Neautorizováno !


 

(16.10 hodin)

(pokračuje Fencl)

Současně bylo třeba do zákona zapracovat některé předpisy Evropského společenství, které v době tvorby zákona nebylo možné převzít, neboť technické předpoklady k jejich praktické realizaci to prostě neumožňovaly. Jedná se např. o zatřiďování masa opracovaných těl jatečních zvířat jako suroviny pro výrobu potravin metodou zvanou Seurop.

Předkládaný návrh novely zákona také nově upravuje oblasti, které byly dosud řešeny formou individuálního správního aktu, tzn. rozhodnutím hlavního hygienika, a do budoucna vzhledem k jejich charakteru je nesporně vhodné je řešit normativním způsobem.

Dále bylo třeba stanovit i povinnosti výrobcům, ale také dovozcům látek přídatných, pomocných nebo určených k aromatizaci, a to v případech, kdy tyto látky jsou určeny jak k další výrobě potravin, tak i k přímému prodeji spotřebiteli.

V souladu se záměry vlády byla do návrhu novely také zapracována ustanovení, která umožní vládě ukládat příslušná hospodářská opatření výrobcům, dovozcům a podnikatelům uvádějícím potraviny do oběhu v tzv. krizovém stavu, a to podle připravovaných zákonů z oblasti krizového řízení.

Ctěná sněmovno, z pohledu procesu harmonizace české legislativy s legislativou Evropského společenství je návrh novely zákona plně slučitelný s předpisy ES upravujícími tuto problematiku. Dovolte, abych konstatoval, že je též v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Proto vás prosím, abyste ho propustili do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Fenclovi a nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jaroslav Pešán.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, vládní návrh zákona, kterým se mění stávající zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, sněmovní tisk č. 546, který zároveň mění a doplňuje některé související zákony, zasahuje spolu s celou řadou dalších zákonů, např. veterinárním zákonem atd., do velice důležité a citlivé oblasti, jako jsou potraviny, jejich bezpečná výroba, distribuce a potažmo zdravotní nezávadnost. Jeho ambicí je stanovit povinnosti podnikatelů při výrobě potravin a tabákových výrobků, stanovit pravidla jejich uvádění do oběhu a stanovit kompetence státních dozorových orgánů kontrolujících dodržování povinností, které vyplývají z tohoto zákona.

Návrh, jak již zde bylo řečeno, reaguje jednak na některé nové skutečnosti, které nebyly známy v době tvorby stávajícího zákona č. 110, jednak na některé nové nebo novelizované předpisy Evropské unie týkající se např. značení potravin, dále řeší uvádění do oběhu potravin tzv. nového typu, což jsou mj. potraviny vyrobené např. z geneticky modifikovaných organismů. Řeší rovněž záležitosti, které nebylo možno zahrnout do stávajícího zákona, jelikož v době jeho tvorby nebyly technické předpoklady k jejich praktické realizaci. Je to např. objektivní zatřiďování masa a další.

Konečně i praxe ukázala na celou řadu nejasností ve stávající platné normě a tato předloha na ně částečně reaguje. To vše je důvodem, abych jako zpravodaj doporučil Poslanecké sněmovně propuštění tohoto návrhu zákona do druhého čtení.

Ovšem na druhé straně je mou povinností zpravodaje upozornit, že návrh zákona má také celou řadu nedostatků, kdy dle mého názoru jde v některých ustanoveních nad rámec oné hranice zabezpečující zdravotní nezávadnost potraviny a jejího přehledného značení a kdy jediným výsledkem této snahy budou zvýšené finanční náklady pro výrobce, přepravce a prodejce, které se potažmo promítnou zcela určitě v ceně potravin.

Dále mi schází v tomto návrhu vyjasnění a zpřesnění kompetencí jednotlivých kontrolních orgánů tak, aby nedocházelo ke křížení jejich kontrolních činností. A jestliže hovoříme i v souvislosti s tímto návrhem zákona o Evropské unii, musím zdůraznit, že to byla právě reakce Bruselu, která upozorňovala na nedořešené kontrolní kompetence týkající se konkrétně kontroly na úseku potravin a surovin živočišného původu a upozorňovala na nedostatečné kompetence veterinární kontroly ve srovnání s Evropskou unií, kde je na tomto úseku nejvyšší úřední autoritou. Tento návrh na tuto připomínku nereaguje.

Za zmínku ještě stojí skutečnost, že návrh zákona se odvolává v některých případech na zákony, které buď ještě nejsou schváleny Poslaneckou sněmovnou, nebo nejsou ani předloženy do Poslanecké sněmovny, jako je např. zákon o ochraně veřejného zdraví či zákon o krizovém řízení a další.

Nicméně vše, co jsem uvedl, je možno dle mého názoru napravit při projednávání ve výboru, a proto ještě jednou doporučuji Poslanecké sněmovně propustit návrh zákona do druhého čtení. Zároveň chci navrhnout Poslanecké sněmovně prodlouženou lhůtu k projednání o 20 dní. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Pešánovi a otevírám obecnou rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak, končím obecnou rozpravu k tomuto bodu.

Vzhledem k tomu, že nezazněl návrh na vrácení ani na zamítnutí předloženého návrhu, budeme se nyní zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

V hlasování pořadové číslo 73 rozhodneme o přikázání tohoto návrhu zemědělskému výboru.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 73. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 73 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 148 pro něj vyslovilo 121 a nikdo nebyl proti.

 

Pan zpravodaj navrhl prodloužit termín pro projednávání tohoto návrhu ve výborech o 20 dnů. Je tomu tak, pane zpravodaji? Ano.

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 74, které zahajuji. Kdo souhlasí s prodloužením lhůty pro projednání tohoto návrhu ve výborech o 20 dnů? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 74 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 149 vyslovilo 104 a 20 bylo proti.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru a lhůta pro jeho projednání ve výboru byla prodloužena o 20 dnů.

 

Dalším bodem je

 

44.
Vládní návrh zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu
a o změně některých dalších zákonů (o Státním zemědělském intervenčním fondu)
/sněmovní tisk 547/ - prvé čtení

 

Nejprve vám chci oznámit, že předseda vlády v průvodním dopise požádal o zkrácení lhůty pro projednání tohoto návrhu o 20 dnů.

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr zemědělství Jan Fencl, kterého prosím, aby se ujal slova.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP