Neautorizováno !


(20.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Kozlové. Nyní paní poslankyně Pavla Golasowská, připraví se Jan Bartošek. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo, pane předsedající. Pěkný večer, vážené kolegyně, vážení kolegové. Chtěla bych vám představit za KDU-ČSL pozměňovací návrh ohledně navýšení financí na sociální služby, který předkládám společně s kolegou Vítkem Kaňkovským.

Víme, že systém financování sociálních služeb je dlouhodobě zanedbán. Letos jsme byli opět svědky toho, že jsme tady často jednali ohledně navýšení financí v sociálních službách, které tam scházely, a tomu se chceme právě tím pozměňovacím návrhem vyhnout, aby v příštím roce sociální služby a poskytovatelé věděli, s jakými finančními prostředky budou hospodařit. Je to pro ně zásadní a klíčové. Je to pro ně klíčové proto, aby měli finance na platy pracovníků, jednak pracovníků v sociálních službách, ti, kteří jsou v přímé péči s klienty, ať už u lůžek, ať už s klienty handicapovanými a v dalších službách. Jenom bych možná připomněla, jaký je plat pracovníka v sociálních službách - 23 až 25 tis., sociálního pracovníka, který má vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání, kolem 28 tis., přičemž průměrná mzda je 34 105 korun. Vím, že asi dvě třetiny zaměstnanců na průměrnou mzdu nedosáhnou, ale musíme si říct, že tito pracovníci pracují s živými bytostmi, s lidmi a je třeba, abychom předcházeli syndromu vyhoření, je tam taky vysoká fluktuace a je třeba, aby tito lidé byli pořádně zaplaceni.

Proto navrhujeme v našem pozměňovacím návrhu zvýšení výdajů kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí ve specifickém ukazateli neinvestiční nedávkové transfery o částku 1 439 mil. korun. Zároveň navrhujeme snížení výdajů kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí ve specifickém ukazateli dávky pomoci v hmotné nouzi o částku 300 mil. Dále navrhujeme snížení výdajů kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí ve specifickém ukazateli dávky státní sociální podpory a pěstounské péče o částku 300 mil. korun. Za další navrhujeme snížení výdajů kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí ve specifickém ukazateli aktivní politika zaměstnanosti o částku 600 mil. korun. A ještě navrhujeme snížení výdajů kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa ve specifickém ukazateli výdaje na financování programů EU o částku 239 mil korun. Proto prosím o podporu tohoto pozměňovacího návrhu a chci se k němu přihlásit pod číslem sněmovního dokumentu 3788. Děkuji za podporu.

A zároveň bych ještě chtěla poprosit o podporu pozměňovacího návrhu, který tady přede mnou přednesla kolegyně poslankyně Lenka Kozlová a který se týká navýšení financí na tištěná média a kulturní aktivity národnostních menšin, protože tento specifický ukazatel je několik let podfinancován a je třeba, aby tam došlo k navýšení. Děkuji za podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Golasowské. Nyní pan poslanec Jan Bartošek, připraví se pan poslanec Martin Kupka. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Bartošek: Dámy a pánové, pěkný večer. Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Chtěl bych se zde přihlásit ke čtyřem pozměňujícím návrhům. Jedná se o sněmovní dokument pod číslem 3703, dále sněmovní dokument 3704, dále sněmovní dokument 3705 a 3706. Každý z těchto návrhů jednotlivě krátce odůvodním.

První návrh obsahuje možnost zvýšit výdaje v kapitole 304 Úřad vlády České republiky v průřezovém ukazateli program protidrogové politiky o částku 35 mil. Účelem přesunutých finančních prostředků je zajištění fungování prevence a péče v oblasti protidrogové politiky alespoň na úrovni letošního roku, se zohledněním již letošního nežádoucího poklesu výdajů na dotace na protidrogovou politiku z Ministerstva zdravotnictví. Bez navýšení těchto financí dojde k rozpadu sítě protidrogových služeb, která v současné době zajišťuje prevenci a léčbu pro desítky tisíc klientů po celé České republice.

Druhý návrh v kapitole 308 Národní bezpečnostní úřad zvyšuje částku v položce výdaje celkem o 8 mil. korun. Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu a výdaje na zabezpečení plnění úkolů vlastního úřadu zvyšuje za účelem výstavby nového ústředního registru. V ústředním registru se evidují oddělené utajované dokumenty Organizace Severoatlantické smlouvy, utajované dokumenty Evropské unie a utajované dokumenty ostatních subjektů cizí moci, a to v samostatných jednacích protokolech pro každý stupeň utajení. V ústředním registru je dále veden seznam všech registrů na území České republiky a seznamy zaměstnanců úřadu, kterým lze umožnit přístup k utajovaným informacím, např. organizace Severoatlantické smlouvy, Evropské unie nebo ostatních subjektů cizí moci.

Třetí návrh se týká Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost a informační bezpečnost. Tam se ukazatel výdaje celkem zvyšuje o 41 mil. korun. Zde chci navýšit výdaje na dobudování a rozvoj IT infrastruktury Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost a rozvoj softwarové a hardwarové infrastruktury pro ochranu před kybernetickými útoky. Konkrétně se jedná o vybudování neutajované sítě v Praze, geograficky oddělené záložní pracoviště vládního CERT pro případ nedostupnosti provozu primární lokality v Brně, dále nákup měřicí techniky a nákup šifrátorů pro utajovanou síť NÚKIBu. Navrhované opatření pokryje základní potřeby státu na zajištění potřebného rozvoje a bezpečného fungování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.

Poslední návrh se opět týká Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Tam se ukazatel výdaje celkem zvyšuje o 12 517 428 korun. Navrhované změny mají za cíl narovnat neodůvodněné rozdíly v platech zaměstnanců NÚKIBu oproti zaměstnancům ve státní službě a dorovnat finanční prostředky potřebné na plánované změny nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejné správě a základní fungování úřadu.

Vážené paní poslankyně, poslanci, paní ministryně, doufám, že tyto pozměňující návrhy dojdou u vás podpory, protože se to týká bezpečnosti České republiky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Bartoškovi. Nyní pan poslanec Martin Kupka, připraví se Marian Jurečka. Máte slovo, pane poslanče.***
Přihlásit/registrovat se do ISP