Úterý 14. března 1899

společných sirotčích pokladen v království Českém k účelům humanitním.

Die Herren Abgeordneten Karl Adámek und Genossen haben mir einen Antrag überreicht, betreffend die Verwendung der Ueberschüsse der cumulativen Waisercissen im Königreiche Böhmen für humanitäre Zwecke.

Žádám, by tento návrh byl přečten.

Sněmovní sekretář Höhm (čte): Návrh posl. Karla Adámka a společníků na zákonné upravení používání čistých pře bytků správních společných sirotčích pokladen v království českém k účelům humanitním.

Slavný sněme, račiž se usnésti na následujícím zákoně:

Zákon daný dne.... o používáničistých přebytků správních společných pokladen sirotčích v království Českém k opatřování a vychovávání chudých sirotků a opuštěné mládeže.

S přivolením sněmu Mého království Českého vidí se mi naříditi:

Úroky čistých přebytků správních společných pokladen sirotčích v království Českém buďtež každoročně vydávány království Českému na opatřování a vychovávání chudých sirotků a opuštěné, zanedbané mládeže.

§2.

Zákon tento nabude platnosti dnem prohlášení.

§ 3.

Zákon tento provedou ministři spravedlnosti, vnitra a financí.

V ohledu formálním navrhujeme, aby návrh tento byl přikázán komisi pro věci obecní a okresní.

V  Praze, dne 13. března 1899.

Karel Adámek a soudruzi.

Nejvyšší maršálek zemský: Naložím s tímto návrhem dle jednacího řáda.

Ich werde diesen Antrag der geschäftsordnungsmäßigen Behandlung unterziehen.

Pan posl. K. Adámek a soudruzi mi odevzdali návrh ve příčině podporování vývoje pokračovacího a odborného vzdělání živnostnictva.

Die Herren Abg Karl Adámek und Genossen haben mir einen Antrag überreicht, betreffend die Unterstützung dir Entwicklung des Fortbildungs- und Fachunterichtes für Gewerbetreibende

Žádám, by tento návrh byl přečten.

Sněmovní sekretář Höhm (čte): Návrh poslance Karla Adámka a společníků ve příčině podporování vývoje pokračovacího a odborného vzdělání živnostnictva.

Slavný sněme, račiž se usnésti: C. k. vláda se vyzývá, aby

1.   upravila a doplnila učebné osnovy obecných a měšťanských škol tak, aby na vícetřídních obecných školách a na školách měšťanských ve vyšších ročnících bylo žactvo vyučováno také základům národního hospodářství, správovědy, odbornému účetnictví a kreslení, jakož i všeobecným řemeslným zručnostem,

2.    aby se horlivě ujala definitivního upravení průmyslových obchodních a j. škol pokračovacích, škol odborných, všeobecných škol řemeslnických, jakož i státních škol průmyslových pro dílovedoucí a mistry zemským zákonodárstvím;

3.     aby při stávajícím nedostatku českých odborných a státních průmyslových škol na dále neodkládala potřebné rozmnožení těchto ústavů, zvláště pak aby přistoupila ku zřízení české státní průmyslové školy v Českých Budějovicích a odborných škol mlynářské a koželužské.

II.

C. k. vláda se vyzývá:

1.    aby věnovala zvláštní péči zakládání odborných škol také v krajinách, kde by za stávajících poměrů jimi mohl býti průmysl povznesen, kde však místní činitelé nejsou s to uhraditi náklady při jich zřizování a vydržování té doby státem na ně uvalované;

2.   aby podporovala soustavné pořádání mistrovských učebních běhů pro všechna čelná odvětví řemesel v království Českém za spolupůsobení technologického musea pražského;

3.   aby usnadňovala navštěvování odborných a státních průmyslových škol jakož i mistrovských běhů učebních chudému obyvatelstva rozmnožením státních stipendií při těchto školách a zvýšením příspěvků na podporu chudých účastníků mistrovských běhů.

III.

C. k. vláda se vyzývá, aby ku zabezpečení dokonalé výchovy zdatného dorostu řemeslného pečovala také podporováním zakládání mistrovských dílen, jakož i podporováním vyučování učňů u vynikajících mistrů, podnikáním výstav prací učňův a zdokonalením zkoušky učenické.

IV.

C. k. vláda se vyzývá, aby zřídila ku bezprostřední správě pokračovacího a odborného školství v království Českém zemskou komisi pro živnostenské vzdělání.

Po stránce formální navrhujeme, aby byl tento návrh odevzdán komisi živnostenské.

V Praze, 13. března 1899.

Karel Adámek a soudruzi.

Nejvyšší maršálek zemský: Naložím s tímto návrhem dle jednacího řádu.

Ich werde diesen Antrag der geschäftsord nungsmäßigen Behandlung unterziehen.

Pan poslanec Karel Adámek a soudruzi odevzdali mi návrh na změnu některých článků zákona o dozoru ke školám.

Der Herr Abgeordnete Karl Adámek und Genossen haben mir einen Antrag überreicht aus Äbänderung einiger Paragraphen des Schulaufsichtsgesetzes.

Žádám, aby tento návrh byl přečten.

Co se týče osnovy zákona, přijde do tisku a mám za to, že není potřebí, aby byla nyní čtena.

Sněmovní sekretář Höhm (čte): Návrh poslance Karla Adámka a soudruhů na změnu §§. 23., 25. a 33. zákona o dozoru ku školám ze dne 24. února 1873 čís. 17 z. z.

Slavný sněme, račiž se usnésti:

I.  Přiložený návrh na změnu §§ 23., 25. a 33. zákona o dozoru ku školám ze dne 24. února 1873 se schvaluje.

II.  V ohledu formálním budiž tento návrh odkázán školské komisi ku poradě a ku podání zprávy.

V Praze dne 13. března 1899.

Karel Adámek a soudruzi.

Nejvyšší maršálek zemský: Naložím s tímto návrhem dle jednacího řádu.

Ich werde diesen Antrag der geschäftsordnungsmäßigen Behandlung unterziehen.

Pan posl. Niklfeld a soudruzi podali mně návrh, aby zákonodárství o přímých daních, pokud plynou z království českého, přikázáno bylo českému sněmu.

Der Herr Abgeordnete Niklfeld und Genossen haben mir einen Antrag überreicht, dahingehend, dass die Gesetzgebung über die direkten Steuern, insoweit dieselben im Königreiche Böhmen erhoben werden, dem böhmischen Landtage zugewiesen werden.

Žádám, by tento návrh byl přečten.

Sněmovní sekretář Höhm (čte: ) Návrh poslanců Frant. Niklfelda a soudruhů, aby zákonodárství o přímých daních, pokud plynou z království českého, přikázalo se českému sněmu.

Slavný sněme, račiž se usnésti: C. k. vláda se vyzývá, by zařídila, čeho třeba, aby zákonodárství o přímých daních, pokud plynou z král. Českého, přikázalo se českému sněmu a - pokud provedeno to nebude - aby alespoň výnos daně pozemkové, domovní a činžovní plynul do pokladny zemské.

V  ohledu formálním budiž návrh přikázán zvláštní 18 č1enné komisi pro finance zemské, volené kuriemi z celého sněmu.

V  Praze, 14. dne v březnu, 1899.

František Niklfeld a soudruzi.

Nejvyšší maršálek zemský: Naložím s tímto návrhem dle jednacího řádu.

Ich werde diesen Antrag der geschäftsordnungsmäßigen Behandlung unterziehen.

Pan posl. Niklfeld a soudruzi mně odevzdali návrh na ustanovení, zachování a rozmnožení selských statků střední velikosti v král. Českém.

Die Herren Abgeordneten Niklfeld und Genossen haben mir einen Antrag auf Errichtung, Erhaltung und Vermehrung von Bauernhöfen mittlerer Größe im Königreiche Böhmen überreicht.

Žádám, by tento návrh byl přečten.

Sněmovní sekretář Höhm (čte): Návrh poslance Františka Niklfelda a soudruhů na ustanovení, zachování a rozmnožení selských statků střední velikosti v král. českém. Slavný sněme! Aby zachovány a rozmnoženy byly v království českém selské statky střední velikosti, račiž se usnésti: 1. Zemskému výboru se ukládá, aby srozuměv se se zemědělskou radou, sdělal a zemskému sněmu v nejblíže příštím zasedání předložil návrh, zákona na definování selských statků střední velikosti v král. Českém.

2. C. k. vláda budiž vyzvána, aby učinila, čeho třeba, aby:

a)  selské statky střední velikosti, pokud jsou v držení a užívání vlastníka a jeho rodiny, byly pozemkové a třidní státní daně prosty;

b)  vlastníkům a příštím dědicům statků střední velikosti buďtež poskytnuty značné výhody u vykonávání vojenské povinnosti;

c)  prodeje a koupě pozemků, kterými docíleno rozmnožení neb zlepšení statků střední velikosti, buďtež osvobozeny daně z převedení majetnosti;

d)  přejde-li selský statek střední velikosti postupem nebo dědictvím na člena rodiny bývalého majitele, budiž takováto změna rovněž prosta daně z převedení majetnosti.

V  ohledu formálním budiž návrh přikázán komisi pro záležitosti zemědělské.

V  Praze, 14. března 1899.

František Niklfeld a soudruzi.

Nejvyšší maršálek zemský: Naložím s tímto návrhem dle jednacího řádu.

Ich werde diesen Antrag der geschäftsordnungsmäßigen Behandlung unterziehen.

Páni poslanci König, Hodys a soudruzi mně odevzdali návrh ve příčině upravení některých poměrů při užívání kmenového statku.

Die Herren Abgeordneten König, Hodys, Mareš und Genossen haben mir einen Antrag überreicht, betreffend die Einrichtung einiger Verhältnisse bei der Benützung des Gemeindestammgutes.

Žádám, by tento návrh byl přečten.

Sněmovní sekretář Höhm (čte: ) Návrh posl. Königa, Hodyse, Jos. Mareše a soudruhů ve příčině upravění některých poměrů při užívání kmenového statku.

Podepsaní činí návrh:

Slavným sněme, račiž se usnésti: Zemskému výboru se ukládá, aby sněmu ku projednání znovu předložil osnovu zákona o upravení poměrů při užívání kmenového statku.

Osnova budiž doplněna ustanovením, kterým se přesně upravují některé povinnosti za užívání kmenového statků se strany starousedlých občanů, jako ošetřování chudých, oprava cest a pod., po případě i ustanovením o možnosti vykoupení těchto povinností obdobně dle §. 5. zemského zákona ze dne 11. května 1869.

Ve formálním ohledu budiž návrh tento přikázán komisi pro okresní a obecní záležitosti.

V Praze, dne 14. března 1899,

Frant. König a soudruzi.

Nejv. maršálek zemský: Naložim s tímto návrhem dle jednacího řádu.

Ich werde diesen Antrag der geschäftsordnungsmäßigen Behandlung unterziehen.

Pan posl. Dr. Šamánek a soudruzi mně odevzdali dotaz k jeho Excellenci p. místodržiteli.

Die Herren Abgeordneten Dr. Šamánek und Genossen haben mir eine Interpellation an Se. Excellenz den Herrn Statthalter überreicht.

Žádám, by tento dotaz byl přečten.

Sněmovní sekretář Höhm (čte: ) Dotaz k Jeho Excellenci c. k. místodržiteli království Českého.

Magistrát liberecký odepírá po delší dobu přijímání českých podání buď prostě bez důvodů aneb s tím odůvodněním, že jednací řeč jeho jest výlučně německá a že nepovažuje Gautschova jazyková nařízení za platná. Tato podáni česká se děla od různých spolků a stran českých též v oboru přenesené působnosti magistrátu.

Následkem nezákonitého jednání libereckého magistrátu byly české strany nuceny podati stížnosti k c. k. místodržitelství. Toto však dosud - ačkoliv rekursy byly před více než 2 měsíci podány ještě ani jediný nevyřídilo a stranám stěžujícím si vyřízení nedodalo.

Podáním rekursů - tak četných jakož i nevyřízením jich se strany c. k. místodržitelství, byly české strany značně poškozeny.

Jednání libereckého magistrátu považujeme přímo za vzpouru proti platným zákonům, jejíž trvání podkopává také autoritu samého c k. místodržitelství království českého, oproti německým úřadům beztoho již velmi slabou.

Podepsaní se táží:

Co hodlá učiniti Jeho Excellence, aby tuto protizákounost ihned zastavila a přiměla liberecký magistrát přijímati česká podání ?

V Praze dne 14. března 1899.

MUDr. Šamánek a soudruzi.

Nejvyšší maršálek zemský: Odevzdám tento dotaz J. E. panu místodržitelí.

Ich werde diese Interpellation an Seine Excellenz den Herrn Statthalter leiten.

Páni posl. Dr. Dyk a soudruzi odevzdali mi dotaz k nejv. maršálku zemskému jakožto předsedovi zemského výboru.

Die Herren Abgeordneten Dr. Dyk und Genossen haben eine Interpellation an den Oberstlandmarschall all Vorsitzenden des Landesausschusses gerichtet.

Žádám, by tento dotaz byl přečten.

Sněmovní sekretář Höhm (čte):

Dotaz poslanců Dr. Dýka a soudruhů k Jeho Jasnosti p. nejvyššímu maršálkovi.

Již v předešlém zasedání sněmu předložila vláda zemskému výboru osnovy zákonů, směřujících k vydání zemského zákona kommassačního a. ačkoliv sněm zasedal, nebyly osnovy ty sněmu sděleny.

Jelikož v došlých spisech ani v nynějším zasedání osnovy ty uvedeny nejsou, ač upravení zákonodárství kommasačního je naléhavým postulátem zemědělským, kladou podepsaní dotaz:

Jest Vaše Jasnosť ochotna vysvětliti dosavadní průtah věci a dotyčné osnovy bezodkladně sněmu k ústavnímu projednání předložiti?

V Praze, 14. března 1899.

Dr. Dyk a soudr.

Nejvyšší maršálek zemský: Odpovím na tento dotaz dorozuměv se se zemským výborem.

Ich werde wich bezüglich der Antwort aus diese Interpellation mit dem Landesausschusse ins Einvernehmen setzen.

(Zvoni. )

Přísti sezeni se bude odbývati ve čtvrtek, dne 16. března, o 11. hodině dopoledni.

Die nächste Sitzung findet Donnerstag, den 16. März, um 11 Uhr Vormittag statt.

Na denní pořádek kladu zřizováni celé řady komisí a sice zřízeni komise rozpočtové, komise školské, komise pro záležitosti hypoteční banky, komise pro záležitosti zemské banky, výboru legitimačního, komise pro záležitosti zemědělství, komise petiční, komise pro záležitosti okresní a obecní, komise pro veřejné práce, komise živnostenské a komise pro jednací řád.

Auf die Tagesordnung setze ich die Einsetzung einer Reihe von Commissionen und zw. der Budgetkommission, der Schulkommission, der Commission für Angel, der Hypothekenbank, der Commission für die Angelegenheiten der Landesbank, des Vegitimationsausschusses, der Landesculturkommission, der Petitionscommission, der Commission für Bezirks- und Gemeindeangelegenheiten, der Commission für ossentliche Arbeiten, der Gewerbe-Commission und der Commission für die Geschäftsordnung des Landtages.

Dovoluji sobě upozorniti ještě jednou kurie, by neopomenuly předsevzíti volbu verifikačního výboru.

Ich erlaube mir die Curien nochmals darauf aufmerksam zu machen, dass Sie nicht unterlassen, den Berisikaziongausschuß zu wählen.

Prohlašuji schůzi za skončenu.

Ich erkläre die Sitzung für geschlossen.

(Schůze skončena v 1 hod. 30 minut odpoledne.

(Schluss der Sitzung um 1 Uhr 30 Win. Nachmittag. )

Kryf, verifikátor.

Mensdorff, verifikátor.

Dr. Pinkas, verifikátor.

Praha. - Rohlíček & Sievers. - Prag.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP