(16.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Ferjenčíka. Prosím, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Chtěl jsem jenom zmínit, že je velká škoda, že tady dneska není přítomen pan premiér Babiš, protože většího odborníka na střet zájmů v této Sněmovně nemáme.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nemám žádnou přihlášku do rozpravy, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pan ministr? Prosím, pane místopředsedo vlády, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Jenom velmi stručně. Z logiky věci nemohu souhlasit s návrhem na vrácení předkladateli k přepracování. Nemyslím si, a znovu podtrhuji to, co jsem říkal, že je lepší vyjednat s odboráři a šéfy bezpečnostních sborů něco jiného než to, na čem jsme se dohodli. Velmi bych varoval před nějakou katalogizací, protože i z vystoupení pana zpravodaje je evidentní, že bychom museli stvořit něco, co by mělo asi takovouto tloušťku (ukazuje názorně), nikdo by se v tom nevyznal a pro každou policejní činnost bychom museli posuzovat, zda pro dané služební zařazení je něco povolitelného, nepovolitelného. Prosím, nevymýšlejme kolo, nechme to na ředitelích bezpečnostních sborů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan zpravodaj se závěrečným slovem. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Přestože se nevyměnil řídící schůze, připomínám, že padl návrh na vrácení k přepracování a poté návrh na zkrácení lhůty na 30 dní.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji. Budeme se tedy zabývat nejdříve návrhem zákona na vrácení předloženého návrhu předkladateli k dopracování, který padl v rozpravě. Zagonguji a pozvu ty, které jsem požádal, aby debaty vedli v předsálí, pokud mají zájem rozhodnout v této věci, aby se vrátili do jednacího sálu, a budeme rozhodovat.

 

Návrh na vrácení předloženého návrhu předkladateli k dopracování budeme hlasovat v hlasování pořadové číslo 33, které jsem zahájil a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 33 z přítomných 182 pro 29, proti 92. Návrh byl zamítnut.

 

Budeme pokračovat, a to návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro bezpečnost jako výboru garančnímu. Má někdo jiný návrh na garanční výbor? Není tomu tak.

Můžeme tedy rozhodnout v hlasování pořadové číslo 34, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 34 z přítomných 183 poslanců pro 162, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru bezpečnostnímu jako výboru garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl návrh přikázat jiným výborům Poslanecké sněmovny. Má někdo jiný návrh na další výbory? Dobře, vidím. Kolega Benda a kolega Pávek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji. Ještě bych navrhl výbor finanční. (Předsedající: Rozpočtový výbor.) Pardon, omlouvám se, rozpočtový výbor. (Veselost v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Pan poslanec Pávek má návrh na výbor rozpočtový. Kolega Benda si chce přidělat práci. Prosím, pane poslanče. (S úsměvem.)

 

Poslanec Marek Benda: (S úsměvem.) Vážený pane místopředsedo, jsa pod tlakem své vážené kolegyně, aby všechny sbory pokud možno fungovaly stejně a se stejnými pravidly, a ne že bych neměl důvěru k bezpečnostnímu výboru, ale stejně navrhuji, abychom věc projednali i na ústavněprávním výboru a případně posoudili, proč jsou odlišnosti mezi služebním poměrem vojáků a policistů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji. Byl navržen ústavněprávní výbor. Už nikdo nenavrhuje? Dobře.

 

O přikázání výboru rozpočtovému rozhodneme v hlasování pořadové číslo 35, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 35 ze 183 přítomných pro 40, proti 74. Návrh nebyl přijat.

 

Další hlasování bude přikázání výboru ústavněprávnímu.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 36 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 36 z přítomných 183 pro 74, proti 73. Návrh nebyl přijat.

 

Konstatuji, že jsme nepřikázali k projednání žádnému dalšímu výboru. Očekávám, že si minimálně ústavněprávní výbor tento tisk vezme k projednání ze své iniciativy.

 

Zbývá nám návrh, který padl v rozpravě - zkrátit lhůtu k projednání ve výborech na 30 dnů.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 37, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 37 z přítomných 183 pro 94, proti 45. Návrh byl přijat.

 

Mohu tedy konstatovat, že tisk 410 byl přikázán výboru pro bezpečnost jako výboru garančnímu. Lhůta k projednání byla zkrácena na 30 dnů. Děkuji místopředsedovi vlády a ministru vnitra Janu Hamáčkovi, děkuji zpravodaji a končím tento bod. (V sále je velký hluk!)

Než budeme pokračovat, dovolte mi, abych konstatoval omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny, a to omluvu pana poslance Juříčka z dnešního jednání od 17 hodin do konce jednacího dne.

 

Dalším bodem našeho jednání, až se situace v jednacím sále uklidní, bude bod

12.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb.,
o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 413/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Vláda navrhuje postup podle § 90 odst. 2, tedy vyslovit souhlas již v prvém čtení. Místo paní ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové tady mám usnesení vlády, kde je pověřen pan ministr spravedlnosti Jan Kněžínek, který je přítomen. Zároveň konstatuji, že pan zpravodaj Pavel Pustějovský je již také přítomen. (Obrovský hluk v sále. Není slyšet.) Můžeme tedy zahájit jednání.

Než udělím slovo panu ministrovi, opět požádám sněmovnu o klid. Požádám o rozpuštění hloučků. Věřím, že tady bude dostatečný klid pro jednání. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předložený vládní návrh zákona si především klade za cíl odstranit některé nedostatky, které se týkají implementace práva Evropské unie v oblasti energetické náročnosti budov, kde tedy Evropská komise České republice vytýká nedostatečnou transpozici. Kromě toho se návrhem zákona implementuje nařízení Evropského parlamentu a Rady o právním rámci pro označování energetickými štítky. Kromě toho dochází novelou také k odstranění některých výkladových problémů, které vyplynuly z dosavadní aplikační praxe a ze zkušeností Státní energetické inspekce při výkonu kontroly. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP