Neautorizováno !


(19.10 hodin)
(pokračuje Skopeček)

Myslím si, že z různých teorií byrokracie je zřejmé, že jednotlivé státní instituce, ústřední orgány se snaží maximalizovat svůj rozpočet bez ohledu na to, jestli to společnosti přináší pozitivní, nebo negativní konsekvence. Je to prostě princip, který platí pro všechny veřejné instituce a jejich vedení, že je zkrátka jejich motivem zvětšovat svůj úřad, zvětšovat svůj rozpočet, zvětšovat počet úředníků, zvětšovat počet té agendy, a myslím si, že je potřeba jít proti tomuto trendu, a proto, jak jsem říkal, v těchto čtyřech kapitolách navrhuji snížení provozních výdajů v konkrétních položkách, které jsou v mém pozměňovacím návrhu uvedeny u každého o 3 procenta, celkově to tedy dělá, ještě jednou, částku 1 282 189 260 korun.

Poslední pozměňovací návrh, který podávám samostatně mimo komplexní pozměňovací návrh ze strany klubu občanských demokratů, je pozměňovací návrh, který jsem vložil do systému a dostal přidělené číslo 3907. V rámci tohoto pozměňovacího návrhu snižuji výdajovou kapitolu 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu o částku 400 mil. korun, konkrétně jde o výdaj na dotace na strategické investiční akce, a stejně jako v předchozích pozměňujících návrzích navrhuji tuto částku převést do výdajové kapitoly 396 Státní dluh ve specifickém ukazateli obsluha státního dluhu.

Ta argumentace, proč nepodporovat, to je snaha snížit částku, která je poskytována na investiční pobídky. A ta logika, proč neposkytovat investiční pobídky, je stejná jako v tom případě prvním: v podpoře exportu zkrátka investiční pobídky přispívají k nefér konkurenci, kdy nejprve ostatní daňoví poplatníci, případně firmy a podnikatelé musejí uspět na konkurenčním trhu, musejí vydělat peníze, musejí realizovat zisk, ze kterého platí státu daně, který pak tyto daně vydělané firmami přerozdělí firmám jiným, často firmám ziskovým, velkým korporacím, které podle mého názoru takovouto pomoc nepotřebují, a naopak to ještě více pokřivuje strukturu naší ekonomiky ve prospěch velkých mezinárodních korporací a jde to na úkor zejména malých a středních firem, které si sáhnou na jakékoli dotace či pobídky mnohem složitěji, než je to právě u těchto velkých korporací. Tedy z tohoto důvodu, abychom snížili míru pokřivování tržního prostředí, abychom neomezovali důležité cenové signály v celé ekonomice, navrhuji snížit podporu investičním pobídkám právě o 400 mil.

To byly mé čtyři pozměňovací návrhy. Kritiku rozpočtu jako celku jsem již přednesl při prvním čtení a bezesporu se vrátím k této kritice i v rámci třetího čtení. Teď jsem představil své pozměňovacími návrhy a považuji to za dostačující. Děkuji pěkně za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Skopečkovi. Než dám slovo s přednostním právem paní poslankyni Adamové Pekarové, přečtu dvě omluvy došlé předsedovi Sněmovny, a to pana poslance Pavla Bělobrádka a pana poslance Jiřího Kobzy. Kolega Mihola posečká s přednostním právem. Paní poslankyně Markéta Adamová Pekarová, prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji vám za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, vzhledem k pokročilé hodině velmi jasně, stručně. Naše priority jsou školství, vzdělávání obecně, proto se to projevuje i v pozměňovacích návrzích, které předkládáme. Stejně je tak tomu v protidrogové prevenci, protože to považujeme za klíčovou oblast, kterou vláda ve svém navrhovaném rozpočtu značně podceňuje. Proto představím svých pět pozměňovacích návrhů.

První se týká platů ve školství. Chceme, aby byl skutečně dodržen slib, který byl učitelům dán, aby jim mohly být zvýšeny platy o 15 %. Proto tedy navrhuji, aby kapitola Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byla navýšena ve specifickém ukazateli výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací o 5,5 mld. korun. V praxi to povede ke zvýšení mezd o zhruba 3 500 korun, a tím částečnému přiblížení se závazku, který sama vláda dala.

Další oblast, která ve školství je podle našeho názoru nedostatečně v rozpočtu zohledněna, je, že přibývá ve školách asistentů pedagogů a samozřejmě školy nejsou nafukovací a prostory, které jsou pro ně potřeba, tedy začínají být nedostatkové. Je nutné, aby školy měly možnost takovéto prostory rozšiřovat, a také chceme, aby docházelo i k dostatečnějšímu lepšímu finančnímu ohodnocení samotných asistentů pedagogů. Proto opět v této kapitole 333 navrhuji, aby v tom samém ukazateli byly navýšeny výdaje o částku 2 mld. za účelem zvýšení platů asistentů pedagogů a o částku 1 mld. za účelem vybudování zázemí právě pro asistenty pedagogů.

Kapitoly Ministerstva školství se týká také můj třetí pozměňovací návrh. Tím navrhuji zvýšit výdaje na program protidrogové politiky. Cílem tohoto programu je podpořit prevenci opatření vedoucích ke snížení sociálních a zdravotních rizik spojených s užíváním legálních, ale i nelegálních návykových látek. Ke snížení dochází na vrub rozpočtu Kanceláře prezidenta republiky, přesněji plánovaných výdajů na pracovní cesty po České republice i zahraničí. Snížením rozpočtu na polovinu plánované částky dojde k alespoň částečnému snížení negativních dopadů cest, které pan prezident pořádá a na nichž ne v souladu s politikou vlády reprezentuje Českou republiku.

Programu protidrogové politiky se pak týká i další pozměňovací návrh. Tím navrhuji kompenzovat meziroční snížení finanční podpory pro boj se závislostmi o 30 mil. korun. Bez těchto peněz určených pro služby poskytující protidrogovou prevenci, prevenci přenosu infekčních chorob u závislých, kontaktní centra a terénní programy může dojít nejenom k zvýšení počtu drogově závislých, ale zejména zvýšení výskytu všech souvisejících negativních jevů, jako jsou různá onemocnění a nežádoucí socioekonomické jevy. V tomto případě se jedná o nižší částku 30 mil. a navrhuji v rámci kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví zvýšit výdaje v tomto objemu ve specifickém ukazateli program protidrogové politiky.

A konečně poslední pozměňovací návrh se týká posílení financování aktivit spolků, které plní dlouhodobě své poslání v oblasti... konkrétně se jedná ve vzdělávací, je to pro Ústav pro studium totalitních režimů a jeho projekty, které se týkají např. připomínek současného 30letého výročí sametové revoluce, či pro Československou obec legionářskou, která mj. dlouhodobě pečuje o válečné veterány a prezentuje historii bojů veteránů v zahraničí. Jedná se tedy o částky - pro Československou obec legionářskou 3 150 000 za účelem zajištění financování individuální péče a podpory válečných veteránů. A pro ÚSTR se jedná o tutéž částku za účelem zajištění financování činnosti ústavu. K posílení těchto dvou spolků dochází na vrub snížení rozpočtu pro Český svaz bojovníků za svobodu, který již několik let nenaplňuje své poslání, naopak spolupracuje s extremisty, vyznamenává různé kontroverzní osoby, bývalé komunisty apod., a jeho čelný představitel pronáší různé xenofobní projevy. Myslím si, že ty peníze budou účelněji vynaloženy v jiných kapitolách.

Čísla pozměňovacích návrhů ještě dlužím, je to 3839, 3840, 3841, 3842 a 3843. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni. Ještě jedno přednostní právo, a to pana předsedy Marka Výborného. Kolega Mihola je připraven. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážená paní ministryně, vládo, kolegyně, kolegové, rád bych zde představil a odůvodnil dva pozměňovací návrhy k zákonu o státním rozpočtu.

Ten první je v systému pod číslem 3707 a týká se konkrétně toho, že zde navrhuji zvýšení rozpočtu specifického ukazatele kapitoly 336 Ministerstvo spravedlnosti, který se týká platů zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech, o částku 100 mil. korun. Toto navrhuji převést snížením kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí v ukazateli aktivní politika zaměstnanosti. Opět je to snížení celkem o 100 mil. korun. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP