Sobota 6. dubna 1867

kteří vesměs pro pana Vojtěcha Fingerhuta, soukromníka v Praze, hlasovali.

Ježto pan Vojt. Fingerhut jednohlasně zvolen byl a volba řádně se konala, dovoluje sobě zemský výbor navrhnouti:

Slavný sněme račiž volbu pana Vojt. Fingerhuta za poslance měst Lomnice, Nové Paky a a Sobotky za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Landtagssekretär Schmidt: Es wird beantragt, der h. Landtag wolle die Wahl des Herrn Adalbert Fingerhnt, Privatier in Prag, als Abgeordneten für den Wahlbezirk Lomnitz, Neupaka und Sobotka agnosziren und denselben zum Landtage zulassen.

Oberstlandmarschall: Wird der Antrag angenommen? Ich bitte die Herren die Hand zu erheben (geschieht, angenommen).

Dr. Rieger: K volbě poslance do sněmu, konané dne 20. t. m. pro volicí okres venkovských obcí okresu Rychnovského a Orlokosteleckého, dostavilo se z 114 po zákoně zvolených voličů 108, z nichž jich 91 pro pana Jos. Rich. Vilímka, spisovatele v Praze, 16 pro pana Hugona Gubertha, c. kr. okresního v Rychnově a 1. pro pana Jana Stöhra. ve Vamberce hlasovalo. Jest tedy pan Josef Richard Vilímek nadpoloviční většinou hlasů zvolen.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor tuto volební akta a navrhuje:

Slavný sněme račiž volbu p. Jos. Richarda Vilímka za poslance obcí venkovských okresů Rychnovského a Orlokosteleckého za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Landtagssekretär Schmidt: Der Landesausschuß stellt den Antrag, der h. Landtag wolle die Wahl des Herrn Josef Richard Wilimek als Landtagsabgeordneten für die Landgemeinden. Reichenau, Adlerkosteletz als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Oberstlandmarschall: Wird der Antrag abgenommen? ich bitte die Herren, die dafür sind, die Hand zu erheben. (Geschieht, angenommen. )

Dr. Rieger: K volbě poslance do sněmu pro volicí okres měst Králové Dvůr, Náchod a Hořice dne 22. března t. r. odbývané dostavilo se z 873 po zákonu zvolených volitelů 306, kteří vesměs pro pana MDra. Antonína Poráka, starostu okresního zastupitelstva Trutnovského hlasovali. Jest tedy p. Ant. Porák jednohlasně zvolen a poněvadž volba byla řádně vykonána, činí se návrh na její uznání a k sněmu připuštění pana dra. Poráka.

Landtagssekretär Schmidt (liest): Es wird der Antrag gestellt: Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn MDr. Anton Porák als Abgeordneten für die Städte Königinhof, Nachod und Hořic als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Oberstlandmarschall: Ich bitte über den Antrag durch Handaufheben abzustimmen. (Geschieht). Er ist angenommen.

Dr. Rieger čte: K volbě poslance do sněmu pro volicí okres měst Friedland, Neustadtl a Chrastavá dne 22. března 1867 odbývané. dostavilo se z 471 po zákonu zvolených volitelů 119, kteří vesměs pro pana JUDr. Jana Volkelta, advokáta v Praze hlasovali.

JUDr. Jan Volkelt jednohlasně zvolen jest. Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor tuto volební akta a navrhuje:

Slavný sněme račiž volbu pana JUDra. Jana Volkelta, advokáta v Praze za poslance měst Friedland, Neustadtl a Chrastavá za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Landtagssekretär Schmidt: Es wird der Antrag gestellt: Der hohe. Landtag wolle die Wahl des Herrn JUDr. Johann Volkelt, Advokaten in Prag, als Abgeordneten für die Städte Friedland, Neustadtl und Kratzau für giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Oberstlandmarschall: Wird die Wahl angenommen? Ich bitte die Hand zu erheben. (Geschieht. ) Ist angenommen.

Dr. Rieger: K volbě poslance do sněmu pro volicí okres obcí venkovských okresů Chotěbořského a Haberského dne 20. března 1867 odbývané, dostavilo se ze 102 po zákonu zvole-. ných volitelů 97, kteří vesměs pro p. Františka Fáčka, c. kr. okresního adjunkta v Tachově hlasovali. Zvolen jest tedy jednohlasně p. Frant. Fáček, c. kr. okresní adjunkt v Tachově.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor tuto volební akta a navrhuje: Slavný sněme! Račiž volbu p. Františka Fáčka, c. kr. okresního adjunkta v Tachově za poslance obcí venkovských okresů Chotěbořského a Haberského za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Landtagssekretär Schmidt (liest): Der Landesausschuß beantragt: Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Franz Fáček, k. k. Bezirksamtsadjunkt in Tachau, als Abgeordneten für die Landgemeinden der Amtsbezirke Chotěborž, Habern als giltig anerkennen und denselben zum Landtage Zulassen.

Oberstlandmarschall: Wird der Antrag angenommen? Ich bitte die Hand zu erheben. (Geschieht. ) Ist angenommen.

Dr. Ri e g er čte: K volbe" poslance do sněmu, konané dne 20. března 1867 pro volební okres Sušický a Kašparskohorský, dostavilo se ze 114 k volení oprávnených voličů 113, z nichž" 66 pro pana JUDr. Josefa Gabriela, starostu města Sušice a 47 pro pana M. Dr. Josefa Klostermanna z Kašparských Hor hlasovali.

Ježto p. JUDr. Josef Gabriel nadpoloviční

většinou hlasů zvolen byl a volba řádně se konala, dovoluje zemský výbor sobě navrhovati:

Slavný sněme račiž volbu p. JUDr. Josefa Gabriela, starostu města Sušice, za poslance venkovských obcí okresů Sušického a KašparskoHorského za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Landtagssekretär Schmidt (liest): Es wird beantragt: Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn JUDr. Josef Gabriel, Bürgermeister der Stadt Schüttenhofen, zum Abgeordneten der Landgemeinden der Wahlbezirke Schüttenhofen, Bergreichenstein agnosciren und den Gewählten zum Landtage zulassen.

Oberstlandmarschall: Wird der Antrag angenommen? Ich bitte die Hand zu erheben. (Geschieht. ) Ist angenommen.

Dr. Rieger čte: K volbě poslance do sněmu pro volicí okres venkovských obcí okresů Votického a Selčanského dne 20. března b. r. odbývané dostavilo se z 98 po zákonu zvolených volitelů 96, kteří vesměs pro p. JUDr. Antonína Finka hlasovali.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá z. výbor tuto volební akta a navrhuje:

Slavný sněme račiž volbu p. JUDr. Antonína Finka za poslance obcí venkovských okresů Votického a Selčanského za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Landtagssekretär Schmidt (liest): Der Landesausschuß stellt den Antrag: Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn JUDr. Fink zum Abgeordneten für die Landgemeinden der Amtsbezirke Wotitz, Seltschan für giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

O b e r s t l a n d m a r s c h a l l: Ich bitte diejenigen Herren, die den Antrag annehmen, die Hand zu erheben. (Geschieht. ) Ist angenommen.

Dr. Rieger čte: K volbě poslance do sněmu pro volicí okres venkovských obcí okresů Horšova-Týnského, Hostounského a Ronšperského dne 20. března 1867 odbývané, dostavilo se z 108 po zákonu zvolených volitelů 84, z nichž jich 82 pro pana Josefa Volfa, profesora na c. k. gymnasium v Loktě a po 1 pro pana Jos. Eckharta, obchodníka v Horšově Týně a pro Jeho Exc. pana ministra Ferdinanda z Beustů hlasovalo.

Nadpoloviční většinu hlasů obdržel tedy pan Josef Volf.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor tuto volební akta a navrhuje: Slavný sněme račiž volbu pana Josefa Volfa, profesora na c. kr. gymnasium v Loktí, za poslance obcí venkovských okresů HoršovoTýnského, Hostounského a Ronšperského za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Landtagssekretär Schmidt (liest): Es wird beantragt: Der hohe Landtag wolle die Wahl des Hrn. Josef Wolf, k. k. Gymnasialprofessor in

Eger als Abgeordneten für die Landgemeinden der Amtsbezirke Bischofteinitz, Hostan und Ronsperg für giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Oberstlandmarschall: Diejenigen Herrn, die für die Annahme dieses Antrages sind, bitte ich die Hand zu erheben. (Geschieht. ) Er ist angenommen.

Dr. Rieger: K volbě pro venkovské obce soudního okresu Slaného, Velvarského a Libochovického dostavilo se ze 130 k volbě oprávněných voličů 129, kteří vesměs hlasovali pro p. Antonína Husáka, kaplana v Dubu. Jest tedy pan Ant. Husák jednohlasně zvolen. Akta volební nalezají se v pořádku a není žádné námitky.

Slavný sněme račiž tedy volbu pana Ant. Husáka, kaplana v Dubu, za poslance venkovských obcí okresů Slanského, Velvarského a Libochovického za platnou uznati a zvoleného do sněmu připustiti.

Landtagssekretär Schmidt (liest): Der Landesausschuß stellt den Antrag: Der hohe Landtag Wolle die Wahl des Herrn Ant. Husák, Kaplan in Dauba, als Abgeordneten für die Landgemeinden Schlan, Welwarn, Libochowitz als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Oberstlandmarschall: Ich bitte die Herren, welche für die Annahme des Antrages sind, die Hand aufzuheben. (Geschieht. ) Angenommen.

Dr. Rieger: K volbě dvou poslanců do sněmu zemského, kteráž se vykonávala 22. bř. tohoto roku pro volební okres Josefov v král. hlavním městě v Praze, dostavilo se ze 136 k volbě oprávněných voličů 95. Při volbě obdrželi hlasy následující pánové v tomto počtu:

Pan dr. Ludvík Tedesco 91, pan JUDr. Bedřich Wiener, advokát zemský, 90, pan Bohumil Bondy, městský rada, 4, pan A. B. Bächer 2, pak p. MDr. Příbram a p. Josef Huleš, náměstek purkmistra pražského, po 1 hlasu.

Jelikož tedy pánové dr. Tedesco a JUDr. Bedřich Wiener obdrželi nadpoloviční většinu hlasů a volba řádně se konala, dovoluje si zemský výbor navrhnouti:

Slavný sněme račiž pana dra. Ludvíka Tedesco a JUDra. Bedřicha Wienera co poslance řečeného města Josefova v Praze přijmouti do sněmu.

Landtagssekretär Schmidt (liest): Es wird beantragt: Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn MDr. Ludwig Tedesco und des Advokaten JDr. Friedrich W i e n e r zu Abgeordneten der Josefsstadt der königl. Hauptstadt Prag agnosciren und die Gewählten zum Landtage zulassen.

Oberstlandmarschall: Ich bitte die Herren, welche für die Agnoscirung der Wahl sind, die Hand aufzuheben. (Geschieht. ) Angenommen.

Zpravodaj Rieger: K volbě poslance do sněmu, konané dne 22. bř. b. r. pro volební okres

měst Chomútov, Vejprty a Přísečnice dostavilo se z 674 k volení oprávněných voličů 140, z nichž 138 pro pana prof. dr. Konstantina Höflera v Praze, a 2 pro p. Gablera, c. k. okresního v Chomútově, hlasovali.

Ježto pan dr. Konstantin Höfler nadpoloviční většinou hlasův zvolen byl a volba řádně se vykonala, dovoluje zemský výbor sobě navrhnouti:

Slavný sněme račiž volbu pana dr. Konstantina Höflera za poslance měst Chomútov, Vejprty a Přísečnice za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Lantagssekretär Schmiedt (liest): Es wird der Antrag erstellt: Der hohe Landtag wolle die Wahl des Hr. Konstantin Höfler als Abgeordneten für die Städte Komotau, Weipert, Preßnitz agnosciren und den Gewählten zum Landtag zulassen.

Oberstlattdmarschall: Die Herren, welche diese Wahl agnosciren, bitte ich die Hand zu erheben. (Geschieht. ) Ist agnoscirt.

Dr. Rieger: K volbě poslance do sněmu, konané dne 22. března 1867 pro volební okres Hradčany král. hl. města Prahy dostavilo se z 144 k volení oprávněných voličů 115. Při volbě obdrželi pánové: kanovník Čeněk Bradáč 63, arcibis. rada Štěpán Pollach 63, B. Zeidler, převor na Strahově 53, kanovník Küffer z Asmannsville 48, biskup Krejčí 2 a kanovník Dittrich 1 hlas.

Ježto pan kanovník Bradáč Čeněk a Štěpán Pollach nadpoloviční většinou hlasů zvoleni byli a volba řádně se konala, dovoluje zemský výbor sobě navrhnouti:

Slavný sněme račiž volbu pana kanovníka čeňka Bradáče a pana Štěpána Pollacha za poslance Hradčan kr. hl. města Prahy za platnou uznati a zvolence k sněmu připustiti.

Landtagssekretär Schmidt (liest): Der Lundesausschuß beantragt: Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Kanonikus Vinzenz Bradáč und des Herrn Stefan Pollach zu Abgeordneten des Hradschins der köngl. Hauptstadt Prag agnosciren und die Gewählten zum Landtage zulassen.

Oberstlandmarschall: Die Herren, welche mit der Agnoscirung einverstanden sind, bitte ich die Hand zu erheben. (Geschieht. ) Ist angenommen.

Dr. Rieger: Slavný sněme!

K volbě poslance do sněmu, konané dne 22. března 1867 pro volební okres měst Příbrami a Březohora dostavilo se z 473 k volení oprávněných voličů 327, z nichž 298 pro pana dr. Karla Kořístku, rektora na zdejším polytechnickém ústavě a 29 pro pana Antonína Kučeru, radu při zdejším c. k. zemském soudu hlasovalo.

Ježto pan dr. Karel Kořístka nadpoloviční většinou hlasů zvolen byl a volba řádně se konala, dovoluje zemský výbor sobě navrhnouti:

Slavný sněme račiž volbu pana dr. Karla Kořístky, rektora na zdejším polyt. ústavě za poslance měst Příbrami a Březohory za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Landtagssekretär Schmidt (liest): Es wird der Antrag gestellt: Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Dr. Karl Kořistka, Rektor am hiesigen polytechnischen Institute als Abgeordneten der Städte Příbram und Birkenberg agnosciren und denselben zum Landtage zulassen.

Oberstlandmarschall: Ich bitte die Herren, die für die Agnoscirung sind, die Hand tu erheben. (Geschieht. ) Angenommen.

Dr. Rieger: Slavný sněme!

K volbě poslance do sněmu pro volicí okres venkovských obcí okresů Lytornyšlského a Poličského dostavilo se z 136 po zákonu zvolených voličů 120, kteří vesměs pro p. Josefa Slavíka, rolníka z Morašic, hlasovalo.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor tuto volební akta a navrhuje:

Slavný sněme račiž volbu pana Josefa Slavíka, rolníka z Morašic, za poslance obcí venkovských okresů Litomyšlského a Poličského za platnou uznati a zvoleného do sněmu připustiti.

L. A. Rath Schmitt (liest): Es wird der Antrag gestellt: Der h. Landtag wolle die Wahl des Abg. Jos. Slawik, Grundbesitzer in Moraschitz, für die Landgemeinden der Amtsbezirke Leitomischl, Politschka als giltig anerkennen und den Gewählten zum Landtage zulassen.

Oberstlandmarschall: Wird dieser Antrag angenommen, so bitte ich die Herren die Hand zu erheben. (Geschieht. ) Angenommen.

Dr. Rieger: K volbě poslance do sněmu, odbývané dne 20. bř. t. r. pro volicí okres venkovských obcí okresů Rumburského a Varnsdorfského dostavilo se ze 46 po zákonu zvolených voličů 45, kteří vesměs pro p. J. U. Dr. Uchatzyho Augusta, c. k. notáře v Liberci, hlasovali i jest tedy tento jednohlasně zvolen. Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor tuto volební akta a navrhuje: Slavný sněme račiž volbu pana J. U. Dr. Augusta Uchatzyho za poslance obcí venkovských okresů Rumburského a Varnsdorfského za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Landesansschußrath Schmitt (liest): Es wird der Antrag gestellt: Der h. Landtag geruhe die Wahl des Dr. Angust Uchatzy, k. k. Notars in Reichenberg, zum Abgeordneten der Landgemeinden der Amtsbezirke Rumburg, Wamsdorf als giltig anzuerkennen und den Gewählten zum Landtage zuzulassen.

Oberstlandmarschall: Ich bitte, salls dieser Antrag au genommen wird, die Hand zu erheben. (Geschieht. ) Er ist angenommen.

Dr. Rieger: K volbě poslance do sněmu dne 20. bř. b. r. pro volicí okres venkovských obcí okresů Falknovského a Kinžvartského dostavilo se z 85 po zákonu zvolených voličů 77, kteří vesměs hlasovali pro p. Karla rytíře z Limbecku, radu při c. k. vrchním soudě v Praze. Jest tedy p. Karel rytíř z Limbecku, rada při c. k. vrchním soudu v Praze, jehnohlasně zvolen. Jelikož proti volbě této není žádné závady, navrhuje zemský výbor: Slavný sněme račiž volbu pana Karla rytíře z Limbecku, rady při c. k. vrchním soudě v Praze za poslance obcí venkovských okresů Falknovského a Kinžvartského za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

L. A. Rath Schmitt (liest): Es wird der Antrag gestellt: Der h. Landtag geruhe die Wahl des Herrn Karl Ritter v. Limbeck, k. k. Oberlandesgerichtsrath in Prag, für die Landgemeinden der Amtsbezirke Falkenau, Königswart als giltig anzuerkennen und den Gewählten zum Landtage zuzulassen.

Oberstlandmarschall: Ich bitte diejenigen Herren, welche dem Antrage beistimmen, die Hände zu erheben. (Geschieht. ) Angenommen.

Ich bitte, wenn es den Herren angenehm ist, so konnten wir noch das Referat des Herrn Dr. Sladkowský durchnehmen. (Rufe: Ne, Ne, im Cent. ) Es sind nicht viele Nummern, wir würden dann Montag gewiß zur Constituirung kommen. (Rufe links: Ja, ja wohl. ) Durfte ich Herrn Dr. Sladkowský ersuchen?

Dr. Sladkovský čte: K volbě poslance do sněmu pro volicí okres venkovských obcí okresů Vimberského, Volýnského dne 20. t. m, dostavilo se 89 po zákonu zvolených volitelů, z nichž 64 pro p. P. Matěje Kubíčka, vikáře a faráře v Češtici, hlasovalo a 25 jich se zdrželo hlasování.

Nadpoloviční většinu hlasů obdržel tedy p. P. Matěj Kubíček.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor tuto volební akta a navrhuje: Slavný sněme račiž volbu pana P. Matěje Kubíčka za poslance obcí venkovských okresů Vimberského a Volýnského za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Landtagssekretär Schmidt (liest): Es wird beantragt: Der h. Landtag wolle die Wahl des Hrn. P. Mathias K u b i č e k als Abgeordneten der Landgemeinden Winterberg, Wolin als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zuzulassen.

Oberstlandmarschall: Ich bitte die Herren, die für den Antrag sind, die Hand aufzuheben. (Geschieht. ) Angenommen.

Dr. Sladkovský čte: K volbě poslance do sněmu, odbývané dne 20. března t. r. pro volicí okres venkovských okresů Německo-Brodského, Humpoleckého, Polenského a Přibislavského dostavilo se ze 179 po zákonu zvolených voličů 173, z nichž jich 168 pro p. Václava Zeleného, c. kr. gymnasiálního ředitele v Praze, 4 pro pana Benjamina Švarcla a 1 pro pana dr. Brzoráda hlasovalo.

Nadpoloviční většinu hlasů obdržel tedy pan Václav Zelený.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor tuto volební akta a navrhuje:

Slavný sněme račiž volbu p. Václava Zeleného, c. kr. gymnasiálního ředitele v Praze, za poslance obcí venkovských okresů NěmeckoBrodského, Humpoleckého, Polenského a Přibislavského za platnou uznati a zvoleného do sněmu připustiti.

Landtagssekretär Schmidt (liest): Der Landesausschuß stellt den Antrag: Der h. Landtag wolle die Wahl des Herrn Wenzel Zelený, k. k. Gymnasialdirektors in Prag als Abg. der Landgemeinden des Amtsbezirkes Deutschbrod, Humpoletz, Polna und Přibislau als gültig anerkennen und denselben zum Landtag zulassen.

Oberstlandmarschall: Ich bitte die Herren, die für den Antrag sind, die Hand auszuheben. (Geschieht. ) Angenommen.

Dr. S l a d k o v s k ý čte: K volbě poslance do sněmu, odbývané dne 20. března 1867 pro volicí okres venkovských obcí okresů Klatovského, Planického, Nýrského, dostavilo se ze 145 po zákonu zvolených volitelů 138, z nichž jich 113 pro p. MDr. Václava Bozděcha, starostu okresního zastupitelstva Klatovského a 25 pro pana Kordíka, statkáře hlasovalo.

Nadpoloviční většinu hlasů obdržel tedy pan Med. Dr. Václav Bozděch.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor tuto volební akta a navrhuje:

Slavný sněme račiž volbu pana Med. Dr. Václava Bozděcha za poslance obcí okresů Klatovského, Planického a Nýrského za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Landtagssekretär Schmidt (liest): Es wird der Antrag gestellt, der h. Landtag wolle die Wahl des Herrn MDr. Wenzel Pozděch als Abgeordneten der Landgemeinden des Amtsbezirkes Klattau, Planitz, Neuern als gültig anerkennen und denselben zum Landtag zulassen.

Oberstlandmarschall: Ich bitte die Herren, die für den Antrag sind, die Hand auszuheben. (Geschieht. ) Angenommen.

Dr. Sladkovský: K volbě poslance do sněmu, odbývané dne 20. března 1867 pro volicí okres venkovských obcí okresů Vrchlabského, Rochlického a Jilemnického dostavilo se z 96 po zákonu zvolených volitelů 87, z nichž jich 59 pro pana MDr. Filipa Stanislava Kodyma z Prahy a 28 pro pana P. Václava Webra, děkana z Vrchlabí hlasovalo.

Nadpoloviční většinu hlasů obdržel tedy pan MDr. Filip Stanislav Kodym.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor tuto volební akta a navrhuje:

Slavný sněme račiž volbu pana MDr. Filipa Stanislava Kodyma za poslance obcí venkovských okresů Vrchlabského, Rochlického a Jilemnického za platnou uznati a zvoleného do sněmu připustiti-

Landtagssekretär Schmidt (liest): Es Wird der Antrag gestellt: Der h. Landtag wolle die Wahl des Hr. Med. Dr. Filip Stanisl. Kodým als Abgeordneten der Landgemeinden des Amtsbezirkes Hohenelbe-Rochlitz-Starkenbach als giltig anerkennen und den Gewählten zum Landtage zuzulassen.

Oberstlandmarschall: Ich bitte die Herren, die für den Antrag sind, die Hand aufzuheben. (Geschieht. ) Ist angenommen.

Dr. Sladkovský: K volbě poslance do sněmu pro volicí okres Tachovský a Přimdský dne 20. března t. r. dostavilo se ze 104 po zákoně oprávněných voličů 92, kteří vesměs pro pana Jana rytíře z Wenišů, presidenta c. k. vrchního zemského soudu, nyní v ministerstvu spravedlnosti ve Vídni, hlasovalo. Proti volbě není žádné námitky a proto činí zemský výbor návrh, aby zemský sněm volbu pana rytíře z Wenišů, presidenta c. k. vrchního zemského soudu, za poslance obcí venkovských okresů Tachovského a Přimdského za platnou uznal a do sněmu připustil.

Landtagssekretär Schmidt: Der Landesausschuß beantragt: Der hohe Landtag wolle die Wahl des Hrn. Johann Ritter von Wenisch, k. k Oberlandesgerichtspräsidenten als Abgeordneten für den Wahlbezirk der Landgemeinden Tachau, Pfrauenberg giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Oberstlandmarschall: Ich bitte die Herren, die für die Annahme des Antrages sind, die Hand zu erheben. (Geflieht, angenommen. )

Dr. Sladkovský: K volbě poslance do sněmu pro volicí okres měst: Slaného, Loun a Rakovníka dne 20. března dostavilo se z 923 po zákoně oprávněných voličů 413, kteří všickni hlasovali pro pana Františka Švestku, doktora veškerých práv v Praze.

Jest tedy p. Frant. Švestka jednohlasně za poslance zvolen. Proti volbě není žádné námitky, a činí se tedy návrh:

Slavný sněme račiž volbu pana dra. Frant. Švestky co poslance měst Slaného, Loun a Rakovníka za platnou uznati a co takového do sněmu připustiti.

Landtagssekretär Schmidt: Es wird der Antrag gestellt; Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn J. Dr. Franz Šwestka, Landesadvokaten in Prag, für die Wahlbezirke der Städte Schlan, Laun, Rakonitz als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Oberstlandmarschall: Ich bitte die Herren, die für die Annahme des Anträges sind, die Hand zu erheben. (Geschieht, angenommen. )

Dr. Sladkovský. K volbě poslance do sněmu pro volicí okres Králové Hradec, Jaroměř a Josefov dostavilo se z 839 po zákoně oprávněných voličů 509, kteří vesměs hlasovali pro pana Kristiána Štefána, c. k. profesora v Hradci Králové.

Z 11 plnomocenství ženských voličů v Králové -Hradci nejsou 4 podepsány od svědků, jedno pak podepsáno jest od svědků, nikoli ale od osoby plnomocenství dávající. Ježto však by i při odečtení 5 "těchto hlasů, byly-li by neplatný, výsledek volby se neměnil a proti volbě této žádné není závady, předkládá zemský výbor tuto volební akta a navrhuje:

Slavný sněme račiž volbu pana Kristiána Štefána, c. k. professora v Hradci Králové, za poslance měst Hradce Králové, Jaroměře a Josefova za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Landtagssekretär Schmidt:. Der Landesausschuß stellt den Antrag: Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Christian Stefan, k. k.. Professor in Königgrätz, für den Wahlbezirk der Städte Königgrätz, Jaroměř, Josefstadt als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Ob er stlandmarschall: Wird der Antrag angenommen? Ich bitte die Herren, die dafür sind, die Hand zu erheben. (Geschieht,, angenommen. )

Dr. Sladkovský. K volbě poslance 'do sněmu 22. března t. r. pro volicí okres měst a průmyslových míst Kinšperka, Vildsteina, Haslova dostavilo se ze 687 k volbě oprávněných voličů 181, z nichž všickni hlasovali pro dra. veškerých práv Viktora Mladého, cís. kr. notáře v Chebu. Činí se tedy návrh, poněvadž proti této volbě není žádné námitky:

Slavný sněme račiž volbu Viktora Mladého za poslance volicího okresu za platnou uznati a zvoleného do sněmu připustiti.

Landtagssekretär Schmidt: Der Landesausschuß beantragt: Der hohe Landtag wolle die Wahl des Hrn. JUDr. Viktor Mladý, k. k. Notars in Eger, zum Abgeordneten der Städte und Industrialorte Wildstem, Königsberg und Haslau agnosziren und denselben zum Landtage zulassen.

Oberstlandmarschall: Wird der Antrag angenommen?.

Ich bitte die Herren, die dafür sind, die Hände zu erheben. (Geschieht, angenommen. )

Dr. Sladkovský: K volbě poslance do sněmu, dne 22. března odbývané pro volicí okres měst Třeboně, Lišova a Vltavo-Týna dostavilo se ze 446 k volbě oprávněných voličů 212, kteří vesměs pro pana dr. Vendelína Grünwalda, zemského advokáta v Budějovicích, hlasovali, a pročež tento jednohlasně zvolen za poslance. Proti volbě samé není žádné námitky, a činí se tedy návrh:

Slavný sněm račiž volbu p. JUDr. Vendelína Grünwalda, zemského advakáta v Budějovicích za

poslance měst Třeboně, Lišova a Vltavotýna za platnou uznati a zvoleného do sněmu připustiti.

Landtagssekretär Schmidt (liest): Der Landesausschuß stellt den Antrag, der hohe Landtag wolle die Wahl des Hrn. JUDr. Wendelin Grünwald, Landesadvokaten in Budweis zum Abgeordneten der Städte Wittingau, Litschau und Moldauthein agnosziren und den Gewählten zum Landtage Zulassen.

Oberstlandmarschall:. Die Herren, die für den Antrag sind, bitte ich die Hand zu erheben. (Geschieht. ) Angenommen.

Zpravodaj dr. Sladkovský: K volbě poslance do sněmu, konané dne 22. března 1867 pro volební okres míst průmyslových Jablonce Hodkovic Smržovky, dostavilo se z 420 k volení oprávněnych voličů 331, z nichž 215 pro pana JUDr. Karla Stengela, advokátního koncipienta, 115 pro pana Dr. Grafa a 1 pro pana Antonína Jaeckla hlasovali.

Ježto pan dr. Karel Stengel nadpoloviční většinou hlasů zvolen byl a volba řádně se konala, dovuluje si zemský výbor navrhnouti:

Slavný sněme račiž volbu pana JUDr. Karla Stengela za poslance míst průmyslových, Jablonce, Hodkovic a Smržovky za platnou uznati a zvoleného do sněmu připustiti.

Landtagssekretär Schmidt (liest): Der Landesausschuß stellt den Antrag, der hohe Landtag wolle die Wahl des Hrn. Karl Stengel als Abgeordneten der Industrialorte Gablonz, Liebenau, Morchenstern agnosziren und den Gewählten zum Landtage zulassen.

Oberstlandmarschall: Ich bitte die Herren, die für den Antrag sind, die Hand zu erheben. (Geschieht. ) Ist angenommen.

Dr. Sladkovský: Slavný sněme !

K volbě poslance do sněmu, konané dne 22. března 1867 pro volební okres města Rumburku, dostavilo se z 277 k volení oprávněných voličů 108, již vesměs pro pana dr. Emanuela Forstera, cís. kr. notáře v Praze hlasovali.

Ježto volba řádně se konala, dovoluje zemský výbor sobě navrhnouti:

Slavný sněme račiž volbu pana dr. Emanuela Forstera, c. k. notáře v Praze za poslance města Rumburku za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustili.

Landtagssekretär Schmidt (liest): Der Landesausschuß stellt den Antrag: Der hohe Landtag wolle die Wahl des Hrn. Dr. Emanuel Forster, k. k. Notar in Prag, zum Abgeordneten der Stadt Rumburg agnosciren und den Gewählten zum Landtage zulassen.

Oberstlandmarschall: Ich bitte die Herren, welche für die Agnoscirung sind, die Hand zu erheben. (Geschieht. ) Sie ist agnoscirt.

Zpravodaj Dr. Sladkovský: K volbě poslance do sněmu pro volicí okres venkovských obcí okresů Táborského, Mladovožického, Soběslavského a Veselského, dostavilo se z 181 po zákonu zvolených voličů 175, z nichž jich 174 pro pana Jana Kratochvíle v Soběslavi a 1 pro pana Františka Semráda, obecního starostu ve Zvěroticích hlasovalo.

Nadpoloviční většinu hlasů obdržel tedy p. Jan Kratochvíle.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor tuto volební akta a navrhuje:

Slavný sněme račiž volbu pana Jana Kratochvíle za poslance obcí venkovských okresů Táborského, Mladovožického, Soběslavského a Veselského za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Lantagssekretär Schmidt (liest): Der Landesausschuß beantragt: Der h. Landtag wolle die Wahl des Hrn. Johann Kratochvíle als Abgeordneten für die Land-Gemeinden der Amtsbezirke Tabor, Jungwožic, Soběslau und Weseli als gültig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Oberstlandmarschall: Ich bitte die Herren, die für die Agnoscirung sind, die Hand, zu erheben. (Geschieht. ) Ist angenommen.

Dr. Sladkovský: Slavný sněme! K volbě poslance do sněmu pro volicí okres venkovských obcí okresu Hořického a Novopackého dne 20. března t. r. konané, dostavilo se z 114 po zákonu zvolených volitelů 112, kteří vesměs pro pana J. U. Dra. Václava Reicherta v Praze hlasovali.

V jednom pare listů o sčítání hlasů, zaznamenány jsou hlasy toliko čárkami a ne čísly po sobě jdoucími; také jest toto pare podepsáno jen od vládního komisaře a jednoho člena volební komise.

Jelikož v jiném ohledu proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor tuto volební akta a navrhuje:

Slavný sněme račiž volbu pana JUDra. Václava Reicherta v Praze za poslance obcí venkovských okresů Hořického a Novopackého za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Landtagssekretär Schmidt (liest): Es wird beantragt: Der h. Landtag wolle die Wahl des Hrn. JUDr. Wenzel Reichert in Prag als Abgeordneten für die Landgemeinden der Amtsbezirke Hořic, Neupaka als gültig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Oberstlandmarschall: Ich bitte die Herren, welche für die Agnoscirung der Wahl sind, die Hand zu erheben. (Geschieht. ) Angenommen.

Dr. Sladkovský: K volbě poslance do sněmu pro volicí okres venkovských obcí okresů Janblonského a Chrastavského dne 20. března t. r. odbývané dostavilo se z 78 po zákonu zvolených volitelů 71, kteří vesměs pro p. dr. lekař. Václava Dresslera v Praze hlasovali, i jest tedy pan Med. Dr. Václav Dressler jednohlasně zvolen.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP