Úterý 14. března 1899

Stenografická zpráva

o

III. sezení III. výročního zasedání sněmu království Českého z roku 1895. dne 14. března 1899.

Předseda: Jeho Jasnost nejvyšší maršálek zemský, Jiří kníže z Lobkowicz.

Přítomni: Vetší počet poslanců.

Jakožto zástupcové vlády: J. Excell. c. k místodržitel Karel hrabě Coudenhove, c k. místodržitelský rada Jindřich Vojáček a c. k. místodržitelský tajemník Dr. Rudolf Neumann.

Stenographischer Bericht 

über die

III. Sitzung der III. Jahressession des Landtages des Königreiches Böhmen v. Jahre 1895 am 14. März 1899.

Vorsitzender: Se. Durchlaucht der Oberstlandmarschall Georg Fürst von Lobkomicz.

Anwesend: Eine größere Anzahl von Abgeordneten.

Am Regierungstische: Se. Excell. der k. k. Statthalter Carl Gras. Soltbenhone, k. k. Statthaltereirath Heinrieb Bojáček und k k. Statihaltereisekretär Dr. Rudolf Reumann.

Denní pořádek:

1.   Zprávy o volbách.

2.   Volba výboru verifikačního.

Schůze počala o 11. hod. 30 min. dopol.

Tagesordnung:

1.   Wahlberichte

2.   Wahl des Verifikationsausschusses.

Beginn d. Sitzung um 11 Uhr 30 Min. Vorm.

Nejvyšší maršálek zemský (zvoní): Zahajuji schůzi.

Ich eröffne die Sitzung.

Ježto výbor veritikační pro nynější zasedání sněmovní nebyl dosud zvolen, bude dle jednacího řádu třeba, aby též pro dnešní sezení úřad verifikatorů na sebe vzali 3 z oněch 9 pánů členů sněmu, kteří z přítomných členů sněmu jsou nejmladší, a sice po jednom z každé ze 3 skupin sněmovních. V prvním sezení sněmu ze dne 28. prosince r. 1898 ohlásil jsem, že jakožto nejmladší členové byli mně jmenováni z kurie velkých statků posl. rytíř Brand, hrabě Mensdorff a šlechtic Rombald. Z kurie měst a průmyslových míst pp. poslanci: Dr. Pinkas, Materna a Pfeifer, z kurie venkovských obcí p. posl. Doležal, Kryf, Sobitschka. Žádám tedy, aby pro dnešní sezení úřad verifikatorů na se vzali pp. poslanci: hrabě Mensdorff, Dr. Pinkas a Kryf.

Da der Verifikazionsausschuss für die gegenwärtige Landtagssessioit noch nicht gewählt ist, so werden nach der Geschäftsordnung auch für die heutige Sitzung drei Herren Landtagsmitglieder aus der Reihe der 9 jüngsten anmesenden Landtagsmitglieder, u. zw. je Einer aus jeder der 3 Kurien, die Geschäfte des Ve rifikationsausschusses zu übernehmen haben.

In der I. Landtagssitzung vom 28. Dezember 1898 habe ich mitgetheilt, dass mir als jüngste Mitglieder bezeichnet wurden: aus der Curie des Großgrundbesitzes: die H Abgeotdneten Ritter v Brand, Graf Mensdorff, von Rombald;

aus der Eurie der Städte und Industrialorte: die H. Abgeordneten Dr. Pinkas, Materna, Pfeifer;

aus der Eurie der Landgemeinden: die H. Abgeordneten Doležal, Kryf, Sobitschka.

Für die heutige Sitzung ersuche ich daher die Abgeordneten Grafen Mensdorff, Dr. Pinfas, Kryf die Funktionen als Verifikatoren zu übernehmen.

Jednací protokoly prvního a druhého sezení ze dne 28. a 29. prosince m. r. nebyly dosud schváleny. Do protokolů těchto lze nahlédnouti v kanceláři sněmovní. V příštím pak sezení dovolím si učiniti dotaz, zdali kdo proti obsahu těchto protokolů má nějakou námitku.

Die Geschaftsprotokolle der I. und II. Sitzung vom 28. und 29. Dezember vorigen Jahres find noch nicht agnosciert. Dieselben können in der Landtagskanzler eingesehen werden und ich werde mir in der nächsten Sitzung die Frage erlauben, ob jemand eine Bemerkung zu denselben zu machen hat Laut Mittheilung des k. k. StatthaltererPräsidiums hat der Landtagsabgeordnete JUDr. Albert Werunsky das ihm mit Allerhöchster Entschließung vom 23 Dezember 1899 ubertragene Amt eines Stellvertreters des Oberst landmarschalls des Konigreiches Böhmen nieder gelegt.

Dle sdělení presidia c. k. místodržitelství vzdal se p. poslanec JUDr. Albert "Werunský úřadu náměstka Nejvyššího maršálka zemského království Českého Nejvyšším rozhodnutím ze dne 23. prosince minulého roku jemu svěřeného.

(Zvoní).

Hohes Haus! Ich habe die traurige Pflicht, daraus aufmerksam zu machen, dass in der Zeit, welche uns von der letzten Sitzung trennt, zwei Mitglieder des hohen Hauses mit Tode abgegangen sind.

Es sind dies der Abgeordnete Perutz und der Abgeordnete Tschochner.

Der H. Abgeordnete Perutz war seit dem Jahre 1885 als Abgeordneter in den bohmisehen Landtag von der Reichenberger Handelskammer entsendet und genoss unter seinen Freunden ein großes Verhauen Derselbe war hervorragend thatig im Gebicte der Industrie, nomentlich der Montan-Jndustrie.

Der H. Abgeord. Tschochner wurde am 4. Janner 1899 zum Landtagsabgeordneten gewahlt und der Tod ereilte ihn, bevor er in der Lage gewesen ware, sein Landtagsmandat auszuüben.

Ich ersuche das hohe Haus durch Erheben von den Sitzen dem Beileid über das Ableben beider HH. Collegen Ausdruck zu geben.

Žádám slavný sněm, aby laskavě po vstáním vyslovil soustrast nad úmrtím obou pp kollegů, totiž p. poslance Perutze a p. poslance Tschochnera.

A jelikož slavny sněm povstal, považuji to za splnění mé žádosti, by v protokolu dnešní schůze byl dán výraz tomuto projevu.

Žádám, by slavnému sněmu bylo sděleno, které z osnov zákonů, na nichž se byl slavný sněm usnesl a z ostatních usnesení učiněných došly Nejvyššího schválení.

Ich ersuche dem h. Hause mitzutheilen, welche von den durch den h. Landtag beschlossenen Gesetzentwurfen und sonst gefassten Beschlussen die Allerhöchste Santtion eilangt haben.

Sněmovní sekretář Hóhm (čte):

Z osnov zákonů o nichž sl. sněm byl se usnesl, a z ostatních usnesení učiněných došly Nejvyššího schválení.

Osnova zákona, jenž se týče odvodnění pozemků zvaných "Jezero" vodním družstvem v Brzvanech, Výškově a Počeradci.

Osnova zákonů, týkající se odvodněni pozemků vodním družstvem v Králové Lhotě; usnesení ze dne 29. prosince 1898, kterým se povoluje k zapravení vydání zemských v prvních pěti měsících roku 1899 přirážka zemská prozatímně s výhradou dodatečného definitivního ustanovení v míře schválené na r. 1898, totiž 51 krejcarů z každého zlatého přímých dani v král. Českém předepsaných, vyjímaje osobní daň z příjmů.

Von den durch den hohen Landtag beschlossenen Gesetzentwürfen und sonst gefassten Beschlüssen haben die Allerhöchste Sanktion erlangt:

Der Gesetzentwurf betreffend die Entwässerung der Jezero-Gründe durch die Wasserge nossenschaft für Weberschan Wischkowa und Potschehrad; der Gesetzentwurf betreffend die Entwässerung von Grundstucken durch die Was fergenossenschaft in Konigs-Lhota.

Der Beschluss vom 29. Dezember 1898, mit welchem zur Bestreitung der Landesausgaben in den ersten fünf Monaten des J. 1899. die Landesumlage provisorisch unter Vorbehalt der nachträglichen definitiven Festsetzung mit dem für das J. 1898 genehmigten Ausmaße von 51 fr. von jedem Gulden der im Königreiche Böhmen vorgeschriebenen direkten Steuern exclusive der Personaleinkommensteuer bewilligt wird.

Nejvyšší maršálek zemský: Žádám, by slavnému sněmu bylo sděleno, které spisy byly tiskem rozdány.

Ich ersuche dem hohen Hause mitzutheilen, welche Druckschriften vertheilt worden find.

Sněmovní sekretář Höhm (čte):

Tiskem bylo rozdáno:

č. s. 1. tisk I. Zpráva zemského vý boru o výsledcích činnosti a o účetní závěrce hypoteční banky království Českého za rok 1897,

č. s. 77 tisk II. Zpráva zemského výboru s účtem zemským za rok 1897,

č. s. 78. tisk III. Zpráva zemského výboru s výkazem zemských úřetních výsledků království Českého za rok 1897,

č. s. 4. tisk IV. Zpráva zemského výboru o rozpočtu vyvazovacího fondu na rok 1899 s výkazem aktiv a passiv tohoto fondu dle závěrky účetní na rok 1897,

č. s. 106. tisk VI. Zpráva zemského výboru s rozpočtem zemským na rok 1899,

č. s. 107. tisk. VII. Návrh poslance Dra J. Podlipného a soudruhů v příčině užívání titulatury a označování cís. král. místodržitelství v království Českém.

č. s. 108. tisk. VIII. Návrh poslance Dra. J. Podlipného a soudruhů o korunovačních klenotech a sice jich uschování a vystavení.

č. s. 109. tisk IX. Návrh poslance Jaroše, Formánka a soudruhů v příčině regulace Labe od Hradce Králové až po Jaroměř.

č. s. 110. tisk X. Návrh poslance Josefa Anýže a soudruhů na změnu jednacího řádu pro sněm království Českého.

č. s 111. tisk XI. Návrh poslance Dra Engla a soudruhů v příčině Nejvyššího poselství Jeho Veličenstva císaře a krále ku sněmu království Českého.

č. s. 112. tisk XII. Návrh poslance Dra Dvořáka a soudruhů v příčině urychlení soustavné úpravy hlavních a pobočních toků a soustavného provádění meliorací v království Českém.

č. s. 113. tisk XIII. Návrh poslance Josefa Anýže, Frant. Königa a Josefa Mareše, aby zemským sněmem království Českého vyzvána byla vláda, aby radě říšské předložila návrh na změnu zákona ze dne 10. června 1872 (říšského zákona č. 75. ) za příčinou úplného odepsání záloh tímto zákonem povolených.

č. s. 115. tisk XIV. Zpráva zemského výboru o stavu pokračovacích škol průmyslových, kupeckých a jiných v království českém ve školním roce 1897-98 a o rozdělení dotací povolených pro rok 1898 k podporování jich.

č. s. 116. tisk XV. Zpráva zemského výbor a, jež se týče rozkazu slavného sněmu v příčině nového upravení pětiletých přídavků služebních úředníků zemských.

č. s. 117. tisk XVI. Zpráva zemského výboru v příčině změny stanov hypoteční banky království Českého.

č s. 118. tisk XVII. Zpráva zemského výboru o činnosti archivu zemského v roce 1898.

č. s. 119. tisk XVIII. Zpráva zemského výboru s předlohou návrhu zákona týkajícího se vyměření školního příspěvku ze jmění nemovitého v Čechách ležícího, náležejícího však k pozůstalosti mimo Čechy projednávané.

č. s. 122. tisk XIX. Zpráva zemského výboru o zemské akci k povznesení malých živností za rok 1898.

č. s. 123. tisk XX. Zpráva zemského výboru v příčině podporování evangelických škol soukromých s právem veřejnosti v roce 1898.

č. s. 124. tisk XXI. Zpráva zemského výboru o podporování soukromých škol s právem veřejnosti (vyjma Školy evangelické) v roce 1898.

č. s. 127. tisk XXIV. Zpráva zemského výboru o rozpočtech fondu normálních škol a nadací k němu náležejících na rok 1899.

č. s. 165. tisk XXIX. Zpráva zemského výboru o upravení právních poměrů industriálních učitelek a jich zaopatření pro stáří.

č. s. 170. tisk XXX. Zpráva zemského výboru s návrhem na změnu předpisů v příčině dávání do výslužby učitelů na hospodářských školách zemí podporovaných a v příčině zaopatřování jich pozůstalých.

Stenografická zpráva II. sezení sněmu.

Zpráva o král. Českých zemských ústavech pro choromyslné za rok 1897.

Výroční zpráva c. k. zemské školní rady pro Čechy o stávu národního školství v království Českém ve školním roce 1897-98.

Na stole vyloženo: Výroční zpráva král. Česk. zem. pomologického ústavu v Troji za rok 1898.

Almanach české akademie čís. Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění ročník IX.

Im Drücke wurden vertheilt:

Ldtgz. l. Druck I. Bericht des Landesausschußes über die Geschäftsagenda und den Rechnungsabschluss der Hypothekenbank des Königreiches Böhmen für das Jahr 1897.

Ldtgz. 77. Druck II. Bericht des Landesausschusses mit der Landesrechnung für das Jahr 1897.

Ldtgz. 78. Druck III. Bericht des Landesausschusses betreffend den Landesgebahrungsausweis des Königreiches Böhmen für das Solarjahr 1897.

Ldtg. 94. Druck IV. Bericht des Laudesausschusses über den Voranschlag des Grundeutlastungsfondes für das Jahr 1899 mit Ausweis über die Aktiva und Passiva dieses Fondes nach dem Rechnungsabschluße des Jahres 1897.

Ldtgz. 106. Druck VI. Bericht des Landesausschusses mit dem Landesvoranschlage für das Jahr 1899.

Ldtgz. 107. Druck VII. Antrag des Abgeordneten Dr. J. Podlipný und Genossen betreffend den Gebrauch der Titulatur und Bezeichnung der k. k. Statthaltern im Königreiche Böhmen.

Ldtgz. 108. Druck VIII. Antrag des Abgeordneten Der. J. Podlipný und Genossen betreffend die Aufbewahrung und Ausstellung der Kronungskleinodien.

Ldtgz. 109. Druck IX. Antrag des Abg. Jaroš, Formánek und Genossen, betreffend die Regulierung der Elbe von Königgrätz bis Jaroměř.

Ldtgz. 110. Druck X. Antrag des Abgeordneten Josef Anýž und Genossen auf Abänderung der Geschäftsordnung des Landtages des Königreiches Böhmen.

Ldtgz. 111. Druck XI. Antrag des Abgeordneten Dr. Engel und Genossen betreffend die Allerhöchste Botschaft Seiner Majestät des Kaisers und Königs an den Landtag des Königreiches Böhmen.

Ldtgz. 112. Druck XII. Antrag des Abgeordneten Dr. Dvořák und Genossen betreffend die Beschleunigung der systematischen Regulierung der Haupt- und Nebengewässer, sonne betreffend die systematische Durchführung der Meliorationsarbeiten im Königreiche Böhmen.

Ldtgz. 113. Druck XIII. Antrag der Abgeordneten Joses Anýž, Fr. König und Joses Mareš, demzufolge die Regierung durch den Landtag des Königreiches Böhmen aufgefordert werden soll, dem Reichsrathe einen Antrag auf Abänderung des Gesetzes v. 10. Juni 1872 (R. G. -Bl. Nr. 75), behufs gänzlicher Abschreibung der durch dieses Gesetz bewilligten Vorschüße zu unterbreiten.

Ldtgz. 115. Druck XIV. Bericht des Landesausschusses über den Stand der gewerblichen, kauf männischen und verwandten Fortbildungsschulen im Schuljahre 1897-98 und über die denselben aus den Dotationen des Jahres 1898 gewährten Landessubventionen.

Ldtga. 116. Druck XV. Bericht des Landesausschusses in Betreff des Auftrages des hohen Landtages bezüglich der Neuregelung der Quinquennalzulagen der Landesbeamten.

Ldtgz. 117. Druck XVI. Bericht des Landesausschusses betreffend die Abänderung des Statutes der Hypothekenbank des Königreiches Böhmen.

Ldtgz. 118. Druck XVII. Bericht des Landesausschusses über die Thätigkeit des Landesarchivs im Jahre 1898.

Ldtgz. 119. Druck XVIII. Bericht des Landesausschusses mit Vorlage des Gesetzentwurfes betreffend die Bemessung des Schulbeitrages von dem in Böhmen gelegenen, zu einer außerhalb Böhmen abgehandelten Verlassenschaft gehörigen unbeweglichen Vermögen.

Ldtgz. 122. Druck XIX. Beucht des Landesausschußes über die Aktion des Landes zur Hebung des Kleingewerbes im Jahre 1898.

Ldtgz. 123. Druck XX. Bericht des Landesausschusses betreffend die Subventionirung der mit dem Öffentlichkeitsrechte verselhenen evangelischen Privatschulen im Jahre 1898.

Ldtgz. 124. Druck XXI Bericht des Landesausschußes über die Subventionirung der mit dem Öffentlichkeitsrechte versehenen Privatschulen (mit Ausfchluss der evangelischen Schulen im Jahre 1898.

Ldtgz. 127. Druck XXIV. Bericht des Landesausschusses über die Voranschläge des Normalschulfondes und der hrezu gehörigen Stiftungen für das Jahr 1899.

Ldtga. 165. Druck XXIX. Bericht des Landesausschusses über die Regelung der Rechtsverhältnisse der Industriallehrerinnen und deren Altersversorgung.

Ldtgz. 170. Druck XXX. Bericht des Landesausschußes betreffend den Antrag aus Abänderung der Vorschriften über die Pensionirung der Lehrer an den vom Lande unterstützten landwirtschaftlichen Schulen und über die Versorgung ihrer Hinterbliebenen.

Dann der stenographische Bericht der II. Landtagssitzung.

Bericht über die königl. böhm. Landesirrenanstalten für das Jahr 1897.

Jahresbericht des k k. Landesschulrathes für Böhmen über den Zustand des Volksschulwesens im Königreiche Böhmen für das Schuljähr 1897. -1898.

Am Tische liegt auf: Jahresbericht des königl. böhm. pomologischen Landesinstitutes in Troja für das Schuljahr 1898.

Almanach d. böhm. Akademie d. Kaiser Franz Josef für Kunst, Literatur und Wissenschaft, Jahrgang IX.

Nejv. maršálek zemský: Žádám, by slavnému sněmu bylo sděleno, které petice došly.

Ich ersuche dem hohen Hause den Einlauf an Petitionen mitzutheilen.

Sněmovní aktuar Dr. Haasz (čte: ) Petice od 29. prosince 1898 do 14. března 1899.

Petitionen vom 29. Dezember l898 bis 14. März 1899.

č. p. 114 posl. p. Dr. Herold a peticí členů učit. sborů v Libni za vřadění této obce do vyšší třídy platů učitelských.

č. p. 115. týž p posl. s peticí obecního zastupitelstva v St. Strašnicích v téže záležitosti.

č. p. 116. týž p. posl. s peticí Ladislava Veisfeita, učitele v Rtyni za vpočítání let služebních.

č. p. 117. posl. p. Kožmín s peticí Anny Hrbkové, vdovy po učiteli v Petrovicích za udělení výslužného. 

Pet. Z. 118. Abg. H. Dr. Herold in. d. Pet. der Petronilla Sládek Ausseherswitwe in Wien, um Erhöhung ihrer Provision.

č. p. 119. posl. p. Rataj s peticí Jana Jandy, dozorce donucovací pracovny v. v. v Praze za zvýšení výslužného.

č. p. 120. posl. p. Hyrš s peticí výboru zásylního spolku university ve Vídni za subvenci.

č. p. 121. posl. p. Dostál s peticí okres, výboru v Libáni za vydání zák. v příčině osvobození všech úřed. dopisů a zásylek samosprávných sborů od placení poštovného a poplatku doručovacího,

č. p. 122. posl. p. Krumbholz s peticí okres, výboru v Rokycanech v téže záležitosti.

č. p. 123 týž p. posl. s peticí okres, výboru v Kladně v téže záležitosti,

č. p. 124. posl. p. Dostál s peticí okres, výboru v Libáni za sproštění obec. starostů od povinnosti doručování soudních spisů stranám,

č. p. 125. posl. p. Krumbholz s peticí okres, výboru v Kladně v téže záletosti,

č. p. 126. posl. p. Dr. Čelakovský s peticí ústřed. spolku jednot učitelských v král. Českém v Praze za upravení služného učitelů,

č. p. 127. posl. p. Kovářík s peticí místní školní rady v Týnci v téže záležitosti,

č. p. 128 posl. p. Formánek s peticí hosp. čtenářské jednoty v Petrovicích v téže záležitosti,

č. p 129. posl p. Lenoch s petici Ant. Košuta říd. učitele v Jarošově za vpočítání let služebních,

č. p. 130. posl p. Sajfert s peticí Jana Šimánka, říd. učitele v. v. v Chotěboři za zvýšení pense

č. p. 131. posl. p. Václ. Dvořák s peticí měst. úřadu ve Vlach. Březí za zřízení okres, soudu tamtéž,

č. p. 132. posl. p Rataj s peticí města Kasejovic v téže záležitosti,

č. p. 133. posl p. Dr. Čelakovský s peticí duchovenstva vikariátu Zbraslavského v přič. upravení remunerace za vyučování náboženství na veřejných školách,

č. p. 134 posl. p. Brdlik s peticí jihočeského odboru spolku učitelek v Soběslavi za upravoní právních poměrů industriálních učitelek,

č. p. 135. posl. p. Špindler S petící učitelek okresu Roudnického za přiřknutí práva voleb lího definitivním učitelkám,

č. p. 136. posl. p Dr. Škarda s petici učitelek v Mladé Boleslavi v téže záležitosti,

č. p. 137 posl. p. Dr Krajník s peticí Gabriely Plachtové a soudr, učitelek v téže záležitosti,

č. p. 138. posl. p. Brdlík s peticí sboru učitelek dívčí školy v Soběslavi v téže záležitosti,

č. p. 139. posl. p. Dr. Čelakovský s petici spolku učitelů Budeč v Poličce v přičme opatřeni vhodných bytů na venkově,

č. p. 140. posl. p. Březnovský s peticí českoslovanské obchod, besedy v Praze v přičme vydání nařízení týkajícího se nedělního klidu a doby pracovní při živnostech obchodních,

č. p. 141. posl. p. Dr Herold s peticí Antonie Nedvídkové vdovy po učiteli ve Vysčanech za uděleni vychovaciho příspěvku pro její 3 nezletile dítky.

č. p. 142. posl. p. Formánek s peticí Karla Bohdaneckého a soudr, v Nechanicich za upravení vyučovaní tělocviku na školách obecných a měšťanských,

č. p. 143. posl. p. Dr. Podlipný s peticí občanů v Pasekách n. Jiz. v téže záležitosti,

č p. 144. týž p. posl. s peticí tělocvič, jednoty Sokol v Bělohradě v téže záležitosti,

č. p. 145. týž p. posl s peticí občanů v Jedlině v téže záležitosti,

Z. 146. Abg. Dr. Reiniger mit der Pet. des Vereines für egerlander Volkskunde in Eger um Gemahrung einer Subvention.

č. p. 147 posl. p. Dr. Herold s petici důvěrníků českých rodičů v Horním Litvínově za zřízení české školy tamtéž,

č. p. 148. posl, p. Dr. Pacák s peticí industrialních učitelek škol. okresu Čáslavského za upravení služebních poměrů mdustriálních učitelek,

č. p. 149. týž p. posl, s peticí industrialních učitelek škol okresu Kutnohorského v téže záležitosti,

č. p. 150. týž P. posl. s peticí odboru jednoty českoslovanských učitelek v Čes. Budějovicích za přiřknutí volebního práva def. ustanoveným učitelkám.

č p. 151 týž p. posl. s peticí místní školní rady v červ. Janovicích za upravení služného učitelů,

č. p. 152. týž p. posl. s peticí hosp. spolku za změnu čeledního ráda.

Z. 153. Abg. Dr. Werunsky mit der Petition des deutschen Vereines " Frauensortschritt" in Prag gegen die freie Concurrenz der Lehrer unb Lehreunnen bei Besetzung von Lehrstellen,

Z. 154. derselbe H. Abgeordnete mit der Petitton der Polizei-Wachmamier des Bez. Rnmburg u Schluckenau um gesetzliche Rege lung der Rechtsverhältnisse der Polizei Wachmänner,

Z 155. derselbe H. Abgeordnete mit der Petition des deutschen Vereines "Frauenfortschritt" in Prag um Abanderung des § 33 des Gesetzes vom 13. War 1894 betref. die Regelung der Rechtsverhältnisse der Lehrerschaft,

č. p. 156. posl. p. Dr. Pacák s peticí okres, výb v Hoře Kutné za upravení služného nčitelů,

č. p 157. týž pan posl. s peticí Jos. Lebedy, správce školy v Koruticích v příč. vpočítání doby služební.

Z. 158. Abg. v. Eltz mit der Petition der Lehrerinnen des Bez. Falkenau um Abänderung des § 33. des Ges. vom 13. Mai 1894 betref. die Regelung der Rechtverhältnisse der Lehrerschaft,

Z. 159. Abg. H. Schmidl mit der Petition der Stadtgemeinde Prossnitz um Subvention für die dortige Musikschule,

č. p. 160. posl. p. Dr. Pacák s peticí lékařů župy podvysocké v Kolíně v příč. přiřknutí passivního práva volebního obecním a okresním lékařům,

č. p. 161. týž pan posl. s peticí míst. škol. rady v Bučicích-Vrdech za upravení s užného učitelů,

č. p. 162. týž pan poslanec s peticí obec zastupitelstva v Malině v téže záležitosti,

č. p. 163. týž pan posl. s peticí učit. jednoty "Budeč" v Hoře Kutné v téže záležitosti,

č. p. 164. týž pan posl. s peticí učitelské jednoty "Budeč" za změnu disciplinárního řádu pro učitele,

č. p. 165. týž pan posl. s peticí míst. škol. rady v Bučicích-Vrdech v téže záležitosti,

č. p. 166. týž pan posl. s peticí učitelek obec. a měšť. školy v Čáslavi v příčině obsazování míst učitelských na dívčích školách pouze učitelkami,

č. p. 167. posl. pan Dr. Podlipný s peticí sboru obec. starších král. hlavního města Prahy za zvýšení subvence na vydržování městské průmyslové pokračovací školy dívčí v Praze,

č. p. 168. týž pan posl. s peticí za zvýšení subvence městské dívčí školy v Praze,

č. p. 169. týž pan poslanec s peticí za zvýšení subvence pro vychovatelnu v Libni,

č. p. 170. týž pan posl. s peticí obce král. hlav. města Prahy v příčině zápisu veřejného statku a práva k němu do knih pozemkových,

č. p. 171. posl. pan Dr. Herold s peticí okres, výboru v Brandýse n. L. za upravení služného učitelů,

č. p. 172. týž pan posl. s peticí obce města Brandýsa n. L. v téže záležitosti,

č. p. 173. týž pan posl. s peticí zpěckého spolku "Bojan" v Brandýse n. L. v téže záležitosti,

č. p. 174. týž pan posl. s peticí okr. výboru v Brandýse n. L. v téže záležitosti,

č. p. 175. týž pan poslanec s peticí Jos. Mikše, osob. podučitele v Golč. Jeníkově v příč. upravení právních a hmotných poměrů osobních podučitelů,

č. p. 176. týž pan posl. s peticí Josefy Nelibové, vdovy po řídícím učiteli na Král. Vinohradech za udělení mimořádné podpory,

č. p. 177. týž pan poslanec s peticí Aloise Frýby, řídícího učitele ve Volanicích za vpočítání doby služební.

Nejvyšší maršálek zemský: Konstatuji, že slavný sněm jest způsobilý usnášeti se.

Ich constatiere die Beschlußfähigkeit des hohen Hauses.

Pan poslanec Adolf kníže Schwarzenberg žádal za 14denní dovolenou.

Der H. Abg. Abolf Fürst Schwarzenberg hat um einen 14 tägigen Urlaub angesucht. Ich ersuche, sein Urlaubsgesuch zu verlesen.

Landtagssekretär Höhm (liest: ) Florenz, am 11. März 1899. Euere Durchlaucht! Da ich mich im Auslande auf Reisen befinde, ist es mir nicht möglich, zu Beginn des Landtages des Königreiches Böhmen einzutreffen und ersuche ich demgemäß, mir einen 14 tägigen Urlaub erwirken zu wollen! Adolf Fürst Schwarzenberg.

Nejv maršálek zemský:

Pan poslanec kníže Adolf Schwarzenberg žádá za povolení 14 denní dovolenou. Dám hlasovati o této žádosti.

Der H. Abg. Adolf Furst Schwarzenberg hat um einen 14 tätigen Urlaub angesucht; ich werde das Urlaubsgesuch zur Abstimmung bringen.

Žádám pány, kteří dovolenou povolují, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche den Urlaub bewilligen, die Hand zu erheben.

Dovolená jest povolena.

Der Urlaub ist bewilligt.

Pan poslanec hrabě Harrach taktéž žádá za dovolenou na 14 dní.

Der Herr Abg. Graf Harrach hat gleichfalls um einen 14 tägigen Urlaub angesucht.

Žádám, by jeho žádost byla přečtena.

Sněm. sekretář Höhm (čte):

Vaše Jasnosti! Churavost má mi nedovoluje, abych


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP