Neautorizováno !


 

(17.00 hodin)

Poslanec Karel Vymětal: Dovolte, abych přednesl ve dvou případech legislativně technické úpravy. V obou případech je tato úprava stejná. Týká se bodu A29 usnesení hospodářského výboru, týká se to účinnosti, kde je třeba vložit mezi slova "4. měsíce" slovo "kalendářního". Usnesení by znělo: 4. kalendářního měsíce.

Je třeba, aby byla provedena stejná legislativně technická úprava u pozměňovacího návrhu pod bodem C3. Také jde o účinnost. Opět se tam doplňují slova "dnem druhého měsíce" na "dnem druhého kalendářního měsíce". Jde o to, aby nebyly dohady, odkdy přesně nabývá zákon účinnosti.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Diskutujeme s panem místopředsedou Langerem, zda je věcný rozdíl nebo není věcný rozdíl mezi čtvrtým měsícem a čtvrtým kalendářním měsícem. Obávám se, že to tak jednoduché není. Nejsem si jist, odpusťte mi možná laickou interpretaci, která nemusí být přesná. Jestliže by zněla účinnost tak, že tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem čtvrtého měsíce po dni vyhlášení, je logické, že ode dne vyhlášení běží čtyřměsíční lhůta. Jestliže by to znělo, že tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce, obávám se, že je to od nejbližšího dubna po okamžiku schválení tohoto zákona. Obávám se, že je to takto.

Není to věcný spor. Prosím o chvíli strpení. Vyhlásím tříminutovou přestávku a prosím, aby tento interpretační problém byl vyjasněn s legislativou. Jestliže není věcného rozdílu, není problém Jestliže by to bylo tak, jak jsem před chvílí interpretoval, účinnost zákona to velice významně posouvá.

Prosím o setrvání v pozicích, pokračovat budeme v 17.06 hodin.

 

Již se to vyjasnilo. Prosím pana kolegu Vymětala.

 

Poslanec Karel Vymětal: Neboť tento pozměňovací návrh vznikl z podnětu legislativního odboru, přednesl jsem ho. Po diskusi jsme dospěli k názoru, že je třeba tento pozměňovací návrh jako legislativně technickou úpravu stáhnout. Proto to stahuji. Znění je dostatečně přesné a můžeme pokračovat. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlásí se ještě někdo do rozpravy ve třetím čtení? Není tomu tak. Rozpravu uzavírám.

Pan ministr zdravotnictví má možnost vystoupit se závěrečným slovem, pokud bude chtít. Je tomu tak. Hovoří ministr zdravotnictví ČR kolega Bohumil Fišer.

Prosím o klid v jednacím sále, aby bylo možno vyslechnout závěrečná slova.

 

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, dovolte, abych u příležitosti třetího čtení vládního návrhu zákona o zdravotnických prostředcích ocenil aktivní a konstruktivní přístup zejména hospodářského výboru a výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

Vládní návrh zákona jsem charakterizoval při předcházejících čteních. Omezím se pouze na konstatování, že jde o jeden z právních předpisů, kterým se do českého právního řádu transponuje právo Evropských společenství. Všechny pozměňovací návrhy obsahují všechny připomínky Evropské komise, které byly vzneseny při jeho projednávání v listopadu 1999 v Bruselu.

Souhlasím s pozměňovacími návrhy uvedenými pod písmeny A, B, C, E, nesouhlasím pouze s pozměňovacím návrhem uvedeným pod písmenem D poslankyně Jirousové, neboť je velice problematické vyspecifikovat cca 20 000 druhů zdravotnických prostředků včetně množství, které by mělo být v trvalé zásobě v každé lékárně a v jiném zdravotnickém zařízení. Navíc je nutné přihlédnout i k rozdílnému postavení lékáren ve městě i mimo město. Z hlediska dostupnosti nebyl důvod přistoupit k navrhovanému opatření.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministrovi zdravotnictví ČR panu Fišerovi. Nyní bude hovořit zpravodaj kolega Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážený pane předsedající, domnívám se, že je možno přistoupit k proceduře hlasování. Osobně bych navrhl takovýto postup:

Za prvé. Hlasovat o pozměňovacích návrzích k pozměňovacím návrhům obsaženým v usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, to jde o návrhy označené pod písmenem E11 a E12. Za druhé. Hlasovat o návrzích obsažených v usnesení VSPZ, a to jako celku, kromě bodu 46.

Za třetí. Hlasovat o pozměňovacích návrzích hospodářského výboru, které přednesl zpravodaj, to znamená o bodu C1, C2, C3. Za čtvrté. Hlasovat o návrzích, které jsou obsaženy v usnesení hospodářského výboru kromě těch, na které upozorním, že se stanou nehlasovatelnými.

Za páté. Hlasovat o pozměňovacích návrzích uvedených pod písmenem D.

Za šesté. Hlasovat o pozměňovacích návrzích pod písmenem E kromě těch, které by se staly nehlasovatelnými a na které upozorním.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Bod 46 usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví budeme hlasovat kdy?

 

Poslanec Josef Janeček: Upozornil jsem, že o něm nebudeme hlasovat v tom bloku, zřejmě se stane nehlasovatelným. Pokud by nebyla schválena tato procedura a dostali bychom se k bodu 2 a někdo by si vymínil zvláštní hlasování, potom bychom hlasovali o bodu 46.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Budeme diskutovat k proceduře. Procedurální námitku má kolega Karel Vymětal. Ještě ale upřesní pan zpravodaj.

 

Poslanec Josef Janeček: Je to asi návrh kolegy Vymětala rozdělit hlasování bodu 20 na dvě části.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Proceduru jsme upřesnili. Má ještě někdo k proceduře nějaké připomínky? Ne. Nechám tuto proceduru odsouhlasit.

 

V hlasování číslo 819 budeme rozhodovat o tomto návrhu procedury. Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Návrh byl přijat.

Z přítomných 158 pro 145, proti jeden.

 

Prosím, pane zpravodaji, předkládejte v tomto duchu návrhy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP