Neautorizováno !


 

(15.40 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Ptám se, kdo se dál hlásí do rozpravy. Ministr školství, mládeže a tělovýchovy pan Eduard Zeman.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman: Pane předsedající, dámy a pánové, velmi mě mrzí, že požadavky školství byly vnímány jako nedostatečně zdůvodněné. Tady držím v ruce papíry, které byly součástí přílohy, a mohu je tady na steno v případě potřeby ocitovat, ale znamená to poměrně dlouhé povídání. Zrovna tak je mohu poskytnout zpravodaji ihned k dispozici a mrzí mě, že je k dispozici neměl. Je to velmi objemný vějíř, který je neméně pečlivě tabulkově vypracován, ze kterého zřetelně vyplývá, které věci byly řešeny v průběhu let a které věci zůstávají neřešeny. Je to skutečně škola po škole, dětský domov po dětském domově atd.

Pokud tedy námitka zněla, že školství to nedoložilo dostatečně podrobně, je mi to velmi líto, já žiji v přesvědčení, že školství doložilo, že tento materiál byl dán jako součást přílohy.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře, nyní se hlásí pan ministr zdravotnictví, poté pan zpravodaj.

 

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové. Mohu se jenom připojit k tomu, co říkal pan ministr školství, mládeže a tělovýchovy. Dodali jsme prakticky v rámci materiálů velmi podrobnou tabulku těch objektů, které musely být v restituci vráceny. A protože už uplynula lhůta pro věcné břemeno, tak našemu resortu nezbývá, než získat nějaké náhrady. A to byl důvod, pro který jsme předložili tento bod sněmovně k posouzení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Nyní má slovo pan zpravodaj, potom pan kolega Miloslav Kučera st.

 

Poslanec Martin Kocourek: Chtěl bych v reakci na pány ministry trošku upozornit na to, že jsem mluvil o poněkud širších souvislostech tohoto zákona. Mluvil jsem o tom, že není pro mne vyjasněna zdrojová stránka této věci, tzn. zda 7,4 mld. Kč na účtu malé privatizace ve Fondu národního majetku máme. O tom nevidím v návrhu ani zmínku a velmi o tom pochybuji. Proto bych byl rád, kdyby někdo na toto reagoval.

A za druhé mám pocit, že nám přišly návrhy dalších tří resortů a může se opakovat situace, kdy přijdou další resorty, protože obdobná situace v pohledu na restituované náhrady objektů přijde i z jiných resortů. A o tom jsem tady teď mluvil také, že by se měla definitivně a konečně tato věc zcela vyjasnit a dořešit a návrhy všech resortů bychom měli projednávat najednou. Jak jsem totiž zmínil, v prosinci jsme dělali resort práce a sociálních věcí, nyní máme další tři. A nestojím o to, abychom za další měsíce se tady vypořádávali s resortem vnitra, případně s dalšími resorty.

Toto tedy byly mé dvě hlavní výtky, které jsem směřoval. To, co se týká ostatních resortů, bohužel podklady resortu školství do materiálu pravděpodobně zařazeny nebyly, protože jsem je tam postrádal, a proto jsem to zmínil.

Tolik tedy na upřesnění mého vystoupení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan kolega Miloslav Kučera starší.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, mě v této diskusi poněkud překvapuje řekl bych jakási historická ztráta paměti a překvapuje mě proto, že to není zase až tak dávno, co tato sněmovna projednávala návrh místopředsedy vlády pana Špidly, kde v této souvislosti už tehdy resort školství, ale i jiné resorty, ale školství speciálně, reklamovalo svůj nárok na objekty, kterých se to týká právě v souvislosti s restitucí. A jednoznačně se řeklo, že přednostně vyčleníme objekty, které se týkají Ministerstva práce a sociálních věcí s tím, že zbývající tři resorty, a tady bych poprosil pana zpravodaje, kdyby mně věnoval malinko pozornosti, protože to se netýká dalších a dalších resortů, to se týká resortů zdravotnictví, školství a kultury, na které byla stanovena před časem desetiletá doba, které se říkalo moratorium, po kterou tyto objekty umístněné v objektech, na něž se stanovuje restituční zákon, nemohou se jakýmkoli způsobem dostat do stavu výpovědi atd. A tato doba teď prostě končí. (Hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Promiňte, pane poslanče, obrátím se k vašim stranickým kolegům se žádostí, aby vás nerušili ve vašem vystoupení.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: A právě v této souvislosti jsme v situaci, kdy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy předložilo, a mě překvapuje, že pan zpravodaj tento materiál nedostal, protože jako řadový poslanec ho skutečně mám a mohu ho panu zpravodaji poskytnout, kompletní seznam všech objektů, který se týká školství ve všech krajích v této republice. Není to seznam malý a všechny tyto objekty jsou před situací, že se může stát, že do roka a do dne budou buďto školy, které jsou v těchto objektech umístěny, vystěhovány doslova pod most, anebo jim budou vyměřeny takové nájmy, že budou přivedeny ke krachu, a to nejenom školy soukromé, ale i školy státní, prostě situace je katastrofická.

Kdyby pan zpravodaj chtěl, pane předsedající, vaším prostřednictvím si ho dovoluji pozvat, že ho provezu jenom po svém kraji. Ale myslím si, že kterýkoli poslanec by tak mohl učinit i jinak, aby viděl, o jaké objekty se jedná, kolik jich je a v jaké situaci se školství nachází.

Totéž pokud jde o objekty kultury. To, co tady říkali páni ministři, je zbytečné opakovat.

Myslím si tedy v tuto chvíli, že tady zřejmě došlo k jakýmsi skvrnám na Slunci, že tady diskutujeme o něčem, co tato sněmovna už dávno, na sklonku minulého roku, prodiskutovala, a najednou to vypadá, jako kdyby tento problém spadl z nebe nebo z Měsíce. Nikoli, tento problém tady je, je problémem zásadním a myslím si, že je potřeba už ho konečně zásadně řešit. Jinak totiž, opakuji znova, hrozí - a speciálně těmto třem resortům - opravdu katastrofa.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Hlásí se pan zpravodaj.

 

Poslanec Martin Kocourek: Omlouvám se sněmovně. Musím znovu reagovat. Nezpochybňoval jsem tady potřeby resortů plynoucí z toho, že něco bylo vydáno v restituci. Mluvil jsem tady o formě a konceptu, jak bychom měli tuto věc vypořádávat.

Vím, že i v resortu vnitra v kompetenci okresních úřadů jsou některé objekty, které budou určitě v rámci restituce nezachranitelné pro potřeby okresních úřadů, tzn. je to další nárok v resortu Ministerstva vnitra. Stejně tak jsem informován o některých obcích, které přišly o některé své objekty, které potřebují pro přenesený výkon státní správy. Mluvil jsem tady o tom, že bychom měli dát všechny tyto požadavky dohromady. A zároveň jsem mluvil o tom, že bychom se měli podívat, jestli ty peníze máme.

A o tom postrádám slovo v tomto návrhu, a o tom bych také rád chtěl diskutovat. Nezpochybňoval jsem tady to, že ve školství je to jednoduché a že ve školství tyto nároky neexistují. Nezpochybňuji tyto nároky, mluvím o formě a obsahu materiálu, který nám byl předložen, o tom, že 7,4 mld. Kč máme rozhodnout na základě tří stránek textu. To jsem zde kritizoval.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane zpravodaji. Další přihlášku do rozpravy nevidím. Rozpravu tedy končím.

Dávám možnost vystoupit členům vlády, kteří, byť byli zastupováni panem ministrem kultury, jsou uvedeni v prezidiálce jako navrhovatelé, pokud chtějí se závěrečným slovem vystoupit. Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování.

Prosím všechny, kteří se chtějí účastnit hlasování, aby se dostavili do jednacího sálu, neboť v obecné rozpravě zazněl návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování, a pokud se tak stane, také návrh na doprovodné usnesení. Prosím, abyste se zaregistrovali svými identifikačními kartami.

Rozhodneme o návrhu zpravodaje na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 808 a ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 144 pro návrh 44, proti 95. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP