Sobota 6. dubna 1867

Jelikož proti volbě této není žádné závady, navrhuje zemský výbor: Slavný sněme račiž volbu pana dra. lek. Václava Dresslera v Praze za poslance venkovských obcí okresů Jablonského a Chrastavského za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Landtagssekretär Schmidt liest: Es wird der Antrag gestellt:

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Med. Dr. Wenzel Dreßler in Prag zum Abgeordneten der Landgemeinden des Amtsbezirkes (GabelKratzau als giltig anerkennen und den Gewählten zum Landtage als Abgeordneten zuzulassen.

O b e r s t l a n d m a r s c h a l l: Die Herren, welche für die Annahme sind, bitte ich die Hand zu erheben. (Geschieht. ) Angenommen.

Dr. Sladkovský: K volbě poslance do sněmu pro volicí okres Starého města Prahy dne 22. března t. r. odbývané, dostavilo se z 1583 k volení oprávněných voličů 1112 a obdrželi: Pan Václav Bělský, dr. a purkm. v Praze: 1023 hl.

" Frt. Pštross................... ........... 563 hl.

" Max. Dormitzer........................ 551 hl.

" Dr. Eduard Herbst..................... 14 hl.

" Dr. Rieger.............................. 1 hl.

" Fr. Fürst................................. 5hl.

" Alois Borrosch ....................... 1 hl.

" svob. pán Kellersperg.................. 1 hl. a

" August Říhl.............................. 1 hl.

Jest tedy nadpoloviční většinou zvolen pan dr. Bělský, purkmistr města Prahy a pan Frant. Pštross, továrník v Praze, za poslance do sněmu Starého města Prahy.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, navrhuje zemský výbor: Slavný sněme račiž volbu pana dr. Václava Bělského a pana Frant. Pštrossa za poslance Starého města Prahy za platnou uznati a zvolené k sněmu připustiti.

Landtagssekretär Schmidt liest: Der Landesausschuß stellt den Antrag, der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Med. Dr. Wenzel Bělský Bürgermeister der Hauptstadt Prag, und den Fabrikanten Franz Pstroß zu Abgeordneten für die Altstadt Prag als giltig anerkennen und diese beiden Herren als Abgeordnete in den Landtag zuzulassen.

Oberstlandmarschall: Ich bitte die Herren, welche für die Agnoscirung dieser Wahl sind, die Hand zu erheben. (Geschieht. ) Angenommen.

Dr. Sladkovský: K volbě poslance do sněmu, konané dne 22. března t. r. pro volební okres měst Kraslice, Neudeku a Schönbachu dostavilo se z 459 k volení oprávněných voličů 43, z nichž 41 pro pana Rudolfa Hüllera, purkmistra Kraslického, 1 pro pana Antonína Bräundla a 1 pro pana Josefa Vinzla hlasovalo.

Jest tedy pan Rud. Hüller absolutní většinou hlasů zvolen a poněvadž při této volbě žádné závady se nenaskytly, činí zemský výbor návrh:

Slavný sněme račiž volbu pana Rud. Hüllera, purkmistra v Kraslicích za poslance měst Kraslice, Neydeku a Schönbachu za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Landtagssekretär Schmidt liest: Es wird der Antrag gestellt: Der hohe Landtag wolle die Wahl des Hrn. Rudolf Hüller, Bürgermeister von Graslitz, zum Abgeordneten der Städte Graslitz, Neudek, Schönbach agnosciren und den Gewählten zum Landtage zulassen.

Oberstlandmarschall: Ich bitte die Herren, welche für die Agnoscirung sind, die Hand zu erheben. (Geschieht. ) Angenommen.

Dr. Sladkovský: K volbě poslance do sněmu pro volicí okres obcí venkovských okresů Pelhřimovského, Pacovského, Kamenického a Počáteckého dne 30. března t. r. odbývané dostavilo se z 192 po zákonu zvolených volitelů 185, kteří jednohlasně pro pana Med. Dr. Frt. Kralerta, měšťanostu v Pelhřimově hlasovali, i jest tedy pan dr. Frt. Kralert jednohlasně zvolen. Poněvadž proti volbě této není žádné závady, navrhuje zemský výbor: Slavný sněme račiž volbu pana Med. Dr. Frt. Kralerta za poslance obcí venkovských okresů Pelhřimovského, Pacovského, Kamenického a Počáteckého za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Landtagssekretär Schmidt liest: Es wird der Antrag gestellt, der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Med. Dr. Kralert zum Abgeordneten der Landgemeinden der Amtsbezirke Pilgram, Patzau, Počátek als giltig anerkennen und den Gewählten als Abgeordneten zum Landtage zuzulassen.

Oberstlandmarschall: Ich bitte diejenigen Herren, welche für die Agnoscirung dieser Wahl sind, die Hand zu erheben. (Geschieht. ) Angenommen.

Dr. Sladkovský: K volbě poslance do sněmu pro volicí okres venkovských obcí okresů Hořovického a Zbirovského, konané dne 20. bř. t. r., dostavilo se z 121 po zákonů zvolených voličů 120, kteří vesměs pro pana Jana Jílka, měšťanostu v Hostomicích hlasovali.

Pan Jan Jilek jest tedy jednohlasně zvolen a jelikož proti volbě této není žádné závady, činí zemský výbor návrh: Slavný sněme račiž volbu pana Jana Jilka za poslance obcí venkovských okresů Hořovického a Zbirovského za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Landtagssekretär Schmidt liest: Es wird der Antrag gestellt, der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Johann Jilek als Abgeordneten für die Landgemeinden der Amtsbezirke Hořowic, Zbirow, als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen,

Oberstlandmarschall: Ich bitte die Herren, welche für Anerkennung dieser Wahl sind, die Hand zu erheben.

Dr. Sladkovský čte: K volbě poslance do sněmu pro volicí okres venkovských obcí okresů

Benešovského, Neveklovského a Vlašimského, konané dne 20. března 1867, dostavilo se ze 141 po zákonů zvolených voličů 134, kteří vesměs pro pana Karla svobodného pána Villany-ho hlasovali. Zvolen jest tedy jednohlasně pan Karel svobodný pán Villany.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor tuto volební akta a navrhuje: Slavný sněme račiž volbu pana Karla svobodného pána Villany-ho co poslance obcí venkovských okresů Benešovského, Neveklovského a Vlaširnského za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Landtagssekretär Schmidt liest: Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Karl Freiherrn von Villany als Abgeordneten für die Landgemeinden der Amtsbezirke Beneschau, Neweklau und Wlaschim als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Oberstlandmarschall: Ich bitte die Herren, welche für die Annahme dieses Antrages sind, die Hand zu erheben. (Geschieht. ) Ist angenommen.

Dr. Sladkovský: K volbě poslance do sněmu pro volicí okres měst Mělníka, Brandýsa a Roudnice, dne 22. března t. r. odbývané, dostavilo se z 836 po zákonu zvolených volitelů 422, z nichž všichni pro pana dra. v. p. Josefa Stanislava Prachenského hlasovali. Jest tedy pan dr. v. p. Jos. St. Prachenský jednohlasně zvolen.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor volební akta a navrhuje: Slavný sněme račiž volbu pana dra. v. p. Josefa Stanislava Prachenského za poslance měst Mělníka, Brandýsa a Roudnice za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Landtagssekretär Schmidt liest: Es wird der Antrag gestellt, der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn JUDr. Stanislaus Prachenský als Abgeordneten für die Städte Melnik, Brandeis und Raudnitz als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Oberstlandmarschall: Wird diese Wahl anerkannt, so bitte ich die Herren, die Hand zu erheben. (Geschieht. ) Ist anerkannt.

Zpravodaj dr. Sladkovský: K volbě poslance do sněmu pro volicí okres venkovských obcí okresů Píseckého a Vodňanského, dne 20. března 1867 odbývané, dostavilo se z 78 po zákonu zvolených volitelů 74, z nichž jich 74 pro pana Juliusa Grégra, dra. veškerých práv v Praze hlasovalo. Pan JUDr. Julius Grégr jest tedy jednohlasně za poslance zvolen.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor tuto volební akta a navrhuje: Slavný sněme račiž volbu pana JUDr. Julia Grégra z Prahy za poslance venkovských obcí okresů Píseckého a Vodňanského za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Landtagssekretär Schmidt liest: Es wird der Antrag gestellt, der hohe Landtag wolle die Wahl

des Herrn JUDr. Julius Gregr aus Prag, als Abgeordneten für die Landgemeinden der Amtsbezirke Pisek und Wodnian als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Oberstlandmarschall: Ich bitte die Herren, welche für den Antrag sind, die Hand zu erheben. (Geschieht. ) Majorität.

Dr. Sladkovský čte: K volbě poslance do sněmu, odbývané dne 20. března 1867 pro volicí okres venkovských obcí okresů Přestického a Nepomuckého dostavili se všickni po zákonu zvolení voličové v počtu 115, kteří jednohlasně pro pana dra. v. p. Františka Braunera, zemského advokáta v Praze hlasovali.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor tuto volební akta a navrhuje: Slavný sněme račiž volbu pana dra. Františka Braunera za poslance obcí venkovských okresů Přestického a Nepomuckého za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Landtagssekretär Schmidt liest: Es wird der Antrag gestellt, der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn JUDr. Franz Brauner als Abgeordneten für die Landgemeinden der Amtsbezirke Přestic, Nepomuk als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Oberstlandmarschall: Die Herren, welche für den Antrag sind, bitte ich die Hand zu erheben. (Geschieht. ) Angenommen.

Dr. Sladkovský čte: K volbě poslance do sněmu pro volicí okres venkovských obcí okresů Melnického a Roudnického, jež odbývala se dne 20. března b, r. dostavilo se z 103 po zákonu oprávněných volitelů 99, kteří vesměs pro pana Václava Kratochvíla, starostu okresního zastupitelstva Roudnického hlasovali.

Pan Václav Kratochvil zvolen tedy jednohlasně za poslance na sněm zemský. Jelikož proti volbě této žádné záhady není, předkládá zemský výbor tuto volební akta a navrhuje: Slavný sněme račiž volbu pana Václava Kratochvíla, starosty okresního zast. Roudnického za poslance obcí venkovských okresů Mělnického a Roudnického za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Landtagssekretär Schmidt: (liest): Es wird der Antrag gestellt, der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Wenzel Kratochwil, Obmann der Raudnitzer Bezirksvertretung als Abgeordneten für die Landgemeinden der Amtsbezirke Melnik und Raudnitz als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Oberstlandmarschall: Die Herren, die mit diesem Antrage einverstanden sind, bitte ich die Hand zu erheben. (Geschieht. ) Angenommen.

Dr. Sladkovský: Slavný sněme: Volba poslanců z voličského sboru držitelů statků, do desk zemských neb lenních vložených a svazkem fideikomisním zavazených konala se dne 29. března tohoto roku. Voličské právo vykonalo z 47 voličů 45 dílem osobně, dílem skrze plnomocenství. K nadpoloviční větčině hlasů tudy zapotřebí bylo 23 hlasů.

Zvoleni jsou a to: a) jednohlasně:

1.   p. Jiří hrabě Buquoi,

2.   p. Rudolf hrabě Chotek,

3.   p. Eugen hrabě Černín,

4.   p. Maximilian kníže Fürstenberg,

5.   p. František hrabě Harrach,

6.   p. Moric kníže Lobkovic,

7.   p. Ervín hrabě Schönborn a

8.   p. Jan Adolf kníže Schwarzenberg.

6) hlasy dvaceti čtyřmi, tudíž nadpoloviční většinou zvoleni jsou:

9.   p. Karel hrabě Althan,

10.   p. Edmund kníže Clary-Aldringen,

11.   p. František hrabě Desfours-Walderode,

12.   p. Karel hrabě Khüenburg.

13.   p. Vilém kníže Schaumburg-Lippe.

14.   p. Jaroslav hrabě Šternberg.

15.   p. Edvard hrabě Taaffe.

16.   p. Bedřich hrabě Wallis.

Prvních osm zvolených, totiž ti, jimž veškeré hlasy byly připadly, podali volební komisi písemná vyjádření, že volbu nemohou přijmouti.

Ježto pak volba dle zákona se vykonala, klade si zemský výbor za povinnosť, navrhovati takto:

Slavný sněme račiž tuto volbu uznati za platnou a zvolené, jež se nebyli vzdali mandatu, totiž pány:

1.   p. Karla hraběte z Khüenburgu,

2.   p. Edmunda knížete Clary Aldringen,

3.   p. Františka hraběte Desfours-Walderode,

4.   p. Karla hraběte Althanna,

5.   p. Viléma knížete Schaumburg-Lippe,

6.   p. Jaroslava hraběte Šternberga,

7.   p. Edvarda hraběte Taaffe a

8.   p. Bedřicha hraběte Wallise

za poslance ze sboru držitelů statků, do desk zemských aneb lenních vložených a svazkem fideikomisním zavázaných, k sněmu připustiti.

L. -A. -Rath Schmitt: (liest): Der Landesausschuß stellt den Antrag: Der h. Landtag geruhe den Wahlakt in der Wahlgruppe des mit dem Fideikommißbande behafteten Großgrundbesitzes zuagnosziren und die Gewählten, in so fern dieselben die Mandate nicht bereits zurückgelegt haben, nämlich:

1.   Karl Graf Althann,

2.    Edmund Fürst Clary-Aldringen,

3.   Franz Graf Desfours-Walderode,

4.   Karl Gras Khüenburg,

5.    Wilhelm Fürst Schaumburg-Lippe,

6.   Jaroslav Graf Sternberg,

7.    Eduard Graf Taaffe und

8.    Friedrich Graf Wallis

als Abgeordnete des Wahlkörpers der Besitzer der mit dem Fideikommißbande behafteten Land- oder lehentäftichen Güter zum Landtage zuzulassen.

Oberstlandmarschall: Ich bitte diejenigen Herren, die mit diesem Antrage einverstanden sind, ihre Zustimmung durch Aufhebung der Hand zu ertheilen. (Geschieht. ) Angenommen.

Ich glaube die Sitzung für heute zu beenden und beantrage die nächste Sitzung für Montag 8. April um 10 Uhr Vormittags. Tagesordnung: Fortsetzung der Wahlberichte, eventuell wenn wir den Landtag schon constituiren können, Wahl des Verifikazionsausschußes sowie eventuell die Regierungsvorlage, betreffend die Wahl der ReichsrathsAbgeordneten.

Nám. maršálkův: Příští sezení v pondělí dne 8. dubna v 10 hodin. Denní pořádek jest pokračování zprávy o volbách a v případu volba výboru verifikačního a předloha vládní k volbě poslanců do říšské rady.

Oberstlandmarschall: Ich bitte die Herren noch einmal, sich in den Curien zu versammeln, sich zu constituiren, 3 Verifikatoren, die jüngsten nämlich zu wählen, dann 3 Mitglieder für die Comission und mir die Gewählten freundlichst anzuzeigen.

Schluß der Sitzung 2 Uhr 15 Minuten.

Karl Freiherr Korb von Weidenheim m. p., Verifikator.

Dr. Karl Pickert m. p.,

Verifikator.

JUDr. Karl Stengl m. p,,

Verifikator.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP