Neautorizováno !


(19.20 hodin)
(pokračuje Výborný)

Návrh je jednoduchý. V návrhu státního rozpočtu předkládá vláda plán 6,577 mld. atd. na výdaje platů zaměstnanců v pracovním poměru, vyjma zaměstnanců na služebních místech, a to v resortu Ministerstva spravedlnosti. Dlouhodobě řešíme situaci, kdy justiční čekatelé a asistenti soudců, kteří se zpravidla připravují na roli soudce, mají výrazným způsobem nižší platy, které nekorespondují s požadavky na kvalitu jejich práce, včetně tedy požadavku mimochodem na vzdělání, kterého mají zaměstnanci těchto postech dosahovat. Proto navrhuji navýšení toho ukazatele 100 mil. korun a využít tyto prostředky právě na zvýšení platů justičních čekatelů a asistentů soudců. Pokud chceme skutečně, aby celá soudní soustava fungovala co nejlépe, nejefektivněji, tak si myslím, že je potřeba tuto drobnou úpravu skutečně v rozpočtu akceptovat.

Druhý návrh, který je načten pod číslem sněmovního tisku 3708, se týká vlastně podobné kapitoly, o které mluvila už moje předřečnice paní kolegyně Pekarová Adamová, a sice navrhuji jednak snížit výdaje v kapitole 398 Všeobecná pokladní správa v tom specifickém ukazateli sociální výdaje, náhrady, neziskové a podobné organizace, a to v ukazateli, v položce Český svaz bojovníků za svobodu o částku 5 mil. korun, a naopak zvýšit výdaje v kapitole 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v ukazateli podpora činnosti v oblasti mládeže o částku 5 mil. korun.

Já zde chci podpořit rozvoj volnočasových aktivit a organizací, jako je Skaut, Pionýr a další. Když si vezmeme koncepci podpory mládeže pro období 2014-2020, kterou schválila vláda České republiky 12. května 2014, tak jedním z cílů je podporovat rozvoj organizací pracujících v neformálním a zájmovém vzdělávání s důrazem na kvalitu vzdělávání. Podpora práce s mládeží přitom meziročně klesala až do roku 2012, kdy se tento trend podařilo zastavit obrátit, podpora v roce 2014 byla i tak cca o třetinu nižší než v roce 2007. Od roku 2008 se každoročně zvyšuje počet žadatelů, kteří žádají o finanční podporu v dotačních a rozvojových programech Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v odboru pro mládež. V některých organizacích je meziroční nárůst členské základny až 10 %, což znamená samozřejmě tisíce nových dětí, které přicházejí do mimoškolních aktivit. Mimoškolní aktivity slouží i k osobnostnímu rozvoji těchto dětí a ten dotační titul, který si dovoluji navrhnout navýšit o tu částku 5 mil. korun, směřuje do investic, tzn. pro činnost, kterou potřebují tyto organizace pracující s dětmi a s mládeží právě na výstavbu či renovaci kluboven, táborových základen, různých chalup pro víkendové akce atd. Některé organizace vlastně stále ještě nedokázaly opravit zdevastované majetky, které byly Sněmovnou převedeny z Fondu dětí a mládeže, do kterého byl převeden původně majetek bývalého SSM.

Jsem přesvědčen o tom, že tato symbolická pomoc v řádu pouhých 5 mil. korun má přesto smysl, protože si vezměte, kolik táborových základen či kluboven by se za to dalo opravit. A ten prostor, odkud můžeme ty prostředky vzít? Jsem přesvědčen o tom, že skutečně Český svaz bojovníků za svobodu se vzdálil vlastně od těch ideálů a hodnot, kterými se tato organizace zaštiťuje. Když se podíváme na projevy některých vrcholných představitelů této organizace, tak bohužel tyto projevy nás často posouvají do doby před rokem 1989. A já jsem přesvědčen o tom, že není důvodu, aby stát podobnou organizaci takto podporoval, zvláště v situaci, kdy Ministerstvo vnitra i ve svých zprávách uvádí, že tato organizace úzce spolupracuje s organizacemi, které jsou bezpečnostním rizikem pro Českou republiku, s organizacemi, které jsou v kontaktu s extremismem a s extremistickými subjekty. Jsem přesvědčen o tom, že ty prostředky budou účelně vynaloženy právě na podporu organizací, které se věnují našim dětem a mládeži.

Děkuji za podporu těchto dvou návrhů a děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Marku Výbornému. Nyní pan poslanec Jiří Mihola, připraví se Pavel Plzák.

 

Poslanec Jiří Mihola: Dobrý večer, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já mám nachystáno, respektive do systému jsem vložil celkem šest pozměňovacích návrhů, tak je vezmu jeden po druhém i s krátkým komentářem, nebo budu se snažit co nejkratším.

První pozměňovací návrhy se týkají oblasti školství. Všichni víme, že školství, nebo to, myslím, naprostá většina z nás říká, že je priorita. Jsem si jist, že je to také nejlepší investice do budoucnosti naší země, a to neříkám já jako učitel pouze, ale říkají to i mnozí slovutní ekonomové, že jedna koruna nebo jedno euro, jak chcete, vložené do školství se nám vrátí šestkrát.

Takže první pozměňovací návrh je v systému pod číslem 3890 a týká se nadtarifní složky mzdy, tedy nenárokové složky mzdy, která v rámci toho avizovaného, slibovaného navýšení měla být vyšší, než jak tomu je. Tak bychom chtěli jako KDU-ČSL přispět k tomu, aby se to co nejvíce přiblížilo tomu původnímu slibu. Takže ve vládním návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 se navrhuje provést změny spočívající ve zvýšení výdajů ve prospěch kapitoly 330 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Navrhuje se zvýšení výdajů regionálního školství a přímo řízených organizací o 3 mld. korun, tedy ve zmíněné kapitole 333 v části souhrnné ukazatele navýšit v ukazateli výdaje celkem částku 226 467 000 210 korun o celkem 3 mld. V části specifické ukazatele - výdaje dále navýšit položku výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací o 3 mld. korun, tj. částku 161 482 083 817 korun nahradit částkou 164 482 083 817 korun. Zvýšení výdajů rozpočtové kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se navrhuje kompenzovat snížením kapitoly státní dluh o 3 mld. korun, tedy v kapitole 396 Státní dluh se navrhuje v části souhrnné ukazatele snížit v ukazateli výdaje celkem částku 43 810 880 286 korun o celkem 3 mld. V části specifické ukazatele - výdaje snížit položku obsluha státního dluhu - vnitřní dluh o 3 mld. korun.

Co se týká té argumentace, aspoň krátce. Dosavadní tempo navyšování platů učitelů nepřináší úplně ten kýžený efekt, jak bychom potřebovali. Kvalifikovaní učitelé nadále odcházejí ze školství za lepšími platy a lepšími pracovními podmínkami. Učitelé, kteří v minulosti přestali učit, se do škol zatím nevracejí. Čerství absolventi pedagogických fakult do škol nenastupují nebo brzy školství opouštějí. Hlavní příčinou je nepochybně to, že průměrný plat českého učitele činí pouhých 61 % průměrné mzdy vysokoškolsky vzdělaného zaměstnance v České republice, což je nejméně ze všech států OECD. Ty další příklady pro zkrácení nebudu uvádět, ale je jasné, že potřebujeme posílit nenárokovou složku mzdy, která přispěje k motivaci učitelů a jejich lepšímu a spravedlivému ohodnocení.

Přecházím ke svému druhému pozměňovacímu návrhu, který se opět týká Ministerstva školství, nebo školství jako takového. Je v systému pod číslem 3891 a týká se příplatků za třídnictví. Tedy v kapitole 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se navrhuje v části souhrnné ukazatele navýšit v ukazateli výdaje celkem částku 226 467 000 210 korun o celkem 2 mld. V části specifické ukazatele - výdaje dále navýšit položku výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací o 2 mld. Kč. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP