Neautorizováno !


 

(15.10 hodin)

Poslankyně Miroslava Němcová: A2 je nehlasovatelný, protože už jsme účinnost schválili, a budeme hlasovat o návrhu A3. Stanovisko zpravodaje...

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Tady je spor. Prosím navrhovatele.

 

Poslanec Pavel Pešek: Tam se nejedná pouze o účinnost, tam se jedná o účinnost v jednotlivých paragrafech, čili to je hlasovatelné.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Ano, je to tak. Budeme tedy hlasovat o návrhu A2.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím stanoviska.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Kladné - kladné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kladná. Zahájil jsem hlasování číslo 276. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 191 pro návrh 183, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Další návrh je uveden pod písmenem A3. Stanovisko zpravodaje kladné, navrhovatele kladné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 277. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 191 pro návrh 183, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Dalším návrhem bude návrh uvedený pod písmenem A4 rozpočtového výboru. Stanovisko zpravodaje je záporné, stanovisko navrhovatele neutrální.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Rozumím tomu tak, že v případě přijetí tohoto návrhu se další návrhy stávají nehlasovatelnými?

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Jsou hlasovatelné, protože jsou poněkud jinak formulovány a jsou tam drobné rozdíly, které umožňují, aby byly hlasovatelné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře. Odhlásil jsem vás, prosím, abyste se zaregistrovali svými identifikačními kartami. Rozhodneme o pozměňovacímu návrhu A4.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 278. Kdo je pro návrh? Kdo je proti?

Ze 187 pro návrh 72, proti 111. Nebyl přijat.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Můžeme v tom případě hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Rudolfa Tomíčka, uvedeném nejprve pod bodem B1. Nebo - zeptám se takto - zda můžeme hlasovat o obou návrzích současně.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím, pan kolega Tomíček - nenamítá - namítá? Nenamítá. Je to návrh. Žádná námitka proti tomu není, proto nevidím důvod, proč takto nepostupovat. Navrhovatel?

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Navrhovatel neutrální, zpravodaj záporné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 279. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 190 pro návrh 25, proti 121. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Libora Ambrozka uvedeném pod písmenem E a rovněž jeho se zeptám, zda trvá na tom, co navrhl - na odděleném hlasování, nebo zda bude souhlasit o hlasování jako celku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Jako celek. Je námitka hlasovat jako celek? Není námitka. Prosím stanovisko navrhovatele.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Navrhovatel má stanovisko neutrální, zpravodaj zamítavé.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 280. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 190 pro návrh 87, proti 76. Návrh nebyl přijat.

 

Předpokládám, že jsme tím vyčerpali všechny pozměňovací návrhy, které zazněly.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Ještě bychom měli hlasovat o legislativně technických úpravách, které zazněly teď ve třetím čtení, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře. Nechám hlasovat o těchto návrzích.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 281. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 190 pro návrh 134, proti 38. Návrh byl přijat.

 

Nyní rozhodneme o návrhu jako celku a já přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Pavla Peška, Toma Zajíčka, Tomáše Kvapila, Rudolfa Tomíčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 366, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 282. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 190 pro návrh 104, proti 68. Návrh byl přijat.

 

Děkuji paní zpravodajce. (Potlesk.) Děkuji panu navrhovateli, budeme pokračovat dále.

 

Dalším bodem je - omlouvám se - mám zde ještě přihlášku pana poslance Michala Lobkowicze, zřejmě k programu schůze.

 

Poslanec Michal Lobkowicz: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové. Podotýkám, že vystupuji jménem poslaneckých klubů Unie svobody a KDU-ČSL, a to s návrhem na zařazení nového bodu programu schůze. Tento nový bod bude mít název "Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prošetření postupu vlády ČR, ministerstev a dalších správních orgánů ve věci dodávky vzduchotechnických a klimatizačních systémů pro jadernou elektrárnu Búšehr v Íránské islámské republice právnickou osobou registrovanou v České republice".

Žádám o zařazení tohoto bodu na příští úterý, a to jako první bod této pokračující 22. schůze Poslanecké sněmovny, tedy bezprostředně po skončení mimořádné 23. schůze.

Jednu větu - krátké zdůvodnění. Domnívám se, že jde o velmi vážnou věc, okolo které se objevila celá řada velkých nejasností, a domnívám se, že veškeré ty nejasnosti jsou dobrým důvodem k tomu, aby Poslanecká sněmovna tyto okolnosti vyšetřila. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. K návrhu programu ještě pan poslanec Payne.

 

Poslanec Jiří Payne: Děkuji za udělení slova. Vážená sněmovno, dovolte, abych se jménem klubu ODS připojil k návrhu na zřízení vyšetřovací komise se 46 podpisy členů klubu ODS v této věci. Jedná se o záležitost, která byla interpelována již přibližně před třičtvrtě rokem zde ve sněmovně. Je to vážný problém, který je potřeba prošetřit, a není žádná jiná možnost, jak to prošetřit, než na základě takového návrhu. Z hlediska procedurálního - podle jednacího řádu, navrhne-li alespoň 1/5 poslanců Poslanecké sněmovny tento návrh, pak sněmovna rozhodne hlasováním. V této věci, po mém soudu, neplatí právo veta klubů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Je-li tomu tak a je-li k dispozici onen seznam, potom máte samozřejmě, pane poslanče, pravdu. Já jsem přesně v tomto smyslu chtěl upozornit pana kolegu Lobkowicze, který má 36. Pan poslanec Gross.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP