Neautorizováno !


(20.20 hodin)

 

Poslanec Martin Kupka: Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, milé kolegyně, milí kolegové, já bych se rád přihlásil k pozměňovacímu návrhu, který je v systému veden pod číslem 3902. Týká se budování nových kapacit škol v blízkosti velkých měst. Je to téma, které v tuto chvíli hoří, vlastně plápolá poměrně velkým plamenem. Ten problém bohužel dále roste, nedaří se najít dost finančních prostředků na to, aby v blízkosti velkých měst vyrostly nezbytné kapacity pro vzdělávání dětí.

Provedli jsme základní průzkum toho, jaký je reálný požadavek, reálná potřeba jen ve Středočeském kraji, v prstenci kolem Prahy, a v nejbližších pěti letech je třeba doinvestovat budování kapacity škol minimálně 4 mld. korun. Je to výhled přibližně čtyř až pěti let. Jsou to naprosto reálná čísla sebraná na základě podrobného průzkumu, dotazů starostů měst a obcí v blízkosti Prahy. A je na České republice, aby se s tímto problémem vypořádala. V situaci, kdy je bohužel stále zablokovaná bytová výstavba v Praze, se dál stupňuje tlak zejména na menší obce v blízkosti Prahy, aby uvolňovaly ve svých územních plánech místa pro bytovou výstavbu. Někteří starostové a starostky už dupli na brzdu a neumožňují to, jinde ale bohužel tomu tlaku podléhají, nebo mu v minulých letech podlehli, a je jasné, že bez vybudování potřebné kapacity nebude možné zajistit základní úkol obcí a měst a české veřejné správy - zajistit prostor pro vzdělávání dětí školou povinných.

Na základě toho, opakuje se situace z loňského roku, si dovoluji navrhnout posílení dvou konkrétních programů, jednoho programu, který má ve správě Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jedná se o program podpory vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí. Tento program by se zvýšil o částku 300 mil. korun. A další je známý program, který spravuje Ministerstvo financí, a týká se právě posilování kapacity škol v blízkosti velkých měst, tedy nejen Prahy, přesný název programu je Podpora rozvoje a obnovy obecní materiálně technické základny regionálního školství, konkrétně jde o dotační subtitul 298D21. V tomto případě by se mělo jednat o zvýšení o 200 mil. korun na příští rok. To jsou alespoň základní finanční prostředky, které umožní ten problém zmírnit, a je nezbytně nutné s podobnými částkami počítat i v příštích letech.

Jedná se opravdu o naprosto reálnou potřebu území, nejedná se o data vycucaná z prstu, ale o obraz reálné situace území kolem Prahy, s tím, že tu částku půl miliardy korun jsme se snažili najít ve výdajové kapitole 322 Podpora podnikání, tak je ten pozměňovací návrh přesně koncipován. S ohledem na to, že vzdělávání je nepochybně prioritou i této vlády, ten problém se netýká jenom toho, zda a v jaké kvalitě budeme schopni vzdělávání poskytovat, ale zda vůbec budeme schopni poskytovat vzdělávání, protože v případě, že se tu kapacitu nepodaří vybudovat, znamenalo by to pro děti z těch míst dojíždět denně třeba 20 až 30 km do nejbližší školy, která volnou kapacitu má.

Děkuji mnohokrát za pochopení i za zhodnocení těch reálných ukazatelů, reálných čísel, a za podporu tohoto pozměňovacího návrhu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kupkovi. Nyní pan poslanec Marian Jurečka. Připraví se Lukáš Bartoň.

 

Poslanec Marian Jurečka: Krásný dobrý podvečer. Pane předsedající, kolegyně, kolegové, protože už je poměrně pokročilá hodina, nechci dlouze zdržovat, tak se chci přihlásit k pozměňovacím návrhům, které jsem předložil k návrhu státního rozpočtu, a sice pod č. 3876 to je pozměňovací návrh, který se týká problematiky kůrovce, a sněmovní dokument č. 3877, který se týká pozemkových úprav. Jenom stručně vysvětlím.

Navrhuji ve prospěch kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa navýšit specifický ukazatel pozemkové úpravy o 500 mil. korun a tyto finanční prostředky vzít z kapitoly 396 Státní dluh, obsluha státního dluhu. Co tím sleduji, je navýšení rozpočtu pozemkových úprav jako smysluplné reakce na klimatickou změnu a na to, jak efektivně zadržet vodu v krajině, jak eliminovat erozi, jak podpořit krajinné prvky, remízky, jak prostě extravilánům obcí dát šanci, aby mohly v této věci být, řekněme, lépe chráněny, a investovat prostě do těch adaptačních opatření na změnu klimatu.

Druhý pozměňovací návrh se týká zvýšení kapitoly 329 Ministerstva zemědělství, specifický ukazatel podpora lesního hospodářství pro opatření na kompenzace způsobené kůrovcem, v částce 4 mld. a tyto finanční prostředky vzít z kapitoly 369 Státní dluh, opět. Jde mi o to, že za roky 2017, čtvrtý kvartál, a za celý rok 2018 jsou dnes již vypláceny kompenzace majitelům lesů. Jedná se především o problém těch nejmenších majitelů, kteří jsou dneska v extrémně těžké a tíživé situaci. A pro rok 2019, kdy tito lidé musí podle zákonů těžit, bojovat s kůrovcem, s tou kalamitní situací, která je za poslední dva roky extrémně složitá, nejsou v návrhu rozpočtu vyčleněny žádné peníze. Podle odhadů odborné lesnické veřejnosti je kvalifikovaně odhadnutá částka minimálně 4 mld. korun, to bude potřeba na dokrytí těchto škod, které ten kůrovec a kalamitní situace v lesích způsobuje. Já bych byl velice rád, kdybychom toto zvážili, protože ty peníze tak či onak stejně budou muset být v příštím roce vyplaceny a tady by byl jasný vzkaz těm majitelům lesů: ano, vláda si ten problém uvědomuje, Sněmovna si to uvědomuje, je schopna na to reagovat a dát vám jasný vzkaz, když budete bojovat s kalamitní situací, budete se snažit ji přibrzdit, zpomalit a tak dále, tak my vám následně budeme ty náklady také kompenzovat.

Děkuji za případnou podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní Lukáš Bartoň. Připraví se Jakub Janda. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji za slovo. Rád bych představil své tři pozměňovací návrhy. Jedná se o sněmovní dokument 3780. V tomto pozměňovacím návrhu se zabýváme navýšením platů učitelů o 5 %. Když jsme toto projednávali na školském výboru, tak dle informací Ministerstva školství na to, aby se navýšily platy dle našeho usnesení z roku 2017, schází v rozpočtu školství 26 mld. Vzhledem k tomu, že je nereálné o 26 mld. toto navýšit, tak v souladu se Svazem průmyslu a obchodu a odborovými svazy jsme předložili navýšení aspoň o 5 mld. Když se to projednávalo v rozpočtovém výboru i ve školském výboru, tak byl problém s kapitolami. Nyní předkládáme v tomto dokumentu trochu jiné kapitoly.

Menší kompromisní návrh je pak sněmovní dokument 3782, který počítá pouze se 3 %, se 3 mld. Jak jsem slyšel přes den, je už několikrát navržen v podobném znění. Rádi se potom připojíme při podpoře těch ostatních.

Ve sněmovním dokumentu 3783 se uvažuje o platech vysokoškolských učitelů. Zatímco bylo deklarováno, že platy ve státní správě porostou o 1,5 tis., tak vysokoškolské odborové svazy spočítaly, aby toto bylo splněno i u platů vysokoškolských učitelů, tak je potřeba navýšit jejich kapitolu o 320 mil. Proč k tomu nedošlo? Bylo zdůvodněno, že vysokoškolští učitelé mají mzdy, nikoliv platy, proto jim nemusí růst mzdy o 1,5 tis. korun jako platy ve státní správě. Já myslím, že tento důvod je směšný. Proto navrhujeme, aby i mzdy vysokoškolských učitelů rostly stejně jako platy ve státní správě.

Toť všechny mé návrhy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Jakub Janda. Připraví se Petr Bendl. Prosím, máte slovo, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP