(14.50 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Nejprve tedy návrh grémia. Je zde námitka proti tomu, že bychom hlasovali gremiální návrh jedním hlasováním? Nikoho nevidím. Takže nejdříve bychom tedy hlasovali o návrzích, tak jak je předložilo grémium a jak jsem je přečetl. Gongem přivolám kolegy z předsálí.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro návrhy změn, tak jak je navrhlo grémium. Kdo je proti?

Hlasování číslo 2, přihlášeno je 181 poslanců, pro 173, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Dále jsou zde návrhy pana předsedy Faltýnka, který nejprve navrhl, abychom body 38 a 39, tisky 201 a 211, prvé čtení poslaneckých návrhů na změny občanského zákoníku a ústavní Listiny základních práv a svobod, zařadili na úterý variabilního týdne, dne 26. 3., jako druhý a třetí bod po už z grémia pevně zařazeném bodu 82.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 3, přihlášeno je 180 poslanců, pro 104, proti 61. Tento návrh byl přijat.

 

Dále je zde návrh, abychom bod 74, sněmovní tisk 330, novela zákona o pozemních komunikacích, poslanecký návrh v prvém čtení, zařadili na pátek 8. 3. jako první bod po třetích čteních.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 4, přihlášeno je 181 poslanců, pro 148, proti 1. I tento návrh byl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu pana poslance Koláříka, který navrhuje bod 65 zařadit pevně v úterý 12. 3. po pevně zařazených bodech. Je to novela exekučního řádu. Předpokládám, že se to týká teritoriality.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 5, přihlášeno je 181, pro 61, proti 41. Tento návrh přijat nebyl.

 

Dále je zde návrh pana poslance Bauera, který navrhuje zařadit bod 61, sněmovní tisk 290, na středu 6. 3. jako první bod odpoledne nebo jako první bod za pevně zařazenou pomoc v hmotné nouzi. Tam byly dva alternativní návrhy, takže nejprve byl návrh jako první bod.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 6, přihlášeno je 181, pro 57, proti 5. Tento návrh přijat nebyl.

 

Jen upozorňuji - ve středu v tuto chvíli máme zařazeny pevně body? Takže můžeme hlasovat ještě ten druhý návrh, takže po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 7 přihlášeno 181, pro 56, proti 2. Ani tato varianta nebyla přijata.

 

Dále je zde návrh pana poslance Výborného, abychom bod 30, sněmovní tisk 159, zařadili dnes jako první bod po pevně zařazených bodech. A nemáme - takže jako první bod, což byl druhý návrh.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 8, přihlášeno je 181, pro 78, proti 1. Tento návrh přijat nebyl.

 

Dále je zde návrh paní poslankyně Vrecionové zařadit nový bod Podpora českých zemědělců a výrobců potravin.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 9, přihlášeno je 181, pro 84, proti 29. Tento návrh přijat nebyl. O pevném zařazení tedy už nebudeme hlasovat.

 

Dále je zde návrh pana poslance Dolínka, abychom bod 54 zařadili 13. 3. jako druhý bod odpoledního jednání. Živnostenský zákon.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 10, přihlášeno je 181, pro 102, proti 3. Tento návrh byl přijat.

 

Dále pan poslanec Dolínek navrhoval, abychom zprávy o hospodaření České televize 126, 127, 128, 133, body a tisky, za roky 2016 a 2017 zařadili 14. 3. postupně, tak jak jsem četl pořadí, jako body první od 11 hodin po skončení písemných interpelací.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 11, přihlášeno je 181 poslanců, pro 151, proti 20. Tento návrh byl přijat. Pan poslanec byl úspěšný v obou svých návrzích.

 

Dále je zde návrh pana poslance Peksy na zařazení nového bodu, týká se to pozice České republiky k směrnici o copyrightu na společném digitálním trhu.

Takže zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 12, přihlášeno je 182, pro 97, proti 39. Tento návrh byl přijat. (Někteří piráti reagují potleskem.)

 

Tento nový bod dále pan poslanec navrhl pevně zařadit v pátek po již pevně zařazených bodech. My zde máme jeden z grémia už přijatý pevný bod. Takže po bodu 74 by to bylo, jako druhý bod v pátek.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 13, přihlášeno je 182, pro 89, proti 36. Tento návrh na pevné zařazení přijat nebyl. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP