(15.40 hodin)

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, slibuji, že dnes již opravdu naposledy. Vystupuji jenom jako předseda skupiny přátel Česká republika - Arménie s tím, že bych chtěl návrh velmi podpořit. Smlouva sem byla zaslána 20. 2. 2018. Téměř čistý rok leží v Poslanecké sněmovně a bohužel se na ni nikdy nedostalo. Téměř jsme byli i dnes v situaci díky nepřítomnosti pana ministra Petříčka, a myslím, že Arménie si ji zaslouží. Od doby, než sem byla předložena, když byly napsány ty zprávy, tam proběhla jistá změna minimálně poměrů, když nebudu říkat režimu, velmi často jimi nazývaná sametová revoluce po vzoru České republiky. Myslím, že bychom se měli pokusit maximálně urychlit její přijetí a projednání, protože Arménie je stát, na kterém máme zájem, a máme zájem na dobrých vztazích.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní tedy další přihlášku do obecné rozpravy už neregistruji. Končím obecnou rozpravu. Táži se pana ministra a pana poslance Krejzy, zdali máte zájem o závěrečná slova. Nemáte. Takže se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Táži se, jestli má někdo jiný návrh. Žádný jiný návrh neregistruji. Přistoupíme k hlasování. Zagonguji.

 

Dotáži se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 259, přihlášeno 173, pro 139, proti 0. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Tímto pro tento okamžik projednávání tohoto tisku končím.

 

Dalším tiskem, který máme na programu schůze, je

130.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o udržitelném zemědělství
a rozvoji venkova k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat
/sněmovní tisk 216/ - prvé čtení

Mám tady nově pověření opět pro pana ministra kultury Antonína Staňka, aby zastoupil pana ministra Miroslava Tomana. Prosím, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Antonín Staněk Jsem moc rád, že jsem slovo dostal a že pan ministr zemědělství byl tak prozíravý, aby mi v té přehršli zahraničních smluv dal ty složky zelené, abych věděl, že zelená je zemědělství. (Ukazuje velkou zelenou složku.) Doufám, že teď to nebude nějaká mezinárodní smlouva.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prostřednictvím pana předsedy vlády vám byl předložen k souhlasu s ratifikací Protokol o udržitelném zemědělství a rozvoji venkova k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat. Tento protokol v zemědělství je jedním z protokolů sjednaných v Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat. Kromě protokolu o zemědělství je Česká republika signatářem dalších protokolů ke Karpatské úmluvě, a to Protokolu o ochraně a udržitelném využíváním biologické a krajinné rozmanitosti, Protokolu o udržitelném cestovním ruchu, Protokolu o trvale udržitelném obhospodařování lesů a Protokolu o udržitelné dopravě. Protokoly jsou nástroji pro provádění Karpatské úmluvy, které umožňují prosazovat cíle Karpatské úmluvy a rozvíjet spolupráci v klíčových oblastech karpatského regionu.

Samotná Karpatská úmluva byla přijata na 5. ministerské konferenci Životní prostředí pro Evropu v Kyjevě v květnu 2003 a vstoupila v platnost dne 4. ledna 2006. Česká republika je jednou ze zakládajících smluvních stran této úmluvy. V rámci České republiky do působnosti Karpatské úmluvy spadají části Jihomoravského, Zlínského, Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Při sjednávání protokolu Česká republika prosazovala, aby nedocházelo k dublování aktivit s již existujícími mezinárodními smluvními závazky. Aspekty, které jsou v návrhu protokolu obsaženy, jsou z pohledu České republiky do značné míry řešeny v rámci společné zemědělské politiky Evropské unie a příslušných dokumentů přijímaných na úrovni Evropské unie.

Hlavními důvody, proč navrhujeme ratifikaci protokolu o zemědělství, je solidarita se zeměmi visegrádské čtyřky. V souladu s gescemi, které stanoví platné právní předpisy, bude provádění protokolu o zemědělství zajišťovat Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s resortními organizacemi a Ministerstvem životního prostředí, přičemž Ministerstvo zemědělství bude plnit roli koordinátora. Při aktivním naplňování závazku protokolu o zemědělství se rovněž předpokládá spolupráce s partnery v karpatském regionu.

Se sjednáním protokolu vyslovila vláda České republiky souhlas svým usnesením ze dne 6. listopadu 2017 číslo 800 a na základě zmocnění prezidenta republiky ho za Českou republiku podepsal mimořádný a zplnomocněný velvyslanec na Ukrajině Radek Matula dne 16. března 2018, neboť Ukrajina je depozitářem Karpatské úmluvy i protokolu o zemědělství.

Přijetí protokolu nebude znamenat pro Českou republiku povinnost platit žádné povinné příspěvky nad rámec již poskytovaných příspěvků smluvních stran Karpatské úmluvy do řádného rozpočtu Karpatské úmluvy, to znamená, že nebude vytvořen žádný další samostatný fond pouze pro protokol o zemědělství. Aktuální příspěvek České republiky v rámci Karpatské úmluvy činí 33 000 eur ročně a je hrazen z kapitoly státního rozpočtu 315 Ministerstva životního prostředí. Dosud protokol o zemědělství podepsaly čtyři smluvní strany, a to kromě České republiky také Maďarsko, Rumunsko a Polsko.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za podporu tohoto návrhu a také vám děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení poslankyně Majerová Zahradníková. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková: Ještě jednou hezké dobré odpoledne, vážené dámy a pánové. Rámcová úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat, dále jen Karpatská úmluva, byla přijata už v roce 2003. Dosud byly sjednány tři protokoly, které jsou v platnosti: první - Protokol o ochraně a udržitelném využívání biologické a krajinné rozmanitosti, druhý - Protokol o udržitelném cestovním ruchu, a třetí - Protokol o trvale udržitelném obhospodařování lesů. Protokol o udržitelné dopravě dosud v platnosti není.

Státy se zavazují ke konceptu udržitelného obhospodařování zemědělské půdy a chovu zvířat tradičními i inovativními způsoby, které podporují biodiverzitu, produkční schopnost, regenerační kapacitu zemědělské půdy, pohodu zvířat, vitalitu a schopnost venkovského osídlení v horských a podhorských oblastech Karpat plnit v současnosti i budoucnosti odpovídající environmentální, ekonomické a sociální funkce na místní, národní a globální úrovni a nepoškozují ostatní ekosystémy.

Přijetí protokolu nebude znamenat pro Českou republiku povinnost platit žádné povinné příspěvky nad rámec již poskytovaných příspěvků.

Navrhuji přikázat sněmovní tisk 216 k projednání zahraničnímu výboru jako výboru garančnímu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které nevidím nikoho přihlášeného. Ještě se dobře rozhlédnu, abych nikoho nepřehlédl jako před chvílí. Obecnou rozpravu končím. Případně závěrečná slova - pan ministr, paní poslankyně Zahradníková? Nemáte zájem o závěrečné slovo.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh neregistruji, takže přistoupíme k hlasování. Zagonguji.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru?

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 260, přihlášeno 174 poslanců, pro 141, proti 0. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru, a tímto projednávání tohoto tisku končím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP