Neautorizováno !


(15.50 hodin)
(pokračuje Richterová)

Absolutně netvrdím, že to může pomoci všem, ale je to nástroj, a má to spočítáno Agentura pro sociální začleňování, takže vládní odbor ve spolupráci s úřady práce, že u 80 % lidí, rodin, domácností, kteří obdrželi takovou mimořádnou dávku, mimořádnou okamžitou pomoc právě na tu jistotu, na složení kauce na byt, tak 80 % těchto rodin po roce v tom bytě bydlelo. To je číslo z vládních dat. A mě strašně překvapilo, když se ukazuje, že právě možnost téhle kauce s 80procentní úspěšností ve finanční náročnosti 15 až 20 tisíc na rodinu, takže velice nízká částka, nevyužíváme. Že to systémově jako stát nepodporujeme a rozpočet že chce tuto částku, tento řádek, ponížit.

Takže se hlásím k pozměňovacímu návrhu číslo 3870, který právě má za cíl o 50 milionů navýšit možnost hrazení té kauce na byt. Je to skutečně nízká částka vzhledem k tomu, že to může pomoci několika tisícům rodin, většinou samozřejmě ti lidé několik tisíc uspořených mají, takže to může do standardního bydlení pomoci až pěti tisícům rodin. Na tom chci ukázat, jak efektivní může ta pomoc být, když je rychlá. To jsou kauce na byty a není to marginální problém. Žije v této zemi opravdu mnoho a mnoho tisíc lidí, pro které není potíž hrazení pravidelného nájmu, ale je pro ně potíž kvůli dvěma až třem nájmům, které je třeba uhradit předem, se do toho bydlení dostat. To je jedna skupina.

A potom samozřejmě jsou situace, kdy bez nějakého doprovázení řada lidí bydlení není schopna zvládnout. To samozřejmě tak je a pracují s tím všude ve světě. A tady se hlásím k pozměňovacímu návrhu číslo 3871 a ten se týká sociální práce, protože tak se nazývá to - já bych tomu říkala doprovázení. Jde o to, že vláda vyhlásila program Výstavba. Počítá mj. s výstavbou sociálních bytů, ale ty nemůžou v řadě případů fungovat právě bez toho doprovázení, bez sociální práce. A jelikož už v minulosti byla částka 400 milionů korun na celou sociální práci na obcích kritizována, byla moc nízká, tak navrhuji přesun dalších 200 milionů korun, aby obce měly tu sociální práci stabilně pokrytou a aby skutečně bylo pro ně důvěryhodné, že jako stát my podpoříme návrat lidí do společnosti přes toto doprovázení. Zase jde o něco, co ve finále, když si spočítáme, že to má dopad na to, co jsem zmiňovala, na úspěšnost dětí ve školách, na to, že jenom přes zajištění toho základního, což je bydlení, je tak možné chtít fungovat v té nástavbě, tak to mohou být nesmírně efektivně investované peníze.

Tímto se tedy hlásím k pozměňovacím návrhů 3870, 3871 a přála bych si, aby když už máme spočítaná data, že v 80 % případů po roce lidé v tom bytě, do něhož se dostali díky státní kauci, nadále bydlí, abychom takto efektivní nástroje, které znamenají investici v několika desítkách milionů korun, uplatňovali, abychom takovouto politiku dělali. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní požádám o vystoupení pana poslance Václava Votavu a připraví se pan poslanec Miroslav Grebeníček. Tak pane poslanče, máte slovo, prosím.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, členové vlády, chtěl bych se přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který je v systému pod číslem 3795, je to pozměňovací návrh, který podáváme společně s paní kolegyní Kateřinou Valachovou. Ten pozměňovací návrh zní: Navrhuje se zvýšit výdaje v kapitole 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve specifickém ukazateli výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací o částku 3 mld. korun. O prostředky uvedené se navrhuje snížit výdaje v kapitole 396 Státní dluh ve specifickém ukazateli obsluha státního dluhu.

Krátce k odůvodnění, možná trochu z historie. Vláda ČR přijala ve svém programovém prohlášení ze dne 27. 6. 2018 závazek růstu platů učitelů do roku 2021 minimálně na úroveň 150 % jejich průměrné výše z roku 2017. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy konkretizovalo tento závazek záměrem navýšení prostředků na platy učitelů o 15 % každoročně v období let 2018 až 2020 plus zbytkovým navýšením v roce 2021, tak aby bylo dosaženo stanovené průměrné výše platů učitelů, tj. 45 tis. korun. Při projednávání prvního návrhu rozpočtu pracovním týmem tripartity, ten tým byl pro vzdělávání, lidské zdroje, dne 25. 6. 2019 přistoupili zástupci sociálních partnerů na nižší, tedy 10procentní navýšení platů v roce 2020, ale pod podmínkou, že se platová úroveň ostatních zaměstnanců v platové sféře v příštím roce nezvýší více než o očekávaná 2 až 3 %. Jelikož ale v průběhu přípravy rozpočtu a jeho schvalování vládou došlo k nárůstu o zhruba dalších 5 %, je nutno pro zachování reálného růstu platu učitelů, aby do návrhu rozpočtu kapitoly školství byly dodatečně přesunuty další prostředky, a to tak, jak my navrhujeme, v minimální výši 3 mld. korun pro splnění závazků z programového prohlášení vlády.

Ačkoliv byl tedy původně učitelům slíben nárůst platů pro rok 2020 ve výši 15 %, rozpočet na příští rok počítá se zvýšením platů pedagogických pracovníků pouze o 10 %. Tímto tempem by tak vznikl na splnění vládního závazku v roce 2021 enormní nárok na rozpočet a v návrhu rozpočtu na rok 2021 by bylo potřeba skokově uvolnit významnější objem finančních prostředků. Navrhované navýšení prostředků regionálního školství o 3 mld. korun určené na platy učitelů by znamenalo růst platů pedagogických pracovníků o další zhruba 3 % nad původní záměr 10 %, což by vládu výrazněji přiblížilo k splnění slibu jejího programového prohlášení v dalších letech.

Potřebné finanční prostředky tedy navrhujeme získat snížením rozpočtu specifického ukazatele kapitoly 389 Státní dluh, což je obsluha státního dluhu. K tomu bych krátce chtěl poznamenat, že pokud jde o náklady na obsluhu státního dluhu, lze předpokládat, že Česká republika bude i v roce 2020 makroekonomicky stabilní. Podíl státního dluhu na HDP rovněž vykazuje klesající tendenci. Tato kapitola v rámci plnění státního rozpočtu každoročně končí s několikamiliardovým nedočerpáním oproti původnímu plánu. Například v roce 2018 byl schválený rozpočet této kapitoly před změnami 44,8 mld. korun, po změnách 41,9 mld. korun a skutečnost skončila ještě o 1,2 mld. nižší. V roce 2019 byl navíc splacen největší dluh z historie, a to 85 mld. korun, a pro rok 2020 je i po změně rozpočtu stále navrhovaná částka vyšší, než byla skutečná plnění pro již uzavřené roky 2016 až 2018. Navrhuje se tedy snížit částku tohoto ukazatele v roce 2020 na přibližnou skutečnou výši předchozích uzavřených let. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP