Činnosti a historie

Letoun- dekorační obrázek

Od počátků k Podvýboru pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku

Letoun- dekorační obrázek

Politické změny v naší zemi v počátku poslední dekády 20. století se významným způsobem dotkly všech oblastí veřejného a politického života, pochopitelně i celého národního hospodářství. Změny vyvolaly nezbytnou reorganizaci v řadě hospodářských oblastí, včetně dopravy a potřebnou novou spolupráci zainteresovaných subjektů v jednotlivých odvětvích, nevyjímaje ani naše letectví.

V roce 1993, kdy byla zřízena Česká republika ústavním zákonem č. 1/1993 s účinností od 1. 1. 1993, bylo letectví převedeno ze Správy pro dopravu Ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky týmž dnem do působnosti Ministerstva dopravy.

Bezprostředně poté z iniciativy poslanců a Asociace leteckých dopravců, redakce odborného periodika Letectví a kosmonautika, VZLÚ společně s Asociací leteckých výrobců, České správy letišť, ŘLP-ČR, Ministerstva dopravy ČR, Státní letecké inspekce, AE-ČR a dalších leteckých subjektů vznikla Stálá pracovní skupina pro letectví (SPSL) při HV-PSP/ČR. Do její činnosti se zapojili poslanci-členové HV-PSP/ČR. Za cíl si SPSL vytkla zabývat se problematikou letecké dopravy, leteckých činností, letišť, leteckým výzkumem, vývojem a leteckým průmyslem, vojenským letectvím, leteckých sportů a dalších oblastí, včetně leteckého školství, spojených s dynamickým nástupem rozvoje našeho letectví jako celku. Již po roce prokázaly výsledky činnosti SPSL její oprávněnost a účelnost, na základě usnesení č.470 HV-PSP/ČR (v prvním volebním období) od 16. listopadu 1995 již pracovala jako Stálá komise pro letectví (SKL).

V souladu s jednacím řádem PSP-ČR se SKL stala významným poradním orgánem HV-PSP/ČR, jehož poslanci měli možnost plně spolupracovat s odborníky jednotlivých leteckých oborů, podrobně a otevřeně diskutovat problémy, hledat možnosti a cesty jejich řešení. Hospodářský výbor tak získával odborně fundované a objektivní podklady pro svá další jednání a rozhodnutí a naopak letecké subjekty podporu při řešení stěžejních úkolů, které byly nemalé. Stálá komise pro letectví intenzivně pracovala v průběhu všech volebních období. Byla respektována a vnímána jako samostatná součást HV-PSP/ČR. A proto bylo navrženo ji začlenit v pátém volebním období do Podvýboru pro dopravu. K tomu však nedošlo.

Díky výsledkům činnosti SKL, rozsahu a různorodosti jejích aktivit, v neposlední řadě zejména v oblasti kosmonautiky, se podařilo na základě usnesení HV-PSP/ČR č. 284 ze dne 26. ledna 2005 (ve čtvrtém volebním období) ustavit Podvýbor pro letectví a kosmonautiku (PLaK).

Vzhledem k významným mezinárodním aktivitám bývalé komise PSP-ČR se zaměřením na oblast výzkumu vesmíru a kosmonautiky s postupným cílem začlenit ČR jednak jako řádného člena do struktur ESA, jednak do výzkumných a rozvojových evropský programů, využívání kosmických technologií, apod., včetně pravidelné účasti a předsednictví na meziparlamentních konferencích o vesmíru, rozhodl HV-PSP/ČR, aby o tuto předmětnou oblast zájmu byl s účinností od 7. února 2007 (v pátém volebním období) PLaK rozšířen a nově pojmenován jako Podvýbor pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku (PVVLK).

Na činnosti PVVLK se v současné době podílí devět poslanců a více jak třicet pět představitelů čs. civilního a vojenského letectví. Jednání se zúčastňují i někteří senátoři. Podle tematického zaměření jednání PVVLK jsou přizíváni příslušní odborníci. Podvýbor PVVLK dle schváleného programu zasedá průměrně devětkrát do roka. Při potřebě naléhavého řešení vzniklých problémů zasedá i mimo plánované termíny.

Sekční menu: