(16.50 hodin)
(pokračuje Kněžínek)

U těchto změn, které vyplývají z poznatků aplikační praxe, se jedná zejména o úpravu v oblasti činnosti energetických specialistů. Podle návrhu má být umožněno tuto činnost vykonávat nově také právnickým osobám. Dále jsou zpřesněny požadavky na zpracování zprávy o uplatňování územní energetické koncepce obcí a krajů a vymezení subjektů povinných zajistit provedení energetického auditu. Přínos předloženého návrhu pak spočívá především v zefektivnění stávajícího legislativního rámce zvyšování energetické účinnosti a také, a to je podstatné, ve snížení administrativní a finanční zátěže subjektů dotčených povinnostmi v oblasti energetické účinnosti.

Nad rámec již zmíněného bych potom rád zdůraznil, že urychleným přijetím návrhu zákona - pokud tedy Poslanecká sněmovna podpoří vyslovení souhlasu již v prvém čtení, a o to bych chtěl moc poprosit - může být pozitivní ovlivnění výsledku žaloby, která tedy bude Evropskou komisí podána k Soudnímu dvoru Evropské unie v souvislosti právě s nepřesnou transpozicí směrnice o energetické náročnosti budov. S ohledem na zmíněný negativní průběh, tedy hrozbu, reálnou hrozbu žaloby, respektive z důvodu snížení negativních dopadů na Českou republiku, potažmo na její rozpočet, si tedy dovoluji požádat o to, aby byl s návrhem vysloven souhlas již v prvém čtení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru spravedlnosti Janu Kněžínkovi a požádám zpravodaje pro prvé čtení, pana poslance Pavla Pustějovského, aby přednesl svou zpravodajskou zprávu. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Pustějovský: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, evropský legislativní rámec pro zvyšování energetické účinnosti je tvořen třemi směrnicemi. Směrnicí o štítkování, směrnicí o energetické náročnosti budov a směrnicí o energetické účinnosti. Tyto jsou do našeho právního řádu transponovány právě zákonem o hospodaření s energií. Cílem předkládaného návrhu zákona je sladění národní s evropskou právní úpravou, ale i odstranění některých problémů v praxi. Návrh reaguje na skutečnost, že směrnice o energetickém štítkování byla zrušena nařízením ke štítkování. Vzhledem k přímé účinnosti nařízení jsou některá ustanovení zákona již nadbytečná.

S Českou republikou bylo zahájeno řízení ohledně nesprávné transpozice směrnice o energetické náročnosti budov. Požadavek vystavování průkazu energetické náročnosti v budovách často navštěvovaných veřejnosti byl nedostatečně transponován do českého právního řádu, pouze pro budovy orgánů veřejné moci. Návrh tento nesoulad napravuje. Z tohoto důvodu navrhovatel navrhl projednat návrh zákona tak, aby s ním Sněmovna mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení podle § 90 odstavce 2 jednacího řádu.

Řadě velkých podniků odpadne také povinnost zpracovávat energetický audit. Ty dnes mají díky majetkové provázanosti skupin z pohledu zákona nadhodnocenou velikost. V mnoha případech tak zpracovávají energetický audit, přestože to není efektivní a účelné. V této souvislosti se i zpřesňuje dnes již přespříliš obecná definice energetického hospodářství. Oprávnění energetických specialistů se dnes uděluje pouze fyzickým osobám a cílem návrhu je stanovení stejných podmínek i pro právnické osoby. Ty, přestože dnes nabízejí za úplatu dokumenty zpracované energetickými specialisty, nemají stejné povinnosti a odpovědnost jako oprávněný energetický specialista. Mezery je často využíváno k podnikání s energetickým specialistou pod hlavičkou korporace, na kterou se ale nevztahuje režim přestupku.

Požadavky na průběžné vzdělávání energetických specialistů byly shledány jako nadměrně zatěžující. V důsledku zmírnění úpravy dojde i k přesunu odpovědnosti za zajišťování organizace průběžného aktualizačního vzdělávání z pověřených organizací na Státní energetickou inspekci. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji za jeho zpravodajskou zprávu a otevírám rozpravu, do které je jako první přihlášen pan poslanec Petr Třešňák. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Třešňák: Pěkné odpoledne. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jak pan ministr spravedlnosti, tak pan zpravodaj zde zmínili zcela zásadní význam tohoto zákona, a to včetně geneze té nesprávné transpozice. Vzhledem k tomu, o jak důležitý právní předpis se však jedná, který mimo jiné ovlivní nejen podnikatele, ale i vlastníky domů a bytových jednotek a další, a jakých úprav se dotýká právě v oblastech energetických průkazů, energetických štítků a energetických auditů, a nejen to, a vzhledem k tomu, že tyto úpravy jdou nad rámec samotné implementace, proto považujeme za nutné tento tisk důkladně projednat ve výborech. Dovolte mi tedy, abych za klub Pirátů a za klub ODS přednesl námitku k projednávání dle § 90 jednacího rádu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Je tedy námitka. Budeme pokračovat podle klasického postupu a s faktickou poznámkou chce reagovat pan poslanec Petr Pávek. Potom se připraví pan kolega Zahradník. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Měl bych jednom doplňující otázku na pana ministra. Mě by zajímalo, jestli tuto transpozici konzultovalo Ministerstvo spravedlnosti s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Jestli si je vědomo toho, že energetičtí auditoři nebo specialisté dneska mají omezený počet licencí. A obávám se, že tomu nenapomůže jenom rozšíření toho spektra oprávněných osob na právnické osoby. To znamená, jestli je tady vůbec potenciál dostatku energetických specialistů, kteří tedy budou moct tu práci vykonávat, protože ti současní auditoři jsou v zásadě přehlceni prací, což vede k tomu, že mají tedy zajištěnou obživu dlouhodobě - a to je určitě pro ně fajn - ale také to významně zvedlo cenu energetických auditů, potažmo tedy těch záležitostí spojených právě s těmi energetickými štítky. Tak se chci zeptat, jestli jste na toto připraveni a jestli jste nějak pohlíželi na možnost to rozvolnit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce a budeme pokračovat v rozpravě vystoupením pana poslance Jana Zahradníka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, chci k tomu zákonu vystoupit z důvodu, který je malinko jiný, než který tady představil pan kolega ze strany Pirátů, když spolu s námi navrhl veto. Já jsem si popravdě myslel, že pan ministr spravedlnosti předkládá ten zákon, protože zastupuje paní ministryni průmyslu. Je to tak. Takže tím je vysvětleno, že otázky na něj kladené asi nebudou padat úplně na úrodnou půdu, a proto je dobře, že díky našemu vetu přijde ten zákon do výboru a bude tam s odborníky možno zahájit diskusi.

V každém případě podporuji snížení byrokracie, zlepšení podmínek jak tedy pro velké podniky, tak i ale pro fyzické osoby, majitele domů, kteří jsou poměrně nově zatíženi požadavky vyplývajícími z energetických zákonů.

Chtěl bych zmínit jednu věc. Tady, když se podíváme na řekněme hlavní část toho zákona, tak tam se v hlavě III mluví o státním programu na podporu úspor energie. To je jedna z věcí, která je teď na pořadu dne. Evropská unie nás tlačí, abychom spořili s energií, abychom snižovali její spotřebu, a zároveň ale jako hlavní prostředek pro dosažení tohoto cíle uvádí tady zvyšování energetické účinnosti - tak abychom zvyšovali energetickou účinnost, snižovali energetickou náročnost a tak dále. To je v § 5 odstavec 1. Já tomu rozumím. Evropská unie si stanovila pro rok 2030 indikativní cíl zvýšit energetickou účinnost o 30 procent. Už jaksi zamlčujeme sami sobě, že to přinese obrovské náklady pro provozovatele našeho průmyslu, že to zatíží v řádek desítek miliard korun tyto podnikatele, tyto instituce, které budou muset na dosažení vyšší účinnosti vynaložit tyto prostředky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP