Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
O výboru

Rámcový popis činnosti

Z historie
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj je ustavován od roku 1992. V zákonodárných sborech socialistické republiky obdobný výbor neexistoval, s ohledem na tehdejší státní zřízení měl po obsahové stránce projednávaných záležitostí k výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pravděpodobně nejblíže výbor pro národní výbory a národnosti. Výbor obdobného označení se nevyskytoval ani v parlamentech první republiky. V 90. letech výbor projednal reformu samosprávného uspořádání, vznik krajského zřízení, přesun působností z okresů na vyšší samosprávné celky a na obce a další významné reformní kroky.

Ze současnosti
Do roku 2006 do agendy výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj patřila i problematika životního prostředí, které se nyní věnuje samostatný výbor. Věcná specializace výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj je velmi široká. Návrhy, které výbor projednává, obvykle spadají do věcné agendy Ministerstva vnitra (s výjimkou vnitřní bezpečnosti), Ministerstva pro místní rozvoj a dříve též Ministerstva informatiky, která jsou zároveň klíčovými partnery výboru na straně exekutivy a Ministerstva financí.

Aktuální agenda 6. volebního období

Projednávání zákonů
Návrhy zákonů se projednávají ve výborech mezi prvním a druhým čtením. Výbor projednává převážně zákony, jejichž předkladatelem je vláda. Projednávání zákona ve výboru uvádějí příslušní ministři. V minulém volebním období výbor projednával mj. novelizace klíčových zákonů týkajících se veřejné správy či územního uspořádání, například novelizaci stavebního zákona, zákona o místním referendu, katastrálního zákona, zákona o cestovních dokladech, zákona o obcích, koncesního zákona, zákona o veřejných zakázkách či zákona o volbách do zastupitelstev krajů, zákona o rozpočtovém určení daní. Projednání návrhu zákona končí přijetím usnesení výboru, v němž výbor doporučí či nikoli schválení návrhu zákona Poslaneckou sněmovnou. Část členů výboru (nejméně pětina všech jeho členů) může k projednávanému návrhu zákona připravit oponentní zprávu.

Kontrola vlády
Každý výbor má právo předvolat člena vlády i vedoucího jiného ústředního správního úřadu a žádat od nich informace a vysvětlení. Kontrola vlády v činnosti výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj spočívá zejména v projednávání koncepčních materiálů, dále
se výbor podílí i na projednávání příslušných kapitol státního rozpočtu a státního závěrečného účtu včetně významné kapitoly územních rozpočtů, jíž se rozdělují prostředky obcím a krajům. Výbor projednává každoročně rozpočet Státního fondu rozvoje bydlení. Výbor průběžně monitoruje činnost Ministerstva pro místní rozvoj včetně rozdělování prostředků ze zdrojů EU.

Zahraniční styky, evropská agenda a další aktivity
Výbor udržuje zahraniční styky s partnerskými výbory v jiných evropských i mimoevropských parlamentech. Výbor pořádá anebo spolupořádá semináře k aktuálním otázkám.

Jednání výboru
Schůze svolává a řídí předseda výboru. Předseda je rovněž povinen svolat schůzi výboru, pokud tak stanoví Poslanecká sněmovna anebo o to požádají alespoň dvě pětiny všech členů výboru. O pořadu jednání se usnáší výbor na návrh předsedy. Pokud člen výboru žádá o doplnění bodu pořadu, musí s tím vyslovit souhlas tři pětiny členů výboru. Schůze výboru jsou veřejné, na návrh je však možno prohlásit schůzi za neveřejnou. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna alespoň třetina všech jeho členů, k platnosti usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.

Podvýbory
— Podvýbor pro cestovní ruch (předsedkyně Mgr. Zdeňka Horníková – ODS)
— Podvýbor pro územní rozvoj a fi nancování veřejné správy (předseda Mgr. Václav Horáček – TOP 09-S)
— Podvýbor pro veřejnou správu a informační systémy (předseda Ing. Jaroslav Krupka – ODS)
ISP (příhlásit)