(13.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní se s faktickou poznámkou hlásí pan poslanec Pávek. Než dorazí k mikrofonu, tak paní poslankyně Levová se nám omlouvá po 14. hodině do konce jednacího dne. Prosím, pane poslanče, máte slovo. A prosím kolegy o klid!

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji za slovo. Já bych jenom opakovaně adresoval na pana ministra otázku, proč si tam ponechává to rozhodující slovo na konci vláda, zejména u tak malých částek. To byla otázka, na kterou mi ještě neodpověděl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Teď je na řadě pan poslanec Lipavský, pokud pan ministr nechce uplatnit přednostní právo. Pan ministr bude uplatňovat přednostní právo. Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček: Já už to nechci prodlužovat, abych vás nezdržoval, ale byla to přímá otázka. Já jsem říkal, že byla diskuze mezi vládou a Ministerstvem průmyslu a obchodu. Bylo to o tom, že nebudou vůbec žádné investiční pobídky. Ministerstvo průmyslu chtělo investiční pobídky zachovat, nicméně s tím, aby se naprosto zminimalizoval jejich faktický konečný počet, tak to ještě musí prolétnout vládou. To znamená, bude to tak, že ministerstvo to předloží a vláda to ve finále schválí. Mimo jiné takhle se schvaluje celá řada dalších a ostatních jiných náležitostí, které jsou výrazně nižšího charakteru, než je 25 milionů a více. Osobně si tedy myslím, že když je to 25 milionů nebo 50 milionů v jiných regionech a více, že to už je záležitost, která by vládou měla prolétnout, protože vláda by se k tomu měla vyjádřit. Opakovaně říkám, schvalujeme tam výrazně menší částky a nevidím v tom nic tak úplně mimořádného.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní tedy pan poslanec Lipavský, poté pan poslanec Ferjenčík. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Lipavský: Dobrý den. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, já si dovolím ještě ve stručnosti se vrátit k tomu, co tady zaznělo, trošku zpět v té debatě, že stát nikdy nic nevymyslel. Tak samozřejmě stát nikdy nic nevymyslel, vymýšlejí to vědci a ti jsou z velké části právě placeni ze státního. Je to primární výzkum. A v druhé fázi, když primární výzkum se má překlopit do nějaké aplikované záležitosti, tak to dělá ten soukromý byznys. Za posledních 30 let v České republice právě vidíme, že jaksi my maximálně ztrácíme na tom, že neumíme tyto dvě části propojovat. Takže přenos know-how do praxe je to, co je nutné, a stát by měl mít nástroje k tomu, jak to řešit. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Benešík. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Já jenom na doplnění, takovou klasickou investicí státu prostřednictvím armády byla investice do internetu. Ten byl vyvinut pro účely americké armády a dneska to jsou snad miliony byznysů, které jsou na to nabaleny. Nevím, pokud by stát neinvestoval do takovéto technologie, jestli by to vynalezl někdo jiný. To jsou prostě kdyby. Každopádně na tom si uvědomme, že základní výzkum, který financuje stát, má velký potenciál a je velmi důležitý.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní tedy pan poslanec Ferjenčík, který se hlásil z místa. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem chtěl předně poděkovat panu ministrovi, že odpovídá na otázky v rozpravě. Velmi to vítám a myslím, že by bylo skvělé, kdyby se to dělalo u všech zákonů. A chtěl jsem se zeptat, z jakého důvodu jsou v tom zákoně centra zákaznické podpory, jestli to má nějaké zdůvodnění, protože my jsme se o to přeli s kolegy, jestli to tam dává smysl, nebo ne.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan ministr bude odpovídat, takže prosím, pane ministře. Jinak v tuto chvíli nemám žádné další přihlášky. Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček: Abych byl úplně upřímný, nevím. Když jsme to tam dávali, vyhodnocovali jsme to tam, tak se nám nezdálo, že by prostě toto tam mělo být nějaký zásadní zábranou a že by to něčemu bránilo, ale nechci teď tady dělat chytrého, abych říkal, že to má nějaký geniální podtext. Fakt nevím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. S faktickou poznámkou pan zpravodaj, poté paní poslankyně Langšádlová.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Já bych chtěl navázat na pana poslance Ferjenčíka. Já jsem si toho také hned všiml, proto jsem předal pozměňovací návrh prostřednictvím hospodářského výboru, který naleznete pod označením A1. Je to právě vyjmutí center zákaznické podpory z těch typů investičních projektů. Nicméně samozřejmě tady se zúžila ta debata, já jsem na to upozorňoval, pouze na vědu, výzkum a inovace. To se můžeme dál bavit o těch technologických centrech, ale vůbec o centrech sdílení služeb. Myslím si, že tady se skutečně ta debata pouze zplošťuje na výňatek jedné části toho zákona. Technologická centra nejsou jediným typem investiční podpory, na který tato novela míří. To jsem chtěl upozornit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za tuto faktickou poznámku a nyní paní poslankyně Langšádlová s faktickou poznámkou. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Pane ministře, dobrý den. Já jsem chtěla poprosit, když nevíte, proč tam ta call centra jsou, já si opravdu myslím, že investiční pobídky by neměly být orientovány na call centra, jestli by nebylo možné, abyste podpořil návrh kolegy, který navrhuje vyloučení call center z těchto pobídek. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Jestli v tuto chvíli nemám dalších faktických poznámek a ani nevidím žádné přihlášky do rozpravy, tak rozpravu končím v tuto chvíli a ptám se, jestli má pan ministr nebo pan zpravodaj zájem o závěrečné slovo. (Ne.) Pokud tomu tak není, přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích a já prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Hospodářský výbor navrhl následující proceduru: Za prvé bychom hlasovali o předneseném návrhu legislativně technických úprav, za druhé o pozměňovacím návrhu pod označením B, což je můj pozměňovací návrh na zrušení investičních -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane zpravodaji, já vás přeruším. Já jsem svolal kolegy do sálu a prosím, aby si během toho, jak přicházejí, počínali pokud možno tiše, tak abychom slyšeli návrh procedury. Prosím o klid. A pane zpravodaji, pokračujte.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Takže po hlasování o legislativně technických úpravách bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu B, což je můj pozměňovací návrh za klub ODS na zrušení investičních pobídek jako nástroje. V případě, že by byl tento návrh přijat, tak by se ostatní návrhy staly nehlasovatelnými. Pokud by přijat nebyl, tak bychom hlasovali o návrhu A1, což je právě vyjmutí center zákaznické podpory. Další by se hlasovalo o pozměňovacím návrhu A2, dále A3, dále A4, A5, C a D a potom o návrhu zákona jako celku. Já všechny tyto pozměňovacími návrhy označím, čeho se týkají, až o nich budeme hlasovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Takže já myslím, že procedura je srozumitelná. Pokud nemá nikdo jiný návrh procedury, budeme hlasovat o schválení této procedury.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 918 je přihlášeno 187 poslanců a poslankyň, pro 174, proti nikdo. Návrh procedury byl přijat.

 

Takže prosím, pane zpravodaji, provádějte nás jednotlivými návrhy a prosím o krátké zdůvodnění.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Ano, děkuji za podporu procedury. Nejdříve bychom hlasovali o přednesené legislativně technické úpravě pozměňovacího návrhu, který je označen pod písmenem C, a to konkrétně jeho druhého bodu, který zní: Novelizační bod 16 zní: V § 3 odst. 1 větě první se za slovo "osoba" vkládá čárka a slova "která je malým nebo středním podnikem".

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Všechny jsem vás odhlásil na žádost, takže se prosím znovu přihlaste, a až se nám počet přihlášených ustálí, tak zahájím hlasování o legislativně technických úpravách. Je to tak.

 

Takže já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 919 je přihlášeno 172 poslanců a poslankyň, pro 171, proti 2... Pardon, ještě se na poslední chvíli někdo přihlásil. Přihlášeno je 173 poslanců a poslankyň, pro 171, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Takže tím pádem budeme teď hlasovat o pozměňovacím návrhu pod označením B. Je to zrušení nástroje investičních pobídek. Stanovisko hospodářského výboru - nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko ministerstva? (Není slyšet.) Prosím o zapnutí mikrofonu. (Ministr: Ne.) Stanovisko ministerstva je tedy negativní.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

hlasování číslo 920 bylo přihlášeno 175 poslanců a poslankyň, pro 45, proti 101. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP