel hospodářské školy ve Volyni 2 hlasy, p. Jan Mayer rolník z Horažďovic, 1 hlas, p. Václav Novák starosta z Budětic, 2 hlasy a p. Jan Mašek, rolník z Čepic, 1 hlas.

Nadpoloviční většina činí 61 hlasů. Poněvadž této nadpoloviční většiny nedosáhl žádný z jmenovaných, přikročeno dle § 25. zák. ze dne 9. ledna 1873 č. 1. z. z. k nové volbě, při níž z odevzdaných 120 hlasů obdržel: pan Karel Prášek, rolník z Řivna 64 hlasy, pan Stanislav Mayer, hostinský z Horažďovic 32 hlasy, p. Petr Novák, rolník z Budětic 20 hlasů, p. Josef Slabý, ředitel hospodářské školy ve Volyni, 3 hlasy. Jeden lístek byl prázdný.

Nadpoloviční většina, počítajíc v to prázdný lístek, činí 61 hlas, bez tohoto 60 hlasů.

Tato nadpoloviční většinu hlasů obdržel pan Karel Prášek, rolník z Řivna, který tudíž za poslance byl zvolen.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá výbor zemský spisy a navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana Karla Práška za poslance za volební okres venkovských obcí soudních okresů sušického a horažďovického za platnou uznati a zvoleného k němu připustiti.

Ich stelle im Namen des Landesausschusses den Antrag: Hoher Landtag wolle die Wahl des Herrn Karl Prášek als Abgeordneten für den Wahlbezirk der Landgemeinden der Gerichtsbezirke Schüttenhofen und Horažďovic als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Žádá někdo za slovo ?

Verlangt jemand das Wort?

Zemský výbor navrhuje, by volba pana Karla Práška byla uznána za platnou a byl připuštěn ke sněmu.

Der Landesausschluss beantragt die Wahl des Herrn Karl Prašek als giltig anzuerkennen und den Gewählten zum Landtage zuzulassen.

Žádám pány, kteří návrh tento přijímají, by pozdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche den Antrag annehmen, die Hand zu erheben.

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Předsevezmu nyní skládání slibu nově zvolených pánů poslanců, kteří jsou ve sněmu přítomni.

Ich werde nunmehr die Angelobung der neugewählten H. Abgeordneten vornehmen, welche im hohen Landtage anwesend sind.

Pan tajemník sněmovní přečte přísežnou formuli a vyvolá pány jednotlivě dle jmen. Žádám každého z pánů, kteří budou předvoláni, by ráčil předstoupiti, mně podati ruku a vysloviti slovo: Slibuji. "

Der Herr Landtags-Secretär wird die Angelobungsformel verlesen und die gewählten Herren einzeln aufrufen.

Ich ersuche jeden der Herren, welche aufgerufen werden, vorzutreten, mir die Hand zu reichen und das Wort "ich gelobe" auszusprechen.

Sněmovní sekretář Höhm (čte: ) Učiníte co poslanci slib na místě přísahy v ruce Nejvyššího maršálka zemského, že chcete Jeho Veličenstvu císaři pánu věrni a jeho poslušni býti, zákony zachovávati a své povinnosti plniti.

Sie werden als Landtagsabgeordnete in die Hände Seiner Durchlaucht des Oberstlandmarschalls an Eidesstatt geloben Seiner Majestät dem Kaiser Treue, Gehorsam, Beobachtung der Gesetze und gewissenhafte Erfüllung Ihrer Pflichten

Pan Macháček !

Posl. Macháček Slibuji.

Sněm. sekretář Höhm: P. Mayer.

Posl. Mayer: Slibuji.

Sněmovní sekretář Höhm. P. Prášek.

Posl. Prášek: Slibuji.

Sněmovní sekretář Höhm: P. dr. Sedlák.

Posl. dr. Sedlák: Slibuji.

Sněmovní sekretář Höhm: P. Udržal.

Posl. Udržal: Slibuji.

Nejvyšší maršálek zemský: Na denním pořádku nachází se dále volba výboru verifikačního.

Aus der Tagesordnung steht weiter die Wahl des Verificationsausschusses.

Za touto příčinou žádám kurie, aby vykonaly volbu výboru verifikačního a aby výsledek oznámily.

Každá kurie volí 3 členy tohoto výboru.

Ich ersuche die Curien, die Wahl des Verificationsausschusses vorzunehmen und das Resultat mir mitzutheilen.

Jede Curie wählt 3 Mitglieder des Verificationsausschusses.

Bylo mně podáno více návrhů.

Es wurde mir eine Anzahl Anträge überreicht, welche ich zur Verlesung bringe.

Páni poslanci Jan Jaroš, Josef Horák a soudruzi mně odevzdali návrh na podporu zřizování skladišť obilních v království Českém.

Die H. Abgeordneten Johann Jarol Josef Horák; und Genossen haben mir einen Antrag aus Unterstützung der Errichtung von Getreidedepots im Königreiche Böhmen überreicht.

Žádám, by tento návrh byl přečten.

Sněmovní sekretář Höhm čte: Návrh poslance Jana Jaroše, Josefa Horáka a soudruhů na podporu zřizování skladišť obilních v království českém.

Slavný sněme, račiž se usnésti: Zemskému výboru se ukládá, aby dohodna se s c. k. vládou vypracoval a v nejblíže příští době k ústavnímu projednání sněmu předložil osnovu zákona, týkající se zřizování a podpory skladišť obilních v království Českém.

V  ohledu formálním budiž návrh tento přikázán komisi zemědělské.

V  Praze, dne 14. března 1899. Jan Jaroš, Josef Horák a soudruzi.

Nejvyšší maršálek zemský: Naložím s tímto návrhem dle jednacího řádu.

Ich werde diesen Antrag der geschäftsordnungsmäßigen Behandlung unterziehen.

Páni poslanci dr. Dvořák, dr. Záhoř a soudruzi mně odevzdali návrh ohledně opatření proti šíření se tuberkulosy.

Die Herren Abgeordneten Dr. Dvořák, Dr. Záhoř und Genossen haben mir einen Antrag, betreffend die Verbreitung der Tuberkulose, überreicht.

Žádám, by tento návrh byl přečten.

Sněmovní sekretář Höhm (čte: ) Návrh poslanců dra Dvořáka, dra Záhoře a soudruhů ohledně opatření proti šíření se tuberkulosy.

Slavný sněme, račiž se usnésti: Zemskému výboru se ukládá, aby jednak ve své právomoci jednak v dohodnutí s c. k. vládou konal opatření.

I. aby co nejvydatněji prováděna byla ochranná opatření a aby použito bylo všech prostředků směřujících k povznesení opornosti lidského organismu a k zamezení disposice k nákaze tuberkulosou, zejména.

1.   povznášením a šířením všem vrstvám lidovým přiměřené znalosti zdravovědy a zdravotnické výchovy a sice:

a)  zavedením vyučování základním zásadám zdravovědy ve školách středních, obecných i odborných,

b)  šířením populárních spisů a pojednání z oboru zdravovědy,

c) stanovením školních lékařů,

2.   upravením a povznášením sociálních poměrů obyvatelstva, součinností k dosažení přiměřeného blahobytu výrobních a dělných tříd obyvatelstva a zamezováním fysického i duchovního úpadku veškerých vrstev obyvatelstva,

3.   obmezováním šíření se alkoholismu,

4.   obmezováním a zamezováním různých zdravotnických nepřístojností v průmyslových závodech a při různých disposici k infekci tuberkulosou podmiňujících živnostech.

Dále ukládá se zemskému výboru, aby jednak ve své právomoci jednak v dohodnutí se s c. k. vládou působil H. k zamezení přenášení nákazy tuberkulosní z nemocných na zdravé:

1.   přiměřenými zdravotnickými opatřeními ve školách a ve všech ústavech učebných,

2.    v ústavech léčebných a humanitních,

3.    ve všech veřejných místnostech (hostincích a j. v. ),

4.   v trestnicích a káznicích,

5.   v úřadovnách zemských a státních,

6.   na všech veřejných komunikačních prostředcích, na drahách a j. v.,

7.     v průmyslových závodech a dílnách živnostenských,

8.   v obcích vůbec,

9.   náležitou desinfekcí při úmrtí tuberkulosou.

III. Aby provedl zemský výbor jednak ve své právomoci, jednak v dohodnutí s c. k. vládou veškerá opatření pro stížené tuberkulosou, jednak isolováním nemocných tuberkulosou,

2. zřizováním zvláštních ústavů léčebných pro stížené tuberkulosou.

IV. Aby zařídil zemský výbor ve své právomoci a v dohodnutí s c. k. vládou veškerá opatření, čelící k zamezení přenášení nákazy tuberkulosní ze zvířat na lidi:

1.   revisí zákona o nákazách zvířecích z r. 1880, a pojmutím tuberkulosy či per lovky do zákona,

2.   soustavným omezováním šíření se perlovky (tuberkulosy) skotu:

a)   zavedením fakultativného diagnostického očkovaní skotu tuberkulinem,

b)   isolováním nakažených kusů od zdravých,

c)   fakultativním porážecím kusů perlovkou stížených,

3.   zostřeným odborným dozorem na jatky a zdokonalením prohlídky jatečného dobytka,

4.     omezováním požívání surového mléka nakažených kusů a intensivnějším dozorem na prodej mléka.

Ve formálním ohledu žádají nížepsaní, aby návrh tento přikázán byl komisi zemědělské, školské a rozpočtové.

V Praze, dne 14. března 1899.

Dr. Dvořák. Dr. Záhoř a soudruzi.

Nejvyšší maršálek zemský: Naložím s tímto návrhem dle jednacího řádu.

Ich werde diesen Antrag der geschaftsordnungsmäßigen Behandlung unterziehen.

Pan poslanec Hájek a soudruzi mi odevzdali návrh ve příčině ustanovení doby pracovní při živnostech obchodních.

Die Herren Abgeordneten Hájek und Genossen haben mir einen Antrag betreffend die Bestimmung der Arbeitsdauer bei den Handelsgremien überreicht.

Žádám, by tento návrh byl přečten.

Sněmovní sekretář Höhm (čte): Návrh poslance Hájka a soudruhů v příčině ustanovení doby pracovní při živnostech obchodních.

Slavný sněme, račiž se usnésti: C. k. vláda se vyzývá učiniti cestou nařizovací bezodkladné opatření, aby při živnostech obchodních v království Českém byla ustanovena dvanactihodinná doba pracovní, končící vesměs osmou hodinou večerní.

Ve formálním náhledu budiž tento návrh přikázán komisi živnostenské. Praha, dne 14. března 1899.

Hájek a soudruzi.

Nejvyšší maršálek zemský: Naložím s tímto návrhem dle jednacího řádu.

Ich werde diesen Antrag der geschäfts ordnungsmäßigen Behandlung unterziehen.

Pan posl. Karel Adámek a soudruzi odevzdali mi návrh ve příčině pořízení statistiky živnostenské.

Die Herren Abgeordneten Karl Adámek und Genossen haben mir einen Antrag aus Einrichtung einer Gewerbestatistik überreicht.

Žádám, by tento návrh byl přečten.

Sněmovní sekretář Höhm čte: Návrh posl. Karla Adámka a společníků na pořízení statistiky živnostenské.

Slavný sněme, račiž se usnésti:

C. k. vláda se vyzývá, aby bez průtahu pořídila za spolupůsobení statistických kanceláří zemských, obchodních a živnostenských komor a j. odborných or gánů zevrubnou statistiku veškerého průmyslu, zvláště pak řemesel a po domácku provozovaného lidového průmyslu.

V ohledu formálním navrhujeme, aby tento návrh byl odevzdán komisi živnostenské.

V Praze, 5. března 1899.

Karel Adámek a soudruzi.

Nejvyšší maršálek zemský: Naložím s tímto návrhem dle jednacího řádu.

Ich werde diesen Antrag der geschäftsordnungswaßigen Behandlung unterziehen.

Pan posl. Karel Adámek a soudruzi mi odevzdali návrh na zákonné upravení používání čistých přebytků správních


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP