Neautorizováno !


 

(16.40 hodin)

(pokračuje Hort)

Protože však předpokládám, že pravděpodobně do druhého čtení dojde, tak na rozdíl od pana předsedy vlády nesouhlasím se zkrácením doby projednávání ve výborech, ale navrhuji naopak prodloužení doby projednávání ve výborech o 20 dnů. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan poslanec Miloslav Kučera mladší, připraví se pan poslanec Pešán.

 

Poslanec Miloslav Kučera ml.: Paní předsedající, dámy a pánové, skutečně již podruhé v krátké době vláda předložila návrh zákona o státním intervenčním fondu. Slyšeli jsme zde od pana ministra i od pana zpravodaje, že bez tohoto intervenčního fondu nás nevezmou do Evropské unie. Chtěl bych vám tady v krátkosti zdůraznit, že naopak, pokud přijmeme návrh, který předkládá pan ministr a vláda, tak nás s takovýmto intervenčním fondem do EU skutečně nepřijmou.

Komisaři EU nás vybízejí, abychom připravili intervenční agenturu, která by realizovala společnou zemědělskou politiku po našem vstupu do EU tak, jak je tomu u členských států EU. To znamená, že bychom měli vytvořit důvěryhodnou organizaci, která bude schopna provádět intervenční nákupy, prodeje, provozovat programy na podporu vnitřního trhu a odpovídat za platbu vývozních subvencí a v příslušných případech také za vybírání cel u dovozů.

Je nutné si uvědomit, že intervenční agentury v zemích Evropské unie, většinou také nazývané jako platební agentury, v žádném případě nestanovují intervenční ceny, netvoří podpůrné programy ani nestanovují cla či vývozní subvence. Pouze realizují tyto společné postupy, nebo jinak řečeno, administrují tyto činnosti při důsledném oddělení schvalování, provádění a zúčtování plateb. V zemích EU jde tedy skutečně o platební agentury, které administrují jednotlivá opatření a programy společné zemědělské politiky, tedy administrují něco, co nikdy nevytvářejí, neupravují, nepozměňují ani nepřekrucují.

Zatím pouze podotýkám, že vedle toho, že nás komisaři Evropské unie k tvorbě takovéto instituce vybízejí, je nutné si uvědomit, že také zároveň říkají, že do roku 2006 k nám touto cestou žádné peníze z Evropské unie nepůjdou, tedy ani žádné jiné programy a činnosti společné zemědělské politiky nebudeme provádět, realizovat a administrovat.

Pokud chceme odstranit tuto záminku komisařů z EU pro oddálení našeho přijetí do Evropské unie, měli bychom skutečně vytvořit instituci podle jejich pravidel. Provázat dnešní platební agenturu již ustanovenou na Ministerstvu zemědělství s dalšími institucemi Ministerstva zemědělství tak, aby již dnes administrovaly poskytování dotací a podpor do zemědělství, administrovaly intervenční nákupy a prodeje, platbu vývozních subvencí a případně také vybírání příslušných cel u dovozů.

Stejně silný požadavek je na kvalitu kontroly objektivnosti a transparentnosti těchto činností. V žádném případě ale nesmí tato instituce si programy podpory ani subvencování sama vytvářet, nesmí stanovovat, které komodity a jakým způsobem bude intervenovat apod. Tato činnost musí zůstat mimo intervenční fond ze dvou důvodů. Jednak z důvodu splnění požadavků EU, jednak z logických a ekonomických důvodů, protože je více než zbytečné, abychom pracovníky, vysoce odborné, kteří dnes nástroje zemědělské politiky tvoří, do této organizace začlenili a za rok nebo rok a půl je zase z této organizace vyjímali. Tato opatření by totiž vůbec nebyla z roviny přijímání a vypovídání řadových pracovníků, ale z roviny rekonstrukce základní kostry organizace a funkčnosti této instituce.

Evropská unie po nás chce, abychom měli organizaci, která bude umět administrovat nástroje společné zemědělské politiky. Vůbec ne, aby se podílela na tvorbě těchto nástrojů. Z těchto důvodů lze snahu ministra zemědělství označit za mylnou a škodlivou. O skutečných důvodech, proč se tak vehementně snaží vytvořit všemocnou a samosprávnou organizaci disponující desítkami miliard korun ročně a všemi selekčními nástroji směrem k jednotlivým podnikatelům v zemědělství, se lze jen domnívat, ale objektivně lze prokázat, že jde o snahu plně v rozporu s požadavky EU, a pokud mu jeho představu umožníme naplnit, stane se bezprostředně takováto organizace předmětem kritik a výhrad komisařů EU a zase bude jedním z momentů oddalování našeho vstupu do Evropské unie.

Z těchto důvodů žádám sněmovnu, aby podpořila můj návrh na vrácení předlohy k přepracování, který tímto podávám, a aby vláda návrh zákona o státním zemědělském intervenčním fondu mohla překoncipovat tak, aby tato instituce nástroje zemědělské politiky realizovala a kontrolovala, ale aby se nezabývala jejich tvorbou a korekcí. Až do našeho vstupu do Evropské unie by tvorba a uplatňování nástrojů zemědělské politiky státu měly zůstat přímo na Ministerstvu zemědělství a zákonodárných sborech, jako je tomu nyní , nebo můžeme již dnes vytvořit jinou právní normu, způsob a formu tvorby nástrojů zemědělské politiky, která toto bude upravovat.

Dámy a pánové, myslím, že je před námi strategické rozhodnutí, a věřím, že vyslyšíte můj návrh na vrácení novely k přepracování. Zrovna tak se připojuji k návrhu kolegy Horta. V případě, že návrh sněmovna propustí do druhého čtení, bude se jednat o tak závažný zásah, abychom sladili tento návrh s Evropskou unií, že se připojuji k návrhu, aby byla prodloužena lhůta pro projednávání o 20 dnů. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kučerovi. Slovo má pan poslanec Pešán, připraví se pan poslanec Němec.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, jelikož mí předřečníci velice detailně a precizně upozornili a rozebrali největší vady předkládaného návrhu zákona, omezím se jen na několik záležitostí, které zde třeba nebyly do této doby zmíněny.

Jinak se ještě jednou musím vrátit k tomu, že jestliže koncem loňského roku zde byla předložena Poslanecké sněmovně první verze návrhu tohoto zákona, Poslanecká sněmovna vyjádřila svou vůli a svůj nesouhlas s určitými paragrafy tohoto zákona a na základě toho také tehdy předložený návrh zákona zamítla. Musím konstatovat, že nyní předložený návrh zákona je prakticky totožný. Jedná se o tři změny, které se podle mého názoru prakticky netýkají merita zákona. Nakonec mohu konstatovat, že i vláda konstatovala, že vzhledem k tomu, že text je prakticky shodný, upustilo se od nového připomínkového řízení. I stanovisko legislativní rady konstatuje, že se jedná prakticky o totožný text. Zdůrazňuji to proto, abychom si sladili své postoje, jestliže jsem to už jednou zamítli, a teď by to někteří chtěli znovu propustit.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP